nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2019 (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-18 - 2020-05-31
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2019 (IX.17.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa-juttatásról

A Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló belügyminiszteri pályázat végrehajtására a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Csertő községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3)  Csertői lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

(4) A Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális célú tűzifa juttatás megadásáról mérlegelési jogkörben határoz.


2. §


(1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) a háztartás vagyonnal nem rendelkezik,

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni

a) aki az 1993. évi III. törvény alapján megállapított:

    aa) aktív korúak ellátásában,

    ab) időskorúak járadékában

részesül,

b) aki települési támogatásban, különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesül,

c) a 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata.

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

            ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

            bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző

                  év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, va-

                  lamint a tárgyévre vonatkozó időszak

            bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata,

                  ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.

(4) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(5) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége maximum 2 m3/ támogatott.


3. §


Az ingyenes célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 18.


4. §


A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


5. §


A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, az önkormányzat ellenszolgáltatást a támogatottaktól nem kér.


6. §


Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,-Ft + ÁFA/m3 összeget, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére a Csertő Községi Önkormányzat költségvetési számlája javára.


7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatályát veszti 2020. május 31. napján


Csertő, 2019. szeptember 11.Fleckistánné Csöme Edit                                               Dr. Szilas Tamás                        polgármester                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
14.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!