nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-25 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete
20/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról és az azt módosító 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 4. § d) pontjában, 5. § c) pontjában, továbbá a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a következőket rendeli el:


1. §

Adókötelezettség

Az adókötelezettség kiterjed a Gyöngyöshalász község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre.


2. §

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.


3. §

Adómentesség

(1) Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek a Htv.39/C.§ rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 600.000 Ft-ot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.[1]

(3) E § alkalmazásában háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.[2]


4. §

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselőtestületének helyi iparűzési adóról szóló 11/1996.(XI.27.) számú önkormányzati rendelete.Pásztor János                                                                      dr. Szűcs Szilárd      polgármester                                                                               jegyző
Kihirdetve:

Gyöngyöshalász, 2015. december 01.                                                         Dr. Szűcs Szilárd

jegyzőA 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Záradék:

Kihirdetve: 2016. március 25. napján.
dr. Szabó Enikő

jegyző[1]

Megállapította az 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Megállapította az 3/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!