nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. Törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kulcs Községi Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.


2.§ (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


(2) A költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:

a) Bér- és személyi jellegű kifizetések:

     aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

     ab) eseti megbízási díj, jutalom, tiszteletdíj,

     ac) polgármester, alpolgármester költségtérítése,

     ad) illetmény előleg,

b) Társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatások, átmeneti segélyek, temetési segély, egyéb rászorultságtól függő ellátások),

c) Reprezentáció kiadásai, ha nem éri el a 100.000.- forint értéket

d) Belföldi kiküldetés útiköltség térítések

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai

f) Saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés

g) Alkalmazottak munkába járás utazási költségtérítés

h) Üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

i) Az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások

j) Készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha),

k) Egyes kis értékű szolgáltatási kiadások (100,000.- forint értéket meg nem haladó)

l) A fenti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

m) A fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel  készpénzben adott előlegek kiadásai


(3) A készpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként a (bruttó) 300 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.


(4) A költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről.


3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jobb Gyula   sk.                                                                                      Dr. Árva Helga  sk.

polgármester                                                                                              jegyző


Záradék:
A rendeletet kihirdettem: 2015. október 29.  napján.


Dr. Árva Helga sk.

   jegyző                                                                                                        
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!