nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.


Csibrák Község  Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az  Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet  alkotja.


1. §.


2017. évi költségvetésének teljesítése


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

                         a.) bevételi főösszegét: 52.525.272 .-  forintban,

                         b.) kiadási főösszegét:  38.783.509.-    forintban   állapítja meg.


2.§.


 A költségvetési bevételek és kiadások


A Képviselő-testület a Csibrák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 (1) Működési kiadások teljesítése összesen:                                  37.585.401.-Ft

Ebből:           

- Személyi jellegű kiadások:                                                       16.147.033.-Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok:                                                   2.727.024.-Ft

- Dologi jellegű kiadások:                                                              9.445.928.-Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      2.233.211.-Ft

- Egyéb működési célú kiadások:                                                 3.537.704.-Ft


(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:    7.374.103.- Ft

A felhalmozási kiadásokból :

- a beruházások előirányzata:                                                       3.477489.-Ft

ebből:  EU- forrásból megvalósult                                                              0.-Ft

- a felújítások előirányzata:                                                               17.012.-Ft

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,                                                     0.-Ft


(3) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai:                     1.198.108.-Ft3. §.


(1) Csibrák Község Önkormányzatára kiterjedő 2017. évi előirányzatok kiadásait az  1.  melléklet, a konszolidált  kiadási előirányzatokat a 10.melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


(2) Csibrák Község Önkormányzat2017. évi  költségvetési, és finanszírozási  bevételeit a 2. melléklet, konszolidált teljesített bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá..


(3)  Az önkormányzat  2017 évi tényleges  foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet  szerint hagyja jóvá.


(4) Csibrák Község Önkormányzata  2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása az 5. melléklet szerint teljesült.


(5) Csibrák Község Önkormányzatának visszafizetési kötelezettségét, illetve a pótlólagos támogatást és jogtalan igénybevétel után fizetendő ügyleti kamatot tartalmazó  pénzügyi műveleteket az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


Az önkormányzat maradvány kimutatása


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát: 13.741.763.-Ft-ban, a 3.  melléklet szerint hagyja jóvá. Ebből a 2018 évi működtetésre igénybe vehető működési célú szabad pénzmaradvány 13.741.763.- Ft.


5.§.


Az önkormányzat mérlege


Az önkormányzati vagyon forrásait, eszközeit tartalmazó mérleget a  7. melléklet szerint fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat pénzügyi eredménye


(1) Az önkormányzat 2017. évi  eredmény kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.


(2) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe  adott eszközei állományának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§.


(1) Az önkormányzat  2017 évben nem nyújtott  közvetett támogatást.


(2) Csibrák Község Önkormányzatának 2017 évi teljesített adósságállománya     540.000.-Ft,  a fennálló  adósságállomány összege 1.080.000.- Ft, lejárati ideje. 2020. év.

8. §.


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő  napon  lép hatályba.


(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2018. május 24. napján tartott ülésén alkotta meg.
            Kardos  János                                              Horváthné Tóth Valéria

                                                polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihírdetése megtörtént.

2018.május 25.
Horváthné Tóth Valéria

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9.
169 KB
10-13.
90.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!