nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-15 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.


2. §

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

       a)   409 551 349 Ft költségvetési bevétellel,

       b)    618 993 446 Ft költségvetési kiadással,

       c)    209 442 097 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből  62 439 636 Ft
      működési célú, 147 002 461 Ft felhalmozási célú.

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. §

 (1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.1., 8.2., mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.


                                                                                        4. §

A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg. 

5. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A köztisztviselői illetményalap mértéke 46 380 Ft összegben kerül megállapításra
       2019. január 1. napjától.

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.) KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


8. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati
   Hivatal útján, a 107/2018.(XII.27.) KT határozattal elfogadott 2019-2022. Ellenőrzési  
   Stratégiai Terv és a 106/2018.(XII.27.) KT határozattal elfogadott 2019. évi Belső
   Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
   biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


                                                                                                9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.


                                   Kovács Gábor                                        Dr. Tóth Rita

                                   Polgármester                                             Jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2019. március 14. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2019. március 14.

                                                                                                                 Dr. Tóth Rita

                                                                                                                     Jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek az 1.2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
898.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!