nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
2012-03-24
2012-08-15
Jogszabály

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a)–d) alpontjaiban és 16. pontban, és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint az e rendelet 30. § e) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2)–(7) bekezdésekben meghatározott kivétellel –

a) a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1–2. § szerinti szervekre (a továbbiakban: közigazgatási szervek), és

b) a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott

ba) kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint

bb) közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló közszolgálati tisztviselőkre

terjed ki.

(2) A 8. § és az 1. melléklet hatálya azon magyar állampolgárokra is kiterjed, akik pályázati eljárásban vesznek részt, illetve felvételüket kérik a toborzási adatbázisba.

(3) A 9. § és a 2. melléklet hatálya a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.

(4) A 3–7. §-ok, a 16. § és 6. melléklet hatálya a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra is kiterjed.

(5) A 17–23. §-ok hatálya a közigazgatási szervnél foglalkoztatott

a) szakmai vezetőre,

b) vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati tisztviselőre,

c) politikai tanácsadóra, politikai főtanácsadóra,

d) önkormányzati tanácsadóra, önkormányzati főtanácsadóra,

e) jegyzőre (ideértve a jegyzőt, körjegyzőt, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjét, aljegyzőt, főjegyzőt, és körzetközponti jegyzőt),

f) kormányzati ügykezelőre,

g) közszolgálati ügykezelőre

nem terjed ki.

(6)–(7)1

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) személyi irat: bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a szolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közszolgálati tisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz,

b) munkavállaló személyi anyaga: a munkavállaló öt évnél nem régebbi fényképe, önéletrajza, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, a munkavállaló titoktartási nyilatkozata, munkaszerződése és annak módosítása, munkaköri leírása, teljesítményértékelése, a munkaviszonyt megszüntető irat, és a munkáltatói igazolás másolata,

c) tartalékállományba helyezett: az a közszolgálati tisztviselő, akinek tartalékállományba helyezéséről az őt foglalkoztató közigazgatási szerv intézkedett,

d)2

e) országos parancsnokság: az országos parancsnok által vezetett szerv,

f) üres álláshely: a közigazgatási szervnél betöltetlen közszolgálati tisztviselői állás, amelynek betöltése érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója megteszi a szükséges intézkedéseket – így különösen meghívásos vagy pályázati eljárást kezdeményez, valamint a tartalékállományba helyezettek között keresést kér –, ugyanakkor nem tekinthető üres álláshelynek a Kttv. alapján munkavégzési kötelezettsége alól mentesített közszolgálati tisztviselők álláshelye,

g) irányító szerv: a kormányhivatal, a központi hivatal, valamint a megyei, fővárosi kormányhivatal,

h) irányított szerv: az irányító szerv irányítása alatt álló területi, illetve helyi államigazgatási szerv.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. § (1) A közigazgatási szerv – az általa foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő írásbeli kérelmére – a közszolgálati tisztviselő olyan adatait is kezelheti, amelyek átadására törvény a közszolgálati tisztviselőt nem kötelezi. Ezen adatok csak a közszolgálati tisztviselő által megjelölt célra használhatók fel, illetve csak hozzájárulásával továbbíthatók más szerv részére.

(2) A közszolgálati tisztviselő (1) bekezdés szerinti adatait elkülönítetten kell kezelni, és az ezekben szereplő személyazonosító adatokat a közszolgálati tisztviselő kérésére haladéktalanul törölni kell. Az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatók, illetve ezekből adatszolgáltatás végezhető.

(3) A közigazgatási szerv köteles biztosítani, hogy a közszolgálati tisztviselő a róla nyilvántartott iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

(4) A közszolgálati tisztviselő adatainak rögzítése közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján történhet.

4. § A közszolgálati tisztviselő e rendelet szerinti határidő mulasztását akkor mentheti ki, ha az akadályoztatása megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül igazolja a mulasztás okát, és egyúttal pótolja az elmulasztott cselekményt.

5. § Az irányító szerv az irányított szerv által kezelt adatok vonatkozásában adatfeldolgozói tevékenységet végezhet az irányított szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő, munkaviszonyban álló munkavállaló személyi anyagával, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában egyéb személyi irataival, a közszolgálati alapnyilvántartással, valamint a Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással kapcsolatban.

III. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK SZEMÉLYI IRATAI

6. § (1) A személyi iratok köre:

a) a személyi anyag Kttv. 184. § (1) bekezdésében meghatározott iratai (a továbbiakban: személyzeti irat);

b) a szolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (ide nem értve a külön törvény által szabályozott vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatos iratokat);

c) a szolgálati jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok;

d) a közszolgálati tisztviselő saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

(2) A szolgálati jogviszony létrehozásának elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő nyolc napon belül vissza kell adni a szolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte.

7. § (1) A személyi iratokat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű módon kell iktatni.

(2) A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja

a) közokirat vagy a közszolgálati tisztviselő írásbeli nyilatkozata;

b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése;

c) bíróság vagy más hatóság döntése;

d) jogszabályi rendelkezés.

(3) A szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése (a továbbiakban: megszűnés) után a közszolgálati tisztviselő személyi iratait a közigazgatási szervirattárában kell elhelyezni.

(4) A szolgálati jogviszony létesítésekor a közigazgatási szerv összeállítja, illetve végleges áthelyezés esetén megkéri a közszolgálati tisztviselő személyi anyagát, s azt e rendeletben meghatározottak szerint kezeli. A személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett személyzeti iratokról tartalomjegyzéket (a továbbiakban: tartalomjegyzék) kell készíteni, amelyen a közigazgatási szerv dokumentálja az irat megnevezését, iktatószámát és keltezését. A tartalomjegyzékre azonnal rávezeti a változást.

(5) A határozott időre történő áthelyezést, illetve a kirendelést követően keletkező és a személyi anyag részét képező személyzeti iratot a személyi anyagban kell elhelyezni.

(6) Végleges áthelyezés (Kttv. 59. §) esetén a közszolgálati tisztviselő személyi anyagát a személyzeti iratokról készített átadási jegyzékkel együtt az áthelyezés időpontjában – legkésőbb az áthelyezés időpontját követő munkanapon – meg kell küldeni az áthelyezés helye szerinti közigazgatási szervnek, amely nyolc napon belül visszaigazolja azok átvételét.

(7) A személyi anyagot „Betekintési lap” (a továbbiakban: betekintési lap) kimutatással kell ellátni, amelyen dokumentálni kell a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját.

(8) A szolgálati jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a közigazgatási szerv lezárja és a személyi anyagot – a végleges áthelyezés miatti szolgálati jogviszony megszűnés kivételével – irattárazza. A személyi anyag tárolásáról és levéltárba helyezéséről a közigazgatási szervnek az iratkezelési szabályzatában és irattárazási tervében kell rendelkeznie.

(9) A szolgálati jogviszony megszűnése után a közszolgálati tisztviselő egyéb személyi iratait a közigazgatási szervirattárában kell elhelyezni az iratkezelési szabályzat és irattárazási terv szerint.

8. § A Kttv. alapján önéletrajz benyújtására kötelezett személy az 1. mellékletben meghatározott önéletrajzot nyújt be az őt foglalkoztató, vagy a pályázati eljárást lefolytató közigazgatási szervnek, vagy a toborzási adatbázist kezelő személyügyi központnak.

IV. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLATI MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYI IRATAI, MUNKAÜGYI NYILVÁNTARTÁS

9. § (1) A közigazgatási szerv az általa foglalkoztatott munkavállaló (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személyi iratait a munkavállaló írásbeli hozzájárulása esetén kezelheti.

(2) A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló személyi iratainak köre:

a) a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával kezelt személyi anyaga [2. § b) pont] körébe tartozó iratok;

b) a munkaviszonnyal összefüggő egyéb iratok;

c) a munkaviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok;

d) a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy a közigazgatási szervnek önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

(3) A munkavállaló munkába állását megelőzően a 2. melléklet szerinti írásbeli titoktartási nyilatkozatot teszi meg.

(4) A 3–7. §-ok rendelkezései a munkavállaló személyi irataira megfelelően alkalmazandók.

V. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS

10. § (1) A közigazgatási szervnek e fejezetben foglaltak szerint kell ellátnia a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésével és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtés végrehajtásával (a továbbiakban együtt: közszolgálati nyilvántartás) kapcsolatos feladatokat.

(2) E fejezet rendelkezéseit a szolgálati jogviszony megszűnése után, illetve az e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra is megfelelően alkalmazni kell.

(3) A közszolgálati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által e feladattal megbízott szervezeti egység vagy közszolgálati tisztviselő láthatja el.

3. Közszolgálati alapnyilvántartás

11. § (1) A közszolgálati alapnyilvántartás a közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonnyal összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait rendszerezetten tárolja és feldolgozza.

(2) A közszolgálati alapnyilvántartást a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv az általa rendszeresített adatlapon a Kttv. 2. mellékletében meghatározott adattartalommal az e rendelet 3. mellékletében meghatározottakra figyelemmel folyamatosan köteles vezetni.

(3) A közszolgálati tisztviselő az adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki a változás tudomására jutásától számított nyolc napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

(4) A közigazgatási szerv haladéktalanul köteles az adatlapra rávezetni a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése alapján a személyi iraton átvezetett és igazolt adatváltozásokat.

(5) A közigazgatási szerv köteles gondoskodni a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése alapján a hatályát vesztett fegyelmi büntetés teljes és végleges törléséről mind a számítógépes adatállományból, mind a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapjáról.

12. § (1) A közszolgálati alapnyilvántartás papír alapon vagy elektronikusan is vezethető.

(2) Az elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartás esetén papír alapú adatlapot – a szolgálati jogviszony első alkalommal történő létesítését és a szolgálati jogviszony megszűnését kivéve – nem kell vezetni.

(3) A Kttv. 180. § (1) bekezdése alapján betekintési joggal rendelkező szerv vagy személy erre irányuló külön kérelmére ki kell nyomtatni azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed.

(4) A (2)–(3) bekezdés alapján kinyomtatott iratokat személyzeti iratként kell kezelni.

(5) Az elektronikusan vezetett közszolgálati alapnyilvántartásból a szolgálati jogviszony megszűnése esetén haladéktalanul és véglegesen törölni kell a közszolgálati tisztviselő személyazonosító adatait. Statisztikai adatfeldolgozás vagy adatszolgáltatás céljából a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók.

13. § (1) A közigazgatási szerv a közszolgálati tisztviselő kinevezésekor, a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásakor – a (3) bekezdés szerinti eset kivételével – köteles a közszolgálati tisztviselő számára közszolgálati alapnyilvántartási technikai azonosító kódot (a továbbiakban: technikai azonosító) megállapítani. A technikai azonosító a közszolgálati tisztviselő azonosítását biztosító tizenegy számjegyből álló számsor. Az első hat számjegye a szervazonosító kód (a továbbiakban: szervazonosító), az utolsó öt számjegye a közszolgálati tisztviselő egyéni azonosítására szolgáló, folyamatos és egyszer használható számsor (a továbbiakban: egyéni azonosító).

(2) A szervazonosítót a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg a közigazgatási szerv e rendelet 4. mellékletében meghatározott szervezeti adatok jelentőlapja (a továbbiakban: jelentő lap) alapján. A jelentő lapot a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője írásban köteles megküldeni a miniszter részére.

(3) Új közigazgatási szerv létrehozása esetén a jelentő lapot az alapító okirat aláírásával vagy a létrehozásról szóló jogszabály kihirdetésével, illetve a képviselő-testületnek a létrehozásról rendelkező döntésével egy időben kell megküldeni.

(4) A szervazonosítót a miniszter öt munkanapon belül megküldi a bejelentkező közigazgatási szervnek. Adatfeldolgozási megállapodás esetén az irányított szerv nyolc napon belül tájékoztatja az irányító szervet a szervazonosítójáról, illetve annak változásáról.

(5) Az egyéni azonosítót – kivéve a (6) bekezdésben foglalt esetet – a közigazgatási szerv állapítja meg, amelyet nem változtathat meg a szolgálati jogviszony fennállása alatt.

(6) Adatfeldolgozási megállapodás esetén – az egyéni azonosítókhoz kapcsolódóan – a megállapodásban kell meghatározni az egyéni azonosítók

a) megállapításának és nyilvántartásának módját,

b) védelmét,

c) kezelésével összefüggő felelősség szabályait.

14. § A Kormány a Kttv. 185. § (6) bekezdése szerinti államigazgatási szervként a Nemzeti Közigazgatási Intézetet jelöli ki.

4. Közszolgálati statisztikai adatgyűjtés

15. § (1) A Kttv. 178. § (1) bekezdése szerinti közszolgálati statisztikai adatgyűjtés keretében az adatszolgáltatást elektronikusan, az erre szolgáló informatikai rendszerben kell teljesíteni.

(2) Az adatgyűjtésért, az adatkezelésre vonatkozó döntésekért és a feldolgozott adatokból történő adatszolgáltatásokért a miniszter a felelős.

(3) A miniszter gondoskodik az adatgyűjtésről, a feldolgozásról, az elemzésről, továbbá a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges informatikai rendszer kifejlesztéséről, működtetéséről, rendszeres karbantartásáról és továbbfejlesztéséről.

(4) Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv a (3) bekezdés szerinti informatikai rendszerbe a közszolgálati statisztikai adatgyűjtési bejelentkezési kóddal (a továbbiakban: KSA-kód) és jelszóval jelentkezik be. A KSA-kód megegyezik a közigazgatási szerv részére e rendelet hatálybalépéséig kiadott e-Közigtad bejelentkezési kóddal és jelszóval.

(5) Új közigazgatási szerv létrehozása esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti jelentőlap alapján adott szervazonosító kóddal egyidejűleg kerül sor a KSA-kód igénylésére és kiadására.

(6) Az adatszolgáltatás teljesítéséről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője gondoskodik.

(7) A közigazgatási szerv a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően legkésőbb tárgyév március 31-éig köteles évente az 5. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatni.

16. § (1) A Kttv. 178. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár a miniszter részére a közigazgatási szerv a 6. mellékletben meghatározottakra figyelemmel adja át a létszám- és illetményadatokat, valamint kereseti adatokat.

(2) Az adatok átadásának időpontjával, valamint az átadással kapcsolatos feldolgozási és technikai szempontokról a miniszter közvetlenül tájékoztatja a Magyar Államkincstárt.

VI. FEJEZET

TARTALÉKÁLLOMÁNY

5. TARTINFO-rendszer

17. § (1) A tartalékállományba helyezett adatait valamint a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait a személyügyi központ az ezek nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: TARTINFO-rendszer) tartja nyilván.

(2) A TARTINFO-rendszer az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a következő funkciókra alkalmazható:

a) a tartalékállományba helyezett adatainak rögzítése, módosítása, törlése;

b) az üres vagy megüresedő álláshelyre alkalmas tartalékállományba helyezett keresése;

c) a közigazgatási szerv és az országos parancsnokság adatainak kezelése;

d) a közigazgatási szervnél megüresedett álláshely bejelentése, törlése.

(3) E fejezet alkalmazásában a Kormány a Kttv. 73. § (5) bekezdése vonatkozásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot személyügyi központként jelöli ki.

(4) A személyügyi központ a TARTINFO-rendszerben kezelt elérhetőségén keresztül közvetlenül értesíti a tartalékállományba helyezettet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését elősegítő programban való részvétel lehetőségéről és annak feltételeiről. Az állami foglalkoztatási szerv köteles a személyügyi központtal együttműködni, és részére előzetesen tájékoztatást adni az említett programok tervezett kezdetéről, és az azokban való részvétel feltételeiről.

(5) A TARTINFO-rendszer a tartalékállományba került közszolgálati tisztviselőről a Kttv. 3. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá statisztikai célra szolgáló, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatokat tartalmaz. A közszolgálati tisztviselő Kttv. 3. mellékletében meghatározott adatainak 20. § (5) bekezdése céljából történő továbbításához az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges.

18. § (1) A közszolgálati tisztviselő adatainak a TARTINFO-rendszerben történő rögzítéséről, módosításáról, törléséről, valamint a közigazgatási szerv adataiban történő változás átvezetéséről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője által megbízott személy gondoskodik. A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője legfeljebb öt közszolgálati tisztviselő számára biztosíthat hozzáférést a TARTINFO-rendszerhez.

(2) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe bejelentkezési kóddal és jelszóval (a továbbiakban együtt: TARTINFO azonosítók) lép be.

(3) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe a 2010. január 1-jei eKözigtad adatszolgáltatás során használt bejelentkezési kóddal és jelszóval lép be.

(4) Annak a közigazgatási szervnek kell regisztrálnia a TARTINFO-rendszerbe, amely nem rendelkezik eKözigtad bejelentkezési kóddal és jelszóval.

(5) A regisztrációhoz szükséges TARTINFO azonosítók kiadását a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője igényelheti a 7. melléklet szerinti regisztrációs bejelentő lap megküldésével. A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének aláírásával ellátott regisztrációs bejelentő lapot a személyügyi központnak kell postai úton megküldeni legalább tizenöt munkanappal a TARTINFO-rendszer használatának megkezdése előtt.

(6) A személyügyi központ a közigazgatási szerv vezetőjének a TARTINFO azonosítókat a regisztrációs bejelentő lap megérkezésétől számított nyolc munkanapon belül, postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.

(7) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerbe történő első bejelentkezéskor megváltoztatja a jelszavát. A megváltoztatott jelszóról a TARTINFO-rendszer elektronikus úton értesíti a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjét.

6. TARTINFO-rendszer egyes funkciói

19. § (1) A közszolgálati tisztviselő tartalékállományba helyezéséről a közigazgatási szerv felmentésre vonatkozó munkáltatói intézkedésében kell rendelkezni.

(2) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a közszolgálati tisztviselő adatait a tartalékállományba helyezésétől számított öt munkanapon belül rögzíti a TARTINFO-rendszerben.

(3) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője haladéktalanul intézkedik a közszolgálati tisztviselő adatainak a TARTINFO-rendszerből való törléséről, ha

a) végleges áthelyezésére kerül sor;

b) új munkakörbe helyezik át;

c) megszűnik a szolgálati jogviszonya;

d) a közszolgálati tisztviselő kéri a törlését.

(4) A felmentési idő lejártával a TARTINFO-rendszer automatikusan törli a közszolgálati tisztviselő adatait.

20. § (1) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője megkeresheti a személyügyi központot, hogy a TARTINFO-rendszerben tartalékállományba helyezettek között keresést végezzen.

(2) A személyügyi központ az üres álláshely betöltése érdekében – a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének megkeresése nélkül is – keresést végez a TARTINFO-rendszerben, ha a közigazgatási szerv a 23. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint üres álláshelyet jelentett be.

(3) A személyügyi központ a keresést a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjének megkeresésétől – a (2) bekezdésben foglalt esetben az üres álláshely bejelentésétől – számított öt munkanapon belül lefolytatja, és abc sorrendben ajánlati listát állít össze az álláshely betöltésére alkalmas tartalékállományba helyezettekről.

(4) A személyügyi központ a lefolytatott keresésről értesíti a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetőjét. A keresést kérő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője abban az esetben is kap értesítést, ha a személyügyi központ keresése eredménytelen.

(5) Az eredményes keresésről szóló értesítéssel egyidejűleg a személyügyi központ a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati listán szereplő tartalékállományba helyezetteknek a Kttv. 3. mellékletében meghatározott adatait.

21. § (1) Az ajánlati listán szereplők adatai alapján a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv közvetlenül a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselőnél kezdeményezheti a szóbeli meghallgatást továbbfoglalkoztatása céljából.

(2) A szóbeli meghallgatás helyét és időpontját úgy kell meghatározni, hogy a közszolgálati tisztviselő eleget tudjon tenni a szóbeli meghallgatáson való megjelenésnek. Az erről szóló tájékoztatást a meghallgatás időpontját megelőzően legalább három munkanappal kell a közszolgálati tisztviselőnek kézbesíteni. A szóbeli meghallgatáson való megjelenést a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató munkáltatói jogkör gyakorlója köteles lehetővé tenni.

(3) A szóbeli meghallgatást követően a keresést kérő, illetve üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője haladéktalanul írásban tájékoztatja a közszolgálati tisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv vezetőjét a közszolgálati tisztviselő továbbfoglalkoztatására irányuló szándékáról és kezdeményezi az áthelyezést.

(4) Az áthelyezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban tájékoztatja a közszolgálati tisztviselőt, aki a tájékoztatás kézhezvételét követő nyolc napon belül nyilatkozik, hogy az áthelyezést elfogadja-e. Amennyiben a közszolgálati tisztviselő felmentési idejéből kevesebb, mint nyolc nap van hátra, a közszolgálati tisztviselőnek legkésőbb a felmentési idő utolsó napján kell nyilatkoznia az áthelyezés elfogadásáról.

(5) A közszolgálati tisztviselő hozzájárulása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik az áthelyezésről, s visszavonja a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő felmentését.

(6) A keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az ajánlati lista kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül a TARTINFO-rendszeren keresztül értesíti a személyügyi központot az ajánlati listán szereplőkre vonatkozó döntéséről.

22. § (1) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a változás bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül intézkedik a közigazgatási szerv adataiban történő változás átvezetéséről a TARTINFO-rendszerben.

(2) Ha a közigazgatási szerv megszűnik, akkor a megszűnő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a TARTINFO-rendszerben rögzíti a megszűnés időpontját, annak módját (jogutóddal vagy jogutód nélkül). A megszűnés időpontjától kezdve a megszűnő közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője nem jogosult a TARTINFO-rendszerhez hozzáférni.

(3) Ha a megszűnő közigazgatási szervnek van jogutódja, akkor a Kttv. 58. § (2) bekezdése szerint kell eljárni azzal, hogy több jogutód szerv esetén a megszűnő közigazgatási szervnek minden közszolgálati tisztviselő esetében meg kell határozni a jogutód szervet.

(4) A közigazgatási szerv vezetőjének személyében történő változás esetén az új vezető haladéktalanul postai úton kéri a személyügyi központtól a korábbi vezető jogosultságának megszüntetését és a TARTINFO-rendszerhez való hozzáférés biztosítását a közigazgatási szerv nevének és az e rendelet 7. mellékletében szereplő regisztrációs adatlapnak a közigazgatási szerv vezetőjére vonatkozó adatainak megadásával. A személyügyi központ öt munkanapon belül módosítja a vezető adatait, és elektronikus úton elküldi a TARTINFO azonosítókat.

23. §3

7. Hivatásos állományúakra vonatkozó eltérő rendelkezések

24–26. §4

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1. § (6)–(7) bekezdése, 2. § d) pontja, 23–26. §-ok, 29. §, valamint a 8–12. mellékletek 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 30. § d) pontja 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(4) A 30. § c) pontja 2012. december 31-én lép hatályba.

28. § (1) E rendelet hatálybalépéséig5 a közigazgatási szerv számára kiadott szervazonosító kód megegyezik a 13. § (2) bekezdés szerinti szervazonosító kóddal.

(2) E rendelet 15. § (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2012-ben az adatszolgáltatást a 2012. január 1-jei állapotnak megfelelően legkésőbb a 2012. május 31-éig köteles adatokat szolgáltatni a közigazgatási szerv szervezeti adatairól, a közigazgatási szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők létszámáról, életkoráról, munkaidejéről, besorolásáról, vezetői beosztásáról, valamint a szolgálati jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről.

(3) E rendelet 23. §-át azokra az üres álláshelyekre kell alkalmazni, amelyek betöltése érdekében a közigazgatási szerv e rendelet hatálybalépését6 követően tett intézkedést.

29. §7

30. § Hatályát veszti

a)–b)8

c)9

d)10

e)–f)11

31. § (1) A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) köztisztviselőn kormánytisztviselőt is érteni kell,

b) ügykezelőn kormányzati ügykezelőt és közszolgálati ügykezelőt kell érteni,

c) köztisztviselői vizsgarendszeren közszolgálati tisztviselői vizsgarendszert kell érteni,

d) köztisztviselői illetményalapon a költségvetési törvény által megállapított illetményalapot kell érteni,

e) ügykezelő közszolgálati jogviszonyán kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonyát, illetve közszolgálati ügykezelő közszolgálati jogviszonyát kell érteni.

(2) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) köztisztviselőn kormánytisztviselőt is érteni kell,

b) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén a fővárosi és megyei kormányhivatalokat kell érteni,

c) közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt is érteni kell,

d) köztisztviselői illetményalapon a költségvetési törvény által megállapított illetményalapot kell érteni,

e) vezetői megbízáson vezetői kinevezést kell érteni.

(3) A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) köztisztviselőn közszolgálati tisztviselőt kell érteni,

b) köztisztviselői álláson közszolgálati tisztviselői állást kell érteni,

c) köztisztviselői pályázati lehetőségeken közszolgálati tisztviselői lehetőségeket kell érteni,

d) KÖZIGTAD azonosítón szerv azonosítót kell érteni.

(4) A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) kormánytisztviselői jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt kell érteni,

b) köztisztviselői jogviszonyon közszolgálati jogviszonyt kell érteni,

c) közigazgatási szerven – a 8. § (3) bekezdésének a kivételével – államigazgatási szervet kell érteni.

(5) A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) köztisztviselőn közszolgálati tisztviselőt kell érteni,

b) köztisztviselői továbbképzésen közszolgálati tisztviselői továbbképzést kell érteni,

c) önkormányzatok köztisztviselőin közszolgálati ügykezelőt is érteni kell,

d) Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszteren közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert kell érteni,

e) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén a fővárosi és megyei kormányhivatalokat kell érteni,

f) közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt is érteni kell.

(6) Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet alkalmazásában

a) köztisztviselőn kormánytisztviselőt kell érteni,

b) közszolgálati jogviszonyon kormányzati szolgálati jogviszonyt kell érteni,

c) köztisztviselői illetményalapon a költségvetési törvény által megállapított illetményalapot kell érteni.

1. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

ÖNÉLETRAJZ

1. Személyes adatok

1.1

Fénykép

 

1.2

Vezetéknév/Utónév

 

1.3

Születési név

 

1.4

Anyja neve

 

1.5

Nem

 

1.6

Születési hely, idő (év, hó, nap)

 

1.7

Családi állapot

 

1.8

Állampolgárság

 

1.9

Állandó lakcím

 

1.10

Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely)

 

1.11

Telefonszám(ok)

 

1.12

Fax

 

1.13

E-mail

 

1.14

Honlap

 

2. Betöltött / betölteni kívánt beosztás, munkakör, foglalkozási terület

(annak megjelölése, hogy milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni)

3. Szakmai tapasztalat

(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást is beleértve)

3.1

Időtartam

 

3.2

Foglalkozás/beosztás

 

3.3

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

3.4

A munkáltató neve és címe

 

3.5

Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/ megszüntetésének jogcíme

 

4. Tanulmányok

(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva)

4.1

Időtartam

 

4.2

Végzettség

 

4.3

Oktatási intézmény neve

 

4.4

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a kar megnevezése

 

4.5

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a tagozat megjelölése (nappali, esti, levelező)

 

4.6

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a diploma minősítése

 

4.7

Egyetemi/főiskolai végzettség esetén a diplomamunka tárgya, a szakdolgozat címe, minősítése

 

4.8

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása)

 

4.9

Időtartam

 

4.10

Képesítés megnevezése

 

4.11

Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve

 

4.12

Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása)

 

5. Készségek és kompetenciák

5.1

Nyelvismeret önértékelése (kérjük az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét)

 

 

Szövegértés

Beszéd

 

Nyelv

Szint

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Írás

Nyelv 1

Alapszintű nyelvhasználó

 

Önálló nyelvhasználó

 

Mesterfokú nyelvhasználó

Nyelv 2

Alapszintű nyelvhasználó

 

Önálló nyelvhasználó

 

Mesterfokú nyelvhasználó

5.2

Okmánnyal igazolt nyelvismeret
(alap-, közép-, vagy felsőfok)

 

5.3

Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja adminisztrációja) (kérjük jelölje X-szel)

 

vezető

koordinátor

tag

adminisztrátor

pénzügyi referens

egyéb

projekt

egyéb

 

5.4

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák (felhasználói szintű ismeretek – pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet – vagy magasabb szintű készségek – pl. programozás)

5.5

Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek, pl. hobbi, sport stb.)

5.6

Járművezetői engedély (jogosítvány, járműkategória)

5.7

Katonai szolgálatra vonatkozó adatok (idő, hely), az ott szerzett szakképesítés megjelölése

6. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező)

6.1

Tagság gazdasági társaságban

(társaság megnevezése, tagság kezdete, vége, tisztség megnevezése)

6.2

Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben, társadalmi vagy civil szervezetben, köztestületben, alapítvány kuratóriumában),

(társaság megnevezése, tagság kezdete, vége, tisztség megnevezése)

6.3

Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekben – pl. tanácsadó, koordinációs testületek, kormány – és tárcaközi bizottságok, szakértői munkacsoportok (delegáló megnevezése, tagság kezdete, vége, tisztség megnevezése)

6.4

Tudományos publikációk, kutatások

(címe, témája)

6.5

Tudományos fokozat esetén annak minősítése, tárgya

6.6

Jelenlegi tanulmányok (intézmény, kar, évfolyam, szak, képzési idő)

6.7

Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok (szerződéskötés ideje, szerződést kötő szerv megjelölése)

6.8

Kitüntetésekre vonatkozó adatok (kitüntetés oka, ideje)

6.9

Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. fegyelmi) vonatkozó adatok (eljáró neve, eljárás oka)

6.10

Tagság titkos társaságban

(társaság megnevezése)

6.11

1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek

(erőszak szervezet megnevezése)

6.12

Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma

 

7. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező, ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja)

7.1 Diplomák és egyéb végzettségek másolata

7.2 Tudományos publikációk, kutatások

7.3 Tudományos fokozat esetén témavázlat

2. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott .................................................... (név, lakcím) kötelezettséget vállalok arra, hogy a .......................... (munkáltató megnevezése)-val kötött munkaviszonyom fennállása alatt tudomásomra jutott minősített adatot megőrzöm, a tevékenységem során előttem ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem adok, amelyek kiszolgáltatása az állam, a közigazgatási szerv, munkatársam, vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

3. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATAI

A közszolgálati tisztviselő

I/A.

1.    családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme

2.    születési helye, ideje

3.    anyja születési családi és utóneve

4.    lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma

5.    családi állapota

6.    adóazonosító jele

7.    társadalombiztosítási azonosító jele

8.    fizetési számlaszáma

9.    email címe

10.    fényképe

11.    önéletrajza

I/B.    eltartott gyermeke(i)

1.    családi és utóneve

2.    születési helye, ideje

3.    anyja születési családi és utóneve

4.    lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely

5.    adóazonosító jele

6.    társadalombiztosítási azonosító jele

II.

1.    legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)

(oktatási intézmény/kar/szak megnevezése; végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kelte; a képesítés megnevezése; végzettség szintje, szakiránya)

2.    szakképzettsége(i)/szakirányú továbbképzésben szerzett végzettség adatai

(oktatási intézmény/kar/szak megnevezése; végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány száma, kelte; a képesítés megnevezése;végzettség szintje, szakiránya)

3.    iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai

(a szaktanfolyam, szakvizsga, vizsga megnevezése; a szakképesítés megnevezése; okirat száma, kelte)

4.    tudományos fokozata

(fokozat szintje, igazoló okirat száma, kelte)

5.    idegennyelv-ismerete

(idegen nyelv megjelölése; állami nyelvvizsga fokozata; igazoló okirat száma, kelte; idegennyelv-tudási pótlékra jogosultság jelölése)

6.    képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai

(a képzés/továbbképzés időpontja, időtartama, jellege; a képzést/továbbképzést szervező intézmény megnevezése, a képzés/továbbképzés típusa, tartalma, témája; a képzéshez/továbbképzéshez biztosított költségtérítés összege, a költségtérítés forrása, tanulmányi szerződés alapján nyújtott támogatás mértéke)

III.    a korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok

1.    a munkahely megnevezése

2.    jogviszony típusának megnevezése

3.    beosztás

4.    besorolás

5.    munkakör

6.    jogviszony kezdő/befejező dátuma

7.    a megszűnés módja

IV.

1.    a szolgálati jogviszonya kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó időtartamok

(távollét jogcíme, időtartama; igazolás időtartama)

2.    állampolgársága

3.    a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte

4.    közigazgatási alapvizsga adatai

(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte; eredménye;

vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja; vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

5.    közigazgatási szakvizsga adatai

(teljesítés esetén: vizsgabizonyítvány száma, kelte, eredménye;

vizsgakötelezettség előírásakor: a vizsga letételének határideje; a vizsga tervezett időpontja, vizsgáztatásra jogosult szerv megnevezése)

6.    a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

7.    esküokmány száma, kelte

8.    közigazgatási versenyvizsga adatai

(vizsgabizonyítvány száma, kelte, eredménye)

9.    a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai

(vizsgálat megnevezése, időpontja; alkalmasság minősítése)

V.

1.     az alkalmazó közigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

2.     e szervnél a szolgálati jogviszony kezdete

3.     jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja

4.    munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám

5.    vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai

(vezetői kinevezés megnevezése, időtartamának kezdete, megszűnés módja, időpontja)

6.     címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai

(az adományozott cím megnevezése, az adományozás időpontja, a cím visszavonása; jutalom megnevezése, jutalom kifizetésének időpontja, jutalom összege; jubileumi jutalmak esedékességének évei; kitüntetés, dicséret megnevezése, kitüntetés, dicséret ideje)

7.    a minősítések időpontja

(a minősített alkalmasságának megítélése)

8.    hatályos fegyelmi büntetés

(megnevezése; jogerőre emelkedésének időpontja; a fegyelmi büntetés hatályának lejárati időpontja; a határozat iktatószáma)

9.    pályázatának adatai

(pályázat kiírásának időpontja, elbírálás időpontja, eredménye)

10.    kompetenciaadatai

(munkaköri feladatok ellátásához nélkülözhetetlen - vezető által meghatározott - kompetenciák megjelölése)

11.    próbaidejének adatai

(próbaidő kezdetének és leteltének időpontja)

VI.

1.    közszolgálati tisztviselő statisztikai azonosítója

2.    kulcsszám

3.    nyugdíjfolyósítás kezdete (év, hó)

4.    részmunkaidő, teljes munkaidő

5.    besorolás szerinti illetmény jogcíme

6.    besorolás szerinti illetmény összege

VII.

1.    a közszolgálati tisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama

(szabadság megállapítása; távollétben töltött napok számának megjelölése jogcímenként)

(tartós távollét jogcíme, időtartamának kezdete, megszűnésének várható időpontja, a megszűnés időpontja)

2.    kormányzati kirendelésének adatai

(munkáltatói utasítás kelte, száma; kirendelés időtartama; kirendelés helye szerinti központi államigazgatási szerv megnevezése; kirendelt kormánytisztviselő munkavégzésének helye, munkahelyi elérhetősége; kirendelés időpontjában tisztviselőt megillető illetmény, külön és egyéb juttatások összege; a kirendelés helye szerinti szervnél a kormánytisztviselőt megillető illetmény, külön és egyéb juttatások összege;)

VIII.

1.    a szolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai

(szolgálati jogviszony megszűnésének időpontja, módja;

visszahelyezés időpontja határozott idejű áthelyezésből;

közigazgatási szervhez határozott időre történő áthelyezés időtartama;

a fogadó közigazgatási szerv típusa;

végleges közigazgatási áthelyezés időpontja;

a fogadó közigazgatási szerv típusa;

más foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó szervhez történő áthelyezés időpontja;

a fogadó költségvetési intézmény típusa;

a végkielégítés mértékének meghatározásához figyelembe vehető kormányzati szolgálati jogviszony időtartama;

a végkielégítés kifizetésének időpontja;

 

végkielégítés

mértéke /……

havi/,

 

 

összege) …….

forint

2.    a felmentési időtartam adatai

(felmentési idő kezdetének és leteltének időpontja)

IX. összeférhetetlenséggel összefüggő adatai

a)    a Kttv. 85.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységének megnevezése,

összeférhetetlenség bejelentésének időpontja,

összeférhetetlenséget megállapító irat kelte, száma,

összeférhetetlenség megszüntetésére kötelező felszólítás kézbesítésének időpontja,

az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló dokumentum kelte, száma, tárgya, kiállító megjelölése,

összeférhetetlenség megszűntetésének időpontja.

b)    a Kttv. 85.§ (4) bekezdés b) pontja alapján pártban milyen tisztséget visel, milyen közszereplést vállal,

összeférhetetlenség bejelentésének időpontja,

összeférhetetlenséget megállapító irat kelte, száma,

összeférhetetlenség megszüntetésére kötelező felszólítás kézbesítésének időpontja,

az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló dokumentum kelte, száma, tárgya, kiállító megjelölése,

összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja.

c)    a Kttv. 85.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági társaság, betöltött vezetői tisztség, illetve felügyelő bizottsági tagság megnevezése,

összeférhetetlenség bejelentésének időpontja,

összeférhetetlenséget megállapító irat kelte, száma,

összeférhetetlenség megszüntetésére kötelező felszólítás kézbesítésének időpontja,

az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló dokumentum kelte, száma, tárgya, kiállító megjelölése,

összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja.

d)    a Kttv. 87.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján a tevékenység megnevezése,

összeférhetetlenség bejelentésének időpontja,

összeférhetetlenséget megállapító irat kelte, száma,

összeférhetetlenség megszüntetésére kötelező felszólítás kézbesítésének időpontja,

az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló dokumentum kelte, száma, tárgya, kiállító megjelölése,

összeférhetetlenség megszüntetésének időpontja.

e)    a Kttv. 84. § (1) bekezdése szerint mely hozzátartozójával és milyen (irányítási, felügyeletei, ellenőrzési vagy elszámolási) kapcsolatba kerül,

összeférhetetlenség bejelentésének időpontja,

összeférhetetlenséget megállapító irat kelte, száma,

összeférhetetlenség megszüntetésére kötelező felszólítás kézbesítésének időpontja,

az érintettek Kttv. 86. § (2) bekezdés szerinti megegyezését igazoló dokumentum kelte, száma,

az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló vagy az összeférhetetlenségi helyzet alól felmentést igazoló dokumentum kelte, száma, tárgya, kiállító megjelölése,

összeférhetetlenség megszüntetésének vagy az összeférhetetlenség alól felmentés időpontja.

X.    Az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok

1.    a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe

2.    az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága

3.    a hitel lejártának időpontja

4. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

SZERVEZETI ADATOK JELENTŐLAPJA

közigazgatási szerv szervezeti adatainak bejelentéséhez

1. A közigazgatási szerv neve:

2. A közigazgatási szerv székhelye:

3. A közigazgatási szerv    címe:

levelezési címe:

központi telefonszáma:

központi faxszáma:

4. A közigazgatási szerv statisztikai számjele:

5. Az új közigazgatási szerv létrehozásának időpontja:

6. A közigazgatási szerv megszűnése

7. Jogutódlás esetén a jogelőd közigazgatási szerv megnevezése, szervazonosító kódja:

8. Az államigazgatási szerv irányító, illetve felügyeleti szervének megnevezése és címe:

9. A közigazgatási szerv hivatali szervezete vezetőjének a neve, telefonszáma; hivatali e-mail címe:

10. Az új közigazgatási szerv számára létrehozásakor megállapított – kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó létszáma:

11. A közigazgatási szerv kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó létszáma a tárgyévben:

12. A SZERVEZETI ADATOK JELENTŐLAPJA megküldésének indoka:

a) új közigazgatási szerv létrehozása

b) közigazgatási szerv megszűnése

c) már létező szerv szervezeti adata megváltozásának bejelentése

13. A SZERVEZETI ADATOK JELENTŐLAPJA kitöltéséért felelős tisztviselő neve, telefonszáma:

14. A kitöltés időpontja:

Dátum:

hivatali szervezet vezetőjének aláírása

5. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

A KTTV. 178. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KÖZSZOLGÁLATI STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

KERETÉBEN SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK

I.    a közigazgatási szerv szervezeti adatai

1.    neve

2.    székhelye

3.    megye kódja

4.    típusjele

5.    KSA-kódja

II.    az adatgyűjtés évére (tárgyévre) vonatkozóan szolgáltatandó adatok:

1.    a jogviszonyban állók létszáma

2.    a jogviszonyban állók életkora

3.    a jogviszonyban állók munkaideje

4.    a jogviszonyban állók besorolása

5.    a jogviszonyban állók vezetői munkaköre

6.    a jogviszonyban álló besorolásánál figyelembe vett felsőfokú iskolai végzettsége képzési terület szerinti megoszlása

7.    alapilletmény-eltérítésben részesülők száma, az alapilletmény-eltérítés mértéke, besorolás (állománykategória) szerinti megoszlása

8.    személyi illetményben részesülők száma besorolás (állománykategória) szerinti megoszlása

III.    a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan szolgáltatandó adatok:

1.    a jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkozó adatok

2.    a pályázat útján betöltött álláshelyek száma

3.    az összes álláshely betöltés száma (függetlenül attól, hogy pályázat útján vagy nem)

6. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁLTAL

A KTTV. 178. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN SZOLGÁLTATOTT LÉTSZÁM ÉS ILLETMÉNY, VALAMINT KERESETI ADATOK

I. A közigazgatási szerv

1.    neve

2.    címe

1.    munkajogi létszáma (közszolgálati tisztviselők és munkavállalók, illetve teljes és részmunkaidősök szerinti bontásban)

II. Az I. pontban megjelölt közig szervnél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők (teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban)

1.    alapilletmény összegének átlaga besorolási osztályonként

2.    alapilletmény-eltérítés mértéke (pozitív és negatív irányban), átlagos összege besorolási osztályonként

3.    illetménykiegészítés mértéke, átlagos összege besorolási osztályonként

4.    vezetői pótlék összege vezetői szintenként

5.    körjegyzői pótlék összege

6.    idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak száma, a pótlék átlagos összege besorolási osztályonként

7.    gépjárművezetői pótlékra jogosultak száma, a pótlék átlagos összege besorolási osztályonként

8.    képzettségi pótlékra jogosultak száma, a pótlék átlagos összege besorolási osztályonként

9.    éjszakai pótlékra jogosultak száma, a pótlék átlagos összege besorolási osztályonként

10.    egészségügyi pótlékra jogosultak száma, a pótlék átlagos összege besorolási osztályonként

11.    az 1-10. pontokban foglaltak szerinti illetmény átlagösszege besorolási osztályonként

12.    jutalomban részesülők száma és a jutalom átlagos összege besorolási osztályonként

13.    céljuttatásban részesülök száma és a céljuttatás átlagos összege besorolási osztályonként

14.    cafetéria összege

III. Az I. pontban megjelölt közig szervnél foglalkoztatott munkavállalók (teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban)

1.    személyi alapbér átlagos összege

2.    pótlékban részesülők száma és a pótlékok átlagos összege pótléktípusonkénti bontásban

3.    jutalomban részesülők száma és a jutalom átlagos összege

4.    egyéb juttatások átlagos összege

7. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez

REGISZTRÁCIÓS BEJELENTŐ LAP

közigazgatási szerv számára

A TARTINFO rendszerhez történő hozzáféréshez

 

A tartalékállományba helyező szervre vonatkozó adatok

Neve

 

 

Jogállása

 

 

Típusa

 

Székhelye:

 

 

Irányítószám

 

 

Megye

 

 

Helységnév

 

 

Közterület neve

 

 

Közterület jellege

 

 

Házszám

 

 

Épület

 

 

Emelet

 

 

Szám

Levelezési címe:

 

 

Irányítószám

 

 

Megye

 

 

Helységnév

 

 

Közterület neve

 

 

Közterület jellege

 

 

Házszám

 

 

Épület

 

Emelet

 

 

Szám

 

Közigazgatási szerv irányító, felügyeleti szervének neve

 

Közigazgatási szerv irányító, felügyeleti szervének címe

 

Jogelőd szervének neve

 

A tartalékállományba helyező szerv hivatali szervezetének vezetőjére vonatkozó adatok

 

Neve

 

Telefonszáma

* Megjegyzés: telefonnál egységesített formátum, pl. 06-1-234-5678

 

Hivatali e-mail címe

Dátum

 

 

Szerv hivatali szervezetének vezetőjének aláírása:

 

 

8–12. melléklet a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelethez12

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!