nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2014-01-01 - 2016-01-29
Dudar Község Önkormányzata
10/2013. (VIII. 07.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának rendjéről

Szerkesztés...

Bevezető rendelkezések

Dudar Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40§ (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a 41§ (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a. pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések


 1. 1. A rendelet célja


1.§ (1) A szabályozás célja, hogy Dudar község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.


(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.


 1. 2. A rendelet hatálya


2§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Dudar Község közigazgatási területén elhelyezkedő

 1. Dudai Református Egyházközség (továbbiakban: egyházközség) tulajdonát képező 576/2 hrsz-ú,
 2. Dudari Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonát képező 576/1 hrsz-ú,

az ingatlantulajdonosok által külön megállapodásban rögzített temető részekre (a továbbiakban: köztemető).


(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1§ (1) bekezdés b.) pontjában jelölt köztemető rendelkezésre álló területe temetés céljára a jövőben csak további, megfelelő műszaki kiépítés után használható.


3§ (1) Az önkormányzat és az egyházközség között 1992. július 31-én létrejött tulajdon átruházási szerződés a rendelet 1. sz. mellékletét képezi

(2) Az önkormányzat a köztemetőkre vonatkozó fenntartási, üzemeltetési feladatait, az egyházközséggel kötött megállapodás alapján látja el.


(3) Az önkormányzat és az egyházközség között létrejött megállapodás a rendelet 2. számú mellékletét képezi.


II. fejezet

Temetkezési szabályok


 1. 3. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


4§ (1) A köztemető rendeltetésszerű használatát az alábbi önkormányzati tulajdon biztosítja:

 1. a ravatalozó épülete, a szükséges berendezési tárgyakkal, díszítő elemekkel,
 2. tároló és hűtő felszerelések,
 3. nyilvános WC a ravatalozó épületén belül,
 4. vízvételi lehetőség,
 5. ravatalozói hulladéktároló edényzet,
 6. gépjármű parkolóhely a temető bejáratával szemben.


(2) Sírgondozás céljára a vízvételi lehetőség mindenki számára ingyenesen biztosított.


(3) A sírgondozás során keletkező hulladék, koszorú és virágmaradvány az arra kijelölt helyen, a szeméttároló konténerben ingyenesen elhelyezhető.


(4) A temetőben keletkező hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését az egyházközség biztosítja.


(5) A temető területén lévő utak rendszeres karbantartásáról az egyházközség gondoskodik, biztosítva ezáltal a sírhelytáblákhoz (parcellákhoz) történő akadálymentes közlekedést


 1. 4. A köztemető használatának és igénybevételének szabályai

5.§ (1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és az e rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani.


(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, út fele.


(3) A temető üzemi épületének és tartozékainak, a síroknak és síremlékeknek a rongálása, beszennyezése tilos. A természetes és ültetett növényzetet óvni és gondozni kell.


(4) A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet és elszáradt növényzetet kizárólag az erre a célra kijelölt hulladéktárolóban lehet elhelyezni.


(5) A temető területére – a vakvezető eb kivételével – ebet bevinni tilos.


6.§ (1) A temetőben munkát végezni csak úgy szabad, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, eredeti állapota nem változhat. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Vasárnapi napokon mindennemű munkavégzés tilos.


(2) Búcsúztatási szertartás ideje alatt a munkavégzést szüneteltetni kell.


7.§ (1) A temetőben hangoskodni, játszani nem szabad, 14 éven aluli gyermekek a temetőben csak felnőtt kísérővel tartózkodhatnak.


(2) A temetőben rádiót, egyéb elektronikai berendezést működtetni – kivéve a búcsúztatási szertartást – nem szabad.

8. § A temetőben – a temetési helyen kívül, díszcserjét az egyházközség a temetőgondnoka által kijelölt helyre szabad ültetni. A temetőben fát ültetni tilos.


9. § A temetőben

a) sírgondozást az elhunyt hozzátartozója,

b) temetkezési szolgáltatást az arra jogosult,

c) egyéb munkákat (sírelbontási-, állítási-, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán- vagy jogi személy

végezhet.


10§ (1) A síremléket készítő vállalkozó és kőműves (továbbiakban: vállalkozók) tevékenységét a síremlék építtetője ellenőrzi és szervezi meg. A vállalkozók a munkálatok megkezdése előtt kötelesek a temetőgondnoknál bejelentkezni és a szükséges műszaki feltételeket igazolni.


(2) A temetőben történő munkavégzéshez szükséges engedélyt, a temetőgondnok, az engedély nyomtatványon lévő kérelem kitöltése nyomán, a rendelet 3. számú mellékletében foglalt tartalommal írásban adja meg.


(3) A temető fenntartási hozzájárulás díját a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


11§ (1) A temetőben végzett vállalkozói tevékenységről a temetőgondnok naprakész nyilvántartást vezet.


(2) Síremléképítéssel kapcsolatos vállalkozói tevékenység hétfőtől szombatig, 8 és 18 óra között végezhető.


(3) A munkálatok befejezését követően 48 órán belül a vállalkozó köteles a keletkezett törmeléket, fel nem használt anyagokat elszállítva gondoskodni, az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.


5. A temetési hely gazdálkodási szabályai


12§ (1) A temetkezési célokra használható 576/1 hrsz-u temetőrész 4 parcellára osztott. Új sírhelyek az I. és a IV. parcellában jelölhetők ki. Az 576/2 hrsz-u temetőrész csak a temető céljára történő kialakítást követően használható.


(2)A temetőben a jelen rendelet 1. függelékében nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is kifüggesztett térkép szerint kialakított és sorszámozott temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.


(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül számozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell készíteni. A sorokban a temetési helyeket a mindenkori temetőgondnok jelöli ki. A nyilvántartó könyvet a temetőgondnok vezeti.


13.§ (1) Temetni, az elhamvasztott maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt helyen szabad.


(2) A temetőben

a) koporsós sírhely

b) urnasírhely

c) urnafülke

temetési helyek biztosíthatók.


14§ (1) Az elhunyt, ha az eltemetőnek nincs a köztemetőben meglévő temetkezési hely felett rendelkezési joga, akkor a halálozás szerinti sorrendben a következő temetési helyre temethető.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően lehet eljárni, ha az elhunyt a temetés helyére vonatkozóan végintézkedett, és halála idején valamely sírhely feletti jogosultsággal rendelkezett.


 1. 6. A sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


15. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c.) hármas sírhely, amely a rendelet hatályba lépését követőenúj sírhelyként nem engedélyezhető.


(2) Elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

 1. koporsós sírhelyre rátemetéssel,
 2. urnafalban urnafülkében,
 3. urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,
 4. közös sírban

lehet elhelyezni16. §(1) A temetési helyek méretei:


a) egyes sírhely: hossza 210 cm, szélessége 100 cm, mélysége legalább 200 cm

b) kettős sírhely: hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége legalább 200 cm

c.) hármas sírhely: hossza 210 cm, szélessége 240 cm, mélysége legalább 200 cm

d) urnasírhely: hossza 100 cm, szélessége 140 cm. felépítmény maximális magassága:120 cm.


(2) A temetési helyek közötti távolság 70 cm, a sorok közötti távolság 140 cm.


(3) Koporsós rátemetés esetén sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.


(4) Amennyiben egyes sírhelyre új temetésként urnás temetést kívánnak végezni, a sírhelyet egyes sírhely formájúként kell kialakítani.


(5) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete: hossza 80 cm, szélessége 60 cm, mélysége 100 cm.


17. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.


(2) A sírjel nem foglalhat el a 18. § (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél nagyobb helyet.


18.§ A sírjel karbantartására, helyreállítására, felújítására a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és testi épséget, egészséget veszélyeztető állapot fennállása esetén kötelesek felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a ravatalozó épületén 90 napra ki kell függeszteni.


7.A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának díja, a temető fenntartási hozzájárulás díja, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


19§ (1) A köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékének megőrzésére irányuló kegyeleti közszolgáltatásokat az egyházközség, mint tulajdonos, az önkormányzattal kötött, a rendelet 2. számú mellékletét képező megállapodásban foglaltak figyelembe vételével végzi.


(2) A kegyeleti közszolgáltatások biztosításához az önkormányzat e rendelet 4 §-ban foglalt szolgáltatások nyújtásával járul hozzá.


20§ (1) A temetőben – az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy megbízása alapján – bármely temetési szolgáltatást végző szervezet végezhet búcsúztatási szertartást, illetőleg temetéssel kapcsolatos munkát.


(2) A temetkezési szolgáltató a jelen rendeletben foglaltakat köteles betartani.


21§ (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év,

c) urnafülke esetén 10 év,

d) urnasírhely esetén 10 év,


(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra ismételten meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a fenntartó bizonyítja, hogy a területet ennél rövidebb időn belül átalakítja vagy más célra használja fel.


(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha

a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,

b) a temetési hely megszűnik.


(5) Megszűnik a temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest

a) új temetési helyre történő áthelyezésével,

b) elhamvasztással, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.


(6) A jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni, ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni.


22 § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A megváltási díj mértékét az önkormányzat, a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések előírásai szerint, az egyházközséggel történt egyeztetés alapján állapítja meg.


(2) A temetési hely megváltási díjak mértékét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(3) A megváltási díjat a temetési hely kijelölése előtt, illetőleg a rendelkezési jog leteltéig a temetőgondnoknál kell befizetni.


III. Fejezet

8. Záró rendelkezések


23§ (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


24§ Ez a rendelet a következő mellékletekkel érvényes:

1. számú melléklet: tulajdon átruházási szerződés.

2. számú melléklet: együttműködési megállapodás

3. számú melléklet: temetőben történő munkavégzéshez szükséges engedély nyomtatvány minta

4. számú melléklet: a temető fenntartási hozzájárulás díja

5. számú melléklet: a temetési hely megváltási díjak mértéke


25§ Jelen rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.


26§ Jelen rendelet kihirdetéséről, annak az önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételével a jegyző gondoskodik.                    Tóth Edina Kitti                                                                                                           Szafner József

                     polgármester sk.                                                                                                          jegyző sk.


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dudar, 2013. augusztus 07.
Szafner József
   jegyző sk.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet a 10/2013 (VIII.07.) számú ömkormányzati rendelethez
38.25 KB
3. számú melléklet a 10/2013 (VIII. 07.) számú önkormányzati rendelethez
30 KB
4. számú melléklet a 10/2013 (VIII.07.) számú önkormányzatirendelethez
25.5 KB
5. számú melléklet a 10/2013 (VIII.07.) számú önkormányzati rendelethez
29.5 KB
2. számú melléklet
51.5 KB
1. számú függelék
179.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!