nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XII.21.) rendelete
Hatályos:2016-12-21 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XII.21.) rendelete
a Szervezeti-és Működési Szabályzatról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselőtestület Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával és Összeférhetetlenségi bizottsága véleményének kikérésével a Szervezeti-és Működési Szabályzatról szóló 13/2015.(VIII.11.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:1.§


A R .43. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatok ellátásáról a megfelelő végzettséggel rendelkező szociális igazgatási ügyintéző gondoskodik.3.§


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


       Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

                          polgármester                                                                             jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2016. december  21.

                                                                                  Varga Béláné

                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!