nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 - 2017-06-02
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


       (1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

             a) 1.489.786 ezer Ft költségvetési bevétellel,

             b) 1.525.952 ezer Ft költségvetési kiadással és

             c) 36.166 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 210.243 ezer Ft a működési többlet és 246.409 ezer Ft a felhalmozási hiány.

 (3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3)   A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése


4.§


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2)   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint részletezi.


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (16. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


7.§


(1)   A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 17. – 36. mellékletek tartalmazzák.

(2)   A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2017. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


8.§


(1)   Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


9.§


(1)   Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.

(2)   A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai


10.§


(1)   Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4)  Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.

(5)   A polgármester gazdasági eseményenként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.


5. Hatályba léptető és záró rendelkezések


11 .§


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
01_melléklet_3_2017
680.13 KB
02_melléklet_3_2017
629.44 KB
03_melléklet_3_2017
626.27 KB
04_melléklet_3_2017
623.92 KB
05_melléklet_3_2017
320.58 KB
06_melléklet_3_2017
369.61 KB
07_melléklet_3_2017
263.17 KB
08_melléklet_3_2017
329.38 KB
09_melléklet_3_2017
251.33 KB
10_melléklet_3_2017
273.62 KB
11_melléklet_3_2017
259.77 KB
12_melléklet_3_2017
266.05 KB
13_melléklet_3_2017
267.55 KB
14_melléklet_3_2017
263.66 KB
15_melléklet_3_2017
266.02 KB
16_melléklet_3_2017
268.24 KB
19_melléklet_3_2017
541.89 KB
20_melléklet_3_2017
540.51 KB
21_melléklet_3_2017
422.15 KB
22_melléklet_3_2017
422.37 KB
23_melléklet_3_2017
383.11 KB
24_melléklet_3_2017
422.19 KB
25_melléklet_3_2017
425.55 KB
26_melléklet_3_2017
423.27 KB
27_melléklet_3_2017
383.85 KB
28_melléklet_3_2017
383.73 KB
29_melléklet_3_2017
423.12 KB
30_melléklet_3_2017
422.65 KB
31_melléklet_3_2017
422.91 KB
32_melléklet_3_2017
383.47 KB
33_melléklet_3_2017
423.27 KB
34_melléklet_3_2017
423.04 KB
35_melléklet_3_2017
421.8 KB
36_melléklet_3_2017
339.02 KB
37_melléklet_3_2017
393.64 KB
17_melléklet_3_2017
81.69 KB
18_melléklet_3_2017
80.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!