nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-14 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő – testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában, és a 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet hatálya Vámoscsalád község belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki.


2.§


A jelen rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: falomb, avar, gyökérmaradvány, növényi szár, levél, fű és fa nyesedék.3.§


A község területén az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


4.§


Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése az alábbi időpontokban engedélyezett:Hétfőtől-szombatig.


5.§


(1) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes, csapadékmentes időben szabad.

(2) Az avart és a kerti hulladékot égetni csak nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, és csak olyan területen szabad, ahol az égetés a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.       Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Lábon álló növényzet égetése tilos.

(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elaludt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.6.§


A jelen rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól.


7.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Vámoscsalád, 2015. március 12


Németh Imre                                              dr. Husz Norina

                                           polgármester                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!