nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1.§ Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja:

a) a gyermekjóléti szolgáltatást család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésével,

b) a gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde működtetésével.


2.§ (1) Az Önkormányzat jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területére terjed ki.


(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás tagjaként a Társulás által működtetett Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja.


3. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál, vagy a családgondozónál terjesztheti elő a szülő, vagy más törvényes képviselő, és jelzés alapján a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyek, hatóságok, intézmények.


(2) A kérelmeket a Gyvt.-ben foglaltak alapján kell elbírálni.


(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.


(4) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint.


4. § A bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján külön rendelet tartalmazza.


5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2006. (III. 29.) rendelet.              Kecskés Gábor s.k.                                                      Budainé Vajk Ildikó s.k.

               polgármester                                                                              jegyző


 Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2015. november 27.


                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!