nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2020 (VII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-07-09 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2020 (VII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § 3) bekezdésére a következőket rendeli el:


1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2019. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9.,18.  melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 2019. évi összes bevétel                                                         319 072 618 Ft

      2019. évi összes kiadás                                                          259 703 888 Ft

      2019. évi módosított maradvány                                               59 368 730 Ft

      2019. évi értékvesztés                                                              45 468 700 Ft


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2019. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6.,18. melléklet szerint hagyja jóvá.2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2019. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését   1. 6.,18.  melléklet tartalmazza:


a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        166 505 538 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         464 285 Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                              13 263 470 Ft

d) Működési bevételek                                                                                50 404 577 Ft

e) Működési célú átvett pénzeszközök                                                            195 500 Ft

f) Maradvány igénybevétele                                                                        83 588 681 Ft

g) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                4 650 567 Ft           


(2) A 2019. évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11., 22., 23.,. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2019. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások                                                                              104 557 288 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék                                                                  19 386 693 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások                                                              95 242 193 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                    19 302 954 Ft

e) Egyéb működési célú támogatás                                                            15 452 306 Ft

f) Beruházások áfával                                                                                    1 614 586 Ft

g) Felújítások áfával                                                                                                    0 Ft

h) Finanszírozási kiadás                                                                               4 147 868 Ft


(2) A 2019. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2019. december 31-én adósságállománya nem volt, 2019. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkezető jogügyletet nem kötött.


(3) A 2019. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. és 24. melléklet tartalmazza.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2019. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.


5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének fő összegét 451 726 791 Ft-ban hagyja jóvá az 2. melléklet szerint.


A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 17 045 939 Ft értékben.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

bevételi főösszegét:                                                   283 003 357 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                    229 294 384 Ft-ban

maradvány                                                                   53 708 953 Ft-ban

értékvesztés                                                                 42 033 218 Ft-ban


hagyja jóvá a 6., 9.,melléklet szerinti tartalommal.               


(4) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének


bevételi főösszegét:                                                     101 660 308 Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                        96 000 551 Ft-ban

maradvány                                                                       5 659 757 Ft-ban

értékvesztés                                                                     3 435 482 Ft-ban


hagyja jóvá a 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.

     

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az ÁMK részére átadott intézményi finanszírozás összegét 65 591 047 Ft összegben a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.


6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-23. melléklet a 4/2020. (VII,08.) önkormányzati rendelethez
204.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!