nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-25 - 2019-01-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és a 134/E. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

Ebes Községi Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§

A Rendelet 7. § (1) bekezdés 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.) Rendkívüli települési támogatás és Katasztrófasegély”


2. §


A Rendelet III. fejezete a következő 9/A. §-sal egészül ki:


„9/A. §

Katasztrófasegély

(1) Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság legfeljebb 150.000,- Ft krízistámogatást állapíthat meg azon kérelmező részére, akinek az általa lakott saját tulajdonú lakásában természeti katasztrófa, vagy rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett.

(2) Katasztrófasegély abban az esetben állapítható meg, ha

a) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét, továbbá

b) a kérelmezőnek vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozójának más lakhatást biztosító használati joga nincs, vagy ha más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott lakóingatlan már nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában rögzített méltányolható lakásigénynek, továbbá

c) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatás összege legfeljebb 250.000.-Ft lehet, amennyiben a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon kívül megfelel az alábbiak közül legalább egy feltételnek:

ca) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban, vagy időskorúak járadékában részesül;

cb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül;

cc) saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;

cd) a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül;

ce) családi pótlékra jogosult;

cf) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

cg) egyedülélő.

(3) A Katasztrófasegély iránti kérelmet írásban postai úton vagy személyesen a Polgármesteri hivatal szociális irodájában, az Egészségügyi- és Szociális Bizottságnak címezve kell benyújtani. A kérelemben igazolni kell a jogosultsági feltételek fennállását, és csatolni kell a súlyos károsító esemény bekövetkeztét alátámasztó bizonyítékokat (pl. fényképek, hatóság igazolások és bizonyítványok stb.).”

3. §

A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „4000 forint” szövegrész helyébe az „5000 forint” szöveg lép.


4. §

A Rendelet 11. § (5) bekezdésében a „20.000.-Ft” szövegrész helyébe a „30.000.-Ft” szöveg lép.


5. §

A Rendelet 13/A. § (3) bekezdésében a „3000.-Ft” szövegrész helyébe a „4000.-Ft” szöveg lép.


6. §

A Rendelet 13/C. § (2) bekezdésében a „3.000.-Ft” szövegrész helyébe a „4.000.-Ft” szöveg lép.


7. §

A Rendelet 13/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatásban részesülhetnek a lakástulajdonnal korábban nem rendelkező első lakástulajdonukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok közül az alábbi feltételek szerint:”


8. §

A Rendelet 13/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelem benyújtásakor az egyedülálló személynek, valamint a házastársak, élettársak esetében legalább az egyik félnek minimum 3 éve folyamatosan ebesi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.”


9. §

A Rendelet 13/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásra jogosító ingatlanon a megszerezni kívánt résztulajdon aránya elérje az ½ mértékű tulajdoni hányadot.”


10. §

A Rendelet 13/D. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az (1) bekezdés alkalmazása során első lakástulajdont megszerezni kívánónak kell tekinteni azt, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.”


11. §

A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


12. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Ebes, 2019. január 23.


Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
22.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!