nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-31 - 2020-02-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az Szt 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 26/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§

A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A jogosultság legalább hat, legfeljebb tizenkét hónapra kerül megállapításra, és legfeljebb két egyenlő részletben – kizárólag természetben - kerül folyósításra.


2. §

A Rendelet 13. § (2) bekezdésében a „20.000.-Ft” szövegrész helyébe a „30.000.-Ft” szövegrész lép.  helyébe a következő rendelkezés lép.


3. §

A Rendelet 13/B § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás összege évente a

a) nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy családi állapotú kérelmezők esetén 4.000.- Ft/fő.

b) házaspárok esetén 3.000.- Ft/fő.”


4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2020. január 22.Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!