nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Község Képviselőtestületének 13/2013. (XII.19.) rendelete
Hatályos:2013-12-20 -tól
Akasztó Község Képviselőtestületének 13/2013. (XII.19.) rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2012. (IV.24.) rendeletének módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

13/2013.(XII.19.) rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes

szabályairól szóló 9/2012.(IV.24.) rendeletének módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban új Ötv.) 106-110. §-ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18. § (1) bekezdésére, a 12/2012. (VII.17.) rendeletével módosított 9/2012.(VII.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) a következők szerint módosítja: 


1. §


(1) Az R. 10.§-a a következő (6) - (9) bekezdésekkel egészül ki.


„ (6) Az Önkormányzat üzleti (fogalomképes) vagyonába tartozó termőföldjét csere esetén pályáztatással lehet átruházni. A pályázható termőföldekről a képviselőtestület dönt. A képviselőtestület által cserére kiírt pályázat esetében a csereszerződés létrejötte során a képviselőtestület döntése alapján az érintett termőföld vagyonkataszteri nyilvántartási értéke alkalmazható. Ellenkező esetben az önkormányzatnak forgalmi értékbecslés általi 6 hónapnál nem régebbi egyedi forgalmi értékelési bizonyítványon szereplő értékkel kell a csereszerződést megkötni.


(7) Csere ügyletre beadott kérelem elbírálása a képviselőtestület hatásköre, melyre alkalmazni kell a pályáztatási eljárást. A pályázati kiírást 15 napon belül meg kell jelentetni a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdető táblája, Akasztó honlapja, helyi kábel televízió). A pályázatok benyújtására a pályázat kihirdetésétől számított 30 nap áll rendelkezésre.


(8) A beadott pályázatokat előzetesen a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezi, és javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé. A pályázatok elbírálása a képviselőtestület hatásköre. A döntésre a soron következő testületi ülésen kerül sor. Az előzetes véleményezés során mérlegelni szükséges, hogy mely termőföld(ek) a legkedvezőbbek az önkormányzat számára, milyen előnyök származhatnak az adott termőföld(ek)ből.  


(9) A pályázathoz a pályázó köteles csatolni az érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatát, térképmásolatát, valamint független ingatlanforgalmi értékbecslő által elkészített 6 hónapnál nem régebbi egyedi forgalmi értékelési bizonyítványt. „  


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
            Suhajda Antal                                                                          Varga Béláné

             polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2013. december 19.


                                                        Varga Béláné                

                                                              jegyző


                                                  


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!