nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 - 2019-05-29
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 158.911.158 Ft-ban állapítja meg.

         (2)    a)   költségvetési bevétele:                         102.683.025

                  b)  finanszírozási bevétele:                          56.228.133

                  c)  költségvetési kiadása:                          134.755.348

                  d)  finanszírozási kiadása:                           24.155.810

           


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:
                                                                                                 113.309.272 Ft

a) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről                                51.003.581 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                  8.150.000 Ft

c) intézményi működési bevételek                                                 29.197.000 Ft

d) finanszírozási bevételek                                                            24.958.691 Ft

   ebből: előző évi műk.célú pénzmaradv..igénybevétele                     2.474.211 Ft

                  műk.c.intézményfinanszírozás                                    22.484.480 Ft


(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
                                                                                                   113.309.272 Ft

a) személyi juttatások kiadásai                                                          35.555.000 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                      6.923.000 Ft

c) a dologi kiadások                                                                          39.402.462 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        5.105.000 Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre                                             1.241.000 Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre                                                 927.000 Ft

g) működési célú finanszírozási kiadások                                            24.155.810 Ft

h) működési célú tartalék                                                                                 0  Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele:                       45.601.886 Ft

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            14.282.444 Ft

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                                      0 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                            31.269.442 Ft


(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása:                          45.601.886 Ft

a) beruházások                                                                                      5.711.956 Ft

b) felújítások                                                                                        22.548.000 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások                                                     744.000 Ft

d) fejlesztési tartalék                                                                             16.597.930 Ft

e) felhalm.célú irányítószervi támogatás                                                           0  Ft


(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:

a)Működési bevételek:        69.338.581 Ft

b)Működési kiadások:        47.291.462 Ft

Egyenleg:                22.047.119 Ft

c) Felhalmozási bevételek:  14.332.444 Ft

d) Felhalmozási kiadások:   45.601.886 Ft

Egyenleg:                      -  31.269.442 Ft


(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 33.378.133 Ft

                                   finanszírozási kiadásai:  24.155.810 Ft


(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek:                19.012.000 Ft

b) Működési kiadások:                 41.862.000 Ft

Egyenleg:                       22.850.000 Ft

c) Felhalmozási bevételek:                         0 Ft

d) Felhalmozási kiadások:                          0 Ft

Egyenleg:                                     0 Ft

(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 22.850.000 Ft
Az önkormányzat bevételei


4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.Általános és céltartalék


8. §(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 16.597.930 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 5.514.000 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(4) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 11.083.930 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt előlege összegének terhére.9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2018. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


Az előirányzatok módosítása


11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

 (7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a B3 Takarékszövetkezet Zirci Fióknál vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró rendelkezés17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Győry Tünde                                                                Borteleki Istvánné

                      polgármester                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
321.63 KB
2. melléklet
324.89 KB
3. melléklet
329.91 KB
4. melléklet
327.17 KB
5. melléklet
326.93 KB
6. melléklet
331.75 KB
7. melléklet
332.88 KB
8. melléklet
322.78 KB
9. melléklet
324.57 KB
10. melléklet
324.39 KB
11. melléklet
322.19 KB
12. melléklet
333.4 KB
13. melléklet
324.36 KB
14. melléklet
325.17 KB
15. melléklet
326.28 KB
16. melléklet
324.64 KB
17. melléklet
324.39 KB
18. melléklet
328.96 KB
19. melléklet
327.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!