nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-11-21 - 2015-04-15
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b.) bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja, hatálya


1.§

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a központi költségvetés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Ebes Községi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat támogatást nyújtson a településen élők részére a fűtési idényben szociális rászorultság alapján és ennek érdekében meghatározza a szociális tűzifa támogatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés rendjét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


2. A támogatás feltételei


2. §

(1) Az önkormányzat legfeljebb 5 m³ vissza nem térítendő természetbeni támogatást; tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

e) időskorúak járadékára jogosult, vagy

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

g) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

h) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti, vagy

i) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-át nem haladja

meg.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A támogatást 0,5 m³-es (amely 5 q mennyiségnek felel meg) léptékben kell meghatározni.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a BM rendelet 2. § (2) bekezdésén túl az elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.


3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

b) az a kérelmező aki, olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.


3. A támogatás igénylésének menete


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2014. december 10. napjáig lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani.

(3) A kérelmekről az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(4) A döntést követő 30 munkanapon belül a tűzifa támogatás kiszállítását végre kell hajtani, amelynek megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


5. §

(1) A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


6. §

A rendelet 2014. november 21. napján lép hatályba és 2014. április 15. napján hatályát

veszti.Ebes, 2014. november 11.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
122.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!