nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011 (II.17.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2011-02-17 - 2018-09-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011 (II.17.) Ör. számú rendelete
a lakásépítés és vásárlás helyi szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról (továbbiakban: támogatás) az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

A rendelet célja a lakással nem rendelkezők lakáshoz jutási esélyeinek növelése, és a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetben lévők támogatása.


2. §

A rendelet hatálya kiterjed Ebes illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező

a.) magyar állampolgárokra,

b.) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,

c.) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre.


3. §

(1) Támogatásban részesülhetnek az önálló lakással korábban nem rendelkezett, és a kérelem beadásakor sem rendelkező, első lakásukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkezők közül:


a.) a település területén lakás építéséhez, lakás vásárlásához:

  1. a fiatal házasok,
  2. két- vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak nem minősülő házasok, ha a szülők egyike sem töltötte be a kérelem benyújtásáig az 50. életévét;
  3. kiskorú gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha a szülő a kérelem a benyújtásáig az 50. életévét nem töltötte be.

b.) Egyedülállók lakásépítéshez és lakásvásárláshoz igényelhetnek támogatást, feltéve, hogy a kérelem benyújtásáig a 35. életévét nem töltötte be.


c.) A gyermekes, fiatal házasok lakás építéséhez, lakás vásárlásához, illetve önkormányzati építési telek vásárlásához igényelhetnek támogatást.


d.) Amennyiben a házaspár egyik tagja már részesült ilyen támogatásban, abban az esetben az új házastárs részére az új ingatlanra a korábbi támogatás kiegészítéseként, a házaspároknak járó támogatás 50%-a illeti meg. 


(2) E rendelet alkalmazásában a kérelem benyújtásakor a házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak legalább egyik tagjának a kérelem benyújtását megelőző 10 évben, legalább 5 évig folyamatosan ebesi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.


(3) Lakásépítés esetén a kérelmezőnek igazolnia kell az építési telken fennálló tulajdonjogát.


4. §

(1) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, kivéve:


a.) ha a támogatásra jogosultság megállapításától számított 5 éven belül a támogatásban részesülő a támogatással megvásárolt lakóépületet lebontja, és helyette legalább ugyanolyan méretű és komfortfokozatú lakóépületet nem épít;


b.) a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott;


c.) a valóságnak meg nem felelő nyilatkozatot tett;


d.) a lakóépület építését önhibájából a támogatásra való jogosultság megállapításától számított 4 éven belül nem fejezte be;


e.) a kérelemben megjelölt lakást vagy telket nem vásárolta meg;


f.) az önkormányzattól vásárolt telket annak beépítése nélkül a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti,


g.) ha a támogatásra jogosultság megállapításától számított 5 éven belül a támogatásban részesülő a  támogatással megvásárolt lakóépületet elidegeníti.


(2) Az (1) bekezdés szerint a folyósított támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, egy összegben kell az esedékességtől számított 30 napon belül visszafizetni.


(3) A támogatást nyújtó szerv a támogatásban részesülőkről nyilvántartást vezet és a támogatásra jogosultság feltételeinek fennállását hivatalból, a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 évig ellenőrizheti.


5. §

(1) A lakásvásárlók, lakásépítők részére nyújtható támogatás mértéke:

      a.) gyermekes fiatal házasok, bejegyzett élettársak, élettársak:                    400.000 Ft,


b.) gyermektelen fiatal házasok:                                                                   270.000 Ft,


    c.) két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak

      nem minősülő házasok, bejegyzett élettársak, élettársak:                             270.000 Ft,


    d.) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelők:                                                 400.000 Ft,


    e.) egyedülállók részére                                                                              130.000 Ft.


(2) Az önkormányzat telek vásárlásához az (1) bekezdés a.), illetve b.) pontja szerinti esetekben és mértékben nyújtható támogatás.


(3) E rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti jogosult esetén a támogatás mértéke a támogatásra jogosító ingatlanon fennálló résztulajdon arányában adható. A támogatás további feltétele, hogy a támogatásra jogosító ingatlanon a megszerezni kívánt résztulajdon aránya elérje az ½ mértékű tulajdoni hányadot.

A rendelet 3. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kérelmezők esetén az így megállapításra kerülő fejenkénti támogatás összege az egyébként adható támogatás felénél több nem lehet.


6 §

(1) A támogatásra vonatkozó kérelmet

a.) lakóépület építése esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időtartamon belül, de legfeljebb az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 4 éven belül


b.) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését és a földhivatalnál legalább a széljegyen történő bejegyzést követő 60 napon belül kell benyújtani.


(2) Az (1) bekezdés b.) pontjában előírt 60 napos határidőtől a Képviselő-testület kivételesen indokolt esetben eltérhet, azonban a szerződés megkötésétől számított 1 éven túl támogatás nem nyújtható.


(3) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján kell benyújtani, aki ezen ügyeket döntésre előkészíti, és a Képviselő-testület Egészségügyi- és Szociális Bizottsága elé terjeszti. A támogatásról a Képviselő-testület az Egészségügyi- és Szociális Bizottság javaslata alapján dönt.


7. §

Nem részesülhet támogatásban az az igénylő, aki/akinek


a.) a kérelmet e rendelet 6. §-ban meghatározott határidőn túl nyújtja be;


b.) önkormányzati bér-, vagy szolgálati lakást vételár-kedvezménnyel, vagy részletfizetési kedvezménnyel kíván megvásárolni;


c.) akinek az önkormányzat felé köztartozása van,


d.) nettó 120 m² -t meghaladó lakáshoz kéri a támogatást,


e. ) és együttköltöző családtagjainak az egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori legkisebb minimálbér kettőszeresét meghaladja.


8. §

 (1) E rendelet alkalmazásában fiatal házas: a házastársak, bejegyzett élettársak, vagy élettársak akik közül egyikük a 35., a másikuk a 40. életévét a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be.


(2) Bejegyzett élettársak, illetve élettársak esetén a kérelemhez az együttélést igazoló hatósági bizonyítványt, illetve a jogviszony fennállását igazoló egyéb hivatalos okiratot is be kell nyújtani.


(3) A támogatásban részesülő a lakásépítéshez igénybe vett támogatás esetén a használatba vételi engedélyt – a támogatás megállapításától számított 4 éven belül -, lakás vásárlása esetén a tulajdon jog bejegyzés után – az azt követő 4 hónapon belül - a tulajdoni lap másolatát köteles bemutatni a 6. § (3) bekezdése szerinti szervnek.


(4) A támogatás csak az önkormányzati költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig ítélhető oda és folyósítható.


9.§

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 9/2010. (V. 07.) Ör. számú rendelete.


                   Szabóné Karsai Mária                                                  Dr. Hajdu Miklós

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!