nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) rendelete
a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendelet módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló

3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításárólAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 63. § (9) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében, 134/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Kulturális, valamint Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:


1.§

A R. bevezető rész helyébe a következő bevezető rész lép:


„Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a/ pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 63. § (9) bekezdésében,  92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdésében, 134/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Kulturális, valamint Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”


2.§

(1) A R. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:


„(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az Idősek Napközi Otthona nevű, Akasztó, Nyúl utca 4. című intézményben lehet benyújtani.”


3. §

(1) A R. 5.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdése (4)-(5) bekezdésre módosul:


„(3) Gyógyszerköltségre nyújtott természetbeni települési támogatás esetén csatolandó a gyógyszertár által kiállított igazolás, mely a háziorvos által felírt, a kérelmező gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz szükségleteit tartalmazza.”


4.§

(1) A R. 9.§-a helyébe a következő 9.§ lép:


„9. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki rendkívüli élethelyzet miatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg és vagyona nincs.

(2) Települési létfenntartási támogatást meg lehet állapítani a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl annak a rendkívüli élethelyzetbe került egyedülállónak, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és vagyona nincs.

(3) A támogatás nyújtható eseti települési támogatás formájában, különösen a következő rendkívüli élethelyzetre tekintettel:

a)   elemi kár, katasztrófa,

b)   tartós betegség, legalább 1 hónapot meghaladó kórházi kezelés,

  1. baleset, vagy hirtelen halál esetén,
  2. ha bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.
  3. a gyermek iskoláztatásához, vagy
  4. válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy
  5. a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy
  6. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

 (4) A kérelmezőnek a kérelméhez – a (3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolnia kell:

- a (3) bekezdés e) pontja szerinti kérelemhez a gyermek iskolalátogatási igazolását,

 vagy az iskolai felvételről szóló igazolást,

- a (3) bekezdés f), vagy g) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani

a várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (3) bekezdés g) pont szerinti

esetben a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a (3) bekezdés h) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat.”

5. §

(1) A R. 10.§-a helyébe a következő 10.§  lép:


„10. § (1) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet adni.

(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás minimális összege nem lehet kevesebb 2000 Forintnál és összességében nem lehet több 20.000 Forintnál.”


6.§

(1) A R. záró rendelkezése helyébe a következő záró rendelkezés lép:


„35. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

 36. § Hatályát veszti:

1. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet, 

2. a szociális és gyermekvédelmi ellátások módosításáról szóló 10/2014. (X.2.) rendelet.”7.§


  1. A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., mellléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.


8.§(1) Hatályát veszti a R. 18.§, 19.§, 27.§ (3) bekezdése, 29.§ (4) és (5) bekezdései.


9.§


(1)Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.


Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

 polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. február 25.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
38.5 KB
2. melléklet
60 KB
3. melléklet
44 KB
4. melléklet
64.5 KB
5. melléklet
35.5 KB
6. melléklet
22.5 KB
7. melléklet
35 KB
8. melléklet
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!