nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról
2012-02-11
2012-10-11

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. borászati gépkatalógus (a továbbiakban: gépkatalógus): a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete által készített, az adott borpiaci évre vonatkozó, minden év október 1. napján lezárt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény;

2. borászati hatóság: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borászati Igazgatósága;

3. borászati üzem: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 14. pontja szerinti üzem;

4. gép: az 1. mellékletben meghatározott gépváltozatok szerinti, az ott megjelölt gépkatalógus kódok alá tartozó borászati gépek és technológiai berendezések;

5. gépár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

6. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

7. nagyvállalat: mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, amely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a létszám és az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét;

8. üzemeltetési hely: a gép üzembe helyezésének és rendeltetésszerű használatának helye.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. § (1) Támogatás kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerű géppel lecseréli a meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

3. § (1) Egy kérelmező részére nyújtható támogatási összeg támogatási időszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.

(2) A támogatási intenzitás KKV esetében 40%.

(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.

(4) A támogatás alapjául a számlán szereplő nettó vételár vagy a gépkatalógusban szereplő gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.

(5) E rendelet alapján a 2011/2012. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 4 000 000 euró.

(6) E rendelet alapján a 2012/2013. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 4 000 000 euró.

4. § (1) A támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik.

(2) Ha az adott borpiaci évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a 3. § (5) bekezdésben meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a következő borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

3. A támogatás igénybevételének a feltételei

5. § (1) Támogatást olyan borászati üzem igényelhet, amely KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősül (a továbbiakban: kérelmező).

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki vagy amely

a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;

b) az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik a borászati hatóság által kiállított működési engedéllyel;

c) nem rendelkezik a számla teljesítésének időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

e) a támogatási kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;

f) az üzemeltetési hely tekintetében nem rendelkezik egyszerűsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgőadóraktári engedéllyel;

g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;

h) jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik;

i) a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben nem tett eleget a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008 (IX. 16.) FVM rendelet 8. §-ban meghatározott feltételnek.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

a) a társas vállalkozások közül az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett;

b) az egyéni vállalkozások közül az a vállalkozás, amelyre az alábbi három feltétel együttesen teljesül:

ba) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben a vesztesége abszolút értékben számolva eléri a vállalkozás nettó árbevételének 20%-át,

bb) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági év vesztesége abszolút értékben meghaladja az azt megelőző gazdasági év veszteségét,

bc) a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt gazdasági évben elszámolt amortizáció nem éri el az azt megelőző gazdasági évben elszámolt amortizációt.

6. § Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely

a) nem szerepel a gépkatalógusban;

b) nem került a kérelmező 100%-os tulajdonába;

c) tekintetében a rendeltetésszerű használatba vétel, üzembe helyezés legkésőbb a kérelem benyújtásának napjáig nem történt meg az üzemeltetési helyen;

d) gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő telt el.

7. § Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe

a)1 a gép üzemeltetésének helye Magyarország területén van;

b) a gépet a támogatási döntés közlésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén, az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló eseményt igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból a hatályos gépkatalógusban szereplő, azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező új gépre le kell cserélni;

d) a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal.

4. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH részére kell benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző évben

ba) az általa foglalkoztatottak számát, és

bb) az elért éves nettó árbevételét,

c) az elszámolni kívánt számla

ca) sorszámát,

cb) kiállításának időpontját,

cc) számlatételének megnevezését,

cd) számlatételének gépkatalógus szerinti azonosítóját,

ce) számlatételének gyári számát,

cf) számlatételének üzemeltetési helyét,

cg) számlatételének nettó vételárát,

ch) számlatételének devizanemét,

ci) számlatételének darabszámát, és

d) a gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét.

(2) A támogatási kérelmet évente október 17. és december 16. között lehet benyújtani.

(3) A forráskimerülésről az MVH tájékoztatása alapján a vidékfejlesztési miniszter közleményt ad ki.

(4) Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a gép vásárlásához kapcsolódó

aa) adás-vételi szerződések,

ab) hitelszerződések,

ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,

ad) szállítólevelek

másolatát;

b) a gépre vonatkozó

ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és főkönyvi kivonat,

bb) termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogok érvényesítését igazoló okirat,

bc) gyártási időpontot igazoló dokumentum,

bd) üzembe-helyezési jegyzőkönyv

másolatát;

c) a borászati hatóság által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány eredeti példányát;

d) az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által kiállított működési engedély másolatát;

e) az üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári, illetve pezsgőadóraktári engedély másolatát;

f) gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó két évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolatát;

g) őstermelő, egyéni vállalkozó esetén az utolsó két év adóbevallásának másolatát;

h) a kérelmező valamennyi, a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 3. melléklete szerinti Szőlőbor-Pincekönyvben szerepeltetett, melléktermék nyilvántartás másolatát az előző borpiaci évre terjedő időszakra vonatkozóan;

i) a melléktermék kivonási kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát (borkísérő okmány, átvételi elismervény);

j) amennyiben a keletkezett melléktermékeket ellenőrzés mellett vonták ki, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve vagy a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részére benyújtott előzetes bejelentés másolati példányát;

k) ha a gép üzemeltetése nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű okiratot a 3. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a műveletet megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; és

l) idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást.

9. § (1) A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó vételára képezheti, amelyet a gép vásárlásáról a kérelmező nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számla igazol.

(2) A jogosult kiadások elszámolása kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci év március 1-jét követően kiállított számlákkal lehetséges.

(3) Egy számla csak egy támogatási kérelemhez számolható el.

(4) A számla másolatán fel kell tüntetni a tétel vámtarifa számát vagy Kombinált Nómenklatúra-kódját, a regisztrációs számot, valamint azt, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.

(5) Ha a számla nem felel meg a számvitelről szóló törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

10. § (1) Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással a támogatási kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített kiadások számolhatóak el. Csereszerződéses – ún. „kompenzációs” – számlák, számlaösszegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának alapjául. Az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.

(2) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történő átszámítás a támogatási kérelem benyújtása borpiaci évének első napján érvényes EKB által jegyzett középárfolyamon történik.

(3) A számla nem kerül elfogadásra, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az a 9. §-ban felsorolt feltételeknek nem felel meg.

(4) A számla elutasítását vonja maga után, ha a számlát más támogatáshoz elszámolták.

5. A gépcsere bejelentőlap benyújtása

11. § (1) A gépcsere bejelentőlapot az MVH részére kell benyújtani legalább 8 munkanappal a gép tervezett cseréjének megkezdése előtt az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az üzemeltetés helyét,

d) a bejelentés típusát,

e) a cserélni kívánt gép

ea) számlájának sorszámát,

eb) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

ec) gyári számát,

ed) darabszámát,

f) a beszerzett gép

fa) számlájának sorszámát,

fb) megnevezését,

fc) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

fd) gyári számát,

fe) darabszámát,

ff) pótlásának határidejét,

g) a gépcsere indoklását.

(2) Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges

a) az új gép vásárlását kizárólag a jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, a kérelmező nevére kiállított számla igazolhatja;

b) kizárólag a gép pótlásának időpontjáig 100%-ban kiegyenlített kiadások fogadhatók el a gépcsere igazolására, lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a gépcsere-elszámolás alapjául;

c) az új gép vásárlásához kapcsolódó számla másolatán fel kell tüntetni a tétel vámtarifa számát vagy Kombinált Nómenklatúra-kódját, a regisztrációs számot, valamint azt, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be;

d) a kérelmezőnek rendelkeznie kell az új gép vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;

e)2 az új gép üzemeltetésének helye Magyarország területe.

(3) A gépcsere bejelentőlaphoz csatolni kell

a) az új gép vásárlásához kapcsolódó

aa) adás-vételi szerződések,

ab) hitelszerződések,

ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,

ad) szállítólevelek

másolatát,

b) az új gépre vonatkozó

ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és főkönyvi kivonat,

bb) termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogok érvényesítését igazoló okirat,

bc) gyártási időpontot igazoló dokumentum,

bd) üzembe-helyezési jegyzőkönyv,

másolatát,

c) jótállás alapján történő cserebejelentés esetén a gyártó/forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum másolatát,

d) amortizáció esetén a készletnyilvántartásból történő kivezetést igazoló számviteli kimutatás másolatát,

e) az eredeti gép ellopása esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát,

f) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy selejtezési jegyzőkönyv másolatát.

6. Üzemeltetési hely változtatásának bejelentése

12. § (1) Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép üzemeltetési helyének megváltoztatása az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően valósítható meg.

(2) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentőlapot az MVH részére kell benyújtani, legalább 8 munkanappal a gép tervezett átszállításának megkezdése előtt, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási határozat iratazonosítóját,

c) az átszállítani kívánt gép

ca) gépkatalógus szerinti azonosítóját,

cb) gyári számát,

cc) darabszámát,

cd) új üzemeltetési helyét,

d) az üzemeltetési hely változtatásának indoklását.

(3) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentőlaphoz csatolni kell

a) az új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a borászati hatóság által kiállított működési engedély másolatát;

b) az új üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerűsített adóraktári, illetve pezsgőadóraktári engedély másolatát;

c) ha a gép üzemeltetése nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű okiratot az 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a műveletet megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni.

7. A kérelem hiánypótlása

13. § Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH a kérelmezőt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

8. A támogatás kifizetése

14. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A hiánypótolt kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő támogatási összeg növekvő sorrendjével azonos.

(4) A támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje a támogatási kérelem benyújtását követő borpiaci év október 15-e.

9. Jogkövetkezmények

15. § (1) Az a kérelmező, aki a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás igénybevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követő borpiaci évben.

(2) Azon kérelmező esetében, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségét a határidő lejárta után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidő lejártát követő legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítélhető támogatás összegét az MVH késedelmes munkanaponként a megítélhető támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a határidőig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.

(3) Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve gépcsere bejelentésének elmulasztása esetén a támogatást vissza kell fizetni.

10. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 103u. cikkének, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 17–20. cikkeinek

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §3

1. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

A támogatható gépek, a borászati gépkatalógus – borászati gépei gépváltozatok szerint

(legkisebb egység)

1.

Gépváltozat

Gépváltozat kódja

2.

Szőlőfeldolgozás gépei, berendezései

1710

3.

A borkészítés gépei, berendezései

1720

4.

A bor tárolásának gépei, berendezései

1730

5.

A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1740

6.

A pezsgőgyártás gépei, berendezései

1750

7.

A pezsgő palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1760

8.

A szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítés egyéb gépei

1790

9.

Szőlőfeldolgozás gépei

3324

10.

Bor- és pezsgőkészítés gépei

6313

11.

Bor- és pezsgőtárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok)

6314

2. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma

1.    kérelmező neve, regisztrációs száma;

2.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a – oooo-oooo gépkódú gép a 2. § (2) bekezdése szerinti beruhá-zásnak minősül-e;

3.    igazolás arról, hogy a – oooo-oooo gépkódú gép javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése;

4.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;

5.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerős határozattal elrendelték-e;

6.    keltezés, aláírás.

3. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat adattartalma

1. tulajdonos neve, címe;

2. kérelmező neve, regisztrációs száma;

3. a gép üzemeltetési helye;

4. a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy:

4.1. megismerte a kérelmező által az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló VM rendelet alapján benyújtandó kérelem tartalmát,

4.2. a gép beszerzéséhez hozzájárul, és

4.3. a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;

5. keltezés, tulajdonos aláírása;

6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).

4. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

Üzemeltetési hely változtatásához hozzájáruló nyilatkozat adattartalma

1. tulajdonos neve, címe;

2. kérelmező neve, regisztrációs száma;

3. a gép üzemeltetési helye;

4. a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy:

4.1. a gép üzemeltetési helyének megváltoztatásához hozzájárul, és

4.2. a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;

5. keltezés, tulajdonos aláírása;

6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!