nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-01 -tól
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Kenderes Város Önkormányzata

Képviselő-testületének2/2019. (I. 22. ) önkormányzati rendelete


a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés

alapvető szabályairólKenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


​1. A rendelet célja1.§ A rendelet célja olyan kötelező érvényű magatartási szabályok megállapítása, amelyek betartása, illetve betartatása elősegíti a város köztisztasági állapotának javulását, és biztosítja annak fenntartását.


2. A rendelet hatálya2.§(1) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakóegység tulajdonosára, kezelőjére, használójára
(a továbbiakban: ingatlanhasználó).

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek tisztántartásával kapcsolatban.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.


3. Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában:

1. Járda: a gyalogosközlekedésre rendelt, ingatlan előtt kiépített járdaszakasz, járda hiányában 2 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület.

2. Ingatlan előtti közterület: a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlan teljes szélességében a közterület felé eső telekhatártól az úttestig terjedő közterület,

3. Ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, a tulajdonostársak, az ingatlan tartós használója, bérlője

5. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

6. Tisztántartás: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és rágcsálómentesítése.


4. Ingatlanok tisztán tartása


4. §(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű folyamatos kaszálása,az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,

b) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása,

c) járműbehajtók átereszeinek karbantartása és tisztántartása.


(3) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglevő járdaszakasz (járda hiányában 2m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, folyókák, valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése,

b) tömbtelken a külön tulajdonában álló egyes gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság mentesítése.

c) az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználó az (3) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges munkálatokat az ingatlanhasználójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság alól.


(5) Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell tisztítani. Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. Az ingatlan használója a 6. §-ban meghatározottak szerint köteles a síkosság mentesítést elvégezni.


(6) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlanhasználójának terhére, költségére és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.


5. Közterületek tisztán tartása


5. § (1) A közterületek gondozása és tisztántartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és járdák síkosság mentesítése, hó eltakarítása, valamint a zárt csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása – a 4.§ (3)-ben foglaltak kivételével – a Kenderes Városi Önkormányzata Városgazdálkodási Intézmény feladata.


(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú utak tisztítása, karbantartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.


6. Hó- és síkosság mentesítés


6. § (1) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.


(2) Hórakást tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jeleken,

c) tömegközlekedési járművek megállóhelyén,

d) közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,

e) kapubejárat elé annak teljes szélességében, gyalogos átkelőhelynél.


(3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdák, lépcsők tisztítására a város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.


7. A közterületek szennyeződésének megelőzése


7 § (1) Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő szennyezése tilos. Az épület használói az épület homlokzatát és a kerítést kötelesek az illegális falfirkától, festéstől mentesíteni, amennyiben ezekért más személy felelőssége nem állapítható meg.


(2) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé elhelyezni.


(3) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos.


(4) Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni tilos.


8. A járművek üzemben tartóinak kötelezettsége


8. § Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.


9. Építési és bontási területek tisztántartása


9. § (1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata.


(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell.
Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet.


(3) A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek köteles átadni.


10. Ebek befogadása, állati tetemek elszállítása


10.§ (1) A közterületről történő állati tetemek elszállításáról, ebek befogadásáról az Önkormányzat gondoskodik.


(2) Az állati ürülék közterületről történő eltakarításáról az állat gazdája,vagy felügyelője, a szennyeződés keletkezését követően haladéktalanul köteles gondoskodni.


(3) Állati tetemet a kenderesi közigazgatási területén rendezett lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek a kijelölt dögtérre (Kenderes, Bocskai útról megközelíthető 0575/5 hrsz.-ú terület a rekultivált szeméttelep keleti végében található) kell elszállítani és elhelyezni. Rendezett a lakcím, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26.§-ában foglalt kötelezettségének a kérelmező eleget tett és a bejelentett lakcím megegyezik az életvitelszerűen való tartózkodás lakcímével.


11. Tilos tevékenységek


11.§ (1) Tilos:

a) a csapadékvíz elfolyásának bármilyen módon történő megakadályozása,

b) őstermelőknek, mezőgazdasági vállalkozóknak, húsfeldolgozóknak, és állatorvosoknak állati tetemet a település dögterén lerakni.


(2) Tilos a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása.


(3) Tilos a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása.


(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe történő elhelyezése tilos.


(5) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az önkormányzat jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és annak költségét a mulasztóval megfizettetni.


12. Vegyes és záró rendelkezések


12. §(1) E rendelet alkalmazásában a város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a

a) 4.§ -ban,

b) 6.§ -ban,

c) 7. § -ban,

d) 8. §-ban,

e) 9. §-ban,

f) 10.§ (2),(3) bekezdésekben,

h) 11.§ (1), (2), (3), (4) bekezdésekben

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ez a magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a Jegyző hatáskörébe tartozik.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással az Önkormányzat számlájára kell befizetni.


(6) A közigazgatási bírság kiszabása helyett „figyelmeztetés” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel, ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.


13. § (1) Ezen rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 17./2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet.Kenderes, 2019. január 21.(:Pádár Lászlóné:) (:Dr. Gaszparjan Karen:)

polgármester jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2019. év I. hó 22. napján.
Dr. Gaszparjan Karen

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!