nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről
2012-02-11
2012-12-14
Jogszabály

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

1.1 gazdasági akta: a 436/2009/EK rendelet I. melléklet 1. pontja szerinti adattartalmú, egy természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre vonatkozó, azonosító számmal ellátott nyilvántartás;

2. gazdasági aktát vezető hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szőlőültetvénye, illetve borászati üzeme szerint illetékes hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát;

3. hegyközségi kód: az adatszolgáltatót borvidék, hegyközség, illetve személy szerint egyértelműen beazonosító, a hegybíró által kiadott számsor;

4. integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer.

b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:

1. blokkhatár fedvény: a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép;

2. domborzati fedvény: 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a felszín egységes méretű, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági, égtáji kitettség-, valamint lejtőszög kategória értékeket szolgáltató téradatbázis;

3. dűlő fedvény: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) földrajzinév-rendezési programjából származó, a dűlőhatárokat tartalmazó digitális térkép;

4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;

5. földrajzi név termőhelye fedvény: az oltalom alatt álló földrajzi nevekhez tartozó meghatározott szőlőültetvények körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

6. hegyközségi határ fedvény: a hegyközségekhez tartozó települések közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;

7. kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza;

8. kitettség fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a terület dőlési irányait ábrázoló fedvény;

9. lejtőkategória fedvény: az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a terület dőlésszögeit ábrázoló fedvény;

10. magasságintervallum fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a tengerszint feletti magasságot ábrázoló fedvény;

11. megyehatár fedvény: a megyék közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;

12. ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros határainak meghatározásában is felhasználható;

13. szőlőültetvény: olyan szőlőültetvény-felület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak;

14. szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép;

15. talajtani fedvény: 1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép;

16. támogatás fedvény: 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi megjelenítése;

17. termőhelyi kataszteri fedvény: a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete Kecskemét (a továbbiakban: SZBKI) által vezetett termőhelyi kataszteri térképek digitális másolata;

18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.

c) laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos fogalmak:

1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és összekevert termékből vett minta;

2. biológiai üledékek: élő és holt élesztőgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint penészgombafonalak;

3. borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű részecskék, amelyek a stabilizált, szűrt borban szaporodás, kicsapódás vagy utószennyeződés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság) okoznak, függetlenül attól, hogy a részecskék a borban leülepednek vagy lebegve maradnak;

4. ellenminta: a halmazból, tételből a mintával azonos időben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál marad;

5. fizikai üledékek: a tiszta borba technológiai szennyeződés útján bekerült oldhatatlan részecskék;

6. húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával, húzásával vett minta;

7. kémiai üledékek: a bor természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkező kicsapódásai, kristályos vagy amorf részecskék formájában;

8. minta: a halmazból, tételből minősítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége;

9. palackállóság: palackálló az a bor, amely szakszerű szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett a vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai hátrányosan nem változnak meg;

10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történő – érzékszervi, fizikai, kémiai, kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai – vizsgálata a fogyaszthatóság, forgalmazhatóság engedélyezésének érdekében.

A borvidékekbe tartozó települések listája

2. § Az egyes borvidékekbe tartozó települések listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

ELSŐ RÉSZ

A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

I. Fejezet

A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE

3. § (1)2 A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 56. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak (a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti adatlapok alapján, 8 napon belül hegyközségi kódot ad ki, és ezzel nyilvántartásba veszi. A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény használójaként bejelentett, természetes személyt, jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván.

(2) A hegybíró – a nyilvántartásba vétel feltételeként – helyszíni szemlét végezhet. A hegybíró a helyszíni szemle során meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki.

(3) A Btv. vagy a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) által hegyközségi hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben a nem hegyközségi településekre is kiterjedő hatásköröket a 3. számú melléklet szerinti illetékességi szabályok alapján látják el a hegyközségek hegybírói.

(4) Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvételt követő 15 napon belül az általa kiválasztott – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli a hegyközségi kódját (kódjait) és, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója.

(5) A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről kiállított hatósági bizonyítvány(ok) alapján rögzíti az adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy mely hegyközségeknek tagja, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által adott regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki.

4. § (1) Az adatszolgáltató a hegyközségi kódját (kódjait) és a gazdasági akta azonosítószámát minden kérelemnél, illetve jelentésnél (minden adatlapon) köteles feltüntetni.

(2) Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet szerinti adatlapnak az adatszolgáltató azonosítását szolgáló és az adatváltozást érintő részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak bejelenteni.

(3) Ha a borászati hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem egyeznek meg a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével felszólítja a hegybíró részére történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell.

(4) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró és – a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében – a borászati hatóság együttműködésével legalább 5 évente köteles ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak helyesbítésére, illetve kiegészítésére.

(5)3 A felszólításnak a jogerőre emelkedéstől számított 10 napon belül kell eleget tenni.

5. §4 (1)5 A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszűnéséről tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát 15 napon belül lezárja, melynek tényét a gazdasági aktában rögzíti.

(2) Az adatszolgáltató, amennyiben gazdasági aktájának vezetésére másik szőlőültetvénye vagy borászati üzeme helye szerinti hegybírót választ, ezt évente május 1. és május 31. között kell bejelenteni az újonnan választott hegybírónak.

(3)6 A hegybíró a bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezető hegybíróját a bejelentés tényéről.

(4) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a gazdasági akta áttételének tényét a gazdasági aktában rögzíti, és új hatósági bizonyítványt állít ki az adatszolgáltató részére, amelyben közli a gazdasági akta vezetésére és az adatszolgáltatóra vonatkozó aktualizált adatokat.

II. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

6. § (1) A borászati üzem

a) a természetes alkohol tartalom növelése;

b) a must és a bor savtartalmának növelése;

c) a must és a bor savtartalmának csökkentése;

d) a bor édesítése

művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2)7 A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(3) A must és a bor savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni.

(4) A bor édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni.

(5) Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem pincekönyvének mellékleteként meg kell őrizni.

(6)8

7. § (1) A gazdasági aktát vezető hegybíró az integrált informatikai rendszerben rögzített származási bizonyítványok adattartalma alapján a 4. számú melléklet szerint nyomtatott formában összeállítja az adatszolgáltató részére a szüretet követő év január 15-ig:

a) a szőlőterméséről és a bor előállításáról seprős újborban kifejezve,

b) a felvásárolt szőlőről

szóló adatokat.

(2) Az adatszolgáltató az elkészített jelentéseket aláírja.

(3) A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítására vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat legkésőbb március 10-ig köteles a pincekönyv alapján helyesbíteni.

(4) A hegybíró az adatszolgáltató által benyújtott bizonylatok alapján jegyzőkönyvben rögzíti, ha az adatszolgáltató (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti jelentéseket módosítja.

(5) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben forgalomba hozott bor mennyiségéről az 5. számú melléklet szerint szolgáltat adatot.

(6) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére készleteiről a 6. számú melléklet szerint az előző borpiaci évről augusztus 15-ig szolgáltat adatot.

(7) Az adatszolgáltató a keletkezett borászati melléktermékek készletéről, leadásáról a 7. számú melléklet szerint évente kétszer, a július 31-i állapot szerint augusztus 15-ig, a november 30-i állapot szerint december 15-ig a borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak szolgáltat adatot.

8. § (1) A 436/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy a 436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti jelentést a borászati hatóság részére nyújtja be a július 31-én birtokában lévő szőlőmust-, szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és borkészletekről minden év szeptember 10-ig.

(2) A borászati hatóság az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések alapján összesített jelentést készít október 30-ig, amelyet másolatban megküld a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére is.

9. § (1) A szőlőterület vagy borászati üzem szerint illetékes hegybíró megküldi a hegyközségi tanácsnak:

a) az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban augusztus 15-ig,

b) a Hegyközségi Információs Rendszer (a továbbiakban: HEGYIR) program szerint összesített, az előző borpiaci évre vonatkozóan a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámáról, a szőlőterület nagyságáról, a terület változásáról, a szőlőterület fajtánkénti megoszlásáról és a borászati kapacitásról évente, július 31-i állapot szerint augusztus 25-ig,

c) a kiadott származási bizonyítványok adattartalma alapján az adott borpiaci évre vonatkozóan a szőlőtermelésről, a szőlőfelvásárlásról, a feldolgozott szőlő mennyiségéről, valamint a bor előállításról január 30-ig,

borvidékbe sorolt és borvidéken kívüli bontásban megküldi a hegyközségi tanácsnak elektronikus formában.

(2) A gazdasági aktát vezető hegybíró az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-bor), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-bor), földrajzi jelzést nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban: FN-bor), és tárolás helye (hegyközség) szerint augusztus 25-ig összesíti az adatokat.

(3) A szőlőültetvény szerint illetékes hegybíró a Htv. 38. § f) pontjában meghatározott adatokat a tárgyévet követő január 31-ig adja át a vámhatóságnak.

10. § (1) A hegyközségi tanács a 9. § (1) bekezdése szerinti az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban augusztus 25-ig, összesítve megküldi a HNT részére.

(2) A hegyközségi tanács a Borvidéki Információs Rendszer (BORIR) program szerint a 9. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat OEM-boronként, OFJ-boronként, FN-boronként összesíti és

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 15-ig,

b) a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a bor előállításra vonatkozó adatokat február 28-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 15-ig

elektronikus úton továbbítja a HNT részére.

11. § (1) A HNT a 10. § (1) bekezdése szerinti adatok összesítését megküldi a miniszter részére az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermés mennyiségéről készített becslését szőlőfajtánkénti bontásban szeptember 5-ig.

(2) A HNT a 10. § (2) bekezdésben meghatározott, a hegyközségi tanácsoktól érkezett adatokat összesíti és

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig,

b) a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a bor előállításra vonatkozó adatokat március 20-ig,

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 30-ig

elektronikus úton továbbítja a miniszter részére.

(3) A 436/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésben meghatározott jelentéseket a miniszter küldi meg a Bizottság részére.

12. § A hegybíró, a hegyközségi tanács, a HNT és a miniszter a beérkező és az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában az adatszolgáltatást követő 5. borpiaci év végéig köteles megőrizni.

III. Fejezet

A SZŐLŐ ÉS A BOR SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE

13. § (1)9 A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követő 8 napon belül, de legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Kivételesen november 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását a gazdasági aktaszámmal rendelkező, ültetvény használójaként nyilvántartott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi a 8. számú melléklet szerinti kérelemnek a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíróhoz történő benyújtásával.

(2) A származási bizonyítvány kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.

(3) A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal három eredeti példányban kell kiadni a szőlőültetvény-felületről származó szőlőre, tételenként. Az első, biztonsági jellel ellátott eredeti példány a feldolgozóé, illetve saját bor előállítása esetén a szőlőtermelőé. A második példány – amit a pincekönyvhöz kell mellékelni – szintén a feldolgozóé, a harmadik példány a termelőé.

(4)10 A jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80. § (3) bekezdése szerinti adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítványnak csak a második és harmadik példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a jövedéki adóról és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására is szolgál.

(5) Ha a szőlő származási bizonyítvány elvész vagy megsemmisül, az eredetivel azonos adattartalommal és számon, biztonsági jel nélküli másolatot ad ki a hegybíró „hiteles másolat” rájegyzés feltüntetésével. A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatának kiadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(6) A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

14. § (1)11 A bor származási bizonyítványának kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, kérelmezi a szüretet követő év január 10-ig a 10. számú melléklet szerinti kérelemnek a hegybíróhoz történő benyújtásával. A bor első származási bizonyítványára irányuló kérelemhez mellékelni kell a szőlő származási bizonyítvány első (biztonsági jellel ellátott) példányát, illetve a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát.

(2)12 A bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása estén a bor első származási bizonyítványa január 10. után a szüretet követő év március 31-ig kérelmezhető.

(3) A hegybíró a szüretet követő év január 14-ig a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplő adatokat rögzíti a HEGYIR-ben.

(4) Adómentes bor előállítása esetén bor származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szőlő származási bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”.

(5) A bor származási bizonyítványt bortételenként kell kiadni.

(6)13 Amennyiben a bor származási bizonyítvánnyal rendelkező bortétel továbbfeldolgozásra kerül, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követően a bor továbbfeldolgozásának megfelelően új bor származási bizonyítványt állít ki. A kiadott bor származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a pincekönyv érintett bortételre vonatkozó részének másolata alapján kell rögzíteni.

(7) Amennyiben a bor származási bizonyítvánnyal rendelkező bortételt több bortételre bontják meg, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követően bortételenként új bor származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont bor származási bizonyítvány számát. A tételenként kiadott bor származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott bor származási bizonyítványokban rögzített, összegzett bormennyiség nem térhet el a bevont származási bizonyítványon szerelő bormennyiségtől.

(8)14 A (6) bekezdés szerint kiadott bor származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az alkoholtartalom-növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelye a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy több résztételnél, amiből a végső bortétel áll.

15. § (1) A bor származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A bor származási bizonyítványon az adatok csak nyomtatott formában szerepelhetnek.

(2) Ha a bor származási bizonyítvány elvész vagy megsemmisül, az eredetivel azonos adattartalommal és számon, biztonsági jel nélküli másolatot ad ki a hegybíró „hiteles másolat” rájegyzés feltüntetésével. A bor származási bizonyítvány hiteles másolatának kiadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(3) A bor származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti.

16. § A bor származási bizonyítvány kiállításakor a szőlő származási bizonyítványokat össze kell vonni a szőlőfeldolgozással megegyezően. A szőlő származási bizonyítványok összevonása esetén a szőlő származási bizonyítványokon a bor származási bizonyítvány számát jelölni kell.

17. § (1) A származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak

a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait,

b) a származási bizonyítvány számát,

c) a kiadás dátumát,

d) a származási bizonyítványban szereplő szőlő- vagy bormennyiség felhasználási célját

kell tartalmaznia.

18. § (1) A szőlő származási bizonyítvány kiadását követő év január 10-ig a bor származási bizonyítvány kiadására fel nem használt szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak át kell adni, aki azt bevonja. A szőlő származási bizonyítványra rá kell vezetni a szőlő tényleges felhasználását vagy a felhasználás elmaradásának okát.

(2)15 A kiadott szőlő származási bizonyítványokról a szüretet követő év március 31-éig a hegybírónak a 17. §-ban meghatározott nyilvántartás alapján összesítést kell készítenie, amelyet 10 napon belül elektronikus formában megküld a HNT részére.

(3) A HNT a fel nem használt származási bizonyítványokról készített összesítést a borászati hatóságnak április 30-ig elektronikus formában megküldi.

19. § (1) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szőlő származási bizonyítványt vissza kell vonni.

(2) Borászati célú felhasználásnak minősül, és bor származási bizonyítványt kell kiállítani cefre, zúzott szőlő, must, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása milyen irányú lesz.

20. § (1)16 Továbbfeldolgozás céljára Magyarország területére behozott bor esetén a származási bizonyítványt a bor tárolási helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell a szállítási okmányokat. A borászati üzemnek a betárolást 10 napon belül kell bejelenteni a bor tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére.

(2) Az Európai Unió más tagállamából származó szőlőből készült bor származási bizonyítványát az előállítást végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell szállítási okmányokat. A származási bizonyítványon fel kell tünteti a szőlő származási helyét, fajtáját, továbbá a természetes alkoholtartalmát. A vevőnek a betárolást 5 napon belül kell bejelenteni a szőlő feldolgozási helye szerint illetékes hegybíró részére.

21. § (1) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek a kiállítást követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

(2) A bor származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali engedély jogerőre emelkedését követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

IV. Fejezet

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS)

22. § (1) A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az adatbázisokba való feltöltést minden egyes frissítendő adatréteg esetén a FÖMI külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat.

(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben kell ábrázolni.

23. § (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza:

a) a kataszteri fedvényt,

b) az ortofotót,

c) a szőlőültetvény fedvényt,

d) a földrajzi név termőhelye fedvényt,

e) a támogatás fedvényt,

f) a topográfiai fedvényt,

g) a megyehatár fedvényt,

h) a hegyközségi határ fedvényt,

i) a dűlő fedvényt,

j) a termőhelyi kataszteri fedvényt,

k) a talajtani fedvényt,

l) a blokkhatár fedvényt.

(2) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai adatbázisokkal is:

a) magasság-intervallum fedvény,

b) lejtőkategória fedvény,

c) kitettség fedvény,

d) domborzati fedvény.

(3) A VINGIS adatbázist az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben nyilvántartott adatok alapján folyamatosan naprakészen kell tartani.

24. § A borszőlőültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény segítségével. A FÖMI az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoktól eltérően rögzítheti az ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenőrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján.

25. § (1) A térképi adatbázis alapjául szolgáló térképi adatokat a FÖMI a VINGIS adatbázis rendszerbe foglalja. A hegyközségek adatai alapján a FÖMI létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.

(2) A termőhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben.

(3) A FÖMI az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az ültetvénykataszter- és a szőlő származási bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenőrzését elvégzi. Adateltérés esetén a FÖMI a hegybírót értesíti.

26. § (1)17 A FÖMI biztosítja az MVH és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) részére a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképeket.

(2)18

(3) A szőlő termőhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait az MgSzH Központ megküldi a FÖMI-nek. A FÖMI a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti.

27. § A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az MVH, az MgSzH, az SZBKI, valamint a HNT és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja.

MÁSODIK RÉSZ

BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékek előállítása

28. § OEM-borok előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett: a 14., 25., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása,

b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékek előállítása

29. § OFJ-borok előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett a 14. és 32. sorban meghatározott eljárások alkalmazása.

b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Általános érzékszervi jellemzők

30. § A Magyarországon termelt boroknak, likőrboroknak, pezsgőknek, minőségi pezsgőknek, illatos minőségi pezsgőknek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, gyöngyöző boroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyöző boroknak az alábbi érzékszervi jellemzőkkel kell bírniuk:

a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő,

b) tisztaság: legalább tiszta, üledékmentes,

c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,

e) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetén gyöngyözés: finom, tartós.

HARMADIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. Fejezet

A BOROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI19

A forgalomba hozatalhoz szükséges minták

31. §20 (1) Ha a Btv. másképp nem rendelkezik, a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és gondoskodik azok lezárásáról.

(2) Ha a HBB működési szabályzata, vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OFJ- vagy OEM-bor esetén a borászati termékek forgalomba hozatalához szükséges minták:

a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy

b) a forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi.

(3) A mintavételről készült jegyzőkönyvben az alábbi adatokat kell rögzíteni:

a) az előállító neve,

b) a mintavétel helye és időpontja,

c) a mintavevő aláírása,

d) a bor származási bizonyítvány száma.

(4) A forgalomba hozatali kérelem igényléséhez vett minták közül:

a) a helyi borbíráló bizottság eljárásrendjében meghatározott számú minta az érzékszervi minősítés alapjául,

b) 3 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet, melyet helyettesíthet a borászati hatóság által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet tartalmazó nyomtatvány.

(6) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak.

(7) A mintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a mintán fel kell tüntetni a (2) bekezdésben meghatározott mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

(8) A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a (4) bekezdésben meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére, ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az átadott minták közül kiválasztja az ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja.

A helyi borbíráló bizottságok

32. § (1) Az OEM- és OFJ-borok érzékszervi bírálatát HBB-k végzik. A HBB vizsgálja, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-bor érzékszervi tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.

(2) A HBB létrehozása vagy kijelölése a termékleírásban kijelölt személy vagy szervezet feladata. Egy HBB-t több, arra kijelölt személy vagy szervezet is létrehozhat, valamint egy HBB több OEM- vagy OFJ-bor érzékszervi bírálatát is elvégezheti.

(3) A HBB-okról a borászati hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő felvételt a HBB létrehozója kérelmezi.

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételei

33. § (1) A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét a termékleírás benyújtója határozza meg. A HBB titkársági feladatait ellátót a termékleírás benyújtója jelöli meg. A HBB titkára gondoskodik a HBB működésének megszervezéséről, valamint a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosításáról.

(2) A HBB ülése legalább 7 tag jelenléte esetén határozatképes.

(3)21 A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt.

(4) HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. E rendelet szempontjából szakirányú végzettségnek számít a 12. számú mellékletben felsorolt végzettség.

(5) A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a borászati hatóság képviselőjét, aki az ülésen megfigyelőként részt vehet.

(6) A HBB ülésének tárgyi feltételei:

a) a minták titkos kezelésének biztosítása,

b) a minta bírálatra való alkalmasságának biztosítása,

c) a bírálóknak egymás láthatóságát kizárva kell helyet foglalniuk,

d) a bírálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes, vagy semleges színű fénnyel jól megvilágított helyiségben folyik,

e) a bírálók rendelkezésére áll:

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár,

eb) semleges illatú és ízű ivóvíz,

ec) semleges illatú és ízű pékáru,

ed) fejenként legalább egy kiöntőedény,

f) a jegyzőkönyv szabályos elkészítése.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele előtt szemlén vizsgálhatja, a nyilvántartásba vételt követően pedig ellenőrizheti.

A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete

34. § (1) A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a bor származási bizonyítványát.

(2)22 A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező jegyzőkönyvet készít, melyet a bírálatot kérő számára a HBB eljárásrendjében meghatározott időn belül, de legkésőbb a minta benyújtását követő 30 napon belül két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás benyújtója részére egy eredeti példányban megküld.

(3) A HBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

(4) A HBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati termék érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el.

(5) A borászati hatóság a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött jegyzőkönyvek alapján kiválasztja azokat a tételeket, melyeket a 36. §-ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel forgalomba hozhatóságára terjed ki.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata

35. §23 (1) Az FN borok érzékszervi vizsgálatát a borászati hatóság végzi, amely kizárólag a bor forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul.

(2) Az FN borok esetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás kapcsán a 31. § (4) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó. Az érzékszervi vizsgálatokhoz a borászati hatóság a 31. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

Az Országos Borszakértő Bizottság

36. § (1) Az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) 20 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági feladatait a borászati hatóság látja el.

(2) Az OBB személyi és működési szabályai megegyeznek a 33. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB tagjainak a 12. számú melléklet B, C vagy D pontjaiban felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az OBB egyéb területre kiterjedő szabályokat is kialakíthat működésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá.

(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg.

(4) Az OBB működési feltételeit a borászati hatóság biztosítja.

(5)24 Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követő 30 napon belül a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

Az analitikai vizsgálatok rendje

37. §25 Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK bizottsági rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint a termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük:

a) sűrűség,

b) összes extrakttartalom,

c) cukormentes extrakttartalom,

d) szabad kénessavtartalom,

e) malvidin-diglükozid tartalom a kékszőlőből készült borok esetén,

f) hamutartalom és

g) pH érték.

A forgalomba hozatali engedély igénylése

38. § A borászati hatóság részére benyújtott forgalomba hozatali engedély iránti kérelem mellé a forgalomba hozónak csatolnia kell:

a) a bor származási bizonyítványát,

b)26 a 31. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat vagy a 37. §-ban előírt analitikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvet, és

c) OEM- vagy OFJ-bor esetén a HBB titkára által kiadott, a bor érzékszervi vizsgálaton való részvételét tanúsító jegyzőkönyvet. Amennyiben ez a „nem felelt meg” minősítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott jegyzőkönyvet is mellékelni kell,

d) FN-bor esetén a 31. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott mintákat.

A forgalomba hozatali engedély kiadása

39. § (1) A forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően a borászati hatóság az alábbiakat vizsgálja:

a) a 38. § a)–d) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelősége,

b) a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyisége és megjelölése egyezik-e a bor származási bizonyítványában foglaltakkal.

(2) A borászati hatóság az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén kiadja a forgalomba hozatali engedélyt.

(3) A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a bor származási bizonyítványán szerepel.

(4) A borászati hatóság a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván.

(5) A forgalomba hozatali engedélyt bortételenként kell kiadni.

(6)27 Ha a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortételt továbbfeldolgozás céljából több bortételre bontják meg, akkor a Btv. 23. § (7) bekezdése szerint a továbbfeldolgozás megkezdése előtt 5 nappal a borászati üzem köteles írásban megküldeni a borászati hatóság központi szerve és a bor tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére:

a) tétel forgalomba hozatali engedélyének számát,

b) a bortétel megnevezését és mennyiségét,

c) már forgalomba hozott bortétel mennyiségét,

d) a változatlan formában forgalmazni kívánt bortétel mennyiségét,

e) a továbbfeldolgozásra szánt bortétel mennyiségét és

f) a tétel tárolásának pontos helyét.

(7)28 A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a borászati hatóság a minősített mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti.

II. Fejezet

ELLENŐRZÉSEK

40. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:

a) a hegybíró által nyilvántartott 2., 4., 5., 6., 7., mellékletek szerinti adatok, a kiadott származási bizonyítványok adatait, a gazdasági akta nyilvántartási számát,

b) az MVH által a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait,

c) az MVH által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott adatokat,

d) az MgSzH által kiadott bor forgalomba hozatali engedélyeket, valamint

e) a FÖMI által a VINGIS-ből biztosított országos térinformatikai alapú adatokat.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani.

41. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszert az MgSzH hozza létre és üzemelteti,

(2) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer működtetéséhez

a) a hegybíró a 2., 4., 5., 6., 7. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint az I. rész III. fejezet szerinti,

b) az MVH a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott, és a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti,

c) az MgSzH a bor forgalombahozatali engedélyekről,

d) a FÖMI a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján ellenőrzött adatokat szolgáltat.

(3)29 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktől számított 10 napon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat jogerőre emelkedésének vagy a támogatás kifizetésének napját kell érteni.

(4) A 40. §-ban említett szervezetek, valamint a HNT és a miniszter részére kizárólag jogszabályban rögzített feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben biztosítható jogosultság bármilyen adat lekérdezésére. Az adatforgalommal kapcsolatos minden tevékenységet visszakereshető módon rögzíteni kell.

(5) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített adatok szolgáltathatók.

(6) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok lekérdezéséhez jogosultsággal nem rendelkezők a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani, megsemmisíteni vagy felhasználhatatlanná tenni.

(7) Az MVH az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az ellenőrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja.

III. Fejezet

AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI

A minta mennyiségére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az ellenőrzött termékből az ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerűen, a mennyiségtől függetlenül úgy kell mintát venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendő legyen. Ha a termékből a mintavételhez szükséges mennyiség nem áll rendelkezésre, kisebb mennyiség is lehet mintavételi alap. A mintába – a csomagolás és jelölés vizsgálatának alávetett minta kivételével – csak ép, sérülésmentes csomagolási egységek kerülhetnek.

(2) Az ellenőrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelői helyen gyártott termékből álljon. A tárolás és a szállítás során a tartályban lévő termék minden egysége termékhalmaznak minősül.

A mintavétel módjának részletes szabályai

43. § (1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követően meg kell határozni a mintavétel módját, az elemi minták, illetve a minták számát és mennyiségét.

(2) A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell öblíteni.

(3) Tartályban, tartálykocsiban lévő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig – azonos tétel esetén – átlagmintát kell venni. Vezetékből mintát venni nem szabad.

(4)30 A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, literenként 10 g nátriumhidroxiddal vagy 2 g kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.

(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevő azoktól eltérhet. Az eltérés okát és módját feljegyzésben vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A minta csomagolása és jelölése

44. § (1)31 A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni. A lezáráson el kell helyezni a mintavevő aláírását vagy pecsétjét.

(2) A mintán fel kell tüntetni:

a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,

b) a termék megnevezését,

c) a mintavétel helyét, időpontját,

d) a minta által képviselt mennyiséget,

e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét,

f)32 a megmintázott borászati terméket tároló edény azonosítóját,

g)33 a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát.

A minta kezelése és nyilvántartása

45. § (1) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, változás, károsodás nélkül, azonosítható módon, a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minőségéért a vizsgálat elvégzéséig a laboratórium felel.

(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és beérkezésének időpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni.

Az ellenminta

46. §34 A mintavétel során az ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzöttet figyelmeztetni arra, hogy tetszőleges számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi feltételeit az ellenőrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás befejezéséig az ellenőrzött köteles vizsgálatra alkalmas állapotban megőrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történő szállításáról az ellenőrzöttnek kell gondoskodnia.

A minta vizsgálata

47. § (1)35 A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ellenőrzöttet, a vizsgálatot kérőt, valamint a termék előállítóját értesíteni.

(2) A vizsgálat eredményéről a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyben a mért adatok mellett a meghatározáshoz használt vizsgálati módszert is fel kell tüntetni.

NEGYEDIK RÉSZ

A BORÁSZATI TERMÉKEK JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Fejezet

A JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A palackozott borok címkézése

48. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik:

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak,

b) a nem eladásra szánt, tételenként 30 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre,

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre.

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén

49. § (1) Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt fogyasztói csomagolási egységek, akkor a csomagoláson fel kell tüntetni

a) a termék azonosíthatóságát biztosító adatokat, valamint

b) a teljes nettó mennyiséget és

c) a különálló csomagolási egységek darabszámát.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt adatok a csomagolási egységről a csomagolás megsértése nélkül egyértelműen megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelező.

Tartályok jelölése

50. § Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a pincekönyvvel összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. A tartályon a következőket kell feltüntetni:

a) a tartály jele,

b) a borászati termék mennyisége,

c) a termék pincekönyvi megnevezése.

Kódok

51. § A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből és négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján a borászati hatóság adja ki és tartja nyilván.

II. Fejezet

VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység nevének feltüntetése

52. §36 (1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a továbbiakban: OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve az OEM- és OFJ-bor címkéjén akkor tüntethető fel, ha:

a) az adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, és címkén való jelölését kifejezetten lehetővé teszi a termékleírás és

b) a kisebb földrajzi egység nevével legalább egy látómezőben megjelenik az adott OEM vagy OFJ.

(2) Ha a termékleírás úgy rendelkezik, a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a bor készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat. E borok esetében a termékleírásban kell szabályozni az érintett kisebb földrajzi egységek védjegyektől való megkülönböztetésének módját.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az (1) bekezdés előírásai nem alkalmazandóak.

53. §37

FN borok címkéjén fel nem tüntethető fajtanevek

54. §38 (1) A 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118z. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján a Magyarország területén termelt FN borok címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni:

a) cirfandli,

b) furmint,

c) juhfark,

d) kabar,

e) kadarka,

f) kéknyelű,

g) kövérszőlő,

h) zéta.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt fajtáknak a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szinonim nevei a 607/2009/EK rendelet 42. cikk (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével feltüntethetőek az FN borok címkéin is.

Hagyományos kifejezések

55. § (1)39 A 607/2009/EK bizottsági rendelet XII. mellékletének „B” részében felsorolt kifejezések közül az alábbiak a Btv.-ben előírtakon túlmenően kizárólag az itt megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borok címkéjén:

a) „Késői szüretelésű bor”: olyan a bor, amelyet az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék,

b) „Válogatott szüretelésű bor”: olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék,

c) „Muzeális bor”: olyan OEM-bor, amelyet legalább öt évig érleltek palackban,

d) „Siller”: a rövid héjonerjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott hagyományos kifejezés használatának tilalmát is.

Egyéb korlátozottan használható kifejezések

56. § (1) A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetők fel a borok címkéjén.

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve az adott korlátozottan használható kifejezés használatának tilalmát is.

A palackozás helyének feltüntetése

57. § A Magyarországon termelt OEM és OFJ bor palackozása esetén

a) a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a bor 100%-ban saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés keretében vásárolja fel,

b) a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha a bor 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,

c) a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a bor 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.

ÖTÖDIK RÉSZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Pezsgőspalackba tölthető italok40

58. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgőn, minőségi pezsgőn és illatos minőségi pezsgőn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba:

a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor,

b) gyöngyözőbor,

c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,

d) ízesített boralapú koktélok,

e)41 1,2 %vol-nál kisebb alkoholtartalmú italok.

Szállítás és tárolás

59. § (1) A borászati terméket úgy kell szállítani és tárolni, hogy a termék ez alatt külső tényező hatására hátrányos elváltozást ne szenvedjen el. Csapadékos időben a palackozott borászati termékeket óvni kell a megázástól. –4 °C alatti átlaghőmérsékletű időben a borokat fagyvédő csomagolásban kell szállítani.

(2) Termelői és kereskedelmi tárolóhelyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A tárolóhelyiség hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra42

60. §43 Adatszolgáltatáskor a cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban mért értékét a 16. számú melléklet táblázatai szerint kell térfogatszázalékra átszámítani.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

61. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A IV. rész rendelkezéseit első alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell alkalmazni.

(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan.

(4)44 Az 52. § (1) bekezdését csak a Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá vált termékleírással rendelkező borászati termékekre kell alkalmazni.

(5)45 A 31. § (2) bekezdését a 67. § (1) bekezdésében meghatározott borok esetében 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hatályukat vesztő rendelkezések

62. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

b) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

c) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

d) a borászati termékek jelöléséről szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

e) a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1–26., valamint 33–52. §-a, az 1. számú melléklet 1–6., valamint 12–14. pontjai, 2., 3., 5. számú melléklete, valamint a 4. számú melléklet I., II. és IV. pontjai,

f) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

g) a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és működési szabályairól szóló 103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,

h) az Országos Borszakértő Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet.

A gazdasági aktára vonatkozó átmeneti szabályok

63. § (1) A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró az adatszolgáltatót a 2. számú melléklet szerint a hegybíró által nyilvántartott adatainak kiegészítésére, illetve pontosítására szólítja fel. A hegybíró a felszólítást legkésőbb 2009. november 30-ig közli.

(2) A felszólításnak legkésőbb 2010. január 10-ig kell eleget tenni.

(3) Az adatszolgáltató 2010. január 15-ig az általa a gazdasági akta vezetésére kiválasztott, – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója és közli a hegybíróval a hegyközségi kódját (kódjait) is.

(4) A hegybíró 2010. január 30-ig rögzíti az adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy mely hegyközségeknek tagja, az MVH által adott regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki és erről hatósági bizonyítványt állít ki.

A szőlő származási bizonyítványra vonatkozó átmeneti szabályok

64. § (1) A 13. §-t első alkalommal 2010/2011. borászati évben kell alkalmazni.

(2) A 2009/2010-es borpiaci évben szüretelt szőlőre vagy az ebből készült borászati termékre vonatkozó származási bizonyítvány kiadása iránti kérelmet 2009. november 30-ig a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet] 2009. augusztus 1-jén hatályos rendelkezései alapján kell benyújtani a hegybíróhoz.

(3) A hegybíró a 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályos rendelkezései alapján adja ki a származási bizonyítványt.

(4) A (2) bekezdés szerint kiadott bor származási bizonyítvány 2009. december 15-ig érvényes.

(5) A hegybíró a (4) bekezdés alapján érvényét vesztett bor származási bizonyítvány helyett – kérelem alapján – a 14. § szerint új bor származási bizonyítványt ad ki.

A termelési jelentésre vonatkozó átmeneti szabályok

65. §46 (1) Az adatszolgáltató 2012. január 15-ig a gazdasági aktát vezető hegybíró részére benyújtja a 4. számú melléklet szerint

a) a szőlőterméséről és a bor előállításáról seprős újborban kifejezve,

b) a felvásárolt szőlőről

készített, a 2011/2012. borpiaci évre vonatkozó jelentését.

(2) Az adatszolgáltató a 2011/2012-es borpiaci évre vonatkozó szüreti jelentését a 2011. évből származó boraira vonatkozó származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem leadásával is teljesítheti 2012. január 15-ig.

A Tokaji borkülönlegességekre vonatkozó átmeneti szabályok

66. §47 A Tokaji borkülönlegességek termelésekor a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 27–32. §-ában, valamint 1. mellékletének 7–11. pontjában foglalt szabályokat kell alkalmazni az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá válásáig.

Termékleírással nem rendelkező OEM- és OFJ-borok előállításának és jelölésének szabályai

67. § (1)48 Olyan, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikkének (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező borok esetében, amelyek termelését, jelölését és forgalomba hozatalát nem szabályozza külön miniszteri rendelet és címkéjükön a 607/2009/EK bizottsági rendelet XII. Mellékletének A részében foglalt „minőségi bor” hagyományos kifejezés szerepel (a továbbiakban: minőségi bor) az előállításra vonatkozó, a Btv.-ben meghatározottaknál részletesebb szabályokat tartalmazó borvidéki rendtartás szabályait addig kell alkalmazni, amíg a termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá nem válik.

(2) Minőségi bor csak a 17. számú mellékletben lehatárolt egyes termőhelyeken belül szüretelt szőlőből, e szőlő szőlőmusttá való feldolgozásával, majd az így nyert szőlőmust borrá való feldolgozásával, valamint ezeknek a termékeknek borrá vagy pezsgővé való feldolgozásával készíthető azon a meghatározott termőhelyen belül vagy az azzal szomszédos területen, ahol a felhasznált szőlőt szüretelték. A hegyközség és a borászati hatóság ellenőrzésével pezsgőt és minőségi bort más területen is elő lehet állítani. A Soproni borvidék esetében a 607/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének (4) bekezdése c) pontja szerinti szomszédos területnek kell tekinteni az Osztrák Köztársaság területén található „Neusiedlersee”, „Neusiedlersee-Hügelland” és „Mittelburgenland” borvidékeket.

(3) Minőségi bort a Btv. 13/A. § (2) bekezdésben meghatározott seprős újborban számolt hozamszinten lehet nyilvántartásba venni.

(4) OFJ-bor esetében a bor termelésére alkalmas területek körülhatárolását e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

(5)49 Az e paragrafusban meghatározott borok érzékszervi vizsgálatát a borászati hatóság végzi. Ebben az esetben a forgalomba hozatali engedély igénylésekor a 31. § (4) bekezdés a) pontja és a 38. § c) pontja nem alkalmazandó. Az érzékszervi vizsgálatokhoz a borászati hatóság a 31. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mintákat használja fel.

(6)50 A termékleírással nem rendelkező OEM- és OFJ-borok esetében a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a bor készítéséhez felhasznált szőlő származására előírt szabályokat.

A már létező helyi borbíráló bizottságok

68. §51 Azon HBB-ok, melyek működéséről külön jogszabály rendelkezik, az ott meghatározottak szerint, de legfeljebb a termékleírás Btv.-ben meghatározott módon alkalmazhatóvá válásáig végezhetik tevékenységüket.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

69. § E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 436/2009/EK (2009. május 26.) bizottsági rendelet,

c)52 a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet,

d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet.

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A borvidékek és a hozzájuk tartozó települések meghatározása

1.53 Csongrádi borvidék: Csongrád, Hódmezővásárhely, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Szatymaz, Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Szeged, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés.

2. Hajós-Bajai borvidék: Baja, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút.

3.54 Kunsági borvidék Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, Kunfehértó, Mélykút, Tompa, Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, Gomba, Hernád, Inárcs, Jászberény, Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, Monor, Monorierdő, Nagykáta, Nagykőrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóalmás, Tápiószentmárton, Tápiószele, Újlengyel, Apostag, Dunapataj, Dunavecse, Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl, Ágasegyháza, Fülöpháza, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi, Szabadszállás, Ballószög, Bugac, Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Akasztó, Bócsa, Csengőd, Imrehegy, Fülöpszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Pirtó, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Móricgát, Szank, Zsana, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Nyárlőrinc, Szelevény, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenő, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug.

4. Neszmélyi borvidék: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely, Baj, Bajót, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan, Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Süttő, Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszőlős.

5. Badacsonyi borvidék: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kővágóörs, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca.

6. Balatonfüred-Csopaki borvidék: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka.

7. Balaton-felvidéki borvidék: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Uzsa, Zalahaláp, Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla.

8. Etyek-Budai borvidék: Bicske, Budajenő, Budakeszi, Csabdi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm, Alcsútdoboz, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence.

9. Móri borvidék: Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly.

10. Pannonhalmi borvidék: Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Győr-Ménfőcsanak, Győrság, Győrszemere, Győrújbarát, Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd és Tényő.

11. Nagy-Somlói borvidék: Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Borszörcsök, Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely.

12. Soproni borvidék: Cák, Csepreg, Felsőcsatár, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, Vaskeresztes, Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Sopron.

13. Balatonboglári borvidék: Andocs, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Somogytúr, Szólád, Szőlősgyörök, Visz, Zamárdi, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Böhönye, Csurgó, Hollád, Kéthely, Marcali, Somogysámson, Somogyzsitfa.

14. Pécsi borvidék: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár, Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely, Kisjakabfalva, Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcső, Hásságy, Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Versend.

15. Szekszárdi borvidék: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba.

16. Villányi borvidék: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony, Vokány, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány, Villánykövesd.

17. Bükki borvidék: Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény, Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezőkövesd, Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta.

18. Egri borvidék: Aldebrő, Feldebrő, Kompolt, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét, Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya.

19. Mátrai borvidék: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta, Budapest-Rákosliget, Heves, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Őrbottyán, Szada, Szendehely, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház.

20. Tokaji borvidék: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu.

21. Zalai borvidék: Bak, Becsehely, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Homokkomárom, Kerkateskánd, Lenti, Letenye, Magyarszerdahely, Murarátka, Muraszemenye, Nagykanizsa, Rigyác, Söjtör, Szécsi-sziget, Tormafölde, Valkonya, Zajk, Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Galambok, Garabonc, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót.

22. Tolnai borvidék: Aba, Aparhant, Bátaapáti, Bikács, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Duzs, Fácánkert, Felsőnyék, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hidas, Hőgyész, Igar, Iregszemcse, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, Lengyel, Lajoskomárom, Madocsa, Magyarkeszi, Mezőkomárom, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagyszékely, Nagymányok, Nagyszokoly, Ozora, Paks, Pincehely, Regöly, Sárszentlőrinc, Seregélyes, Simontornya, Szabadhidvég, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Váralja, Závod.

2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez55

Adatlap

Borvidék

 

Beérkezett

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal


Adatszolgáltató adatai

Név:     

    

Cím:     

    

Képviselő neve:     

    

Anyja neve*:     

    

Születési hely és idő*:     

Telefonszám*:     

    

*-gal jelölt részek kitöltése egyben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti.

E-mail cím:     

Fax*:     

Jogi forma
(a megfelelő rész aláhúzandó):

FVM által elismert termelői csoport

igen     nem

természetes személy

Termelői csoporti tagság

igen     nem

egyéni vállalkozó

Adószám:     

őstermelő

Adóazonosító jel:     

szövetkezet

MVH reg. Szám.:     

korlátolt felelősségű társaság

Adóraktári engedélyszám:     

nyílt részvénytársaság

MgSzH engedélyszám:     

zárt részvénytársaság

Vállalkozás regisztrációs száma:     

betéti táraság

 

 

közkereseti társaság

 

 

állami fenntartású intézmény

GA szám:     

egyéb:

 

 

Adatszolgáltató:

hegyközségi tag

 

 

regisztrált borászati üzem

 

 

adatszolgáltatásra kötelezett

Tevékenység az illetékes hegyközség területén
(a megfelelő rész aláhúzandó):

 

Szőlőtermesztés

Szőlőfelvásárlás

 

Borfelvásárlás

Melléktermékek     – ideiglenes gyűjtése

Borbehozatal:

    – tárolása

EU más tagországaiból

    – átvétele

Harmadik országból

 

 

Borelőállítás

 

Szőlőfeldolgozás

 

Borkészítés

 

Érlelés

 

Pezsgőkészítés

 

Kannatöltés

 

Palackozás

 

Kelt: ...........................................................................

...............................................................

adatszolgáltató aláírása

Szőlő ültetvénykataszter

Ültetvény használója: ............................................................. Nyilvántartási száma:     

Ültetvény használat jogcíme:    c saját tulajdon

    c bérlemény (tulajdonos neve:     )

Ültetvény adatai:

Település:        

Dűlő:        

Helyrajzi szám:        

Terület    ......................... ha      m2

Telepítés    c    telepítés éve (ha ismert):     

    c    telepítés kora (becsült):      év

Termőhelykataszter

    ökotóp:     

    osztály:     

    pontszám     

Fekvés

c    síkvidéki

c    dombvidéki

c    dombvidéki makroteraszos

c    dombvidéki mikroteraszos

Ültetvény kitettsége

Szőlőparcella termesztési jellemzői

Fajta neve (kódja):        

Alany neve (kódja):        

Szőlő jellemzői:

Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem

c    Borszőlő fajtákkal beültetett

c    OEM előállításra alkalmas

c    OFJ előállításra alkalmas

c    Földrajzi jelzés nélküli

c    Csemegeszőlő-fajtával beültetett

c    Mazsolaszőlő-fajtával beültetett

c    Borpárlat előállítására alkalmas fajta

c    Osztályba nem sorolt (pl. direkttermő)

c    Vegetatív szaporítóanyag termelésre

c    szőlőiskola

c    alany anyatelep

c    Későbbiekben oltásra szánt

c    Termelés alól kivont

c    Kísérleti ültetvény

c    Más

c    Még nem termő

c    Felhagyott

Ültetvény térállása

c    Szabálytalan, szórt

szabályos térállásra

c    telepített

c    – ....... m × ....... m

c    Ikertőkés: – ....... m × ....... m +....... m

c    Ikersoros: – ....... m + ....... m ×....... m

Művelésmód:

c    Fejművelés

c    Bakművelés

c    Alacsony kordon

c    Középmagas kordon

c    Magas kordon

c    Guyot

c    Sylvoz

c    Moser

c    Ernyő

c    Egyes függöny

c    GDC

c    egyéb:     

Tőkeállomány:

Telepített tőkeszám:      tő/ha

Tényleges tőkeszám:

c    > 90%

c    89–75%

c    74–50%

c    < 49%

Öntözhetőség

c    Öntözésre tervezett

c    Rendszeresen öntözött

c    Nem öntözhető

Hegybíró tölti ki!

A megadott információk alapján a terület az alábbi termékek előállítására alkalmas:

Termékkategória

Fehér

Vörös/rozé

Dűlőszelektált

............................................................ OEM

 

 

 

 

............................................................ OEM

 

 

 

 

.............................................................. OFJ

 

 

 

 

.............................................................. OFJ

 

 

 

 

Nem OEM/OFJ fajtabor

 

 

 

 

Nem OEM/OFJ bor

 

 

 

 

Kelt: ...............................................................................

.................................................

hegybíró aláírása

Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap

(a borászat helye szerint illetékes hegybíró vezet)

Borvidék

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató

Név:

Nyilvántartási szám:

Cím:

 

GA szám:

Pince területe: ..... m2

Szőlőfeldolgozó teljesítménye: ........t/h

 

Musthűtő teljesítmény: ...... kJ

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Borászati termék előállítása

Szőlő-
feldolgozás

Bor-
készítés

Érlelés

Pezsgő-
készítés

Kanna-
töltés

Palackozás

2.

.......... OEM

 

 

 

 

 

 

3.

.......... OEM

 

 

 

 

 

 

4.

.......... OFJ

 

 

 

 

 

 

5.

.......... OFJ

 

 

 

 

 

 

6.

Nem OEM/OFJ fajtabor

 

 

 

 

 

 

7.

– .......... fajta

 

 

 

 

 

 

8.

– .......... fajta

 

 

 

 

 

 

9.

Nem OEM/OFJ bor

 

 

 

 

 

 

10.

Egyéb borászati termék:

 

 

 

 

 

 

11.

– habzóbor

 

 

 

 

 

 

12.

– likőrbor

 

 

 

 

 

 

13.

– ...

 

 

 

 

 

 

14.

Ízesített bor

 

 

 

 

 

 

(a végezni kívánt tevékenységet jelölje x-szel!)

Tárolótér összesen:

hl

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

– erjesztőtér:

hl

 

fahordó

hl

– tárolótér:

hl

 

vasbeton

hl

 

 

 

saválló acél

hl

 

 

 

nyomásálló tartály

hl

 

 

 

egyéb fémtartály

hl

 

 

 

műanyag

hl

 

 

 

egyéb

hl

Töltőgépek száma:

db

 

Palackozó teljesítménye

palack/h

Kelt: ..............................................

............................................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása

3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Közigazgatási feladatok ellátására illetékes hegyközségek a nem hegyközségi települések
esetében megyei bontásban

1.56 Mórahalmi Hegyközség

Csongrád megyei települések:

Algyő

Apátfalva

Baks

Csanytelek

Dóc

Eperjes

Felgyő

Kiszombor

Kübekháza

Magyarcsanád

Makó

Mártély

Mindszent

Nagymágocs

Ópusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szentes

Tömörkény

Békés megyei települések:

Battonya

Békés

Békéscsaba

Békéssámson

Biharugra

Bucsa

Csanádapáca

Csorvás

Dombiratos

Elek

Füzesgyarmat

Gerendás

Geszt

Gyomaendrőd

Gyula

Kevermes

Körösladány

Körösnagyharsány

Kötegyán

Medgyesbodzás

Mezőberény

Mezőgyán

Nagybánhegyes

Nagyszénás

Orosháza

Örménykút

Sarkad

Szarvas

Szeghalom

Tarhos

Tótkomlós

Vésztő

Zsadány

2. Halasi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Bátya

Dunaszentbenedek

Foktő

Géderlak

Homokmégy

Kalocsa

Katymár

Kömpöc

Madaras

Miske

Ordas

Öregcsertő

Szakmár

Tataháza

Uszód

3. Bajai Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Bácsbokod

Bácsborsod

Bácsszentgyörgy

Dunafalva

Felsőszentiván

Hercegszántó

Nagybaracska

4. Jakabszállási Hegyközség

Bács-Kiskun megyei település:

Bugacpusztaháza

5. Kerekegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Kunadacs

Kunpeszér

Pest megyei települések:

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

6. Kiskunfélegyházi Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Gátér

Pálmonostor

Petőfiszállás

Városföld

7. Szabadszállási Homokgyöngye Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Szalkszentmárton

Tass

8. Solti Aranykulcs Hegyközség

Bács-Kiskun megyei települések:

Dunaegyháza

Dunatetétlen

Újsolt

9.57 Strázsahegyi-szárazhegyi Hegyközség

Pest megyei települések:

Acsa

Alsónémedi

Áporka

Aszód

Bag

Bernecebaráti

Bugyi

Csévharaszt

Csobánka

Csomád

Csömör

Csővár

Dabas

Dánszentmiklós

Délegyháza

Domony

Dunabogdány

Dunaharaszti

Dunakeszi

Dunavarsány

Ecser

Erdőkertes

Farmos

Felsőpakony

Fót

Galgahévíz

Galgamácsa

Göd

Gödöllő

Gyál

Gyömrő

Halásztelek

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kemence

Kiskunlacháza

Kismaros

Kisoroszi

Kistarcsa

Kosd

Kóspallag

Letkés

Lórév

Maglód

Majosháza

Makád

Mende

Nagybörzsöny

Nagymaros

Nagytarcsa

Nyáregyháza

Pánd

Pécel

Penc

Perőcsény

Péteri

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pilisvörösvár

Pócsmegyer

Pomáz

Pusztazámor

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Solymár

Sülysáp

Százhalombatta

Szentendre

Szentmártonkáta

Szigetbecse

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Szob

Szokolya

Sződ

Tahi

Tahitótfalu

Taksony

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Törökbálint

Tura

Úri

Üllő

Vácduka

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Valkó

Vámosmikola

Vasad

Vecsés

Verőce

Verseg

Visegrád

Zsámbok

10. Cegléd és környéke Hegyközség

Pest megyei települések:

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Mikebuda

Pusztavacs

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

11. Kerekegyházi Hegyközség

Pest megyei települések:

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

12. Gyöngyöshalászi Hegyközség

Heves megyei települések:

Boconád

Erdőtelek

Hevesvezekény

Kisköre

Pély

Tenk

13. Tibolddaróc-Kácsi Hegyközség

Hajdú-Bihar megyei települések:

Álmosd

Ártánd

Bagamér

Bakonszeg

Báránd

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Bihardancsháza

Biharkeresztes

Biharnagybajom

Bihartorda

Bocskaikert

Bojt

Csökmő

Darvas

Debrecen

Derecske

Ebes

Esztár

Földes

Fülöp

Furta

Gáborján

Hajdúbagos

Hajdúböszörmény

Hajdúhadház

Hajdúnánás

Hajdúsámson

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Hencida

Hosszúpályi

Kaba

Kismarja

Kokad

Komádi

Konyár

Körösszakál

Körösszegapáti

Létavértes

Mezősas

Mikepércs

Monostorpályi

Nagyhegyes

Nagykereki

Nagyrábé

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírmártonfalva

Pocsaj

Polgár

Püspökladány

Sáránd

Szentpéterszeg

Téglás

Tépe

Újléta

Vámospércs

Váncsod

Zsáka

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések:

Ajak

Anarcs

Apagy

Aranyosapáti

Baktalórántháza

Balkány

Balsa

Bátorliget

Benk

Beregsurány

Berkesz

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Csengersima

Demecser

Döge

Dombrád

Encsencs

Eperjeske

Érpatak

Fábiánháza

Fényeslitke

Gávavencsellő

Gégény

Gelénes

Gemzse

Geszteréd

Győrtelek

Gyulaháza

Gyüre

Hodász

Ibrány

Ilk

Jármi

Jéke

Kállósemjén

Kálmánháza

Kántorjánosi

Kék

Kékcse

Kemecse

Kisléta

Kisvárda

Kisvarsány

Komoró

Kótaj

Laskod

Levelek

Lövőpetri

Magy

Mándok

Máriapócs

Mátészalka

Mérk

Mezőladány

Nagyar

Nagycserkesz

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyhalász

Nagyhódos

Nagykálló

Nagyvarsány

Napkor

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyíregyháza

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírlugos

Nyírmada

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Ófehértó

Olcsvaapáti

Ömböly

Ópályi

Őr

Pap

Papos

Paszab

Pátroha

Penészlek

Petneháza

Piricse

Pócspetri

Pusztadobos

Ramocsaháza

Rétközberencs

Rohod

Sényő

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szakoly

Székely

Tarpa

Terem

Tiborszállás

Tiszabezdéd

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszakanyár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszavasvári

Tornyospálca

Tuzsér

Újfehértó

Újkenéz

Vaja

Vállaj

Vámosatya

Vásárosnamény

Vasmegyer

Záhony

14. Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség

Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések:

Abádszalók

Berekfürdő

Fegyvernek

Jászágó

Jászapáti

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászladány

Karcag

Kisújszállás

Kőtelek

Kunhegyes

Kunmadaras

Mezőtúr

Nagykörű

Öcsöd

Pusztamonostor

Szolnok

Tiszabő

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszagyenda

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszasüly

Tiszaszentimre

Tiszavárkony

Törökszentmiklós

Tomajmonostora

Túrkeve

Újszász

15. Miskolc és környéke Hegyközség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések:

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Abod

Alacska

Alsódobsza

Alsószuha

Alsótelekes

Alsóvadász

Alsózsolca

Arka

Arló

Arnót

Ároktő

Baktakék

Balajt

Bánhorváti

Baskó

Becskeháza

Berente

Beret

Bőcs

Bodroghalom

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Boldva

Borsodbóta

Borsodszentgyörgy

Borsodszirák

Bükkábrány

Büttös

Cigánd

Csernely

Csobád

Csobaj

Csokvaomány

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Detek

Dövény

Dubicsány

Encs

Fancsal

Farkaslyuk

Felsőberecki

Felsődobsza

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőregmec

Felsőtelekes

Felsővadász

Felsőzsolca

Fony

Forró

Füzér

Füzérradvány

Gadna

Gagyapáti

Galvács

Garadna

Gelej

Gesztely

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hangács

Hegymeg

Hejce

Hejőbába

Hejőpapi

Hejőszalonta

Hernádbűd

Hernádkércs

Hernádnémeti

Hernádpetri

Hernádszurdok

Hét

Hidvégardó

Homrogd

Igrici

Imola

Ináncs

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Járdánháza

Jósvafő

Kánó

Kány

Karcsa

Karos

Kazincbarcika

Kázsmárk

Kelemér

Keresztéte

Kesznyéten

Királd

Kiskinizs

Kisrozvágy

Komjáti

Komlóska

Kondó

Krasznokvajda

Kurityán

Ládbesenyő

Lak

Léh

Litka

Mályinka

Martonyi

Méra

Meszes

Mezőcsát

Mezőkeresztes

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Mikóháza

Monaj

Múcsony

Muhi

Nagybarca

Nagycsécs

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nekézseny

Novajidrány

Nyíri

Nyomár

Onga

Ónod

Ormosbánya

Oszlár

Ózd

Pácin

Pamlény

Parasznya

Pere

Perecse

Pusztafalu

Pusztaradvány

Putnok

Radostyán

Ragály

Rakacaszend

Rásonysápberencs

Regéc

Ricse

Rudabánya

Rudolftelep

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópálfala

Sajópetri

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószentpéter

Sajóvámos

Sajóvelezd

Sáta

Selyeb

Semjén

Serényfalva

Sóstófalva

Szakácsi

Szakáld

Szalaszend

Szalonna

Szászfa

Szemere

Szendrő

Szendrőlád

Szentistvánbaksa

Szin

Szinpetri

Szirmabesenyő

Szögliget

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Taktaszada

Tardona

Telkibánya

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

Tomor

Tornaszentandrás

Trizs

Újcsanálos

Uppony

Vadna

Vajdácska

Varbó

Vilyvitány

Viss

Zádorfalva

Zalkod

Zemplénagárd

Ziliz

Zubogy

16. Gyöngyöspatai Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Alsótold

Bánk

Bátonyterenye

Bér

Bokor

Buják

Cered

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Endrefalva

Hollókő

Jobbágyi

Karancskeszi

Kisbárkány

Kishartyán

Kozárd

Kutasó

Lucfalva

Ludányhalászi

Mátraszőlős

Mátraverebély

Mohora

Nagylóc

Nógrádszakál

Rimóc

Ságújfalu

Salgótarján

Sóshartyán

Szalmatercs

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Varsány

17. Ecsédi Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Héhalom

Kisbágyon

Palotás

Heves megyei települések:

Boldog

Lőrinci

Petőfibánya

Zagyvaszántó

18. Mogyoródi Hegyközség

Nógrád megyei települések:

Alsópetény

Balassagyarmat

Bánk

Bercel

Berkenye

Cserháthaláp

Csesztve

Debercsény

Dejtár

Diósjenő

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Etes

Galgaguta

Hont

Hugyag

Keszeg

Kétbodony

Legénd

Magyarnándor

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nőtincs

Patvarc

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szanda

Szátok

Szécsénke

Szügy

Terény

Tereske

Vanyarc

19. Gyöngyösi Hegyközség

Heves megyei települések:

Bélapátfalva

Kál

Kápolna

20. Atkári Hegyközség

Heves megyei települések:

Adács

Vámosgyörk

21. Bükkaljai Hegyközség

Heves megyei település:

Szihalom

22. Eger város Hegyközség

Heves megyei települések:

Egercsehi

Fedémes

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

Tarnalelesz

23. Visontai Hegyközség

Heves megyei települések:

Ludas

Nagyfüged

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

24. Neszmélyi Hegyközség

Komárom-Esztergom megyei települések:

Ács

Ácsteszér

Aka

Annavölgy

Ászár

Bajna

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bokod

Csatka

Csolnok

Dad

Dág

Dömös

Dorog

Epöl

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kisigmánd

Komárom

Kömlőd

Környe

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Naszály

Oroszlány

Piliscsév

Pilismarót

Réde

Sárisáp

Súr

Szákszend

Szomor

Tardos

Tarján

Tárkány

Tát

Tatabánya

Tokod

Tokodaltáró

Úny

Várgesztes

Vértessomló

Vértestolna

25. Mór és Pusztavám Közös Hegyközség

Fejér megyei települések:

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Bodajk

Csór

Fehérvárcsurgó

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Jenő

Kincsesbánya

Moha

Nádasdladány

Nagyveleg

Sárkeszi

Sárszentmihály

Székesfehérvár

Úrhida

26. Vértesalja Közös Hegyközség

Fejér megyei települések:

Bodmér

Csákvár

Gánt

Hantos

Lovasberény

Magyaralmás

Mezőfalva

Nagylók

Pátka

Perkáta

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sárosd

Szabadegyháza

Vértesacsa

Vértesboglár

Zichyújfalu

27. Velence-tó Körzeti Hegyközség

Fejér megyei települések:

Adony

Baracska

Besnyő

Ercsi

Iváncsa

Kulcs

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

Vereb

28. Etyeki Hegyközség

Budapest összes kerületének adóraktárai

Fejér megyei település:

Tabajd

Pest megyei települések:

Biatorbágy

Budaörs

Diósd

Érd

Sóskút

Tárnok

29. Nyakas Hegyközség

Fejér megyei települések:

Mány

Óbarok

Szár

Újbarok

Pest megyei települések:

Budakalász

Páty

Perbál

Tinnye

Zsámbék

30. Aligai Hegyközség

Fejér megyei települések:

Enying

Füle

Kőszárhegy

Lepsény

Mezőszentgyörgy

31.58 Kölesdi Hegyközség

Fejér megyei települések:

Alap

Alsószentiván

Baracs

Cece

Csősz

Dég

Dunaújváros

Előszállás

Káloz

Kisapostag

Kisláng

Mezőszilas

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Sárbogárd

Sáregres

Sárszentágota

Soponya

Szabadbattyán

Tác

Vajta

Tolna megyei települések:

Belecska

Bogyiszló

Cikó

Csibrák

Csikóstőttős

Diósberény

Döbrököz

Dombóvár

Értény

Fadd

Felsőnána

Gerjen

Gyulaj

Jágónak

Kajdacs

Kalaznó

Kaposszekcső

Keszőhidegkút

Kistormás

Kocsola

Koppányszántó

Kurd

Lápafő

Miszla

Murga

Nagydorog

Nagykónyi

Nak

Németkér

Pálfa

Pusztahencse

Szakadát

Szakály

Szakcs

Szárazd

Szedres

Udvari

Várong

Varsád

32. Pécs Vidéke Hegyközség

Baranya megyei települések:

Abaliget

Almamellék

Almáskeresztúr

Alsómocsolád

Aranyosgadány

Bakóca

Bakonya

Baksa

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Basal

Belvárdgyula

Beremend

Berkesd

Bezedek

Birján

Bodolyabér

Bogád

Boldogasszonyfa

Borjád

Bosta

Botykapeterd

Bükkösd

Csányoszró

Cserdi

Csertő

Dinnyeberki

Drávapiski

Egerág

Egyházaskozár

Ellend

Erdősmárok

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Felsőegerszeg

Garé

Geresdlak

Gödre

Görcsöny

Görcsönydoboka

Gyód

Hetvehely

Hímesháza

Husztót

Ibafa

Kacsóta

Kárász

Kátoly

Kékesd

Kisasszonyfa

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisherend

Kiskassa

Kisnyárád

Kisszentmárton

Komló

Kozármisleny

Kökény

Lippó

Liptód

Lothárd

Lovászhetény

Mágocs

Magyaregregy

Magyarlukafa

Magyarsarlós

Magyarszék

Majs

Mánfa

Maráza

Márok

Martonfa

Máza

Mekényes

Merenye

Meződ

Mindszentgodisa

Nagykozár

Nagypall

Nagyváty

Ófalu

Orfű

Ózdfalu

Palé

Palotabozsok

Patapoklosi

Pécsbagota

Pécsdevecser

Pécsudvard

Pellérd

Pereked

Pogány

Regenye

Romonya

Sásd

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Somberek

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szágy

Szalánta

Szalatnak

Szászvár

Szebény

Székelyszabar

Szellő

Szentlászló

Szentlőrinc

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Szulimán

Szűr

Tarrós

Téseny

Tormás

Töttös

Varga

Vásárosbéc

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Velény

Véménd

Zengővárkony

Zók

33. Dörgicse-Balatonakali Hegyközség

Veszprém megyei települések:

Adásztevel

Ajka

Bakonyoszlop

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszentkirály

Bakonyszücs

Bakonytamási

Balatonfűzfő

Bazsi

Béb

Berhida

Csajág

Csesznek

Csetény

Csögle

Dabronc

Dáka

Devecser

Döbrönte

Dudar

Fenyőfő

Gecse

Gic

Hajmáskér

Halimba

Homokbödöge

Jásd

Káptalanfa

Kemeneshőgyész

Királyszentistván

Litér

Lovászpatona

Magyarpolány

Malomsok

Marcalgergelyi

Mezőlak

Nagyalásony

Nagydém

Nagygyimót

Nemeshany

Nóráp

Noszlop

Öcs

Ősi

Öskü

Pápa

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Pétfürdő

Pula

Sóly

Szápár

Szentkirályszabadja

Szőc

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várpalota

Vaszar

Veszprém

Vid

Vilonya

Vinár

Zalaerdőd

Zalaszegvár

34. Káli-medence Hegyközség

Veszprém megyei települések:

Kékkút

Kapolcs

Taliándörög

Vigándpetend

35. Kéthely Hegyközség

Somogy megyei települések:

Babócsa

Balatonfenyves

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Barcs

Bárdudvarnok

Bélavár

Beleg

Berzence

Bolhás

Bolhó

Bőszénfa

Cserénfa

Csokonyavisonta

Csombárd

Csököly

Csömend

Csurgónagymarton

Darány

Fonó

Gadány

Gálosfa

Gige

Gölle

Görgeteg

Gyékényes

Hajmás

Háromfa

Hedrehely

Heresznye

Hetes

Homokszentgyörgy

Iharos

Iharosberény

Inke

Istvándi

Juta

Kadarkút

Kálmáncsa

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposvár

Kaposszerdahely

Kastélyosdombó

Keleviz

Kisasszond

Kisbajom

Kisgyalán

Kiskorpád

Komlósd

Kőkút

Kutas

Lábod

Lad

Lakócsa

Magyaregres

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Nagyatád

Nagybajom

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nikla

Orci

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pamuk

Patca

Patosfa

Péterhida

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Rinyabesenyő

Rinyakovácsi

Rinyaújlak

Sántos

Sávoly

Segesd

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogybükkösd

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszil

Somogyudvarhely

Szegerdő

Szenna

Szenta

Szentbalázs

Szenyér

Szilvásszentmárton

Szulok

Tapsony

Tarany

Táska

Varászló

Vése

Visnye

Vízvár

Vörs

Zákány

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

36. Látrány-Somogytúr-Visz Közös Hegyközség

Somogy megyei települések:

Bedegkér

Bonnya

Ecseny

Felsőmocsolád

Fiad

Gadács

Gamás

Igal

Kapoly

Kára

Kazsok

Kisbárapáti

Mernye

Miklósi

Nágocs

Polány

Ráksi

Somogyacsa

Somogybabod

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogygeszti

Somogymeggyes

Szentgáloskér

Szorosad

Törökkoppány

Zics

37. Lengyeltóti Hegyközség

Somogy megyei települések:

Buzsák

Edde

Hács

Kisberény

Osztopán

Öreglak

Pusztakovácsi

Somogyjád

Somogyvámos

Somogyvár

Várda

38. Kőröshegyi Hegyközség

Somogy megyei települések:

Ádánd

Bábonymegyer

Balatonföldvár

Bálványos

Kánya

Kereki

Lulla

Nagyberény

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Tab

Tengőd

Torvaly

Zala

39. Kötcse-Szólád Hegyközség

Somogy megyei települések:

Balatonszárszó

Nagycsepely

Teleki

40. Szőlősgyöröki Hegyközség

Somogy megyei település:

Fonyód

41. Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Abda

Árpás

Bakonygyirót

Bakonyszentlászló

Bőny

Börcs

Csorna

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Halászi

Jánossomorja

Koroncó

Máriakálnok

Mezőörs

Mórichida

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Öttevény

Pér

Rábaszentmiklós

Sikátor

Sokorópátka

Szárföld

Szerecseny

Táp

Tápszentmiklós

Tét

Töltéstava

Várbalog

Veszprémvarsány

42. Kőszeg és Környéke – Vaskeresztes és Környéke Hegyközség

Vas megyei települések:

Alsóújlak

Andrásfa

Bajánsenye

Bejcgyertyános

Boba

Bozsok

Bögöt

Bögöte

Bucsu

Csehi

Csehimindszent

Csénye

Csipkerek

Csönge

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Duka

Egervölgy

Egyházashetye

Egyházasrádóc

Gencsapáti

Gérce

Gersekarát

Gór

Gyöngyösfalu

Győrvár

Halastó

Hegyháthodász

Horvátzsidány

Hosszúpereszteg

Ják

Jánosháza

Káld

Kám

Karakó

Katafa

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenessömjén

Kercaszomor

Körmend

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Magyarlak

Magyarszombatfa

Nádasd

Nagymizdó

Nagysimonyi

Nagytilaj

Nyőgér

Olaszfa

Ostffyasszonyfa

Oszkó

Őrimagyarósd

Pácsony

Pecöl

Perenye

Peresznye

Petőmihályfa

Pusztacsó

Rádóckölked

Sárfimizdó

Sárvár

Sitke

Sótony

Szarvaskend

Szemenye

Szentpéterfa

Szergény

Szombathely

Szőce

Telekes

Tokorcs

Vásárosmiske

Vasvár

Velem

Velemér

Vép

Vönöck

43. Sopron Városkörnyéki Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Ágfalva

Barbacs

Cirák

Csapod

Fertőd

Fertőhomok

Hegykő

Iván

Kapuvár

Lövő

Répcevis

Sarród

44. Sopron Fertőmenti Hegyközség

Győr-Moson-Sopron megyei települések:

Egyházasfalu

Nagylózs

Pereszteg

Pinnye

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Völcsej

Zsira

45. Nyugat-Balatoni Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsópáhok

Felsőpáhok

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Vállus

46. Zalaszentgróti Hegyközség

Zala megyei települések:

Almásháza

Alsónemesapáti

Batyk

Bezeréd

Döbröce

Egervár

Gösfa

Gyürüs

Kallósd

Kehidakustány

Kemendollár

Kisbörgő

Lakhegy

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Nagypáli

Nemesapáti

Óhíd

Orbányosfa

Padár

Petőhenye

Pókaszepetk

Sénye

Sümegcsehi

Türje

Vasboldogasszony

Vöckönd

Zalaegerszeg

Zalaistvánd

Zalaköveskút

Zalaszentiván

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

47. Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bocska

Bókaháza

Börzönce

Csapi

Esztergályhorváti

Felsőrajk

Gelse

Gelsesziget

Gétye

Hahót

Kerecseny

Kisbucsa

Misefa

Nagybakónak

Nagykapornak

Nagyrécse

Nemesrádó

Pacsa

Szentpéterúr

Tilaj

Újudvar

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaigrice

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaújlak

Zalavár

48. Nagykanizsai Hegyközség

Zala megyei települések:

Babosdöbréte

Bagód

Bajcsa

Bánokszentgyörgy

Becsvölgye

Belezna

Bocfölde

Boncodfölde

Borsfa

Böde

Bucsuta

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Fityeház

Fűzvölgy

Gellénháza

Gombosszeg

Gutorfölde

Hagyárosbőrönd

Hosszúvölgy

Hottó

Kávás

Keménfa

Kiskutas

Kustánszeg

Lickóvadamos

Liszó

Magyarszentmiklós

Mikekarácsonyfa

Miklósfa

Milejszeg

Molnári

Murakeresztúr

Nagykutas

Nagylengyel

Nemeshetés

Nemespátró

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Nova

Oltárc

Ormándlak

Ozmánbük

Pálfiszeg

Petrikeresztúr

Petrivente

Pölöske

Pusztaederics

Pusztamagyaród

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentpéterfölde

Szepetnek

Tótszentmárton

Vaspör

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaháshágy

Zalalövő

Zalatárnok

49. Kerka- és Muramenti Hegyközség

Zala megyei települések:

Alsószenterzsébet

Bázakerettye

Csesztreg

Gosztola

Iklódbördöce

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Lendvadedes

Lispeszentadorján

Lovászi

Magyarföld

Maróc

Márokföld

Páka

Pórszombat

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentmargitfalva

Szilvágy

Tornyiszentmiklós

4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez59

Szüreti jelentés

Hegyközségi tag/ Adatszolgáltató:

Név

Cím

GA szám:

Nyilvántartási szám:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1.

Évjárat:

Termőterület

Szüretelt szőlő

Szőlő felhasználása

2.

Termékkategória, (termékkategória csoport)

Ha

Település
(hrsz., dűlő)

fajta

Poten-
ciális alko-
hol %vol

Mennyiség (q/hl)

Nyilatkozattevő általi borrá történő feldolgozás (a pincekönyv alapján)

..................... szövetkezetnek szállítva

......................... Borkészítő felvásárlónak

Egyéb rendeltetés

3.

fehér

kék

fehér

vörös

Szőlő

Must

Szőlő

Must

 

 

4.

fehér

kék

fehér

vörös

fehér

kék

fehér

vörös

 

 

5.

.................... Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

.................... Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborok előállítására szánt szőlőültetvény: ................ fajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel nem ellátott borok előállítására szánt szőlőültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Más borok előállítására szánt ültetvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott bortétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:    ...................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről

Borvidék:

Hegyközség

 

 

 

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató:

Név:

Cím:

Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye:

 

Nyilvántartási szám:

GA szám:

Adóraktári szám:

Település:

Cím:

Borpiaci év:

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

AA

1.

A fel-
hasz-
nált ter-
mé-
kek kate-
góriái

Beszállítás

Szőlőterület adatai

Szőlő (hl/q)

A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben)

2.

Név

szőlő szár-
ma-
zási bizo-
nyít-
vány
száma

Tele-
pülés (hrsz.,
dűlő)

terü-
let (ha)

........ OEM

........ OFJ

Nem OEM/OFJ (FN)
........ fajtájú
fajtabor

Nem OEM/OFJ
(egyéb FN) bor

Más

3.

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

Must

Bor

4.

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott bortétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!)

Kelt:    .....................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez60

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról

Borvidék:

Adatszolgáltató neve

Hegyközség

Címe:

 

GA száma:

 

A

B

C

D

E

F

1.

Termékkategória

Értékesítés

2.

Folyóbor (>60 liter)

60 liter alatti tárolóedényben kiszerelt értékesítés

Mind-
összesen (liter)

3.

fehér

vörös/rozé

fehér

vörös/rozé

 

4.

1. Belföldi értékesítés

 

 

 

 

 

5.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok):

 

 

 

 

 

 

– ... OEM

 

 

 

 

 

 

– ... OEM

 

 

 

 

 

6.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

 

– ... OFJ

 

 

 

 

 

 

– ... OFJ

 

 

 

 

 

7.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

8.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

9.

Más bor:

 

 

 

 

 

10.

2. EU tagországba történő értékesítés

 

 

 

 

 

11.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok)

 

 

 

 

 

12.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

13.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

14.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

15.

Más bor:

 

 

 

 

 

16.

3. Harmadik országba értékesítés (export)

 

 

 

 

 

17.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor(ok)

 

 

 

 

 

18.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor(ok)

 

 

 

 

 

19.

Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)

 

 

 

 

 

20.

Nem OEM/OFJ bor(ok)

 

 

 

 

 

21.

Más bor:

 

 

 

 

 

Kelt: .........................

..................................................
adatszolgáltató aláírása

6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez61

Bor- és mustkészlet jelentés

(július 31-i állapot)    Beadási határidő: augusztus 15.

Borvidék:

Hegyközség:

 

 

 

.......Év

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató neve

 

Címe:

 

 

GA száma:

 

 

 

A

B

C

D

1.

Borászati termékek kategóriái

Készletmennyiség (hl)

2.

(termékkategória csoport)

fehér

vörös/rozé

Összesen

3.

Borok

4.

............ OEM

 

 

 

5.

............ OEM

 

 

 

6.

............ OFJ

 

 

 

7.

............ OFJ

 

 

 

8.

Nem OEM/ OFJ fajtabor

 

 

 

9.

Nem OEM/ OFJ bor

 

 

 

10.

Az EU más tagországaiból származó borok

 

 

 

11.

3. országból származó borok

 

 

 

12.

Mustok

13.

Sűrített szőlőmust

 

 

 

14.

Finomított szőlőmust-sűrítmény

 

 

 

15.

Tartósított must

 

 

 

16.

Részben erjedt szőlőmust

 

 

 

Kelt: .....................

......................................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása

7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez62

Borvidék:

Hegyközség/tanács:

Benyújtandó minden évben kétszer, augusztus 15-én és december 15-én

 

 

Borászati melléktermék-felhasználás – 20.....

 

 

Nyilvántartási szám:

Hegyközség tölti ki!

GA szám:

 

Adatszolgáltató: Név: ............................. Cím: ...........................

 

Adóraktári engedély száma:

 

 

Beérkezés: .......................................................

 

Keletkezett borászati melléktermék (szőlőtörköly, borseprő, derítési alj stb.)

 

 

Megnevezése: borseprő/derítési alj

Megnevezése: törköly

Mennyisége: ....................... liter

Mennyisége: .......................... kilogramm

Felhasználása:

 

kötelező lepárlás céljára: ........................................ liter

bizonylat száma: ...............................................

ellenőrzés melletti kivonás: ................................... liter

bizonylat száma: ...............................................

Kelt: ..................................................

....................................................................................
hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása

8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez63

Szőlő származási bizonyítvány kérelem

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény szerint illetékes hegybíró részére)

Évjárat: ..........

Hegyközségi Tanács:    Hegyközség neve:

Termelő neve:

 

 

Nem feldolgozó felvásárló neve:

 

Termelő címe:

 

 

Címe:

 

Nyilvántartási száma:

 

 

Nyilvántartási száma:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

 

 

 

 

 

Feldolgozó szövetkezet neve:

 

 

Feldolgozó borkészítő neve:

 

Címe:

 

 

Címe:

 

Nyilvántartási száma:

 

 

Nyilvántartási száma:

 

GA száma:

 

 

GA száma:

 

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

származási ország

település

dűlő

terület
(ha)

hrsz.

fajta
és
vagy
kód

fehér/kék

termékkategória, ............. OEM/
.......... OFJ/ ............. fajtájú FN/FN és vagy bortípus (az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység neve, hagyományos kifejezés, korlátozottan használható kifejezés vagy a termékleírásban meghatározott egyéb kifejezés)

potenciális alkohol
(% vol)

szőlő felhasználása*

mennyiség**
(q)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

* 1. Nyilatkozattevő által feldolgozás adóköteles borrá; 2. Nyilatkozattevő által feldolgozás adómentes borrá; 3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve; 4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva; 5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva; 6. egyéb rendeltetés, éspedig:

** Pincekönyv/felvásárlásijegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó
borkészítőnek felkínált termés*** a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltűntetett termékkategóriának megfelel.

*** Megfelelő rész aláhúzandó

Kelt: .............................................................................

...........................................................................................

Bizonyítványt kérelmező aláírása

A szőlő származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem

Kelt: .............................................................................

...........................................................................................

Bizonyítványt kérelmező aláírása

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez64

Szőlő származási bizonyítvány

Példányszám:    Sorszám:

    Évjárat: ..............

Hegyközségi Tanács:    Hegyközség neve:

Termelő neve:

 

 

Nem feldolgozó felvásárló neve:

 

 

Termelő címe:

Termelő/
meghatalma-
zott aláírása

Címe:

 

Felvásárló /
meghatalma-
zott aláírása

Nyilvántartási száma:

Nyilvántartási száma:

 

GA száma:

GA száma:

 

 

 

 

 

 

 

Feldolgozó szövetkezet neve

 

 

Feldolgozó borkészítő neve:

 

 

Címe:

 

Képviselő/
meghatalma-
zott aláírása

Címe:

 

Borkészítő/
meghatalma-
zott aláírása

Nyilvántartási száma:

 

Nyilvántartási száma:

 

GA száma:

 

GA száma:

 

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés*** a kérelemben feltűntetett ültetvény(ek)ről származik és a feltűntetett termékkategóriának megfelel.

Tételszám

Termőterület

Szüretelt szőlő

származási ország

település

dűlő

terület
(ha)

hrsz.

fajta
és
vagy kód

fehér/kék

termékkategória, ....... OEM/ ......... OFJ/ ......... fajtájú FN/FN és vagy bortípus (az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység neve, hagyományos kifejezés, korlátozottan használható kifejezés vagy a termékleírásban meghatározott egyéb kifejezés)

potenciális alkohol
(% vol)

szőlő felhasználása*

mennyiség**
(q)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

* 1. Nyilatkozattevő által feldolgozás adóköteles borrá; 2. Nyilatkozattevő által feldolgozás adómentes borrá; 3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve; 4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva; 5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva; 6. egyéb rendeltetés.

** Pincekönyv/felvásárlásijegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

*** Megfelelő rész aláhúzandó.

BIZONYÍTVÁNY

A fenti tételekre a kérelem alapján a ........... számú szőlő származási bizonyítványt, ................................ célra kiadtam és nyilvántartásba vettem. (Megjegyzés: ................................ )

Kelt: ...............................................................

P. H.

......................................................................................

Hegybíró aláírása

10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez65

Bor származási bizonyítvány kérelem

Hegyközségi Tanács:

 

Hegyközség neve:

 

 

 

 

 

 

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

Termelő címe:

 

 

Címe:

Nyilvántartási száma:

 

 

Nyilvántartási száma:

GA száma:

 

 

GA száma:

Bor tárolási helye:

 

 

 

 

 

Kérelmezett tétel megnevezése:

 

 

 

 

Borkezelésre vonatkozó nyilatkozatok

 

 

 

Természetes alkoholtartalom növelés történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

Bor édesítése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

must/bor savtartalmának növelése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

must/bor savtartalmának csökkentése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

Szín:

fehér/rozé/vörös

Származási ország:

 

 

Bor készültségi foka:

Termék típusa**:

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

Tétel-
szám

Bevonandó szőlő / bor származási bizonyítvány/forgalomba
hozatali engedély sorszáma

A címkén feltüntetni kívánt OEM, OFJ vagy fajtanév

A címkén feltüntetni kívánt, az 52. §-ban meghatározott kisebb földrajzi egység neve, hagyományos kifejezés,
az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés vagy a termékleírásban meghatározott egyéb kifejezés

Összes alkohol (%vol)

Mennyiség* (hl)

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

ÖSSZESEN

*    Pincekönyv alapján

**    1234/2007/EK rendelet XIb. számú melléklete szerinti kategóriák.

Megjegyzés:

A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:...........................

..................................................................
Bizonyítványt kérelmező aláírása

Kelt:...........................

.......................................
Hegybíró aláírása

P. H.

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez66

Bor származási bizonyítvány

Példányszám:

 

Sorszám:

 

Hegyközségi Tanács:

 

Hegyközség neve:

 

 

 

 

 

 

 

Termelő neve:

 

 

Felvásárló neve:

Termelő címe:

 

 

Címe:

Nyilvántartási száma:

 

 

Nyilvántartási száma:

GA száma:

 

 

GA száma:

Termelő aláírása:

 

 

Felvásárló aláírása:

Bor tárolási helye:

 

 

 

 

 

Kérelmezett tétel megnevezése:

 

 

 

 

Borkezelésre vonatkozó nyilatkozatok

 

 

 

Természetes alkoholtartalom növelés történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

Bor édesítése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

must/bor savtartalmának növelése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

must/bor savtartalmának csökkentése történt

¨igen; ¨nem

 

 

 

Évjárat:

Szín:

fehér/rozé/vörös

Származási ország:

 

 

Bor készültségi foka:

Termék típusa**:

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

1.

Tétel-
szám

Bevonandó szőlő / bor származási bizonyítvány/forgalomba hozatali engedély sorszáma

A címkén feltüntetni kívánt OEM, OFJ vagy fajtanév

A címkén feltüntethető,
az 52. §-ban meghatározott kisebb földrajzi egység neve, hagyományos kifejezés,
az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezés vagy a termékleírásban meghatározott egyéb kifejezés

Összes alkohol (%vol)

Mennyiség* (hl)

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

ÖSSZESEN

* 1234/2007/EK rendelet XIb. számú melléklete szerinti kategóriák.

** Pincekönyv alapján

Megjegyzés:

A fenti tételekre a ...................... sorszámú bor származási bizonyítványt ........................... – célra kiadtam és nyilvántartásba vettem

Kelt: ..............................

.......................................
Hegybíró aláírása

P. H.

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. Középfokú végzettség:

1. Aranykalászos gazda

2. Bor- és üdítőipari technikus

3. Borász

4. Gyümölcstermesztő és feldolgozó szaktechnikus

5. Kertész

6. Kertész- és növényvédelmi technikus

7. Mezőgazdasági technikus

8. Szőlész-borász szaktechnikus

9. Szőlő- és gyümölcstermesztő

10. Vincellér

11. Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

12. Bor- és pezsgőgyártó technikus

13. Bortechnológus

14. Szőlőtermesztő

15. Erjedésipari termékgyártó (borász)

16. Kertész (technikus)

17. Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

B. Felsőfokú agrárgazdasági végzettséget adó szakok:

1. Kertészmérnöki, F, E

2. Mezőgazdasági mérnök F

3. Agrármérnöki E

4. Növénytermesztési mérnöki F

5. Növényorvosi E

6. Agrár-kémikus agrármérnöki E

7. Agrármenedzser F

8. Gazdasági mérnöki F

9. Vidékfejlesztési agrármérnöki F

10. Gazdasági agrármérnöki E

11. Vidékfejlesztési agrármérnöki E

12. Környezetgazdálkodási agrármérnöki F, E

13. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E

14. Élelmiszertechnológus mérnök (bor és üdítőitalipar) F

15. Tartósítóipari üzemmérnök

16. Tartósítóipari mérnök

C. BSc Alapszakok:

1. Tájrendező és kertépítő mérnök

2. Kertészmérnöki

3. Környezetgazdálkodási agrármérnöki

4. Mezőgazdasági mérnöki

5. Növénytermesztő mérnöki

6. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

7. Informatikus agrármérnöki

8. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

9. Szőlész-borász mérnök

D. Mesterszakok (MSc)

1. Kertészmérnöki

2. Környezetgazdálkodási agrármérnöki

3. Szőlészeti- és borászati mérnök

4. Agrármérnöki

5. Növényorvosi

6. Növénytermesztő mérnöki

7. Gazdasági agrármérnöki

8. Vidékfejlesztési agrármérnöki

9. Mezőgazdasági és élelmiszeripai gépészmérnöki

10. Borász-italtechnológus szakmérnöki

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez67

(név) Borbíráló Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

Kérelmező neve:

 

Kérelmező címe:

 

Kérelmezett bortétel megnevezése:

 

Kérelmezett bortétel évjárata:

 

A bortétel származási bizonyítványának száma:

 

A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):

 

A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel a HBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(HBB titkárának aláírása)

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez68

Országos Borszakértő Bizottság

Jegyzőkönyv

(év) (hónap) (nap) ülés

1. Kérelmező neve:

 

2. Kérelmező címe:

 

3. Kérelmezett bortétel megnevezése:

 

4. Kérelmezett bortétel évjárata:

 

5. A bortétel származási bizonyítványának száma:

 

6. A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):

 

7. A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:

 

OEM- vagy OFJ-bor esetén:

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának

Megfelel

Mivel az OBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

nem felel meg”

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:     

FN-bor, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén:

„Forgalomba hozható    Forgalomba nem hozható”

(keltezés)

(BÉLYEGZŐ)

(az OBB elnökének aláírása)

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez69

 

Kifejezés

Borászati termékek, melyek címkéjén a kifejezés feltüntethető

A kifejezés használatának feltétele

1.

„barrique”

bor (OEM és OFJ)

olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében a 606/2009/EK bizottsági rendelet I. A melléklete táblázatának 38. sorában szereplő technológiát nem alkalmazták, valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges minősítés során a barrique hordóban való érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik

2.

„blanc de blanc”

minőségi pezsgő

100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó küvéből készült

3.

„blanc de noir”

minőségi pezsgő

100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült

4.

borkülönlegesség

bor (OEM, Tokaj)

A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak megfelelően.

5.

„első szüret” vagy „virgin vintage”

 

az ültetvényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor

6.

„főbor”

bor (OEM)

olyan bor:

 

 

 

– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik

 

 

 

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,
12 térfogatszázalék

 

 

 

– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább
11,5 térfogatszázalék

 

 

 

– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és

 

 

 

– termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti.

7.

„jégbor”

bor (OEM és OFJ)

Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlőbogyók felhasználásával előállított bor

 

 

 

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább
16,66 térfogatszázalék

 

 

 

– amelyet igazoltan legfeljebb –7°C-os hőmérsékleten szüreteltek.

 

 

 

A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére.

8.

„muskotály”

bor (OEM és OFJ), pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül egynek vagy többnek a terméséből készülnek:
– Aletta,
– Csaba gyöngye,
– cserszegi fűszeres,
– hamburgi muskotály,
– Irsai Olivér,
– mátrai muskotály,
– nektár,
– ottonel muskotály,
– pölöskei muskotály,
– sárga muskotály,
– szirén,
– trilla,
– zefír.

9.

„nyerspezsgő”

minőségi pezsgő

palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak hozzá

10.

„primőr”

 

a szüret évében palackozott bor

11.

„szemelt”

bor (OEM és OFJ)

teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék

12.

„szűretlen”

bor

olyan bor, amely hosszabb, többéves érlelés során vált palackéretté, mivel a labilitást okozó anyagok kiváltak belőle vagy a derítések által kerültek tükrös állapotba, s amely esetében a technológia során mellőzték a szűrést

13.

„termőhelyen palackozva”

bor (OEM és OFJ)

a bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetből származik, valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt.

14.

„töppedt szőlőből készült bor”

bor (OEM és OFJ)

olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés következtében az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhető szőlőtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes alkoholtartalma legalább
12,83 térfogatszázalék

15.

„újbor”

bor

a szüret évében palackozott bor

16.

„válogatott szüretelésű bor”

bor (OEM és OFJ)

a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott (az éretlen, a beteg, a penészes fürtök különválasztásával), egészséges, részben túlérett bogyóiból előállított bor, amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék

17.

„ó” (fajtanév vagy a ,,bor” szó elé írva)

bor

a szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor

18.

termelői pezsgő

pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő (OEM)

– a terméket a palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;

– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;

– a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;

– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelői csoportokat is – termelt szőlőből állítják elő, amelyben a termelő az OEM pezsgők gyártására szánt szőlőből bort készít;

– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.

16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez70

„A” rész

Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra

 

A

B

C

1.

Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

Sűrűség

2.

[MM°], 17,5 °C-on

[%vol], 20 °C-on

,, 17,5 °C-on

3.

12,5

7,34

1,05856

4.

12,6

7,41

1,05907

5.

12,7

7,48

1,05957

6.

12,8

7,54

1,06008

7.

12,9

7,61

1,06058

8.

13,0

7,68

1,06108

9.

13,1

7,75

1,06159

10.

13,2

7,83

1,06209

11.

13,3

7,90

1,06260

12.

13,4

7,98

1,06310

13.

13,5

8,05

1,06361

14.

13,6

8,12

1,06412

15.

13,7

8,20

1,06463

16.

13,8

8,27

1,06514

17.

13,9

8,35

1,06565

18.

14,0

8,42

1,06616

19.

14,1

8,49

1,06667

20.

14,2

8,56

1,06718

21.

14,3

8,63

1,06769

22.

14,4

8,70

1,06820

23.

14,5

8,77

1,06871

24.

14,6

8,84

1,06922

25.

14,7

8,91

1,06974

26.

14,8

8,98

1,07025

27.

14,9

9,05

1,07077

28.

15,0

9,12

1,07128

29.

15,1

9,20

1,07180

30.

15,2

9,27

1,07232

31.

15,3

9,35

1,07283

32.

15,4

9,42

1,07335

33.

15,5

9,50

1,07387

34.

15,6

9,57

1,07439

35.

15,7

9,65

1,07491

36.

15,8

9,72

1,07542

37.

15,9

9,80

1,07594

38.

16,0

9,87

1,07646

39.

16,1

9,94

1,07698

40.

16,2

10,01

1,07750

41.

16,3

10,08

1,07803

42.

16,4

10,15

1,07855

43.

16,5

10,22

1,07907

44.

16,6

10,30

1,07959

45.

16,7

10,37

1,08011

46.

16,8

10,45

1,08063

47.

16,9

10,52

1,08115

48.

17,0

10,60

1,08167

49.

17,1

10,67

1,08219

50.

17,2

10,75

1,08272

51.

17,3

10,82

1,08324

52.

17,4

10,89

1,08377

53.

17,5

10,97

1,08429

54.

17,6

11,04

1,08482

55.

17,7

11,12

1,08534

56.

17,8

11,19

1,08587

57.

17,9

11,27

1,08639

58.

18,0

11,34

1,08692

59.

18,1

11,41

1,08745

60.

18,2

11,49

1,08798

61.

18,3

11,56

1,08852

62.

18,4

11,64

1,08905

63.

18,5

11,71

1,08958

64.

18,6

11,78

1,09011

65.

18,7

11,86

1,09064

66.

18,8

11,93

1,09117

67.

18,9

12,01

1,09170

68.

19,0

12,08

1,09223

69.

19,1

12,15

1,09276

70.

19,2

12,23

1,09330

71.

19,3

12,30

1,09383

72.

19,4

12,38

1,09437

73.

19,5

12,45

1,09490

74.

19,6

12,53

1,09544

75.

19,7

12,60

1,09598

76.

19,8

12,68

1,09651

77.

19,9

12,75

1,09705

78.

20,0

12,83

1,09759

79.

20,1

12,91

1,09813

80.

20,2

12,98

1,09866

81.

20,3

13,06

1,09920

82.

20,4

13,13

1,09973

83.

20,5

13,21

1,10027

84.

20,6

13,29

1,10081

85.

20,7

13,36

1,10135

86.

20,8

13,44

1,10190

87.

20,9

13,51

1,10244

88.

21,0

13,59

1,10298

89.

21,1

13,67

1,10352

90.

21,2

13,75

1,10406

91.

21,3

13,82

1,10461

92.

21,4

13,90

1,10515

93.

21,5

13,98

1,10569

94.

21,6

14,05

1,10623

95.

21,7

14,13

1,10678

96.

21,8

14,20

1,10732

97.

21,9

14,28

1,10787

98.

22,0

14,35

1,10841

99.

22,1

14,43

1,10896

100.

22,2

14,51

1,10951

101.

22,3

14,58

1,11006

102.

22,4

14,66

1,11061

103.

22,5

14,74

1,11116

104.

22,6

14,82

1,11171

105.

22,7

14,89

1,11226

106.

22,8

14,97

1,11280

107.

22,9

15,04

1,11335

108.

23,0

15,12

1,11390

109.

23,1

15,19

1,11447

110.

23,2

15,27

1,11502

111.

23,3

15,34

1,11557

112.

23,4

15,42

1,11613

113.

23,5

15,51

1,11668

114.

23,6

15,57

1,11723

115.

23,7

15,65

1,11779

116.

23,8

15,73

1,11834

117.

23,9

15,80

1,11890

118.

24,0

15,89

1,11945

119.

24,1

15,96

1,12001

120.

24,2

16,03

1,12056

121.

24,3

16,11

1,12112

122.

24,4

16,19

1,12167

123.

24,5

16,28

1,12223

124.

24,6

16,34

1,12279

125.

24,7

16,42

1,12335

126.

24,8

16,50

1,12391

127.

24,9

16,57

1,12447

128.

25,0

16,66

1,12503

129.

25,1

16,73

1,12558

130.

25,2

16,80

1,12615

131.

25,3

16,88

1,12671

132.

25,4

16,96

1,12727

133.

25,5

17,02

1,12783

134.

25,6

17,11

1,12839

135.

25,7

17,19

1,12895

136.

25,8

17,27

1,12952

137.

25,9

17,34

1,13008

138.

26,0

17,46

1,13064

139.

26,1

17,50

1,13121

140.

26,2

17,58

1,13177

141.

26,3

17,65

1,13234

142.

26,4

17,73

1,13290

143.

26,5

17,85

1,13347

144.

26,6

17,89

1,13404

145.

26,7

17,96

1,13460

146.

26,8

18,04

1,13517

147.

26,9

18,12

1,13574

148.

27,0

18,23

1,13631

149.

27,1

18,27

1,13688

150.

27,2

18,35

1,13745

151.

27,3

18,43

1,13802

152.

27,4

18,50

1,13859

153.

27,5

18,58

1,13916

154.

27,6

18,66

1,13973

155.

27,7

18,74

1,14030

156.

27,8

18,81

1,14087

157.

27,9

18,89

1,14144

158.

28,0

18,95

1,14202

159.

28,1

19,05

1,14259

160.

28,2

19,12

1,14316

161.

28,3

19,20

1,14374

162.

28,4

19,28

1,14431

163.

28,5

19,36

1,14489

164.

28,6

19,44

1,14546

165.

28,7

19,51

1,14604

166.

28,8

19,59

1,14662

167.

28,9

19,67

1,14719

168.

29,0

19,75

1,14777

169.

29,1

19,82

1,14835

170.

29,2

19,90

1,14893

171.

29,3

19,98

1,14951

172.

29,4

20,06

1,15009

173.

29,5

20,13

1,15067

174.

29,6

20,21

1,15125

175.

29,7

20,29

1,15183

176.

29,8

20,37

1,15241

177.

29,9

20,45

1,15299

178.

30,0

20,52

1,15357

„B” rész

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra

 

A

B

C

D

E

F

1.

Cukor tömegszázalék

Törésmutató
20 °C hőmérsékleten

Sűrűség
20 °C hőmérsékleten

Cukor
g/l-ben

Cukor
g/kg-ban

Alkoholtartalom térfogatszázalékban 20 °C hőmérsékleten

2.

10,0

1,34781

1,039

82,3

79,2

4,89

3.

10,1

1,34798

1,0394

83,4

80,2

4,95

4.

10,2

1,34814

1,0398

84,5

81,3

5,02

5.

10,3

1,3483

1,0402

85,6

82,2

5,09

6.

10,4

1,34845

1,0406

86,6

83,2

5,14

7.

10,5

1,3486

1,041

87,6

84,1

5,2

8.

10,6

1,34875

1,0414

88,6

85,1

5,26

9.

10,7

1,3489

1,0419

89,7

86,1

5,33

10.

10,8

1,34906

1,0423

90,8

87,1

5,39

11.

10,9

1,34921

1,0427

91,8

88,1

5,45

12.

11,0

1,34936

1,0431

92,9

89,1

5,52

13.

11,1

1,34952

1,0435

94

90

5,58

14.

11,2

1,34968

1,0439

95

91

5,64

15.

11,3

1,34984

1,0443

96,1

92

5,71

16.

11,4

1,34999

1,0447

97,1

92,9

5,77

17.

11,5

1,35015

1,0452

98,2

94

5,83

18.

11,6

1,35031

1,0456

99,3

95

5,9

19.

11,7

1,35046

1,046

100,3

95,9

5,96

20.

11,8

1,35062

1,0464

101,4

96,9

6,02

21.

11,9

1,35077

1,0468

102,5

97,9

6,09

22.

12,0

1,35092

1,0473

103,6

98,9

6,15

23.

12,1

1,35108

1,0477

104,7

99,9

6,22

24.

12,2

1,35124

1,0481

105,7

100,8

6,28

25.

12,3

1,3514

1,0485

106,8

101,9

6,35

26.

12,4

1,35156

1,0489

107,9

102,9

6,41

27.

12,5

1,35172

1,0494

109

103,8

6,47

28.

12,6

1,35187

1,0498

110

104,8

6,53

29.

12,7

1,35203

1,0502

111,1

105,8

6,6

30.

12,8

1,35219

1,0506

112,2

106,8

6,66

31.

12,9

1,35234

1,051

113,2

107,8

6,73

32.

13,0

1,35249

1,0514

114,3

108,7

6,79

33.

13,1

1,35266

1,0519

115,4

109,7

6,86

34.

13,2

1,35282

1,0523

116,5

110,7

6,92

35.

13,3

1,35298

1,0527

117,6

111,7

6,99

36.

13,4

1,35313

1,0531

118,6

112,6

7,05

37.

13,5

1,35329

1,0536

119,7

113,6

7,11

38.

13,6

1,35345

1,054

120,8

114,6

7,18

39.

13,7

1,3536

1,0544

121,8

115,6

7,24

40.

13,8

1,35376

1,0548

122,9

116,5

7,3

41.

13,9

1,35391

1,0552

124

117,5

7,37

42.

14,0

1,35407

1,0557

125,1

118,5

7,43

43.

14,1

1,35424

1,0561

126,2

119,5

7,5

44.

14,2

1,3544

1,0565

127,3

120,5

7,56

45.

14,3

1,35456

1,0569

128,4

121,5

7,63

46.

14,4

1,35472

1,0574

129,5

122,5

7,69

47.

14,5

1,35488

1,0578

130,6

123,4

7,76

48.

14,6

1,35503

1,0582

131,6

124,4

7,82

49.

14,7

1,35519

1,0586

132,7

125,4

7,88

50.

14,8

1,35535

1,0591

133,8

126,3

7,95

51.

14,9

1,35551

1,0595

134,9

127,3

8,01

52.

15,0

1,35567

1,0599

136

128,3

8,08

53.

15,1

1,35583

1,0603

137,1

129,3

8,15

54.

15,2

1,35599

1,0608

138,2

130,3

8,21

55.

15,3

1,35615

1,0612

139,3

131,3

8,27

56.

15,4

1,35631

1,0616

140,4

132,3

8,34

57.

15,5

1,35648

1,0621

141,5

133,2

8,41

58.

15,6

1,35664

1,0625

142,6

134,2

8,47

59.

15,7

1,3568

1,0629

143,7

135,2

8,54

60.

15,8

1,35696

1,0633

144,8

136,2

8,6

61.

15,9

1,35712

1,0638

145,9

137,2

8,67

62.

16,0

1,35728

1,0642

147

138,1

8,73

63.

16,1

1,35744

1,0646

148,1

139,1

8,8

64.

16,2

1,3576

1,0651

149,2

140,1

8,86

65.

16,3

1,35776

1,0655

150,3

141,1

8,93

66.

16,4

1,35793

1,066

151,5

142,1

9

67.

16,5

1,35809

1,0664

152,6

143,1

9,06

68.

16,6

1,35825

1,0668

153,7

144,1

9,13

69.

16,7

1,35842

1,0672

154,8

145

9,2

70.

16,8

1,35858

1,0677

155,9

146

9,26

71.

16,9

1,35874

1,0681

157

147

9,33

72.

17,0

1,3589

1,0685

158,1

148

9,39

73.

17,1

1,35907

1,069

159,3

149

9,46

74.

17,2

1,35923

1,0694

160,4

150

9,53

75.

17,3

1,35939

1,0699

161,5

151

9,59

76.

17,4

1,35955

1,0703

162,6

151,9

9,66

77.

17,5

1,35972

1,0707

163,7

152,9

9,73

78.

17,6

1,35988

1,0711

164,8

153,9

9,79

79.

17,7

1,36004

1,0716

165,9

154,8

9,86

80.

17,8

1,3602

1,072

167

155,8

9,92

81.

17,9

1,36036

1,0724

168,1

156,8

9,99

82.

18,0

1,36053

1,0729

169,3

157,8

10,06

83.

18,1

1,3607

1,0733

170,4

158,8

10,12

84.

18,2

1,36086

1,0738

171,5

159,7

10,19

85.

18,3

1,36102

1,0742

172,6

160,7

10,25

86.

18,4

1,36119

1,0746

173,7

161,6

10,32

87.

18,5

1,36136

1,0751

174,9

162,6

10,39

88.

18,6

1,36152

1,0755

176

163,6

10,46

89.

18,7

1,36169

1,076

177,2

164,6

10,53

90.

18,8

1,36185

1,0764

178,3

165,6

10,59

91.

18,9

1,36201

1,0768

179,4

166,6

10,66

92.

19,0

1,36217

1,0773

180,5

167,6

10,72

93.

19,1

1,36234

1,0777

181,7

168,6

10,8

94.

19,2

1,36251

1,0782

182,8

169,5

10,86

95.

19,3

1,36267

1,0786

183,9

170,5

10,93

96.

19,4

1,36284

1,0791

185,1

171,5

11

97.

19,5

1,36301

1,0795

186,3

172,5

11,07

98.

19,6

1,36318

1,08

187,4

173,5

11,13

99.

19,7

1,36335

1,0804

188,6

174,5

11,21

100.

19,8

1,36351

1,0809

189,7

175,5

11,27

101.

19,9

1,36367

1,0813

190,8

176,5

11,34

102.

20,0

1,36383

1,0817

191,9

177,4

11,4

103.

20,1

1,364

1,0822

193,1

178,4

11,47

104.

20,2

1,36417

1,0826

194,2

179,4

11,54

105.

20,3

1,36434

1,0831

195,3

180,4

11,6

106.

20,4

1,36451

1,0835

196,5

181,4

11,67

107.

20,5

1,36468

1,084

197,7

182,3

11,75

108.

20,6

1,36484

1,0844

198,8

183,3

11,81

109.

20,7

1,36501

1,0849

200

184,3

11,88

110.

20,8

1,36518

1,0853

201,1

185,3

11,96

111.

20,9

1,36534

1,0857

202,2

186,2

12,01

112.

21,0

1,3655

1,0862

203,3

187,2

12,08

113.

21,1

1,36568

1,0866

204,5

188,2

12,15

114.

21,2

1,36585

1,0871

205,7

189,2

12,22

115.

21,3

1,36601

1,0875

206,8

190,2

12,29

116.

21,4

1,36618

1,088

207,9

191,1

12,35

117.

21,5

1,36635

1,0884

209,1

192,1

12,42

118.

21,6

1,36652

1,0889

210,3

193,1

12,49

119.

21,7

1,36669

1,0893

211,4

194,1

12,56

120.

21,8

1,36685

1,0897

212,5

195

12,63

121.

21,9

1,36702

1,0902

213,6

196

12,69

122.

22,0

1,36719

1,0906

214,8

196,9

12,76

123.

22,1

1,36736

1,0911

216

198

12,83

124.

22,2

1,36753

1,0916

217,2

199

12,9

125.

22,3

1,3677

1,092

218,3

199,9

12,97

126.

22,4

1,36787

1,0925

219,5

200,9

13,04

127.

22,5

1,36804

1,0929

220,6

201,8

13,11

128.

22,6

1,3682

1,0933

221,7

202,8

13,17

129.

22,7

1,36837

1,0938

222,9

203,8

13,24

130.

22,8

1,36854

1,0943

224,1

204,8

13,31

131.

22,9

1,36871

1,0947

225,2

205,8

13,38

132.

23,0

1,36888

1,0952

226,4

206,7

13,45

133.

23,1

1,36905

1,0956

227,6

207,7

13,52

134.

23,2

1,36922

1,0961

228,7

208,7

13,59

135.

23,3

1,36939

1,0965

229,9

209,7

13,66

136.

23,4

1,36956

1,097

231,1

210,7

13,73

137.

23,5

1,36973

1,0975

232,3

211,6

13,8

138.

23,6

1,36991

1,0979

233,4

212,6

13,87

139.

23,7

1,37008

1,0984

234,6

213,6

13,94

140.

23,8

1,37025

1,0988

235,8

214,6

14,01

141.

23,9

1,37042

1,0993

237

215,6

14,08

142.

24,0

1,37059

1,0998

238,2

216,6

14,15

143.

24,1

1,37076

1,1007

239,3

217,4

14,22

144.

24,2

1,37093

1,1011

240,3

218,2

14,28

145.

24,3

1,3711

1,1016

241,6

219,4

14,35

146.

24,4

1,37128

1,1022

243

220,5

14,44

147.

24,5

1,37145

1,1026

244

221,3

14,5

148.

24,6

1,37162

1,103

245

222,1

14,56

149.

24,7

1,3718

1,1035

246,4

223,2

14,64

150.

24,8

1,37197

1,1041

247,7

224,4

14,72

151.

24,9

1,37214

1,1045

248,7

225,2

14,78

152.

25,0

1,37232

1,1049

249,7

226

14,84

153.

25,1

1,37249

1,1053

250,7

226,8

14,9

154.

25,2

1,37266

1,1057

251,7

227,6

14,96

155.

25,3

1,37283

1,1062

253

228,7

15,03

156.

25,4

1,373

1,1068

254,4

229,9

15,11

157.

25,5

1,37317

1,1072

255,4

230,7

15,17

158.

25,6

1,37335

1,1076

256,4

231,5

15,23

159.

25,7

1,37353

1,1081

257,8

232,6

15,32

160.

25,8

1,3737

1,1087

259,1

233,7

15,39

161.

25,9

1,37387

1,1091

260,1

234,5

15,45

162.

26,0

1,37405

1,1095

261,1

235,3

15,51

163.

26,1

1,37423

1,11

262,5

236,4

15,6

164.

26,2

1,3744

1,1106

263,8

237,5

15,67

165.

26,3

1,37457

1,111

264,8

238,3

15,73

166.

26,4

1,37475

1,1114

265,8

239,2

15,79

167.

26,5

1,37493

1,1119

267,2

240,3

15,88

168.

26,6

1,3751

1,1125

268,5

241,4

15,95

169.

26,7

1,37528

1,1129

269,5

242,2

16,01

170.

26,8

1,37545

1,1133

270,5

243

16,07

171.

26,9

1,37562

1,1238

271,8

244,1

16,15

172.

27,0

1,3758

1,1144

273,2

245,2

16,23

173.

27,1

1,37598

1,1148

274,2

246

16,29

174.

27,2

1,37615

1,1152

275,2

246,8

16,35

175.

27,3

1,37632

1,1157

276,5

247,9

16,43

176.

27,4

1,3765

1,1163

277,9

249

16,51

177.

27,5

1,37667

1,1167

278,9

249,8

16,57

178.

27,6

1,37685

1,1171

279,9

250,6

16,63

179.

27,7

1,37703

1,1176

281,3

251,6

16,71

180.

27,8

1,37721

1,1182

282,6

252,7

16,79

181.

27,9

1,37739

1,1186

283,6

253,5

16,85

182.

28,0

1,37757

1,119

284,6

254,3

16,91

183.

28,1

1,37775

1,1195

286

255,4

16,99

184.

28,2

1,37793

1,1201

287,3

256,5

17,07

185.

28,3

1,3781

1,1205

288,3

257,3

17,13

186.

28,4

1,37828

1,1209

289,3

258,1

17,19

187.

28,5

1,37846

1,1214

290,7

259,2

17,27

188.

28,6

1,37863

1,122

292

260,3

17,35

189.

28,7

1,37881

1,1224

293

261

17,41

190.

28,8

1,37899

1,1228

294

261,8

17,47

191.

28,9

1,37917

1,1233

295,3

262,9

17,55

192.

29,0

1,37935

1,1239

296,7

264

17,63

193.

29,1

1,37953

1,1244

298,1

265,1

17,71

194.

29,2

1,37971

1,125

299,4

266,1

17,79

195.

29,3

1,37988

1,1254

300,4

266,9

17,85

196.

29,4

1,38006

1,1258

301,4

267,7

17,91

197.

29,5

1,38024

1,1263

302,8

268,8

17,99

198.

29,6

1,38042

1,1269

304,1

269,9

18,07

199.

29,7

1,3806

1,1273

305,1

270,6

18,13

200.

29,8

1,38078

1,1277

306,1

271,4

18,19

201.

29,9

1,38096

1,1282

307,4

272,5

18,26

202.

30,0

1,38114

1,1288

308,8

273,6

18,35

203.

30,1

1,38132

1,1293

310

274,5

18,42

204.

30,2

1,3815

1,1298

311,2

275,5

18,49

205.

30,3

1,38168

1,1302

312,4

276,4

18,56

206.

30,4

1,38186

1,1307

313,6

277,3

18,63

207.

30,5

1,38204

1,1312

314,8

278,3

18,7

208.

30,6

1,38222

1,1317

316

279,2

18,77

209.

30,7

1,3824

1,1322

317,2

280,2

18,85

210.

30,8

1,38258

1,1327

318,4

281,1

18,92

211.

30,9

1,38276

1,1332

319,6

282

18,99

212.

31,0

1,38294

1,1336

320,8

283

19,06

213.

31,1

1,38312

1,1341

322

283,9

19,13

214.

31,2

1,3833

1,1346

323,2

284,9

19,2

215.

31,3

1,38349

1,1351

324,4

285,8

19,27

216.

31,4

1,38367

1,1356

325,6

286,8

19,35

217.

31,5

1,38385

1,1361

326,8

287,7

19,42

218.

31,6

1,38403

1,1366

328,1

288,6

19,49

219.

31,7

1,38421

1,1371

329,3

289,6

19,56

220.

31,8

1,3844

1,1376

330,5

290,5

19,64

221.

31,9

1,38458

1,138

331,7

291,5

19,71

222.

32,0

1,38476

1,1385

332,9

292,4

19,78

223.

32,1

1,38494

1,1391

334,2

293,4

19,86

224.

32,2

1,38513

1,1396

335,5

294,4

19,93

225.

32,3

1,38531

1,1401

336,7

295,4

20

226.

32,4

1,3855

1,1406

338

296,4

20,08

227.

32,5

1,38568

1,1411

339,3

297,3

20,16

228.

32,6

1,38586

1,1416

340,6

298,3

20,24

229.

32,7

1,38605

1,1422

341,9

299,3

20,31

230.

32,8

1,38623

1,1427

343,1

300,3

20,38

231.

32,9

1,38642

1,1432

344,4

301,3

20,46

232.

33,0

1,3866

1,1437

345,7

302,3

20,54

233.

33,1

1,38678

1,1442

346,9

303,2

20,61

234.

33,2

1,38697

1,1447

348,1

304,1

20,68

235.

33,3

1,38715

1,1452

349,3

305

20,75

236.

33,4

1,38734

1,1457

350,5

305,9

20,82

237.

33,5

1,38753

1,1461

351,7

306,9

20,9

238.

33,6

1,38771

1,1466

352,9

307,8

20,97

239.

33,7

1,3879

1,1471

354,1

308,7

21,04

240.

33,8

1,38808

1,1476

355,3

309,6

21,11

241.

33,9

1,38827

1,1481

356,5

310,5

21,18

242.

34,0

1,38845

1,1486

357,7

311,4

21,25

243.

34,1

1,38864

1,1491

359

312,4

21,33

244.

34,2

1,38882

1,1496

360,3

313,4

21,41

245.

34,3

1,38901

1,1501

361,5

314,3

21,48

246.

34,4

1,38919

1,1506

362,8

315,3

21,55

247.

34,5

1,38938

1,1512

364,1

316,3

21,63

248.

34,6

1,38957

1,1517

365,4

317,3

21,71

249.

34,7

1,38975

1,1522

366,7

318,2

21,79

250.

34,8

1,38994

1,1527

367,9

319,2

21,86

251.

34,9

1,39012

1,1532

369,2

320,2

21,94

252.

35,0

1,39031

1,1537

370,5

321,1

22,01

253.

35,1

1,3905

1,1543

371,8

322,1

22,09

254.

35,2

1,39069

1,1548

373

323

22,16

255.

35,3

1,39087

1,1553

374,3

324

22,24

256.

35,4

1,39106

1,1558

375,6

325

22,32

257.

35,5

1,39125

1,1563

376,9

325,9

22,39

258.

35,6

1,39144

1,1568

378,1

326,9

22,45

259.

35,7

1,39163

1,1573

379,4

327,8

22,54

260.

35,8

1,39181

1,1579

380,7

328,8

22,62

261.

35,9

1,392

1,1584

381,9

329,7

22,69

262.

36,0

1,39219

1,1589

383,2

330,7

22,77

263.

36,1

1,39238

1,1594

384,5

331,6

22,85

264.

36,2

1,39257

1,1599

385,8

332,6

22,92

265.

36,3

1,39276

1,1604

387

335,5

23,99

266.

36,4

1,39295

1,161

388,3

334,5

23,07

267.

36,5

1,39314

1,1615

389,6

335,4

23,15

268.

36,6

1,39332

1,162

390,9

336,4

23,22

269.

36,7

1,39351

1,1625

392,2

337,3

23,3

270.

36,8

1,3937

1,163

393,4

338,3

23,37

271.

36,9

1,39389

1,1635

394,7

339,2

23,45

272.

37,0

1,39408

1,1641

396

340,2

23,53

273.

37,1

1,39427

1,1646

397,3

341,1

23,6

274.

37,2

1,39446

1,1651

398,6

342,1

23,68

275.

37,3

1,39465

1,1656

399,8

343

23,75

276.

37,4

1,39484

1,1661

401,1

344

23,83

277.

37,5

1,39504

1,1666

402,4

344,9

23,91

278.

37,6

1,39523

1,1672

403,7

345,9

23,99

279.

37,7

1,39542

1,1677

405

346,8

24,06

280.

37,8

1,39561

1,1682

406,2

347,7

24,13

281.

37,9

1,3958

1,1687

407,5

348,7

24,21

282.

38,0

1,39599

1,1692

408,8

349,6

24,29

283.

38,1

1,39618

1,1698

410,1

350,6

24,37

284.

38,2

1,39637

1,1703

411,3

351,5

24,44

285.

38,3

1,39657

1,1708

412,6

352,4

24,51

286.

38,4

1,39676

1,1713

413,9

353,4

24,59

287.

38,5

1,39695

1,1718

415,2

354,3

24,67

288.

38,6

1,39714

1,1723

416,4

355,2

24,74

289.

38,7

1,39733

1,1728

417,7

356,1

24,82

290.

38,8

1,39753

1,1733

419

357,1

24,9

291.

38,9

1,39772

1,1739

420,2

358

24,97

292.

39,0

1,39791

1,1744

421,5

358,9

25,04

293.

39,1

1,3981

1,1749

422,8

359,8

25,12

294.

39,2

1,3983

1,1754

424,1

360,8

25,2

295.

39,3

1,39849

1,1759

425,3

361,7

25,27

296.

39,4

1,39969

1,1764

426,6

362,6

25,35

297.

39,5

1,39888

1,177

427,9

363,6

25,42

298.

39,6

1,39907

1,1775

429,2

364,5

25,5

299.

39,7

1,39927

1,178

430,5

365,4

25,58

300.

39,8

1,39946

1,1785

431,7

366,3

25,65

301.

39,9

1,39966

1,179

433

367,3

25,73

302.

40,0

1,39985

1,1796

434,3

368,2

25,8

303.

40,1

1,40004

1,1801

435,6

369,2

25,88

304.

40,2

1,40024

1,1806

437

370,1

25,96

305.

40,3

1,40043

1,1812

438,3

371,1

26,04

306.

40,4

1,40063

1,1817

439,7

372,1

26,12

307.

40,5

1,40083

1,1823

441

373

26,2

308.

40,6

1,40102

1,1828

442,3

374

26,28

309.

40,7

1,40122

1,1833

443,7

374,9

26,36

310.

40,8

1,40141

1,1839

445

375,9

26,44

311.

40,9

1,40161

1,1844

446,4

376,9

26,52

312.

41,0

1,4018

1,185

447,7

377,8

26,6

313.

41,1

1,402

1,1855

449

378,7

26,68

314.

41,2

1,40219

1,186

450,2

379,6

26,75

315.

41,3

1,40239

1,1865

451,5

380,5

26,83

316.

41,4

1,40259

1,187

452,8

381,4

26,9

317.

41,5

1,40279

1,1875

454,1

382,3

26,98

318.

41,6

1,40298

1,1881

455,3

383,2

27,05

319.

41,7

1,40318

1,1886

456,6

384,2

27,13

320.

41,8

1,40338

1,1891

457,9

385,1

27,21

321.

41,9

1,40357

1,1896

459,1

386

27,28

322.

42,0

1,40377

1,1901

460,4

386,9

27,35

323.

42,1

1,40397

1,1907

461,7

387,8

27,43

324.

42,2

1,40417

1,1912

463,1

388,8

27,52

325.

42,3

1,40436

1,1917

464,4

389,7

27,59

326.

42,4

1,40456

1,1923

465,8

390,7

27,68

327.

42,5

1,40476

1,1928

467,2

391,6

27,76

328.

42,6

1,40496

1,1934

468,5

392,6

27,84

329.

42,7

1,40516

1,1939

469,9

393,5

27,92

330.

42,8

1,40535

1,1945

471,2

394,5

28

331.

42,9

1,40555

1,195

472,6

395,4

28,08

332.

43,0

1,40575

1,1956

473,9

396,4

28,16

333.

43,1

1,40595

1,1961

475,2

397,3

28,23

334.

43,2

1,40615

1,1967

476,6

398,3

28,32

335.

43,3

1,40635

1,1972

477,9

399,2

28,4

336.

43,4

1,40655

1,1977

479,3

400,1

28,48

337.

43,5

1,40675

1,1983

480,6

401,1

28,56

338.

43,6

1,40695

1,1988

481,9

402

28,63

339.

43,7

1,40715

1,1994

483,3

402,9

28,72

340.

43,8

1,40735

1,1999

484,6

403,9

28,79

341.

43,9

1,40755

1,2005

486

404,8

28,88

342.

44,0

1,40775

1,201

487,3

405,7

28,95

343.

44,1

1,40795

1,2015

188,6

406,7

29,03

344.

44,2

1,40815

1,2021

490

407,6

29,11

345.

44,3

1,40836

1,2026

491,3

408,5

29,19

346.

44,4

1,40856

1,2032

492,7

409,5

29,27

347.

44,5

1,40876

1,2037

494

410,4

29,35

348.

44,6

1,40896

1,2042

495,3

411,3

29,43

349.

44,7

1,40916

1,2048

496,7

412,3

29,51

350.

44,8

1,40937

1,2053

498

413,2

29,59

351.

44,9

1,40957

1,2059

499,4

414,1

29,67

352.

45,0

1,40977

1,2064

500,7

415

29,75

353.

45,1

1,40997

1,207

502,1

416

29,83

354.

45,2

1,41018

1,2076

503,5

417

29,92

355.

45,3

1,41038

1,2081

504,9

417,9

30

356.

45,4

1,41058

1,2087

506,3

418,9

30,08

357.

45,5

1,41079

1,2093

507,8

419,9

30,17

358.

45,6

1,41099

1,2098

509,2

420,9

30,25

359.

45,7

1,41119

1,2104

510,6

421,8

30,34

360.

45,8

1,41139

1,211

512

422,8

30,42

361.

45,9

1,4116

1,2115

513,4

423,7

30,5

362.

46,0

1,4118

1,2121

514,8

424,7

30,59

363.

46,1

1,412

1,2127

516,1

425,6

30,66

364.

46,2

1,41221

1,2132

517,5

426,5

30,75

365.

46,3

1,41241

1,2137

518,8

427,5

30,82

366.

46,4

1,41262

1,2143

520,2

428,4

30,91

367.

46,5

1,41282

1,2148

521,5

429,3

30,99

368.

46,6

1,41302

1,2154

522,8

430,2

31,06

369.

46,7

1,41323

1,2159

524,2

431,1

31,15

370.

46,8

1,41343

1,2165

525,5

432

31,22

371.

46,9

1,41364

1,217

526,9

432,9

31,31

372.

47,0

1,41384

1,2175

528,2

433,8

31,38

373.

47,1

1,41405

1,2181

529,6

434,8

31,47

374.

47,2

1,41425

1,2187

531

435,7

31,55

375.

47,3

1,41446

1,2192

532,4

436,7

31,63

376.

47,4

1,41466

1,2198

533,8

437,6

31,72

377.

47,5

1,41487

1,2204

535,3

438,6

31,81

378.

47,6

1,41508

1,221

536,7

439,5

31,89

379.

47,7

1,41528

1,2215

538,1

440,5

31,97

380.

47,8

1,41549

1,2221

539,5

441,4

32,05

381.

47,9

1,41569

1,2227

540,9

442,4

32,14

382.

48,0

1,4159

1,2232

542,3

443,3

32,22

383.

48,1

1,41611

1,2238

543,6

444,2

32,3

384.

48,2

1,41632

1,2243

545

445,1

32,38

385.

48,3

1,41652

1,2249

546,3

446

32,46

386.

48,4

1,41673

1,2254

547,7

446,9

32,59

387.

48,5

1,41694

1,226

549,1

447,8

32,63

388.

48,6

1,41715

1,2265

550,4

448,7

32,7

389.

48,7

1,41736

1,2271

551,8

449,7

32,79

390.

48,8

1,41756

1,2276

553,1

450,6

32,86

391.

48,9

1,41777

1,2282

554,5

451,6

32,95

392.

49,0

1,41798

1,2287

555,8

452,3

33,02

393.

49,1

1,41819

1,2293

557,2

453,3

33,11

394.

49,2

1,4184

1,2298

558,6

454,2

33,19

395.

49,3

1,41861

1,2304

560

455,1

33,27

396.

49,4

1,41882

1,231

561,4

456,1

33,36

397.

49,5

1,41903

1,2315

562,8

457

33,44

398.

49,6

1,41924

1,2321

564,2

457,9

33,52

399.

49,7

1,41945

1,2327

565,6

458,8

33,61

400.

49,8

1,41966

1,2332

567

459,8

33,69

401.

49,9

1,41987

1,2338

568,4

460,7

33,77

402.

50,0

1,42008

1,2344

569,8

461,6

33,86

403.

50,1

1,42029

1,2349

571,2

462,5

33,94

404.

50,2

1,4205

1,2355

572,6

463,5

34,02

405.

50,3

1,42071

1,2361

574

464,4

34,1

406.

50,4

1,42

1,2366

575,4

465,3

34,19

407.

50,5

1,42114

1,2372

576,9

466,2

34,28

408.

50,6

1,42135

1,2378

578,3

467,2

34,36

409.

50,7

1,42156

1,2384

579,7

468,1

34,44

410.

50,8

1,42177

1,2389

581,1

469

34,53

411.

50,9

1,42198

1,2395

582,5

469,9

34,61

412.

51,0

1,42219

1,2401

583,9

470,9

34,69

413.

51,1

1,4224

1,2407

585,4

471,8

34,78

414.

51,2

1,42261

1,2413

586,9

472,8

34,87

415.

51,3

1,42283

1,2419

588,3

473,8

34,95

416.

51,4

1,42304

1,2425

589,8

474,7

35,04

417.

51,5

1,42325

1,2431

591,3

475,7

35,13

418.

51,6

1,42346

1,2437

592,8

476,6

35,22

419.

51,7

1,42367

1,2443

594,3

477,6

35,31

420.

51,8

1,42389

1,2449

595,7

478,6

35,39

421.

51,9

1,4241

1,2455

597,2

479,5

35,48

422.

52,0

1,42431

1,2461

598,7

480,5

35,57

423.

52,1

1,42452

1,2466

600,1

481,5

35,65

424.

52,2

1,42474

1,2472

601,5

482,3

35,74

425.

52,3

1,42495

1,2478

602,9

483,2

35,82

426.

52,4

1,42517

1,2483

604,3

484,1

35,91

427.

52,5

1,42538

1,2489

605,8

485

35,99

428.

52,6

1,42559

1,2495

607,2

485,9

36,08

429.

52,7

1,42581

1,25

608,6

486,8

36,16

430.

52,8

1,42602

1,2506

610

487,7

36,24

431.

52,9

1,42624

1,2512

611,4

488,6

36,33

432.

53,0

1,42645

1,2518

612,8

489,6

36,41

433.

53,1

1,42666

1,2524

614,3

490,5

36,5

434.

53,2

1,42686

1,253

615,8

491,4

36,59

435.

53,3

1,42707

1,2536

617,2

492,4

36,67

436.

53,4

1,42727

1,2542

618,7

493,3

36,76

437.

53,5

1,42748

1,2548

620,2

494,3

36,85

438.

53,6

1,42769

1,2554

621,7

495,2

36,94

439.

53,7

1,42789

1,256

623,2

496,2

37,03

440.

53,8

1,4281

1,2566

624,6

497,1

37,11

441.

53,9

1,4283

1,2571

626,1

498

37,2

442.

54,0

1,42851

1,2577

627,6

499

37,29

443.

54,1

1,42874

1,2583

629

499,9

37,37

444.

54,2

1,42897

1,2589

630,4

500,8

37,45

445.

54,3

1,42919

1,2595

631,8

501,7

27,54

446.

54,4

1,42942

1,26

633,2

502,6

37,62

447.

54,5

1,42965

1,2606

634,7

503,5

37,71

448.

54,6

1,42988

1,2612

636,1

504,3

37,79

449.

54,7

1,43011

1,2617

637,5

505,2

37,88

450.

54,8

1,43033

1,2623

6389

506,1

37,96

451.

54,9

1,43056

1,2629

640,3

507

38,04

452.

55,0

1,43079

1,2635

641,7

507,9

38,11

453.

55,1

1,43101

1,264

643,2

508,8

38,22

454.

55,2

1,43123

1,2646

644,6

509,7

38,3

455.

55,3

1,43145

1,2652

646,1

510,7

38,39

456.

55,4

1,43167

1,2658

647,6

511,6

38,48

457.

55,5

1,43189

1,2664

649,1

512,5

38,57

458.

55,6

1,4321

1,267

650,5

513,4

38,65

459.

55,7

1,43232

1,2676

652

514,3

38,74

460.

55,8

1,43254

1,2682

653,5

515,3

38,83

461.

55,9

1,43276

1,2688

654,9

516,2

38,91

462.

56,0

1,43298

1,2694

656,4

517,1

39

463.

56,1

1,4332

1,27

657,9

518

39,09

464.

56,2

1,43342

1,2706

659,4

518,9

39,18

465.

56,3

1,43364

1,2712

660,8

519,9

39,26

466.

56,4

1,43386

1,2718

662,3

520,8

29,35

467.

56,5

1,43409

1,2724

663,8

521,7

39,44

468.

56,6

1,43431

1,273

665,3

522,6

39,53

469.

56,7

1,43453

1,2736

666,8

523,5

39,62

470.

56,8

1,43475

1,2742

668,2

524,4

39,7

471.

56,9

1,43497

1,2748

669,7

525,4

39,79

472.

57,0

1,43519

1,2754

671,2

526,3

39,88

473.

57,1

1,43541

1,276

672,7

527,2

39,97

474.

57,2

1,43563

1,2766

674,3

528,2

40,06

475.

57,3

1,43586

1,2773

675,8

529,1

40,15

476.

57,4

1,43608

1,2779

677,4

530,1

40,25

477.

57,5

1,4363

1,2785

678,9

531

40,34

478.

57,6

1,43652

1,2791

680,4

532

40,43

479.

57,7

1,43674

1,2797

682

532,9

40,52

480.

57,8

1,43697

1,2804

683,5

533,8

40,61

481.

57,9

1,43719

1,281

685,1

534,8

40,7

482.

58,0

1,43741

1,2816

686,6

535,7

40,8

483.

58,1

1,43763

1,2822

688,1

536,6

40,88

484.

58,2

1,43786

1,2828

689,6

537,5