nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2017 (VII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-13 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2017 (VII.12.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT számú rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT számú rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 42. § szerint (tárgyalásos eljárás) előírt államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:


- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész

- HBMKH Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)

- Országos Vízügyi Főigazgatóság

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hatósági Osztály)

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (mint I. fokú közlek. hatóság)

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (mint I. fokú légiközlek. hatóság)

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (Katonai Légügyi Hivatal)

- Hajdú-Bihar  Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

- Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság (Nyilvántartási, Tudományos és Gyűjteményi Főosztály)

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

továbbá

a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és

a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 42. §-ban meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal végső véleményének kikérésével az Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az Alaprendelet

V. fejezet

Üdülőterületek

Általános előírások

kiegészül az alábbiakkal:

„33/A. §

„ÜÜ-1”

Üdülőházas üdülőterület


(1) Az üdülőházas üdülőterületen („ÜÜ-1”) olyan üdülőépületek, turisztikai szálláshelyek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.


(2) Az üdülőházas üdülőterületen („ÜÜ-1”) csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem helyezhető el.(3) „ÜÜ-1” jelű üdülőházas üdülőterületek építési övezeti paraméterei


A terület-felhasználási egységre vonatkozóan

Építési övezet

Az építési telekre vonatkozóan

általános használat szerinti terület

sajátos használat szerinti terület

jele

beépítési

mód

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb építmény magasság (m)

legkisebb zöldfelület aránya

Üdülő

üdülőházas

ÜÜ-1

SZ

30%

6,5

40%


Kialakítható legkisebb telekterület-méret: 900 m2.

Beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: részleges.

Terepszint alatti építmények a közművek és építményeik kivételével nem helyezhetők el.


(4) A szabályozási terven és annak jelmagyarázatában az „ÜÜ-1” jelű üdülőházas üdülőterületeken feltüntetett építési övezeti mutatók
-beépítési módot, beépítettség megengedett legnagyobb mértékét (beépítési %), megengedett legnagyobb építménymagasságot, kialakítható legkisebb telekterület-méret - nem vehetők figyelembe, ezeket a HÉSZ adott építési övezeti jelhez tartozó előírása szabályozza.”


2. §

Záró rendelkezések


(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Alaprendelet V. fejezet Üdülőterületek Általános előírások 33. § (3) bekezdése.

(2) E rendelet rendelkezései a hatálybalépés napján már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

(3) E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. július hó 12. nap


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!