nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-26 - 2020-06-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya kiterjed:

(1) a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

(2) az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


2. §


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


2. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


3. §


(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.365.532 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.365.532 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) [2]Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.331.920 eFt.

(3)[3] A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 77.258 e Ft.

(4)[4] Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 66.663 e Ft.

(5)[5] A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 159.735 e Ft.

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 100,00 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(14) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(15) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai


4. §[6]


(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételekaa)

Támogatások, kiegészítések

176 493

eFt

ab)

Támogatás értékű bevételek

28 725

eFt

ac)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről         

93 874

eFt

ad)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

380 822

eFt

ae)

Intézményi működési bevételek

85 439

eFt

af)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                    

28 657

eFt

ag)

Működési célú átvett pénzeszközök                                         

3 000

eFt

ah)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                     

0

eFt

ai)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                              

533 658

eFt

aj)

Finanszírozási bevételek                                                          

1 252

eFt        

b)

Kiadásokba)

Működési kiadások

415 444

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások

621 146

eFt

bc)

Tartalék

19 021

eFt

bd)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 265

eFt

be)

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

270 044

eFt

(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételekaa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 212

eFt

ab)

Intézményi működési bevétel

800

eFt

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

2 777

eFt

ad)

Önkormányzati támogatások

72 469

eFt

b)

Kiadásokba)

Működési kiadások  

76 908

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                 

350

eFt


(3) Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételekaa)

Intézményi működési bevételek                                            

14 125

eFt

ab)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 262

eFt

ac)

Önkormányzati támogatások

49 276

eFt

b)

Kiadásokba)

Működési kiadások                                                                 

64 568

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                          

2 095

eFt


 (4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételekaa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

2 691

eFt

ab)

Intézményi működési bevételek                                                  

5 343

eFt

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 403

eFt

ad)

Önkormányzati támogatás                                                         

148 298

eFt


b)

Kiadásokba)

Működési kiadások                                                                    

159 246

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                             

489

eFt


       4. Költségvetési tartalék


5. §


(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 20.000 eFt tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.


5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


7. §


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

8. §


(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


9. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


10. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek. Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.


Záró rendelkezések


11. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Ebes, 2019. február hó 13. napSzabóné Karsai Mária s. k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző[1]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól

[5]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól

[6]

A rendelet szövegét a 24/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.09.26-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
10. sz. melléklet
88.21 KB
11. sz. melléklet
79.73 KB
9. sz. melléklet
89.44 KB
13. sz. melléklet
79.61 KB
1. sz. melléklet
44.57 KB
8. sz. melléklet
89.84 KB
2. számú melléklet
116.34 KB
3. számú melléklet
110.2 KB
4. számú melléklet
110.8 KB
5. számú melléklet
91.94 KB
6. számú melléklet
80.71 KB
7. számú melléklet
84.52 KB
12. számú melléklet
119.78 KB
14. számú melléklet
82.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!