nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


41 925 599,- Ft bevétellel, és 41 925 599,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                            2 491 197,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          2 119 978,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      15 896 734,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek            11 158 720,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                        50 000,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    6 516 256,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             594 163,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         14 624 989,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     2 697 835,- Ft

- dologi kiadás                                                                     11 699 698,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   250 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              501 533,- Ft

- általános tartalék                                                                 6 122 034,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.              479 510,- Ft


    - felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         498 551,- Ft

    - egyéb felhalmozási célú támogatás                                    2 600 000,- Ft


    - beruházási kiadások                                                            5 550 000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[5] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2017. február 13.

                                             


                 Máté-Botos Ivett                                                                     Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 14.  napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. február 14.


                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. április 20.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. augusztus 18.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2018. május 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

[1]

A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[2]

A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

[5]

A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[6]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet
10.49 KB
4. melléklet
14.58 KB
5. melléklet
18.98 KB
1. melléklet
15.1 KB
2. melléklet
13.89 KB
6. melléklet
11.25 KB
7. melléklet
11.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!