nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2014-01-01 - 2014-01-01
Dudar Község Önkormányzata
15/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete, a temetőről és a temető használatának rendjéről szóló 10/2013. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40§ (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a 41§ (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a. pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1§ A rendelet 2. sz. mellékletének 1.) pontja kiegészül az alábbiakkal:

Szociális temetéssel kapcsolatos ügyintézés a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban, a haláleset tényéről, és az elhunyt ismert adatairól történő értesüléshez kapcsolódó ügyintézés keretében történik, írásbeli kérelemre induló eljárás alapján.

2§ A rendelet 12§ (2) bekezdésében hivatkozott temetői térképet tartalmazó 1. sz. függelék az alábbiakra módosul:

3§ A rendelet 12§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A szociális temetés céljára kijelölt terület a Dudari Református Egyházközség 11/2013. számú határozatával, a jogszabályi kötelezettség teljesítéseként kijelölt terület, az 576/2 hrsz-u temetőrész 1. sz. parcellájának 1/A parcellája, melyet a rendelet 1. sz. függeléke tartalmaz. Az 1/A parcella 14x16m területű, összesen 224 m2 nagyságú terület, amely magában foglalja a 38 egyes sírhely elhelyezésére alkalmas szociális parcellát, valamint a 8 hagyományos urnás temetésre alkalmas szociális temetési helyet.

4§ A rendelet 2014. január 01-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon veszti hatályát.


Tóth Edina Kitti                                                                           Szafner József

polgármester                                                                                    jegyző.


A rendelet kihirdetve:                           Szafner József

Dudar, 2013. december 18.                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!