nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (XI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-17 - 2016-11-30
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (XI.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. §  E rendelet hatálya kiterjed Herencsény község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási címmel rendelkező természetes személyekre.


2. § Jelen rendeletben használt háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottakat kell érteni.


3. § A támogatás megállapítása iránti eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.


2. A támogatás feltételei


4. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultság megállapításánál előnyben részesíti azt a kérelmezőt,


a) aki a kérelem benyújtásának időpontjában az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,


b) akinek a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatásra,

rendkívüli települési támogatásra való jogosultsága (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez) megállapításra került,


c) akinek a 2015. évben lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennállt,


d) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) A tűzifa támogatás megállapításánál elsődleges szempont a 4. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel együttes megléte.


(3) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa nyújtható.


3. A támogatás igénylésének menete


5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmet legkorábban e rendelet hatályába lépését követően lehet benyújtani.


(3) A kérelmet 2015. december 15. napjáig lehet benyújtani Herencsény Község Önkormányzatánál.


(4) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.


(5) A polgármester a tűzifa jogosultakhoz történő kiszállításáról – a Nyugat-Cserháti Erdészet Herencsény Község Önkormányzatához történő tűzifaszállítást követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2016. február 15. napjáig gondoskodik.


(6) A tűzifa átvételét a támogatásban részesülő a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.


 4. Záró rendelkezések


6. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
261.25 KB
2. melléklet
114.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!