nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 10/2016 (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-13 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 10/2016 (IX.12.) önkormányzati rendelete
Nágocs Község címeréről, zászlajáról, díszpolgári cím és kitüntető címeinek adományozásáról


Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

i) pontjában, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

feladatkörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében, valamint az Alaptörvény

32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. Fejezet


1.§.


Az önkormányzat jelképei


Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


II. Fejezet


2.§.


A település címerének leírása


Nágocs község címere vörös színű háromszögpajzs, szívpajzzsal. A nagy pajzsban arannyal fegyverzet, fekete kétfejű sas, jobbjában arany markolatú, ezüst pengéjű kardot, baljában jogart tart, a feje fölött liliomos arany királyi korona lebeg. A sas mellén elhelyezkedő szívpajzs vörössel és kékkel hasított, benne arany koronából kinövő természetes színű agancspár között széles talpú arany kereszt lebeg. A nagy pajzsot rovátkolt ezüst falkorona fedi, alul zöld levelekkel lés arany virágokkal megrakott két, keresztbe tett szárú tulipánfaág keresztezi.

A nagy pajzson lévő kétfejű sas a községben 1829-ben alapított céhpecsétről származik. A szívpajzs báró Zichy Ádám címere, Zichy Ádám szervezte meg a község benépesítést és a nágocsi uradalmat. A két címerpajzs emlékeztet a két nemzetiség, a két felekezet, a község és a földesúri család, a földművesek és az iparosok együttélésére. A falkorona Nágocs egykori mezővárosi rangját idézi, míg a tulipánfaágak a kastély parkjának védett természeti értékeit képviselik.A címer használatának köre és szabályai


3.§.


(1)A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.


(2)Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:


a.) Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm, átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva.

b.) Az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,

c.) Az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d.) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon kitüntető emlékérméken,

e.) A községháza épületének bejáratnál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben,

f.) Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g.) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h.) A községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,

i.) A polgármesteri hivatal helyiségében.


 1. A 3.§. (2) bek. a-j. pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi.


4.§.


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a.) a kérelmező megnevezését, címét,

b.) a címerhasználat célját,

c.) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d.) a címer előállításának anyagát,

e.) a terjesztés, illetve forgalomba hozatala esetén ennek módját,

f.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


 1. az engedélyes megnevezését és címét,

 2. az előállítás anyagát,

 3. az engedélyezett felhasználás célját,

 4. az előállításra engedélyezett mennyiséget,

 5. a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket.


(3) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartás vezet.


(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.5.§.


 1. Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


 1. Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.


III. Fejezet.


6.§.


A település zászlajának és lobogójának leírása.


1:1,7 arányú zászló, hossztengelyében vágott, rúdfelőli harmadában hasított. Az így nyert négy mező színei váltakozóan: arany, kék, kék, arany. A mezők metszéspontjában középpontjával a fent leírt címer foglal helyet.


7.§.


A zászló és lobogó használata


 1. A zászló, a lobogó méretarányos változatai használhatók:


a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt.

b.) A település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt.

c.) A képviselő-testület ülésének helyszínén.

d.) Nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve.

e.) Minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


 1. A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


IV. Fejezet


8.§.


Díszpolgári cím és annak adományozása


A község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.


A díszpolgári cím


9.§.


 1. A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


 1. A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett jár.10.§.


 1. A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.


 1. A község díszpolgára:


 1. Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

 2. Díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.

 3. Elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


11.§.


Az elismerés adományozásának rendje


 1. A díszpolgári cím az évenként a képviselő-testület által szervezett ünnepély keretében rendezett ünnepségen kerül átadásra.


 1. Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


 1. A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített szótöbbséggel dönt.


 1. A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.


12.§.


A díszpolgári díszoklevél tartalmazza.


 1. az adományozó megjelölését,

 2. a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,

 3. az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

 4. az adományozás keltét,

 5. a polgármester és a jegyző aláírását,

 6. a képviselő-testület pecsétjét.13.§.


Az elismerés visszavonása.


 1. A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.


 1. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


14.§.


Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 12.§. (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.


V. Fejezet


15.§.


Nágocs Községért és Nágocs Község Szolgálatárét díjak.


(1) Nágocs Község Képviselő-testülete a község érdekében végzett tevékenységek elismerésére jelen fejezetben, meghatározott kitüntető címek adományozását határozza el.

(2) A kitüntető cím életmű, ill. alkotó munkásság elismeréséért adományozható.

(3) A kitüntető cím posztumusz is adományozható.

(4) A második bekezdésben szabályozott adományozás esetén a címet az elhunyt házastársa, vagy más hozzátartozója veheti át.

(5) A kitüntető címet és a szakmai kitüntető díjat minden évben a képviselő-testület által szervezett ünnepségen kell átadni.

(6) A kitüntető cím évente legfeljebb két személynek adományozható.

(7) A képviselő-testület az adományozásról szóló döntés meghozatala előtt határozatban nyilvánítja ki, hogy a tárgyévben egy vagy két kitüntető címet adományoz.

(8) A díjakban részesülőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére az önkormányzat igazgatási tevékenységet ellátó szervezett titkársága köteles.16.§.


Eljárási szabályok.


(1) A kitüntető cím és a szakmai kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:

  1. a képviselő-testület tagjai,

  2. az érdek képviseleti, a településen működő érdek képviseleti és civil szervezetek,

(2) Javaslatot minden év május 31. napjáig kell a település jegyzőjéhez eljuttatni.

(3) A javaslatot kizárólag írásban lehet benyújtani, melynek tartalmaznia kell a javasolt személy, civil szervezet nevét, címét, valamint a javaslat részletes indoklását.

(4) A javaslatokat a jegyző készíti elő a képviselő-testületi ülésre.

(5) Az adományozásról a képviselő-testület dönt nyilvános szavazással, minősített többséggel.


17.§.


Nágocs Községért Cím.


 1. A képviselő-testület Nágocs Községért Cím adományozásával ismerheti el azon személyek, civil szervezetek érdemeit, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a településen a közösségi élet fejlesztéséhez hagyományainak megőrzéséhez és ápolásához, a község fennmaradásáért végzett tevékenységük során kimagasló teljesítményt vagy eredményt értek el.

 2. Nágocs községért kitüntető cím adományozásával egy Nágocs település címerével és a következő felirattal „Nágocs községért, évszám (pl. 2009.) köszönettel, az adományozott neve, a polgármester neve és titulusa” díszített ezüst vagy aranyszínű fém kör alakú ajándék tárgyat és az azt kísérő oklevelet kap díszcsomagolásban.

 3. Az egyes bekezdésben meghatározottakon túl cím adományozásával a képviselő-testület egyedi döntéssel meghatározott támogatást is adhat. Ennek fedezetét a mindenkori költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként tervezi.


18.§.


Nágocs Község Szolgálatáért Cím.


(1) Nágocs Község Szolgálatárét Címet adományoz annak, aki legalább 25 évig hivatása során kiemelkedő tevékenységet végzett Nágocs község-- lakosaiért, felemelkedéséért és fennmaradásáért.

(2) Nágocs községért kitüntető cím adományozásával egy Nágocs település címerével és a következő felirattal „Nágocs község szolgálatáért, évszám (pl. 2009.)” köszönettel, az adományozott neve, a polgármester neve és titulusa” díszített ezüst vagy aranyszínű fém kör alakú ajándék tárgyat és az azt kísérő oklevelet kap díszcsomagolásban.

(3) Az egyes bekezdésben meghatározottakon túl cím adományozásával a képviselő-testület egyedi döntéssel meghatározott támogatást is adhat. Ennek fedezetét a mindenkori költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként tervezi.


VI. fejezet.


Záró rendelkezések


19.§.(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokban is

alkalmazni kell.


(3)Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím és kitüntető címeinek adományozásáról szóló 6./2000.(VIII. 24.) számú rendelete.


Nágocs, 20016. szeptember 12.
Kiss Szilveszter                                                                             Werner Józsefné

polgármester                                                                                        jegyzőHirdetőtáblára kifüggesztésre került:


Kelt. Nágocs 2016. szeptember 12.


Werner Józsefné

jegyzőÁltalános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja alapján a helyi önkormányzat helyi

kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. A Magyarország címerének és zászlajának

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1)

bekezdésének d) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a feladatkörével

összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet,

díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és

adományozhat. Ezen törvény 23. § (1) bekezdése szerint az elismerés alapítására és

adományozására jogosult elismerést akkor adományozhat, ha az elismerés elnevezését, fajtáit

(osztályait), az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható

elismerések számát, az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint az

elismerés leírását rendeletben meghatározta. A rendelet-tervezet ezen jogszabályi

rendelkezésnek eleget téve az adományozás valamennyi feltételét szabályozza.


Részletes indokolás

1. §-7.§

Az 1.§-7.§ az önkormányzat jelképeinek részletes leírását bemutatását, használatának körét és zsabályait tartalmazza.

8. § - 14. §

A 8.§ - 14. § A „Díszpolgári cím” adományozásának feltételeit, az adományozás rendjét, a díszoklevél tartalmát, valamint az elismerés visszavonására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

15. § - 18. §

A 15. § - 18. § tartalmazza a „Nágocs Községért és Nágocs Község Szolgálatáért” díjak adományozásának feltételeit, valamint az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat.

19. §

A 19. § a záró rendelkezéseket tartalmazza, ahol az időbeli hatály és a korábban a

szabályozási tárgyban hatályban lévő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

kapott helyet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!