nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014 (XII.29..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-12-30 - 2017-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014 (XII.29..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya és célja


1. §    A rendelet hatálya Gyöngyöstarján Község közigazgatási területén megvalósítandó, e rendeletben szabályozott  településképi véleményezési eljárásokban felhasznált, igénybe vett építészeti-műszaki tervekre, ezek készíttetőire, tervezőire, az érintett ingatlanok tulajdonosaira, az építtetőkre (készíttető, tervező, érintett ingatlanok tulajdonosai és építtetők a továbbiakban együttesen építtető) terjed ki.


2. §    A rendelet célja Gyöngyöstarján Község településképi, építészeti értékeinek védelme és igényes kialakítása érdekében – a helyi adottságok figyelembevételével – az építészeti és településképi illeszkedéssel, településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus alakítása.


2. A településképi véleményezési eljárás


3. §    A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le Gyöngyöstarján Község Önkormányzata helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) rendelete (továbbiakban HÉSZ) 5. § (3) bekezdése, 5. § (7) bekezdése, 10. § (5) bekezdése, 37. § (4) bekezdése szerinti esetekben. 


4. §    A polgármester véleményének kialakítása során a kérelmet a következő szempontok szerint vizsgálja:
a) a telepítés településképbe való illesztését,
b) a helyi építészeti érték érvényre juttatását (amennyiben a kérelem érint ilyent)
c) a településrendezési eszközöknek való megfelelést,
d) a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,
e) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
f) a közterület mentén az épület kialakításának módját,
g) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját,
h) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetőberendezéseinek kialakítását.


5. §    A polgármester véleményének kialakítása során az önkormányzat által megbízott önkormányzati főépítész és a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság véleményét kikéri.


6. §    A településképi véleményezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az építtető a kérelem benyújtásával egyidejűleg Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 62000026-10001129 számú számlájára fizeti meg.


7. §    A településképi véleményezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10 000 Ft.


3. A településképi bejelentési eljárás


8. §    A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le Gyöngyöstarján Község Önkormányzata helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelete 5. § (15) bekezdése és 37. § (3) bekezdés d) pont szerinti esetekben. 


9. §    A polgármester véleményének kialakítása során a kérelmet a 4. § a)-d) pontban rögzített szempontok szerint vizsgálja.


10. §    A polgármester véleményének kialakítása során az önkormányzat által megbízott önkormányzati főépítész és a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság véleményét kikérheti.


11. §    A településképi bejelentési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.


4. Módosító rendelkezések


12. §    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R1.) 37. § (3) d) pontjában hatályát veszti a „véleményezési” szövegrész.


5. Hatályba léptető rendelkezés


13. §    Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!