nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete Enying illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a kommunális jellegű adók közül a magánszemély kommunális adóját, valamint a helyi iparűzési adót vezeti be.


2. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


3. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12 000 Ft.


4.  § Mentes az adó alól a külterületen található nem lakáscélú épület és belterületen található telek.


5.  § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparűzési tevékenység).


6.  § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.


7.  § A háziorvos, védőnő vállalkozót mentesség illeti meg, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.


8.  § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a magánszemély kommunális adójáról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.


                Viplak Tibor s.k.                                                                                     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k. 

                  polgármester                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!