nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 -tól
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Kondoros Város Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. § (1) A rendelet hatály kiterjed Kondoros város teljes közigazgatási területén arra a szennyvízkezelésre, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a beépítetlen telkek és a lakatlan lakás vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználóira,

b) a nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására.

(3) Az (2) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,

b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve

1. Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladéknak minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

2. Közszolgáltatás tartalma

3. § (1) A települési folyékony hulladékkezelő közszolgáltató megnevezését (a továbbiakban: közszolgáltató), valamint a kijelölt szennyvíztisztító telepet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:

a) a települési folyékonyhulladék gyűjtése,

b) a közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékonyhulladék szállítása,

c) a települési folyékony hulladék kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.

(3) A közszolgáltató és Kondoros Város Önkormányzata között létrejövő közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6-9. §-aiban előírtakat.

3. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai

4. § (1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.

(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között a polgári törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.

(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.

(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.

5. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét, nők esetében születési név

b) a születési idejét és helyét

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet hatályba lépése nem érinti.


                                                           Dankó Béla                Zsindely Ferencné

                                                           polgármester                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. március 28.-án!

Kondoros, 2014. március 28.

                                                                       Zsindely Ferencné

                                                                             jegyző

1. melléklet a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez

a) A közszolgáltató adatai

név: Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye

székhely: 5553. Kondoros, Liget u. 2.

adószám:15343446-2-04

b) Ártalmatlanító hely adatai

Cím: Kondoros, külterület, 0304/3 hrsz

Tulajdonos: KondorosVáros Önkormányzata

Megnevezés: Szennyvíztisztító telep

Üzemeltető: Kondoros Város Települési Szolgáltató Intézménye


2. melléklet a 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez

A lakossági szolgáltatás díjtételei

1.150.- Ft/m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!