nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (X.2.) rendelete
Hatályos:2014-10-02 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (X.2.) rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2013. (XII.19.) rendeletének módosításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

10/2014. (X.2.) rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2013. (XII.19.) rendeletének módosításáról


Akasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a/ pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2013. (XII.19.) rendeletet, (a továbbiakban:R.) a következők szerint módosítja:


1. §


A R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:


„11/A. §


(1) Természetbeni önkormányzati segélyként tűzifa támogatásban részesíthető elsősorban az a személy és/vagy család, aki/k az Szt. szerint

     a) aktív korúak ellátására,

     b) időskorúak járadékára,

     c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

     d) lakásfenntartási támogatásra jogosult;

     e) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(2) A természetbeni átmeneti segély tűzifa adható alkalmanként, természetbeni juttatásként, háztartásonként legfeljebb 5m3 mennyiségben.


(3) A támogatás odaítélése – a rendelkezésre álló keret erejéig - hivatalból történik, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.


(4) A Képviselőtestület a természetbeni önkormányzati segély tűzifa megállapítására vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre átruházza.


 (5) A természetbeni önkormányzati segély tűzifa megállapítását követően a természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a polgármester gondoskodik. Indokolt esetben a döntést hozó intézkedik a határozat azonnali végrehajtásáról.”


Záró rendelkezések


2. §.


Ez a rendelet  kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal                                                                                               Varga Béláné

 polgármester                                                                                                     jegyző

                                                                                                         Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!