nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (X.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-20 - 2019-03-31
Cserháthaláp Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (X.19.) önkormányzati rendelete
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Cserháthaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 47. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Cserháthaláp község közigazgatási területére.

(2) E rendelet személyi hatálya a Cserháthaláp község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (l)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


2. §

 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást nyújt, tűzifa formájában (természetben), a támogatás és az önerő erejéig (14 m3 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás + 57 m3 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás) annak a Cserháthalápon bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak a lakás téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft-ot) családban élő esetén,
250 %-át (71.250 Ft-ot) egyedül élő esetén és vagyona nincs.

b) téli fűtését tűzifával oldja meg,


 (2) Az elbírálásnál előnyt élvez:

a) az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) aktív korúak ellátásban,

ab) időskorúak járadékban,

ac) települési támogatásra különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő kérelmező

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
           halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.


(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2018. november 15. napjáig nyújtható be.


(5) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.


(6) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 háztartásonként.


3. §


E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.


4. §


(1) Az ellátás iránti kérelmet a Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon. (1. melléklet)


(2) A szociális célú tűzifa támogatás átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni. (2. melléklet)


(3) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Szoctv. jövedelemszámítási szabályait.


5. §


 (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


 (2) Jelen rendelet 2019. március 31. napján hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
38.65 KB
2. melléklet
12.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!