nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításárólBudapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 20.§ (3) bekezdésében, a 34.§ (1) bekezdésében, a 36.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Ideiglenes intézkedés meghozatalával a lakás határozott időre, legfeljebb egy évig adható bérbe, a szociális lakbér mértékének alapul vételével.”2. § A R. 8. §-a az alábbi j) ponttal egészül ki:


„j) ideiglenes intézkedés meghozatalával”3. § A R. 14. § (3) bekezdésében a „legalább 30 nap” szövegrész helyébe a „legalább 15 nap” szövegrész lép.4. § A R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A határozott időre szóló bérbeadás időtartama – e rendelet 3. §. (6) bekezdésében és a 28. § (2) bekezdésében foglaltakat kivéve – öt év.”5. § A R. 40.  §-a a következő c) ponttal egészül ki:


„c) közérdekű célból a Képviselő-testület egyedi döntése alapján”6. § A R. 85. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A lakás- és helyiségbérletre vonatkozó szerződést megkötni, csak a rendelet által bérbeadásra feljogosított döntése és hozzájárulása alapján lehet. A bérleti szerződés kizárólag írásban érvényes.”7.§ A R. 91.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A jogcím nélküli lakáshasználó (helyiséghasználó) - az ilyen lakáshasználat (helyiséghasználat) kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból (helyiségből) való kiköltözésig, illetve a használat jogcímének tisztázásáig - emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetve jogszabály alapján elhelyezésre nem tarthat igényt, kivéve, ha a határozatlan idejű lakásbérleti (helyiségbérleti) szerződés felmondását a lakáshasználó (helyiséghasználó) vitarendezési- vagy peres eljárásban vitatja.”8. § Hatályát veszti a R. 44. §-a.9. § (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
INDOKOLÁS


az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

16/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez


I.


Általános indokolás


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ( a továbbiakban: önkormányzat) a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2017. február 22-én alkotta meg a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről. A Rendelet egyes rendelkezései vonatkozásában, 2017. május hónapban az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében pontosításra, kisebb módosításra került sor. A jelenlegi módosítás továbbra is ezt a célt szolgálja.


II.


Részletes indokolás


Az 1. §-hoz:  Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

Rendelet 3. § (5) bekezdése szerint „A bérbeadó a rendeletben szabályozott hatásköri rendtől és bérbeadási feltételektől váratlan és rendkívüli élethelyzetből eredő, azonnali lakhatási probléma kezelése érdekében – ideiglenes intézkedés meghozatalával - eltérhet. E szabályozással meghatározásra kerül, hogy az ideiglenes intézkedés alapján a lakásbérleti szerződés határozott időre, legfeljebb egy évre szólhat és a fizetendő lakbér összegénél a szociális lakbér mértékét kell alapul venni.


A 2. §-hoz:  A Rendelet 8. §-a rendelkezik a lakások bérbeadásának jogcímeiről és módjairól. A felsorolást egy további j) ponttal ki kell egészíteni az előzőekben tárgyalt „ideiglenes intézkedés meghozatalával”.


A 3. §-hoz: A Rendelet 14. §-a részletezi a pályázati kiírás feltételeit. Ezen módosítás eredményeképpen a pályázat benyújtására a kiírás időpontjától számított legalább 30 napos határidő lerövidül. A 30 napos határidő sokszor hosszúnak tűnik, ezért a „legalább 30 napot” a módosítás legalább 15 napra csökkenti. Ezzel még nincs kizárva a 30 napos határidő megadása sem.


Az 4. §-hoz: A Rendelet 33. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a határozott időre szóló bérbeadás időtartamáról, mely legfeljebb öt év. Ez a rendelkezés az ideiglenes intézkedés meghozatala, valamint  az átmeneti elhelyezés esetén a határozott idejű szerződés legfeljebb egy éves időtartamára utaló kivételeket rögzíti - konkrét hivatkozással - ezen szakaszban is.


A 5. §-hoz: A 40. § a szociális lakbérre való jogosultság speciális eseteiről rendelkezik. A jövőben a Képviselő-testület egyedi döntése alapján közérdekű célból is lehetőséget biztosít a Rendelet a szociális lakbér megállapítására. Ezen okból egy további c) ponttal egészül ki a rendelkezés.


A 6. §-hoz: A Rendelet 85. §-ának módosítása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel és a Rendelet más rendelkezéseivel való megfelelőségét szolgálja. Ez a pontosítás a rendeltetésszerű joggyakorlást biztosítja.


A 7. §-hoz: A jogcím nélküli lakás- illetve helyiséghasználat esetén fizetendő használati díj mértékét a lakásbérleti, illetve helységbérleti díj mértékének megfelelő összegben célszerű megállapítani a határozatlan idejű lakásbérleti (helyiségbérleti) szerződések esetében a vitarendezési- vagy peres eljárás befejezéséig. Ezen indok alapján a 91. § (2) bekezdését pontosítani és bővíteni szükséges.


A 8. §-hoz: A 44. § a közérdekű célból történő bérbeadás esetére vonatkozóan rendelkezett a bérbeadás esetén fizetendő lakbérről. Ezen szakasz hatályon kívül helyezése indokolt, mivel e jogcímen történő bérbeadást nem szabályozza a Rendelet. A közérdekű cél más vonatkozásban jelenik meg a Rendeletben.


A 9. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját. A rendelkezések alkalmazására a folyamatban lévő ügyekben is sor kerül.Hatásvizsgálat

(a Jat. 17.§-a alapján)

  


A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye

A tervezett rendelet társadalmi hatásai

Az önkormányzati lakás, és helyiséggazdálkodás rendszere az önkormányzat társadalmi és gazdaságpolitikai céljait a módosítás nem érinti. 

A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A változtatás gazdasági, költségvetési  hatással nem jár.

A tervezett rendelet környezeti következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A tervezett rendelet egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadása esetén annak alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására irányul s az abban szabályozott tárgykörök és rendelkezések pontosítása vált szükségessé az egységes jogalkalmazási gyakorlat folytatása érdekében.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!