nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-26 -tól
Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályokról szóló 9/2004.(VI.30.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról:

az illetékes állami főépítész,

az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

az illetékes  megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége,

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,

az illetékes járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,

az illetékes nemzeti park igazgatóság,

az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala,

az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,

az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,

a HM Hatósági Hivatal,

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,

a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és

Kiskőrös Város Jegyzőjének, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1.§

A R 8.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Meglévő beépítésben telekalakításnál -lakóterület kivételével- az övezetre előírt beépítési módtól függetlenül: a zártsorú építési hely vehető figyelembe a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával, hátsókert nélkül.”


2.§

(1) A R 15.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gazdasági terület a következőkre tagolódik:

1. (Gip-1) majorsági építési övezet

2. (Gip-2) településgazdasági építési övezet

3. (Gip-3) építési övezet


(2) A R 15.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) (Gip-3) építési övezetben

a) Telek területe: min 1000 m2

b) Beépítés módja: szabadonálló, legalább az adott oldali homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 50%

d) Építménymagasság max 12 m, amelybe a toronyszerű építmények (bortartály, siló) nem számítandók bele.

e) Zöldfelület: min 25%

f) Országos közútra új csatlakozás nem nyitható.

g) A 035 hrsz-ú út tengelyétől mért 8m-en belüli telekrész nem keríthető.”
3.§

A R 16.§ -ának felsorolása a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. Ásványvízpalackozó (Ká)”4.§

A R a „Ásványvízpalackozó „szakaszcímmel és a következő 21/B §-sal egészül ki:

„21/B § (1) A (Ká) építési övezetben az ásványvízpalackozással, raktározással és az azokkal kapcsolatos szociális és logisztikai építmények elhelyezhetők.

(2) Kialakítható telek: min 1500m2

(3) Beépítés módja: szabadonálló

(4) Építménymagasság : max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből növelhető.

(5) Beépítettség: max 40%

(6) Zöldfelület: min 40%

(7) A terület közterületi kapcsolata a 0197 hrsz-ú útról biztosítandó.”


5.§

A R 29.§(4) a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A következő nyilvántartott régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak:

1. Rk. templom 2/1-2, 3 hrsz

2. Templomdomb 0162/42, 01623/45-48, 0163, 0165/10, 0164/12-17, 0164/21-23, 0164/25-26, 0164/30-31, 0164/4, 0164/7-9 hrsz

3. Nadrágsziget-Kígyóshát 0162/18-23, 0162/48-49, 0162/52-60, 0163 hrsz

4. Halastavak D-i vége 0206/1, 0221/21-22

5. Béke Szövetkezet 0190/38, 0190/6 hrsz

6. Akasztó 0124 hrsz

7. Széles-rét I. 0207/2 hrsz

8. Széles-rét II. 0207/2 hrsz

9. Széles-rét III. 0192/2 hrsz

10. Széles-rét IV.0192/2 hrsz

11. KNP046 0234/11, 0234/9 hrsz

12. KNP047 0225/1, 0226/1, 0234/14-16 hrsz

13. KNP048 0221/22 hrsz

14. KNP049 0221/22 hrsz

15. Sörkés-domb 0206/1, 0220/1-2, 022/17 hrsz

16. Döbrögecpuszta-Gulyástanya 073/12-17, 073/35, 074

17. Döbrögec -Ötven 083/1-3

18. Középkori településmag 1,2/1-2, 3-9, 11, 12-23, 25-35, 36/1, 37-43, 45-49, 51-55, 82, 111, 127, 147-151, 153-157, 159-231, 206-209, 432, 1123-1125, 1126/1-2, 1127, 1128, 1131/1, 1159/1, 1159/3-4, 1172, 1175, 1176/1-3, 1177-1184, 1185/1-2, 1186-1188, 1190-1196, 1198-1201, 1202-1221, 1222/1-3, 1223, 1224/3-4, 1225-1227, 1228/1-2, 1229/1-2, 1234/2-4, 1236, 1239-1243, 1245, 1246, 1247/1-2, 1248-1251, 1265-1268, 1269/1-2, 1270-1275, 1276/1-2, 1277, 1278, 1292/1, 1296, 1299, 1328, 1329/1-2, 1403, 1421, hrsz

19. Királyhegy 0180/12-19, 0180/34-35, 0180/37 hrsz”


6.§

A R 33.§(1) további k)-l) pontokkal egészül ki:

„k) Meglévő beépítés: építmények építési telken belüli elhelyezhetősége a 2013. április 1-jén jogszerűen álló építmények figyelembevételével.”

l) Természetvédelmi (gyep) fenntartást szolgáló építmény: legeltető állattartás istálló és pajta építményei és a legeltető állattartáshoz kötődő szociális épületek.”


7.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) Igazgatási terület szabályozásának 1:16 000 méretarányú (SZ-1) átnézeti lapja helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) Belterület 1:2000 méretarányú  (SZ-2) szabályozási tervének

ba) „A” szelvénye helyébe e rendelet 2. melléklete .

bb) „B” szelvénye helyébe e rendelet 3. melléklete

bc) „C” szelvénye helyébe e rendelet 4. melléklete lép8.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.


       Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

         polgármester                                                                              jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2013. szeptember 26.

                                                       Varga Béláné

                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!