nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-29 - 2015-02-27
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete
Dudar Község Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138§ (1) bekezdés l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1§ (1) Dudar Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, kiadásait a 2§-ban meghatározottak szerint teljesítse.

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult bevonni az előző évi önkormányzati pénzmaradványt, a finanszírozási szerződésekben meghatározott feladatokhoz rendelt elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket.


2§ A kiadásokat a feladat pénzigényének megfelelően, a likviditást is figyelembe véve a következők szerint jogosult teljesíteni a polgármester:

  1. a 2014. évről áthúzódó önkormányzati kötelezettségek az írásos dokumentumoknak megfelelően teljesíthetők,
  2. az önkormányzat jogszabályból eredő kötelezően ellátandó feladataira az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2014. évi módosított kiadási előirányzatoknak megfelelő mértékű időarányos előirányzat teljesíthető,
  3. az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladataira az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2014. évi módosított kiadási előirányzatoknak megfelelő mértékű időarányos előirányzat teljesíthető,
  4. a 2014. évi költségvetésben kiadási előirányzatként nem szereplő kiadás esetén kötelezettségvállalás csak a képviselőtestület döntése alapján lehetséges, kivéve balesetveszély és katasztrófahelyzetek elhárítására vonatkozó közvetlen költségek kötelezettségvállalása.


3§  (1)Az átmeneti gazdálkodás keretében hozott döntéseiről, az adott feladatokról és az ellátások során történt pénzfelhasználásról a 2015. I. negyedévről szóló polgármesteri tájékoztatóban kell beszámolni.

 (2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat, figyelembe véve az államháztartási számvitel 2015. évi előírásait, Dudar Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe be kell illeszteni.


4§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és Dudar Község Önkormányzatának 2015. költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.


Tóth Edina Kitti sk.                                         Szafner József

polgármester                                                  jegyző megbízásából:


                                                           Tóth Zoltánné sk.

                                                           gazdálkodási vezetőA rendelet kihirdetve:                                               Szafner József                                      

Dudar, 2015. január 28.                                            jegyző megbízásából:


                                                                                  Tóth Zoltánné sk.

                                                                                  gazdálkodási vezető             


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!