nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.16.)
Hatályos:2018-02-17 - 2018-10-01
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.16.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pusztamérges Községi Önkormányzatra.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 267 273 772 forintban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza működési és felhalmozási költségvetésre elkülönítve.


3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  94 264 041 Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                           27 962 820 Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                    66 301 221 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      18 300 000 Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                         16 000 000 Ft

     bb) gépjárműadó                                                                      2 200 000 Ft

     bc) késedelmi és önellenőrzési pótlék                                        100 000 Ft

c) működési bevételek                                                                                        33 834 132 Ft

d) finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány)                                        44 543 214 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             76 332 385 Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                  152 194 923 Ft

      aa) személyi juttatások                                                          36 678 208 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                               6 526 484 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              68 747 829 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            7 670 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      32 572 402 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             113 373 154 Ft

      ba) beruházások                                                                    14 400 832 Ft

      bb) felújítások                                                                       98 972 322 Ft

      bc) felhalmozási célú pénzeszközátadás                                               0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                    1 705 695 Ft


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) konyhai eszközök beszerzése önerő                                   2 897 682 Ft

b) munkagépek beszerzése útkarbantartáshoz                      11 233 150 Ft

c) könyvtári eszközök beszerzése                                              270 000 Ft


(3) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

     a) óvoda előtti parkoló felújitása                                             1 600 000 Ft

     b) önkormányzati épületek energetikai felújítása                  65 000 000 Ft

     c) védőnői szolgálat kialakítása                                             17 000 000 Ft

     d) belterületi járdák felújítása                                                15 372 322 Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                     5 000 000 Ft

b) egyéb nem intézményi ellátások                                                                      2 670 000 Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatás feladatok szerinti bontásban – e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait és ilyen programokhoz történő önkormányzati hozzájárulást nem tartalmaz.


7. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatások nyújtását – adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tervezi.


3. Egyéb rendelkezések


9. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2018. évre nem tervez.


(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége.


(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben 18.200 e Ft-ot tesznek ki.


(4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományának, kölcsön nyújtásának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kötelezettséggel járó kiadási tételeit a 5. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi kirendeltsége végzi.


(5) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- személyi juttatások közül a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

- dologi kiadások közül a 200.000,-Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 500.000,- Ft,

- beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.


5. Záró rendelkezések


11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.


Pusztamérges, 2018. február 15.
                       Dr. Papp Sándor                                           Erdélyi-Nagy Renáta

                          polgármester                                                           aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. február 16.                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
51 KB
2. sz. melléklet
32.5 KB
3. sz. melléklet
31.5 KB
4. sz. melléklet
28 KB
5. sz. melléklet
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!