nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-12 - 2017-05-22
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya


2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.


b) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének eredeti előirányzatát


a) 1.040.436 ezer forint költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás                              942.771 ezer forint

                ab) felhalmozási költségvetési kiadás                           97.665 ezer forint


b) 835.645 ezer foint költségvetési bevétellel, melyből

            aa) működési költségvetési bevétel                                    835.645 ezer forint

            ab) felhalmozási költségvetési bevétel                                           0 ezer forint


c) 204.791 ezer forint költségvetési hiánnyal, melyből

                        ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)                       204.791 ezer forint

                                    - Működési célú                                                         204.791 ezer forint

                                    - Felhalmozási célú                                                                0 ezer forint

                         cb) Belső finanszírozású kiadás                                                        0 ezer forint

                                    - Működési célú                                                                      0 ezer forint

                                    - Felhalmozási célú                                                                0 ezer forint

                         cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)                                 0 ezer forint

                                    - Működési célú                                                                      0 ezer forint

                                    - Felhalmozási célú                                                                 0 ezer forint

                         cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)                              0 ezer forint

                                    - Működési célú                                                                      0 ezer forint

                                    - Felhalmozási célú                                                                 0 ezer forint


            összegben fogadja el.


(2)  A 204.791 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi

     előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                574.258  ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0   ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    195.406  ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       835.645  ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         835.645 ezer forint.


(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

     a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                     835.645 ezer forint,

     b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                           0 ezer forint.


(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

     a) a kötelező feladatok bevételei:                                      824.285 ezer forint,

     b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   489 ezer forint,

     c) az államigazgatási feladatok bevételei:                            10.871 ezer forint.


(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási

     előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     366.265 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    101.067 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            272.794 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            4.400  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    198.245 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    86.507 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       11.158 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       1.040.436 ezer forint.


(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

     a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 739.721 ezer forint,

     b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        96.877  ezer forint,

     c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                    203.838 ezer forint.


(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

     a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                       942.771 ezer forint,

      b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                    97.665 ezer forint.


(9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.


(10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet[1] tartalmazza.


(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet[2] tartalmazza.


(12) Az igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet[3] Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.


(13) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.


(14) A költségvetés nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.


(15) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.


(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.


5. §  (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A önkormányzat és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.


(5)  A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.

A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.


(7) A költségvetésben szereplő támogatások a 10. melléklet tartalmazza.


(8) A költségvetésben tervezett általános, cél és polgármesteri tartalékot a 11. melléklet tartalmazza.


(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzati hozzájárulását a 12. melléklet, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.


3. Adósságot keletkeztető ügylet


1. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai  amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


2. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik ezért a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


6. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik.


(2) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.


(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.


(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


7. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik.


(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.


(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.


(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.


(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.


8. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.


(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.


5. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai


9. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.


​(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.  A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik. 


(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.


(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.


(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.


(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.


7. Záró rendelkezések11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


                  Viplak Tibor s.k.                                                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                    polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetve: 2016. február 16.

                                                                                                                     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                                                                                                                        jegyző[1]

Módosította a 19/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 19/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította a 19/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
282.43 KB
6. melléklet
186.92 KB
7. melléklet
409.53 KB
8. melléklet
311.75 KB
9. melléklet
630.26 KB
10. melléklet
157.52 KB
11. melléklet
94.02 KB
12. melléklet
269.07 KB
13. melléklet
337.1 KB
5. melléklet
337.37 KB
1.melléklet
29.62 KB
2. melléklet
21.27 KB
3. melléklet
50.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!