nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-19 - 2018-12-20
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rende-let ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 524.454.644 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösz-szegen belül a költségvetési bevételeket 441.901.576 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 524.454.644 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 82.553.068 forint, melyből a folyó évi hiány  82.553.068 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza”

2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat működésének támogatása    173.114.355 Ft
        b) közhatalmi bevételek    44.707.689 Ft
        c) működési bevételek     18.018.224 Ft                                       
       d) működési célú átvett pénzeszközök    18.759.012 Ft
        e) felhalmozási bevételek    522.000 Ft
        f) felhalmozási célú támogatások     186.780.296 Ft
        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre                                            66.462.729 Ft  
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra                                      22.090.339 Ft
        

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:     524.454.644 Ft
           b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0  Ft
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek:    438.012.015 Ft
         b) felhalmozási bevételek:     86.442.629 Ft”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2), (3) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro-zott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) működési költségvetési kiadások    301.511.243 Ft
      aa) személyi juttatások:     157.121.375 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:     31.267.605 Ft
      ac) dologi kiadások:     91.008.999 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     6.000.000 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    16.113.264 Ft
   b) felhalmozási költségvetés                                             86.442.629 Ft
      ba) beruházások,                                                                                                                   2.473.000 Ft
      bb) felújítások                                        83.969.629 Ft
  c) kölcsönök                                                                                                                 0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                               136.500.772 Ft                          
                                                                      

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai    524.454.644  Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0  Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0  Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:

a). Informatikai fejlesztés                                                                                                  1.131.500 Ft
b). Hivatlai számítógép                                                                                                        317.500  Ft 
         c). Energetikai pályázat megvalósítása                                                                      49.066.000 Ft
         d) Védőnői hálózat épület felújítás                                                                               21.724.339 Ft
         e) Petőfi utca felújítás                                                                                                      12.353.290 Ft
         f) Rákóczi utca felújítás                                                                                                        823.000 Ft
         g) óvodai számítógép és egyéb                                                                                            967.000 Ft
         h) elektromos kerékpár                                                                                                          60.000 Ft”

4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §    A költségvetési egyenleg
            a) működési cél szerint                                    bevétel:    438.012.015 Ft
                                                              kiadás:     438.012.015 Ft
                                                              egyenlege:                   0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint                               bevétel:      86.442.629 Ft 
                                                             kiadás:        86.442.629 Ft 
                                                             egyenlege:                     0 Ft

           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”

5.§ A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   11.049.437 Ft, a céltartalék  125.451.335 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.”               
                         
6. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-7. melléklet
253.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!