nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2010. (IX. 17.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről
2012-02-11
2012-10-12

16/2010. (IX. 17.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről1

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. gép: az 1. mellékletben meghatározott gépcsoportokba, gépváltozatokba és gépkatalógusi kódok alá tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések;

2. gépár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

3. gépkatalógus: a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete által készített, az adott borászati évre vonatkozó, az e rendelet hatálybalépésének napján lezárt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely többek között tartalmazza a gépárat, és a gép esetleges energiatakarékos jellegére való utalást;

4. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

5. nagyvállalat: mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, amely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a létszám és az árbevétel megállapításakor számításba kell venni a KKV törvény 4. §-ában meghatározott partner- és kapcsolódó vállalkozások létszámát és árbevételét;

6. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározottak szerinti vállalkozás.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. § (1) Támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazása.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerű géppel lecseréli a meglévő gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

3. § (1) Az egy kérelmező által igényelhető támogatási összeg támogatási időszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.

(2) A támogatási intenzitás KKV esetében 30%.

(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.

(4) A támogatás alapjául a számlán vagy a gépkatalógusban szereplő gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.

(5) E rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 7 500 000 euró.

4. § (1) A támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a határozathozatal évének január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik.

(2) Ha a 2010/2011. borpiaci évben benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a 3. § (5) bekezdésben meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

3. A támogatás igénybevételének a feltételei

5. § (1) Támogatást az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet igényelhet, aki vagy amely őstermelő vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, amely a KKV törvény alapján KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősül (a továbbiakban: kérelmező).

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmező, aki vagy amely:

a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében a SAPARD-ból, az AVOP-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;

b) nem rendelkezik a szabályszerű működéshez szükséges hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal;

c) nem rendelkezik a számla teljesítésének időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

e) a támogatási kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;

f) nem rendelkezik egyszerűsített adóraktári engedéllyel, vagy pezsgőadóraktári engedéllyel vagy a borászati üzemre vonatkozó működési engedéllyel;

g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;

h) mulasztási vagy minőségvédelmi bírság tartozással rendelkezik;

i) jogerős ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik.

6. § Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely:

a) nem szerepel a gépkatalógusban,

b) nem került a kérelmező 100%-os tulajdonába, vagy

c) a gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő telt el.

7. § (1) Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe:

a)2 a gép használatba vételének és üzemeltetésének helye Magyarország területén van;

b) a gépet a támogatási döntés közlésétől számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló eseményt igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező gépre lecserélhető;

d) a kérelmezőnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést legalább 3 munkanappal a gép tervezett cseréjének megkezdése előtt kell az MVH részére benyújtani. A bejelentésnek tartalmaznia kell a gép pótlásának határidejét.

4. A támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH részére kell benyújtani az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia

a) a regisztrációs számát,

b) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző évben

ba) az általa foglalkoztatottak számát, és

bb) az elért éves nettó árbevételét,

c) az elszámolni kívánt számla

ca) sorszámát,

cb) a kiállítás időpontját,

cc) számlatételének megnevezését,

cd) számlatételének gépkatalógus szerinti azonosítóját,

ce) számlatételének gyári számát,

cf) számlatételének használatba vételi helyét,

cg) nettó vételárát,

ch) devizanemét,

ci) a számlatételének darabszámát, és

d) a gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét.

(2)3

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a forráskimerülésről közleményt ad ki.

(4) Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a gép vásárlásához kapcsolódó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát;

b) a borászati hatóság által kiállított, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú hatósági bizonyítvány eredeti példányát;

c) az egyszerűsített adóraktári vagy pezsgőadóraktári engedély, és a borászati üzemre vonatkozó működési engedély másolatát;

d) ha a gép használatbavétele, forgalomba helyezése, üzemeltetése engedélyköteles, akkor a jogerős használatbavételi, forgalomba helyezési, üzemeltetési engedély másolatát;

e) ha a gép használatba vétele nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű okiratot a 3. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a műveletet megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; és

f) idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást.

9. § (1) A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó beszerzési költsége képezheti, amelyet a gép vásárlásáról a kérelmező nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számla igazol.

(2) A kiadások igazolására e rendelet hatálybalépését követően kiállított számla kerülhet elszámolásra.

(3) Egy számla csak egy támogatási kérelemhez számolható el.

(4) A számlán fel kell tüntetni a tétel vámtarifa számát vagy Kombinált Nomenklatúra-kódját, a regisztrációs számot, valamint azt, hogy a számla támogatás elszámolása céljából benyújtásra került.

(5) Ha a számla nem felel meg a számvitelről szóló törvény vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

10. § (1) Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással a támogatási kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Csereszerződéses – ún. „kompenzációs” – számlák, számlaösszegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául. Az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.

(2) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történő átszámítás az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes EKB által jegyzett középárfolyamon történik.

(3) A számla nem kerül elfogadásra, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az a 9. §-ban felsorolt feltételeknek nem felel meg.

(4) A számla elutasítását vonja maga után, ha a számlát más támogatáshoz elszámolták.

5. A kérelem hiánypótlása

11. § (1) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH a kérelmezőt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

(2) Az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

6. A támogatás kifizetése

12. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a gépvásárlás számlával igazolt megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(3) A támogatás kifizetésének legkésőbbi határideje 2011. október 15.

7. Jogkövetkezmények

13. § (1) Az a kérelmező, aki a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás igénybevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követő borpiaci évben.

(2) Azon kérelmező esetében, aki a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségét a határidő lejárta után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidő lejártát követő legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítélhető támogatás összegét az MVH késedelmes munkanaponként a megítélhető támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a határidőig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 103u. cikkének, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 17–20. cikkeinek

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §4 E rendelet alapján a 2011. március 31-ét követően támogatási kérelem nem nyújtható be.

1. melléklet a 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

A támogatható gépek, a mezőgazdasági gépkatalógus – szőlészeti, borászati gépei
gépváltozatok szerint (legkisebb egység)

 

A

B

1.

Gépváltozat

Gépváltozat kódja

2.

Szőlőfeldolgozás gépei, berendezései

1710

3.

A borkészítés gépei, berendezései

1720

4.

A bor tárolásának gépei, berendezései

1730

5.

A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1740

6.

A pezsgőgyártás gépei, berendezései

1750

7.

A pezsgő palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai

1760

8.

A szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgőkészítés egyéb gépei

1790

9.

Szőlőfeldolgozás gépei

3324

10.

Bor- és pezsgőkészítés gépei

6313

11.

Bor- és pezsgőtárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok)

6314

2. melléklet 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma

1.    kérelmező neve, regisztrációs száma;

2.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a oooo-oooo gépkódú gép az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti beruházásnak minősül-e;

3.    igazolás arról, hogy a oooo-oooo gépkódú gép javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazása;

4.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;

5.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek mulasztási vagy minőségvédelmi bírság tartozása van-e;

6.    igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerős határozattal elrendelték-e;

7.    keltezés, aláírás.

3. melléklet a 16/2010. (IX. 17.) VM rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat adattartalma

1. tulajdonos neve, címe;

2. kérelmező neve, regisztrációs száma;

3. a gép használatba vételi helye;

4. a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy:

4.1. megismerte a kérelmező által az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet alapján benyújtandó kérelem tartalmát,

4.2. a gép beszerzéséhez hozzájárul, és

4.3. a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;

5. keltezés, tulajdonos aláírása;

6. tanúk adatai (név, lakóhely, aláírás).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!