nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.24.) rendelete
Hatályos:2017-03-25 - 2017-03-26
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.24.) rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 1.000 - 10.000 Ft-ig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át.”A Rendelet 8. § (3) bekezdése hatályát veszti.


  1. §


A Rendelet 8. § (5) bekezdés e. pontja hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„betegség miatt orvosi vizsgálatok esetén felmerülő költség.”


4. §

A Rendelet 8. § (8) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„A mérlegelésen alapuló juttatások megítélésekor, indokolt esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletben megállapított jövedelem és egyéb értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 30 %-ig méltányosságból eltérhet.”


5. §

A Rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„Temetési segély igénylésére az a személy jogosult, akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150.000,- Ft-ot.

6. §

A Rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„A temetési segély iránti kérelem a temetést követő 60 napon belül nyújtható be.”


7. §

A Rendelet 15. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:

(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig

- egyösszegű támogatást nyújthat a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, mezőkeresztesi lakóhellyel rendelkező, közép- és felsőfokú nappali képzésben résztvevők számára, melyre vonatkozó igényt tárgyév november 30-i iskolalátogatási igazolás benyújtásával lehet kezdeményezni,

- tanszercsomag formájában természetbeni támogatást nyújthat a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanuló mezőkeresztesi lakóhellyel rendelkező tanulók részére.

A támogatás mértékét a Képviselő-testület – évenként – külön határozattal állapítja meg.

(2) Egyösszegű természetbeni juttatásban részesíthető – minden év karácsonya előtt – az a 70. életévét betöltött személy, aki Mezőkeresztes városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A támogatás mértékét és formáját a képviselő-testület – évenként – külön határozattal állapítja meg.

8. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.         Majoros János     s.k.                                                       Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

          polgármester                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!