nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet
a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
2011-10-29
2013-07-31
13

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint
a szakindítás eljárási rendjéről

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) bekezdésének 2. és 5. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia és a Művészeti Egyetemek Rektori Széke (a továbbiakban: a felsőoktatási intézmények vezetőinek konferenciája) egyetértésével – a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén működő és az Ftv. 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2)3 E rendelet az egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére az Ftv.-ben meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a teljes idejű és részidős képzésként, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzések tekintetében is.

2. § (1) A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzékét – beleértve a gyakorlatigényes alapképzési szakokat –, továbbá azok képzési területeit, a képzési ágait, valamint az egyes szakokon az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát az 1. számú melléklet határozza meg.

(2) A ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztatlan képzésben, képzési területenként – a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak kivételével – a 2. számú melléklet tartalmazza a mesterképzési szakok jegyzékét, valamint a mesterfokozathoz összegyűjtendő kreditek számát. A jegyzékben feltüntetett szakokon az indítással összefüggő eljárás lefolytatható. A mesterképzési szakszerkezet e rendeletben meghatározott eljárás szerint bármikor kiegészíthető.

(3) A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően szerezhető első és második tanári szakképzettségeket, valamint szakképzésben, illetve művészeti szakképzésben a mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő, illetve annak tanulmányaival párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)4 A ciklusokra bontott, osztott képzések alapképzési szakjainak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) felhatalmazása szerint szakindítási engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szintű alapképzési szakoknak a megfeleltetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő alap- és mesterszakokat az egyházi jogi személy teszi közzé.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az iskolai nevelés-oktatás 5–12., illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatainak ellátására – ha a képzési és kimeneti követelmények eltérően nem rendelkeznek – két tanári szakképzettséget nyújt;

b) tanári szakképzettség: kettős jellegű szakképzettség, amely magába foglalja a szakterületi és a tanári képesítés ismereteit is. A szakterületi képesítés a tanári szak képzési és kimeneti követelményei alapján szakterületi modulok szerint oszlik meg;

c) első tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség;

d) második tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott, osztott képzésben a tanári szakon – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételekkel – az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettség;

e) közismereti tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az 5–12, illetve 13. évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség;

f) szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában, illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség;

g) művészeti területi tanári szakképzettség: a művészeti területen az alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti tárgynak megfelelő:

ga) a zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettség szerinti tanári szakképzettség,

gb) művészeti mesterszakon a művészeti szakképzettség megszerzését követően vagy azzal párhuzamosan szerezhető művésztanár szakképzettség.

Az alap- és mesterképzés szakjainak meghatározása

4. § (1) Alap- és mesterképzésben az 1–3. számú mellékletekben meghatározott szakokon a végzettségi szint és a szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

(2) A sikeres szakindítási eljárást követően felsőoktatási intézményekben indított mesterszakokat a 2. számú mellékletben meghatározott szakjegyzékbe fel kell venni.

5. § (1) A ciklusokra bontott, osztott képzésben az 1. számú mellékletben meghatározott szakszerkezet az alapképzés szakjainak teljes körű felülvizsgálatát követően módosítható.

(2) Új alapképzési szak 1. számú mellékletbe való felvételére a felsőoktatási intézmények vezetőinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottságnak – a szakszerkezetre vonatkozó felülvizsgálatot követő – javaslata alapján, a szakmai szervezetek és munkaadók, valamint a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének előzetes megkérésével kerülhet sor.

(3) A ciklusokra bontott, osztott képzésben új tanári szakképzettség meghatározására a 3. számú mellékletben meghatározott szakszerkezet közoktatási igények alapján történő felülvizsgálatát követően kerülhet sor.

6. § (1) Új mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek meghatározását a ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztatlan képzésben – az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a szakindítási eljárással egyidejűleg felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmények közösen kezdeményezhetik.

(2)5 Az új mesterképzési szaknak e kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti jegyzékbe történő felvételére – a felsőoktatási intézmény, illetve intézmények javaslata alapján – az oktatási és kulturális miniszter évente legalább egy alkalommal előterjesztést tesz a Kormánynak. A mesterszakok e rendelet 2. számú melléklete szerinti jegyzékét olyan határidővel kell módosítani, hogy a mesterképzési szak a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadványban meghirdethető legyen.

7. § Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák:

a) az alapképzési szak megnevezését;

b) az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

c) a képzési időt félévekben;

d) az alapfokozat megszerzéséhez – az e rendeletben meghatározottak szerint – összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

da) a képzési ág közös képzési szakaszához rendelendő kreditek minimális értékét,

db) szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő kreditek minimális értékét,

dc) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értékét,

dd) a szakdolgozathoz rendelhető kreditértéket,

de) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

df) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben megszerzendő kreditek minimális értékét;

e) az alapképzési szak képzési célját és az elsajátítandó szakmai kompetenciákat:

ea) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

eb) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

ec) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek

leírását;

f) a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az alapszak szempontjából fontos általános kompetenciáit;

g) a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meghatározó – ismeretköreinek bemutatását;

h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket.

8. § A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák

a) a mesterképzési szak megnevezését;

b) a mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

c) azon alapszakok megnevezését, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél;

d) a képzési időt félévekben;

e) a mesterfokozat megszerzéséhez az e rendeletben meghatározottak szerint összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

ea) a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz,

eb) a szabadon választható tantárgyakhoz,

ec) a differenciált szakmai anyaghoz vagy szakirány választhatósága esetén a szakirányhoz

rendelhető kreditek minimális értékét,

ed) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket;

f) a mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciákat:

fa) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

fb) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

fc) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek

leírását;

g) a végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretköröket;

h) a törzsanyag – szakképzettség szempontjából meghatározó – ismeretköreinek bemutatását;

i) a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelményeket;

j) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;

k) alapképzési szakon, szakokon megszerzett ismeretek mesterképzésbe való befogadásának speciális feltételeit.

9. § A tanári szak képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák:

a) a szakon megszerezhető végzettségi szintet;

b) a képzési időt félévekben;

c) a mesterfokozat megszerzéséhez a rendeletben meghatározottak szerint összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

ca) a tanári szakképzettség (első és második) szakterületi ismereteihez,

cb) a tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismereteihez,

cc) a kötelezően és a szabadon választható tantárgyakhoz

rendelendő kreditek minimális értékét,

cd) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket,

ce) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

cf) a közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlat kreditértékét;

d) a tanári képesítés kompetenciáit:

da) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek és

db) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

dc) a tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása

általános követelményeinek leírását;

e) a tanári szak felvételéhez szükséges, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai ismeretköröket;

f) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai ismeretköreit;

g) a szakmai gyakorlat követelményeit:

ga) gyakorlati ismeretek megszerzésének formáit, követelményeit,

gb) az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit;

h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;

i) az a)–h) pont vonatkozásában a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés sajátos követelményeit

– mesterfokozat és szakképzettség megszerzését követő tanári szakon;

– mesterfokozat és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben;

– a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű (a továbbiakban: főiskolai szintű) tanári szakképzettség birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben;

j) továbbá a ciklusokra bontott, osztott képzésben tanári szakképzettségenként:

1. a szakképzettség oklevélben történő megjelölését;

2. a tanári szakképzettségek felvételének feltételeit:

– az első tanári szakképzettség,

– a második, illetve a kizárólag második tanári szakképzettség

megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének feltételeit, beleértve azon alapképzési szakok, illetve egyes alapképzési szakok esetében az oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményező azon szakirányok körének meghatározását, amelyre az adott tanári szakképzettség épülhet;

3. az adott tanári szakképzettség kompetenciáit

– a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

– a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

– az adott tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása

követelményeinek leírását;

4. az adott tanári szakképzettség szakterületi, ezen belül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai ismeretköreinek leírását;

5. az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményeit.

10. § (1)6 Az alap- vagy mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit, a sikeres szakindítási eljárást követően, az oktatási és kulturális miniszter – az 5–6. §-ban foglaltakat figyelembe véve – rendeletben teszi közzé.

(2) A szak képzési és kimeneti követelményeire

a) alapképzésben – az 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – a felsőoktatási intézményvezetők konferenciája által létrehozott szakterületi szakmai bizottságok,

b) mesterképzésben a felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmények közösen

tehetnek javaslatot.

(3) Az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek kiadására irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a szak képzési és kimeneti követelményeit;

b)7 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogató véleményét;

c) a szaklétesítés társadalmi, munkaerőpiaci indoklását – figyelemmel a nemzetközi irányzatokra, a különböző végzettségi szintet nyújtó szakképzések, szakképzettségek szerkezetére, valamint a szakemberigény rövid távú előrejelzését.

Az alap- és mesterképzési szakok indítási eljárása

11. § (1)8 Alap- és mesterképzési szak indításáról a felsőoktatási intézmény az Ftv.-nek a felsőoktatási intézmények működését meghatározó rendelkezései szerint határoz.

(2)9 Az alap- vagy mesterképzési szak indítását megelőzően a felsőoktatási intézmény vezetője kikéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

(3) A felsőoktatási intézménynek a (2) bekezdés szerinti kérelemhez

a) mellékelni kell a miniszteri rendeletben kiadott vagy az általa kidolgozott képzési és kimeneti követelményeket;

b) be kell mutatnia, hogy

ba)10 a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozta és az intézmény szenátusa a képzési program részeként elfogadta az alap- vagy mesterképzési szak tantervét és a tantárgyi programokat,

bb) kidolgozta azokat az oktatási és az alap- vagy mesterképzési szak szempontjából jellemző értékelési és ellenőrzési módszereket, eljárásokat és szabályokat, valamint tájékoztató kiadványt, amelyek a képzési és kimeneti követelmények eredményes teljesítését biztosítják,

bc) az intézményben a hatályos jogszabályban foglaltak szerint rendelkezésre állnak az alap- vagy mesterképzési szak képzéséhez a személyi és tárgyi feltételek,

bd) tanári szakképzettséget adó mesterszak indítása esetén biztosítottak a tanári képesítés megszerzésének gyakorlati képzési és intézményi szervezeti feltételei az intézményben;

c) az általa kidolgozott képzési és kimeneti követelmény esetén mellékelni kell

ca) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indoklását – figyelemmel a nemzetközi irányzatokra, a különböző végzettségi szintet nyújtó szakképzések, szakképzettségek szerkezetére –, valamint a szakemberigény rövid távú előrejelzését,

cb) a szak létesítéséről és a képzési és kimeneti követelményekről, ennek keretében a képzésben elsajátítandó kompetenciákról a szakmai szervezetek, munkaadók, a képzésben érdekelt ágazati minisztérium előzetesen megkért véleményét,

cc) a szak képzési területi, alapképzésben továbbá képzési ág szerinti besorolását.

(4)11 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a szakindítási eljárás során arról nyilvánít véleményt, hogy a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program összhangban van-e az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeivel és megvannak-e az intézményben az alap- vagy mesterképzési szak indításához a személyi és tárgyi feltételek.

(5)12 Amennyiben a kérelmező a maga által kidolgozott képzési és kimeneti követelmények alapján kíván új szakot indítani, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról is, hogy az alap- vagy mesterképzési szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(6) Az alap- és mesterképzésben az elkülönült szakmai ismeretek szakirányként a szak részét képezik. A szakindítási eljárást olyan új szakirányok indítása esetében kell lefolytatni, amely szakirány oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményez.

(7) A tanári szak indítási eljárására az e paragrafusban foglaltakat kell alkalmazni.

A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak

12. § (1) Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon szerezhető meg.

(2) Tanári szakképzettség mesterfokozat és nem tanári szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan második, további mesterszakon is szerezhető.

(3) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a tanári szakon – a (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – az iskolai nevelés-oktatás 5–12., illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és a speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására felkészítő két szakképzettség szerezhető.

(4) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a szakmai és művészeti tanári szakképzettség képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint – egy vagy két félévvel rövidebb időtartamú képzésben – egy tanári szakképzettség is szerezhető.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tanári szakra történő belépés feltétele, az 1. számú mellékletben meghatározott olyan alapképzési szak eredményes elvégzése, amelyen

a) az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni;

b) az alapképzési szakon – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel – a jelölt a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet szerzett.

(6) Az alapfokozat vagy mesterfokozat megszerzését követő – a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló – képzés első két félévében is teljesíthetők az (5) bekezdés b) pontjában foglalt követelmények.

(7) Azokat az alapképzési szakokat, illetve egyes alapképzési szakok esetében az oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményező azon szakirányokat, amelyre tanári szak épülhet, a tanári szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

13. § (1) A tanári szak három elemből áll:

a) a tanári szakképzettség szerinti – a tantárgypedagógiát, a szakmódszertant is magába foglaló – szakterületi ismeretekből, amelynek két tanári szakképzettség megszerzése esetén a kreditértéke 80;

b) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiből, amelynek kreditértéke 40;

c) a közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlatból, amelynek kreditértéke 30.

(2) A tanári szakon az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti elemek oktatása kizárólag együtt folyhat. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat csak az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott elemek tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek az első és második tanári szakképzettség megszerzéséhez vezető, kifejezetten a szakrendszerű iskolai oktatás adott tantárgyainak oktatásához vagy speciális pedagógiai jellegű feladatainak ellátásához szükséges szakterületi modulokat foglalják magukba.

(4) A 3. számú mellékletben meghatározott, kizárólag a második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének feltételeit – az (5) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tanári szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

(5) A tanári szakon az első tanári szakképzettség esetében – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint – legalább 30 kreditet kell megszerezni. A második tanári szakképzettség esetében legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni.

(6) A 3. melléklet szerinti közismereti első tanári szakképzettségek szabadon választhatók második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. A tanári szak képzési és kimeneti követelményei egyes szakképzettségek esetén e feltétel alól mentességet is meghatározhatnak.

(7) A kizárólag második tanári szakképzettségként felvehető szakterületi modul lehet:

a) az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására felkészítő ismeret,

b) az első tanári szakképzettség vagy az alapképzési szakon szerzett szakképzettség szakterületi ismereteihez illeszkedő, a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret, amely az ember és társadalom műveltségi terület esetén – kivételként – első tanári szakképzettségként is választható,

c) a közoktatás – szakrendszerű oktatásán túli – speciális, pedagógiai jellegű feladataira felkészítő szakterületi ismeret.

(8) A 12. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve egy tanári szakképzettség megszerzése esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret kreditértéke legalább 30.

(9) Tanári szakképzettség megszerzését követően újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanári képesítés követelményei teljesítettnek tekintendők. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését a tanári szak képzési és kimeneti követelményeinek az adott tanári szakképzettségre vonatkozó sajátos követelményei határozzák meg.

(10) Mesterfokozat és szakképzettség megszerzését követően az adott képzési területen, illetve szakterületen a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítéséhez legalább 90 kreditet kell összegyűjteni úgy, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanári képesítéshez rendelhető kreditek értéke legalább 40, és az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összefüggő szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditek értéke legalább 20. A művészeti képzési területen a mesterfokozatra épülő vagy azzal párhuzamosan felvett képzésben – az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmények teljesítését figyelembe véve – mindösszesen legalább 60 kreditet kell teljesíteni.

(11)13 A főiskolai szintű tanári szakképzettség megszerzését követően az adott képzési területen, illetve szakterületen egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítéséhez legalább 60, két tanári szakképzettség megszerzéséhez legalább 90 kreditet kell összegyűjteni úgy, hogy a korábbi tanulmányok az ismeretanyag összevetésével kreditértékként beszámíthatók azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményekhez rendelhető kreditek értéke egy tanári szakképzettség esetén legalább 30, két tanári szakképzettség esetén legalább 60.

14. § (1) Tanári szakképzettséget adó mesterszak indítását az a felsőoktatási intézmény kezdeményezheti, ahol biztosítottak a tanári szakképzettség elemei közül legalább a 13. § (1) bekezdésének b)–c) pontjaiban meghatározottak oktatásának és megszervezésének személyi és tárgyi feltételei.

(2)14 Amennyiben egyes tanári szakképzettségre felkészítő képzésben az adott felsőoktatási intézményben nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek, a felsőoktatási intézmény az oktatásához szükséges feltételek megteremtéséről az Ftv. 31. § (2) bekezdése b) pontja szerint másik felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás szerint is gondoskodhat.

Záró rendelkezések

15. § (1)15 E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba

a)–b)16

(2) 2006. március 1-jén

a)17

b) hatályba lép a 16. § (9) bekezdése.

(3)–(4)18

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján már engedélyezett alapképzésekre is alkalmazni kell.

(2) Azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik felsőoktatásban tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt a felsőoktatási törvény alapján a Kormány által meghatározott képesítési követelmények szerint kezdték meg, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában a szakok társítását illetően a képesítési követelményekben megfogalmazottaktól eltérő rendelkezéseket határozhat meg.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 2004/2005-ös tanévben indított műszaki informatikus szakon szerzett alapfokozat egyenértékű az 1. számú mellékletben meghatározott, az informatikai képzési területen, mérnök informatikus szakon szerzett szakképzettséggel.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt indított, az 1. számú mellékletben gyakorlatigényes alapképzési szakként meghatározott szakokon a gyakorlati félév nélkül szerzett szakképzettség munkakör betöltése szempontjából egyenértékű a jelen rendelet alapján szerzett szakképzettséggel.

(5) A műszaki képzési területen és a művészeti képzési területen – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a többciklusú képzés osztott képzésében mesterképzési szakon és az osztatlan képzésben okleveles építészmérnök, valamint az okleveles építész tervező művész szakon szerzett szakképzettség a munkaköri alkalmazás szempontjából azonos értékű.

(6) Besorolás tekintetében a felsőoktatási törvény alapján szerzett

a) főiskolai szintű végzettség az alapképzési szakon szerzett alapfokozattal

b) egyetemi szintű végzettség a mesterképzési szakon szerzett mesterfokozattal

egyenértékű.

(7) E rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében meghatározott közoktatási igényekre vonatkozóan az Országos Köznevelési Tanács a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 96. §-ának (3) bekezdése szerint, a Közoktatás-politikai Tanács a 97. §-ának (1) bekezdése szerint tesz javaslatot.

(8) A többciklusú képzésben a művészeti képzési területen – a felsőoktatási törvény keretei között, a kislétszámú szakok indításához és fenntartásához kapcsolódó rendelkezésekre is tekintettel – a művészeti szakok sajátosságait figyelembe véve kell évente meghatározni a mesterfokozaton államilag támogatott képzésben részt vevők arányát.

(9)19 A szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 6/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben meghatározott főiskolai szintű általános szociális munkás, valamint szociálpedagógia szakra 2006. március 1-je előtt felvett azon hallgatók, akik 1996. január 26-a előtt létesített, a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 3/2001. (II. 20.) EüM rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szociális és egészségügyi tevékenységet vagy család-, gyermek- és ifjúságvédelmet ellátó szervezetnél munkaviszonnyal rendelkeznek, mentesülnek a záróvizsgára bocsátás feltételeként meghatározott egy idegen nyelvből A vagy B vagy C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

(10)20 Az e rendeletet módosító, az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésének21 napjától az erdőmérnök alapképzési szakon képzés nem indítható.

1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez22

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

 

a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma

1.

agrár

agrár műszaki

földmérő és földrendező mérnöki*

180+30

2.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki*

3.

tájrendező és kertépítő mérnöki*

4.

gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*

180+30

5.

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*

6.

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszermérnöki*

180+30

7.

kertészmérnöki*

8.

szőlész-borász mérnöki*

9.

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök

környezetgazdálkodási agrármérnöki*

180+30

10.

természetvédelmi mérnöki,*

11.

vadgazda mérnöki*

12.

mezőgazdasági

állattenyésztő mérnöki*

180+30

13.

mezőgazdasági mérnöki*

14.

mezőgazdasági szakoktató*

15.

növénytermesztő mérnöki*

16.

bölcsészet-
tudomány

magyar

magyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szakirányok)

180

17.

történelem

történelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)

180

18.

néprajz

19.

modern filológia

anglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)

180

20.

germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)

21.

romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/román nemzetiségi, spanyol szakirányok)

22.

romológia

23.

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)

24.

ókori és keleti filológia

ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia, klasszika-filológia [latin, ógörög] szakirányok)

180

25.

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)

26.

pedagógia és pszichológia

andragógia (pl. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező szakirányok)

180

27.

pedagógia

28.

pszichológia

29.

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, elméleti nyelvészet szakirányok)

180

30.

társadalom-
tudomány

politikatudomány

nemzetközi tanulmányok

180

31.

politológia

32.

szociális

szociális munka*

180+30

33.

szociálpedagógia*

34.

foglalkozási rehabilitáció*

180

35.

társadalomismeret

informatikus könyvtáros

180

36.

kommunikáció és médiatudomány

37.

kulturális antropológia

38.

szociológia

39.

társadalmi tanulmányok

40.

informatika

informatikai

gazdaságinformatikus*

210

41.

mérnökinformatikus*

210

42.

programtervező informatikus*

180

43.

jogi

igazságügyi

igazságügyi igazgatási

180

44.

munkajogi

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

45.

közigazgatási, rendészeti és katonai

közigazgatási

igazgatásszervező

180

46.

nemzetközi igazgatási

47.

rendészeti

bűnügyi igazgatási*
(pl. bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

180

48.

rendészeti igazgatási*
(pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási, migrációs szakirányokkal)

49.

büntetés-végrehajtási nevelő

50.

nemzet-
biztonsági

nemzetbiztonsági

180

51.

honvédelmi és katonai

biztonság- és védelempolitikai

180

52.

védelmi igazgatási

53.

katonai vezetői

210

54.

katonai gazdálkodási

55.

gazdaság-
tudományok

közgazdasági

alkalmazott közgazdaságtan

180

56.

gazdaságelemzés

57.

közszolgálati

58.

üzleti

gazdálkodási és menedzsment*

180+30

59.

kereskedelem és marketing*

180+30

60.

emberi erőforrások

180

61.

nemzetközi gazdálkodás*

180+30

62.

pénzügy és számvitel*

180+30

63.

turizmus-vendéglátás*

180+30

64.

üzleti szakoktató*

180+30

65.

műszaki

anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki

anyagmérnöki*

210

66.

faipari mérnöki*

67.

könnyűipari mérnöki*

68.

bio-, környezet- és vegyészmérnöki

biomérnöki*

210

69.

környezetmérnöki*

70.

vegyészmérnöki*

71.

molekuláris bionika*

72.

építőmérnöki és műszaki
földtudományi

építőmérnöki*

240

73.

műszaki földtudományi*

210

74.

építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnöki

építészmérnöki*

240

75.

ipari termék- és formatervező mérnöki*

210

76.

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki*

210

77.

közlekedésmérnöki*

78.

mechatronikai mérnöki*

79.

járműmérnöki*

80.

had- és biztonságtechnikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki*

210

81.

villamos- és energetikai mérnöki

energetikai mérnöki*

210

82.

villamosmérnöki*

83.

műszaki menedzser, szakoktató

műszaki menedzser

210

84.

műszaki szakoktató*

85.

orvos- és egészség-
tudomány

egészségtudományi

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)*

240

86.

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)*

87.

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)*

210

88.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, képalkotó diagnosztika analitika, orvosi kutatólaboratóriumi analitika, optometria szakirányokkal)*

240

89.

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus, tanító

óvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal)

180

90.

tanító (nemzetiségi szakiránnyal)

240

91.

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

92.

csecsemő- és kisgyermeknevelő

180

93.

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)*

210+30

94.

sport-
tudomány

sport

testnevelő-edző

180

95.

testkultúra

sportszervező

96.

rekreációszervezés és egészségfejlesztés

97.

humánkineziológia

98.

természet-
tudomány

élő természettudomány

biológia*

180

99.

élettelen természettudomány

fizika*

180

100.

kémia*

101.

föld- és földrajztudományi

földrajz*

180

102.

földtudományi*

103.

környezettudomány

környezettan (pl. technika szakirány)*

180

104.

matematikatudomány

matematika*

180

105.

természetismeret

természetismeret*

180

106.

művészet

építőművészet

építőművészet*

180

107.

iparművészet

kerámiatervezés*

180

108.

üvegtervezés*

109.

fémművesség*

110.

formatervezés*

111.

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés szakirányokkal)*

112.

tervezőgrafika*

113.

fotográfia*

114.

alkalmazott látványtervezés*

115.

design- és művészetelmélet

116.

képzőművészet

képzőművészet elmélet

180

117.

film- és videoművészet

mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, hangmester szakirányokkal)*

180

118.

kameraman*

119.

gyártásszervező*

120.

televíziós műsorkészítő*

121.

animáció

122.

zeneművészet

előadóművészet (klasszikus hangszer**, jazzhangszer**, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene**, népzene** szakirányokkal)

180

123.

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet, alkalmazott zeneszerzés szakirányokkal)

180

124.

táncművészet

táncművész*(klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

125.

koreográfus

180

126.

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

127.

multimédia

média design

180

128.

multimédia programszerkesztő

129.

művészet-
közvetítés

zenekultúra

ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)

180

130.

vizuális kultúra

kézműves

180

131.

környezetkultúra

132.

plasztikai ábrázolás

133.

képi ábrázolás

134.

elektronikus ábrázolás

135.

drámakultúra

drámainstruktor

180

136.

mozgóképkultúra

mozgóképkultúra és médiaismeret

180

* A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából – külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül – gyakorlatigényesnek minősülő alapképzési szak.

** Választható szakirányok:

klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika

jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob

egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés,

népzene: népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgordon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének.

2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez23

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

 

a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mesterszakhoz rendelt kreditek száma

1.

agrár3

 

 

állatorvosi2

300+30

2.

földmérő és földrendező mérnöki

birtokrendező mérnöki

 

120

3.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki4

 

120

4.

tájrendező és kertépítő mérnöki

tájépítész mérnöki4

 

120

5.

 

 

erdőmérnöki

300

6.

erdőmérnöki

erdőmérnöki

 

120

7.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

gazdasági agrármérnöki4

 

120

8.

vidékfejlesztési agrármérnöki4

 

 

9.

élelmiszermérnöki

élelmiszermérnöki4

 

120

10.

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki4

11.

élelmiszer biotechnológus4

12.

kertészmérnöki

kertészmérnöki

 

120

13.

szőlészeti és borászati mérnöki4

14.

díszkertészeti mérnöki4

15.

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki4

 

120

16.

mezőgazdasági mérnöki

mezőgazdasági biotechnológus4

 

120

17.

agrármérnöki

18.

mezőgazdasági vízgazdálkodási4

19.

állattenyésztő mérnöki

állattenyésztő mérnöki4

 

120

20.

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki4

21.

növénytermesztő mérnöki

növényorvosi4

 

120

22.

növénytermesztő mérnöki4

23.

természetvédelmi mérnöki

természetvédelmi mérnöki

 

120

24.

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

 

120

25.

bölcsészettudomány

magyar

magyar nyelv és irodalom

 

120

26.

finnugrisztika

27.

irodalom- és kultúratudomány

28.

nyelvtudomány

29.

alkalmazott nyelvészet4

30.

elméleti nyelvészet4

31.

színháztudomány4

32.

hungarológia

33.

történelem

történelem

 

120

34.

levéltár

35.

történeti muzeológia4

36.

régészet

37.

vallástörténet4

38.

néprajz

néprajz

 

120

39.

anglisztika

anglisztika

 

120

40.

amerikanisztika

41.

germanisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

 

120

42.

német nemzetiségi nyelv és irodalom

43.

néderlandisztika

44.

skandinavisztika

45.

romanisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

 

120

46.

olasz nyelv, irodalom és kultúra

47.

portugál nyelv, irodalom és kultúra

48.

román nyelv, irodalom és kultúra

49.

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

50.

Latin-Amerika tanulmányok4

51.

romológia

romológia

 

120

52.

szlavisztika

szlavisztika (pl. bolgár/ bolgár nemzetiségi, cseh, szlovák/szlovák nemzetiségi, horvát/horvát nemzetiségi, lengyel/lengyel nemzetiségi, orosz, szerb/szerb nemzetiségi, szlovén/szlovén nemzetiségi, ukrán/ukrán nemzetiségi szakirányokkal)

 

120

53.

bolgár nyelv és irodalom

54.

cseh nyelv és irodalom

55.

horvát nyelv és irodalom

56.

lengyel nyelv és irodalom

57.

orosz nyelv és irodalom

58.

szerb nyelv és irodalom

59.

szlovák nyelv és irodalom

60.

szlovén nyelv és irodalom

61.

ukrán nyelv és irodalom

62.

ruszisztika

63.

keleti nyelvek és kultúrák

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arabisztika, iranisztika, japán, kínai, mongol, turkológia szakirányokkal)

 

120

64.

altajisztika

65.

monogolisztika

66.

tibetológia

67.

arabisztika

68.

indológia

69.

iranisztika

70.

japanológia

71.

turkológia

72.

sinológia

73.

buddhizmus

74.

iszlám

75.

koreanisztika

76.

újgörög nyelv, irodalom és kultúra

77.

ókori nyelvek és kultúrák

ókori nyelvek és kultúrák (pl. asszíriológia, egyiptológia, hebraisztika, indológia, klasszika-filológia: latin, görög szakirányokkal)

 

120

78.

klasszika filológia

79.

hebraisztika

80.

egyiptológia

81.

asszíriológia

82.

andragógia

andragógia

 

120

83.

emberi erőforrás tanácsadó

84.

kulturális mediáció

85.

pályatervezési tanácsadó

86.

pedagógia

neveléstudományi4

 

120

87.

interkulturális pszichológia és pedagógia4

88.

pszichológia

pszichológia

 

120

89.

szabad bölcsészet

művészettörténet

 

120

90.

filozófia

91

esztétika

92.

etika

93.

vallástudomány

94.

filmtudomány

95.

vizuális kultúratudomány4

96.

 

fordító és tolmács4

120

97.

 

reneszánsz tanulmányok4

120

98.

 

logika és tudományelmélet4

120

99.

 

természettudomány története és filozófiája4

120

100.

 

kulturális örökség tanulmányok4

120

101.

 

terminológia4

120

102.

 

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány4

120

103.

 

szemiotika4

120

104.

 

digitális bölcsészet4

120

105.

 

Közép-Európa tanulmányok4

 

120

106.

társadalom-
tudomány

nemzetközi tanulmányok

nemzetközi tanulmányok

 

120

107.

politológia

politikai szakértő4

 

120

108.

politikatudomány4

 

120

109.

szociális munka

szociális munka4

 

120

110.

szociálpedagógia

szociálpolitika4

 

120

111.

informatikus könyvtáros

informatikus könyvtáros

 

120

112.

kommunikáció és médiatudomány

kommunikáció- és médiatudomány4

 

120

113.

kulturális antropológia

kulturális antropológia4

 

120

114.

szociológia

szociológia4

 

120

115.

társadalmi tanulmányok

társadalmi nemek tanulmánya4

 

120

116.

survey statisztika

117.

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás4

118.

kisebbségpolitika4

119.

közösségi és civil tanulmányok4

 

120

120.

 

összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok4

 

120

121.

 

humánökológia4

 

120

122.

informatika3

gazdaságinformatikus

gazdaságinformatikus

 

120

123.

mérnökinformatikus

mérnökinformatikus

 

120

124.

programtervező informatikus

programtervező informatikus4

 

120

125.

info-bionika4

 

120

126.

orvosi biotechnológia4

 

120

127.

jogi

 

 

jogász

300

128.

munkaügyi és társadalom-
biztosítási igazgatási

munkaügyi és társadalom-
biztosítási igazgatási

 

120

129.

 

kriminológia4

 

120

130.

közigazgatási, rendészeti és katonai

igazgatásszervező

közigazgatási4

 

120

131.

nemzetközi igazgatási

európai és nemzetközi igazgatás4

 

120

132.

védelmi igazgatási

védelmi igazgatási

 

120

133.

biztonság- és védelempolitikai

biztonság- és védelempolitikai

 

120

134.

nemzetbiztonsági

nemzetbiztonsági

 

120

135.

katonai vezetői

katonai vezetői

 

90

136.

büntetés-
végrehajtási nevelő

büntetés-
végrehajtási vezető

 

120

137.

rendészeti igazgatási

rendészeti vezető4

 

120

137/a.

 

biztonsági szervező4

 

120

138.

gazdaság-
tudományok

alkalmazott közgazdaságtan

közgazdasági elemző4

 

120

139.

gazdaságelemzés

gazdaság-matematikai elemző

 

120

140.

biztosítási és pénzügyi matematika4

141.

közszolgálati

közgazdálkodás és közpolitika4

 

120

142.

gazdálkodási és menedzsment

Master of Business Administration4 (MBA)

 

120

143.

vállalkozásfejlesztés4

144.

vezetés és szervezés

145.

regionális és környezeti gazdaságtan4

146.

kereskedelem és marketing

marketing4

 

120

147.

logisztikai menedzsment4

148.

nemzetközi gazdálkodás

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 

120

149.

pénzügy és számvitel

pénzügy

 

120

150.

számvitel

151.

turizmus- vendéglátás

turizmus-menedzsment

 

120

152.

műszaki3

anyagmérnöki

anyagmérnöki4

 

120

153.

kohómérnöki4

154.

fizikus mérnöki

155.

faipari mérnöki

faipari mérnöki

 

120

156.

könnyűipari mérnöki

könnyűipari mérnöki

 

120

157.

biomérnöki

ipari és környezetvédelmi biomérnöki

 

120

158.

élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki

159.

biomérnöki4

160.

környezetmérnöki

környezetmérnöki

 

120

161.

vegyészmérnöki

vegyészmérnöki4

 

120

162.

gyógyszervegyész-mérnöki4

163.

műanyag- és száltechnológiai mérnöki4

164.

folyamatmérnöki

165.

építőmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

 

90

166.

infrastruktúra-építőmérnöki

167.

földmérő- és térinformatikai mérnöki

168.

településmérnöki4

169.

tűzvédelmi mérnöki4

170.

létesítménymérnöki

171.

műszaki földtudományi

bánya és geotechnikai mérnöki

 

120

172.

olaj- és gázmérnöki

173.

hidrogeológus mérnöki4

174.

előkészítés-technikai mérnöki

175.

földtudományi mérnöki

175/a.

olajmérnöki mesterképzési szak
(kizárólag angol nyelvű képzés)

 

120

176.

 

 

építész2

300

177.

építészmérnöki

építészmérnöki

 

90

178.

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

 

90

179.

szerkezettervező építészmérnöki

180.

tervező építészmérnöki

181.

urbanista építészmérnöki

182.

ipari termék- és formatervező mérnöki

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

 

120

183.

ipari terméktervező mérnöki

184.

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

 

120

185.

gépészmérnöki

gépészmérnöki

 

120

186.

gépészeti modellezés4

187.

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki4

188.

közlekedésmérnöki

közlekedésmérnöki

 

120

189.

logisztikai mérnöki

190.

járműmérnöki

191.

mechatronikai mérnöki

mechatronikai mérnöki

 

120

192.

had- és biztonságtechnikai mérnöki

biztonságtechnikai mérnöki

 

120

193.

katasztrófavédelmi mérnöki

194.

katonai logisztikai4

195.

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező4

196.

energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

 

120

197.

villamosmérnöki

villamosmérnöki

 

120

198.

műszaki menedzser

műszaki menedzser

 

120

199.

 

egészségügyi mérnöki

 

120

200.

orvos- és egészség-
tudomány

 

 

általános orvos2

360

201.

 

 

fogorvos2

300

202.

 

 

gyógyszerész2

300

203.

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)

ápolás4

 

90

203/a.

fizioterápia

 

90

204.

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)

népegészségügyi4

 

90

205.

 

táplálkozástudományi4

 

120

206.

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)

egészségügyi menedzser

 

90

207.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, képalkotó diagnosztika analitika, orvosi kutatólaboratóriumi analitika, optometria szakirányokkal)

klinikai laboratóriumi kutató

 

90

208.

szociális munka

egészségügyi szociális munka4

 

120

209.

 

egészségpszichológia

 

120

210.

 

komplex rehabilitáció

 

120

211.

 

radiográfia

 

90

212.

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal)

neveléstudományi4

 

90–120

tanító (nemzetiségi szakiránnyal)

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

csecsemő- és kisgyermeknevelő

213.

gyógypedagógia

gyógypedagógia

 

90

214.

sport-
tudomány

testnevelő-edző

szakedző4

 

120

215.

sportszervező

sportmenedzser

 

120

216.

rekreáció szervezés és egészségfejlesztés

rekreáció4

 

120

217.

humánkineziológia

humánkineziológia4

 

120

218.

természet-
tudomány

biológia

biológus

 

120

219.

 

molekuláris biológia

 

220.

 

hidrobiológus4

 

221.

 

ökotoxikológus4

 

222.

 

humánbiológia-antropológia4

 

223.

immunológia

 

224.

 

biotechnológia4

 

225.

 

etológia4

 

120

226.

fizika

csillagász4

 

120

227.

 

fizikus

 

228.

 

biofizikus4

 

229.

kémia

vegyész

 

120

230.

földrajz

geográfus

 

120

231.

földtudományi

geológus

 

120

232.

 

meteorológus4

 

233.

 

geofizikus4

 

234.

 

földtudomány

 

235.

 

térképész4

 

236.

környezettan (pl. technika szakirány)

környezettudomány4

 

120

237.

matematika

alkalmazott matematikus

 

120

238.

 

matematikus

 

239.

 

anyagtudomány4

 

120

240.

 

tudománykommunikáció a természettudományban4

 

120

241.

 

kognitív tanulmányok4

 

120

242.

m
ű
v
é
s
z
e
t

építő-
művészet3

építőművészet

építőművész

 

120

242/a.

 

tájépítész és kertművész4

 

120

243.

 

 

építőművész2

300

244.

iparművészet

kerámiatervezés

kerámiatervezés

 

120

245.

üvegtervezés

üvegtervező-művész

 

120

246.

fémművesség

fémművesség

 

120

247.

formatervezés

formatervező művész

 

120

248.

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés szakirányokkal)

divat- és textiltervezés

 

120

249.

tervezőgrafika

tervezőgrafika

 

120

250.

fotográfia

fotográfia

 

120

251.

alkalmazott látványtervezés

látványtervező művész4

 

120

252.

design- és művészetelmélet

designelmélet

 

120

253.

design- és művészetmenedzsment4

254.

iparművész menedzser4

 

60

255.

képző-
művészet3

 

 

festőművész

300

256.

 

 

szobrászművész

300

257.

 

 

grafikusművész

300

258.

 

 

restaurátorművész

300

259.

 

 

intermédia-művész

300

260.

képzőművészet elmélet

képzőművészet elmélet

 

120

261.

 

képzőművész menedzser4

 

60

262.

színház-
művészet

 

 

színművész

300

263.

színházrendező

300

264.

színházi koreográfus

300

265.

színházi dramaturg

300

266.

 

színházművészeti menedzser4

 

60

267.

film- és video-
művészet

mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, hangmester szakirányokkal)

filmrendező művész4

 

120

268.

 

 

dokumentumfilm-rendező művész4

 

120

269.

kameraman

filmoperatőr művész4

 

120

270.

filmmaking4

 

120

271.

televíziós műsorkészítő

televíziós műsorkészítő művész

 

120

272.

animáció

animáció

 

120

273.

gyártásszervező

film- és televízió producer

 

120

274.

 

 

filmdramaturg

300

275.

 

filmművészeti menedzser4

 

60

276.

zene-
művészet

előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

klasszikus hangszerművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, harmonika szakirányokkal)

 

120

277.

 

régi-zene hangszerművész (csembaló, fortepiano, barokk hegedű, viola da gamba, barokk gordonka, blockflőte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant szakirányokkal)

 

120

278.

jazzhangszer-művész (jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazztrombita, jazz-harsona, 30.4 jazzszaxofon, jazzdob szakirányokkal)

279.

klasszikus énekművész (operaének és egyéb színpadi énekes szakirányokkal)

280.

régi-zene énekművész

281.

jazzének-művész

282.

karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányokkal)

283.

kóruskarnagy

284.

egyházzene-művész (egyházzene-orgonaművész, egyházzene-kóruskarnagy)

285.

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet, alkalmazott zeneszerzés szakirányokkal)

zeneszerző
 

120

286.

jazz-zeneszerző

287.

muzikológus

288.

zeneteoretikus

289.

zeneművészeti színrevitel4 (zenei rendező, zenés színpadi rendező, zenei hangmester szakirányokkal)

290.

hangművész

291.

 

Kodály-zenepedagógia4

 

60

292.

 

zeneművészeti menedzser4

 

60

293.

tánc-
művészet3

táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

klasszikus balettművész

 

120

294.

néptáncművész4

295.

moderntáncművész

296.

kortárstáncművész

297.

színházi táncművész

298.

koreográfus

koreográfus4

 

120

299.

táncelmélet4

300.

 

táncművészeti menedzser4

 

60

301.

multimédia

média design

média design

 

120

302.

média látványtervező művész

303.

multimédia programszerkesztő

multimédia programszerkesztő, programrendező művész

 

120

304.

média menedzser4

 

60

305.

művészet

 

kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek

 

120

306.

művészetközvetítés

mozgóképkultúra és médiaismeret

mozgóképművész

 

120

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.

– A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható tanári mesterszakon szerezhető szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterületi és közismereti, szakmai, illetve művészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési szakon, illetve annak szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzettségek.

– Tanári szakképzettség – a rendeletben meghatározottak szerint – szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a művészeti területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából – külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül – gyakorlatigényesnek minősülő osztatlan mesterképzési szak.

3 A szakképzés, illetve a művészeti szakképzés területén szerezhető tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek megfelelően: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparművésztanár, képzőművésztanár, zeneművésztanár, táncművésztanár, színházművészeti tanár, filmművészeti tanár.

4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.

2/A. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez24

Magyar és külföldi intézmények közös képzései

 

a) Képzési szint

b) Képzési terület

c) Képzési ág

d) Szak elnevezése magyarul és angolul

e) Szakhoz rendelt kreditek száma

1.

1. mesterképzés

társadalom-
tudomány

szociális munka és szociális gazdaság
(Social Work and Social Economics)

120

2.

mesterképzés

társadalom-
tudomány

 

Környezetpolitika és menedzsment
(Environmental Sciences Policy and Management)

120

3.

mesterképzés

társadalom-
tudomány

 

nemzetközi közpolitika
(International Public Policy)

120

3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez25

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően
választható első és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás területei

Tanári szakképzettségek1

Műveltségi területek

első közismereti tanári szakképzettségek2

kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhető tanári szakképzettségek

magyar nyelv és irodalom

magyartanár

magyar mint idegen nyelv tanára
nyelv- és beszédfejlesztő tanár

idegen nyelv

angoltanár

 

némettanár/német- és nemzetiséginémet-
tanár

franciatanár

olasztanár

spanyoltanár

romántanár/román- és nemzetiségiromán-
tanár

romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra)

orosztanár

bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-
tanár

lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár

horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-
tanár

szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-
tanár

szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár

szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár

ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-
tanár

latintanár

japántanár

kínaitanár

újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-tanár

ógörögtanár

hollandtanár

portugáltanár

matematika

matematikatanár

ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár

ember és társadalom

történelemtanár

filozófiatanár

kommunikációtanár

etikatanár

ember és társadalom műveltségterületi tanár3

esztétikatanár

pedagógiatanár

 

 

 

hon- és népismerettanár

ember a természetben

biológiatanár

ember és természet műveltségterületi tanár

kémiatanár

fizikatanár

természetismeret-tanár

földünk-környezetünk

földrajztanár

környezettan-tanár

művészetek

ének-zene tanár

művészettörténet-tanár

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

vizuális- és környezetkultúra-tanár

informatika

informatikatanár

 

testnevelés és sport

testnevelő tanár

gyógytestnevelő tanár

egészségfejlesztés-tanár

életvitel és gyakorlati ismeretek

 

technikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár

Szakképzés művészeti szakképzés,
illetve alapfokú művészetoktatás területei

Első szakmai vagy művészeti tanári
szakképzettségek

Kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek

műszaki, informatikai szakképzés

mérnöktanár (a műszaki, informatikai képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

agrár szakképzés

agrár-mérnöktanár (az agrár képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

gazdasági szakképzés

közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vállalkozási ismeretek szakirányok szerint)

ügyviteltanár

egészségügyi szakképzés

egészségügyi tanár (az egészségtudományi képzési ág alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

gyógypedagógiai

gyógypedagógia-tanár

 

művészeti szakképzés, alapfokúművészetoktatás

tanár (zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint)

karvezetőtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár

 

 

Kodály-zenepedagógia-tanár

 

színjátéktanár

 

 

bábjátéktanár

 

 

tánctanár (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet szakirányokkal)

 

 

Hitoktatási terület4

hittanár-nevelő tanár

 

 

A közismereti és a szakmai, illetve a művészeti nevelés-oktatás speciális területei

 

szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (megjelölve az első tanári szakképzettséget)

drámapedagógia-tanár

múzeumpedagógia-tanár

játék- és szabadidő-szervező tanár

multikulturális nevelés tanára

fogyatékosok rekreációja-tanár

inkluzív nevelés tanára

család- és gyermekvédő tanár

tanulási- és pályatanácsadási-tanár

tehetségfejlesztő tanár

kollégiumi nevelőtanár

pedagógiai értékelés és mérés tanára

tantervfejlesztő tanár

minőségfejlesztés-tanár

andragógus tanár

könyvtárpedagógia-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehető szakképzettségek – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint –, a nevelés-oktatás más területén is kapcsolódhatnak az elsőként felvett tanári szakképzettséghez.

2 Az elsőként választható tanári szakképzettség – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel – második tanári szakképzettségként is választható.

3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve a társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakján szerezhető szakképzettségekre épülő tanári szakképzettség.

4 A hittanár-nevelő szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülően szerezhető, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési előírásai szerint jogosít pedagógus munkakör betöltésére. A hittanár-nevelő tanár szakképzettségre, a maximális hallgatói létszám megállapítása szempontjából, a hitéleti képzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő
tanári szakképzettségek1

Képzési terület

Tanári szakképzettségek2

agrár

 

agrármérnök tanár

informatika, műszaki

 

mérnöktanár

gazdaságtudományok

 

közgazdásztanár

orvos- és egészségtudomány

 

egészségügyi tanár

pedagógusképzés

 

gyógypedagógus tanár3

művészet

iparművészet

design- és vizuálisművészet-tanár

képzőművészet

képzőművész-tanár

színházművészet

színházművészeti tanár

film- és videoművészet

filmművészeti tanár

zeneművészet

zeneművész-tanár

táncművészet

táncművész-tanár

1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy művészeti képzési területen, a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A tanári szakképzettségek, a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint, differenciálódnak.

3 A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető, két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel társítható.

4. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez26

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak, valamint az egységes, osztatlan képzés mesterképzési szakjainak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény felhatalmazása szerint szakindítási engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetése

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak, valamint az egységes, osztatlan képzés

mesterképzési szakjainak és felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény felhatalmazása szerint szakindítási

engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetése

Képzési

terület

Képzési ág

Alapszakok

Képesítési követelmények

szerinti szakok

f: főiskolai, e: egyetemi

Képesítési követelmények szerinti szakokon

szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási

intézmények

agrár*

agrár műszaki

földmérő és földrendező mérnöki

f: földmérő mérnöki, földrendező mérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, meliorációs mérnöki

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

 

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

f: mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti, élelmiszeripari gépészmérnöki;

e: mezőgazdasági gépészmérnöki

Nyíregyházi Főiskola

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

 

 

tájrendező és kertépítő mérnöki

e: tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési

Budapesti Corvinus Egyetem

 

állatorvos-
tudományi

állatorvosi

e: állatorvosi

Szent István Egyetem

 

erdőmérnöki

erdőmérnöki

e: erdőmérnöki

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

f: agrármenedzser, gazdasági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, tájgazdálkodási, vállalkozó menedzser;

e: gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, területfejlesztési mérnök;

Debreceni Egyetem

Kaposvári Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szent István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Veszprémi Egyetem

 

 

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

f: mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki;

e: informatikus agrármérnök

Debreceni Egyetem

 

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszermérnöki

f: élelmiszer technológus mérnöki

e: élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki, élelmiszermérnöki

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

kertészmérnöki

f: kertészmérnöki, szőlész-borász

e: kertészmérnöki

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Veszprémi Egyetem

 

környezet-

gazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

környezet-

gazdálkodási agrármérnöki

f: környezetgazdálkodási agrármérnöki

e: környezetgazdálkodási agrármérnöki

Debreceni Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

 

 

természetvédelmi mérnök

f: természetvédelmi mérnöki

Debreceni Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

 

vadgazda mérnöki

f: vadgazda mérnöki

Debreceni Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szent István Egyetem

 

mezőgazdasági

állattenyésztő mérnöki

f: állattenyésztő mérnöki, halgazda mérnöki

e:

Szent István Egyetem

Kaposvári Egyetem

 

 

mezőgazdasági mérnöki

f: mezőgazdasági mérnöki

e: agrármérnöki

Debreceni Egyetem

Kaposvári Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Veszprémi Egyetem

 

 

mezőgazdasági szakoktató

f: agrár szakoktató, mérnöktanári

e: mérnöktanári

Debreceni Egyetem

Kaposvári Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szent István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

növénytermesztő mérnöki

f: növénytermesztési mérnöki

e: növényorvosi, agrárkémikus agrármérnöki

Tessedik Sámuel Főiskola

Veszprémi Egyetem

bölcsészet-

tudományi

magyar

magyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudo-

mány, nyelv-

mentor, nyelv-

technológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szakirányok)

f: magyar nyelv és irodalom*, eszperantó nyelvtanár*, ügyviteli*

e: alkalmazott nyelvészet, elméleti nyelvészet, észt, magyar nyelv és irodalom*, magyar mint idegen nyelv*, finn nyelv és irodalom, finnugor, összehasonlító irodalomtudomány, színháztörténet

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

történelem

történelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)

f: történelem*

e: történelem*, régészet, levéltár, új- és a legújabb kori történeti muzeológia

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Károli Gáspár Református Egyetem

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

néprajz

e: néprajz*

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

modern filológia

anglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)

f: angol nyelv és irodalom*

e: amerikanisztika*, angol nyelv és irodalom*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Károli Gáspár Református Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

 

germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika, svéd, norvég, dán szakirányok)

f: német nyelv és irodalom*, német nemzetiségi nyelv és irodalom*;

e: néderlandisztika, német nyelv és irodalom*, német nemzetiségi nyelv és irodalom*, skandinavisztika

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Károli Gáspár Református Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

 

romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/

nemzetiségi, spanyol szakirányok)

f: francia nyelv és irodalom*, olasz nyelv és irodalom*, román nemzetiségi nyelv és irodalom*, spanyol nyelv és irodalom*;

e: francia nyelv és irodalom*, olasz nyelv és irodalom*, portugál nyelv és irodalom*, román nyelv és irodalom*, spanyol nyelv és irodalom*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kodolányi János Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

 

romológia

e: romológia*

Pécsi Tudományegyetem

 

 

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/

nemzetiségi, szlovák/

nemzetiségi, szlovén/

nemzetiségi, ukrán/

nemzetiségi szakirányok)

f: orosz nyelv és irodalom*, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom*, szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom*, szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom*, ukrán nyelv és irodalom*;

e: orosz nyelv és irodalom*, bolgár nyelv és irodalom*, cseh nyelv és irodalom, horvát nyelv és irodalom*, lengyel nyelv és irodalom*, szerb nyelv és irodalom*, szlovák nyelv és irodalom*, szlovén nyelv és irodalom*, ukrán nyelv és irodalom*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

ókori és keleti filológia

ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika-filológia (latin, ógörög) szakirányok]

e: asszirológia, egyiptológia, latin nyelv és irodalom*, ógörög*

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

keleti nyelvek és kultúrák

(pl. altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)

e: altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, japán*, kínai, koreai, török, újgörög nyelv és irodalom*

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

pedagógia és pszichológia

andragógia (felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó művelődés-

szervező, személyügyi szervező, szakirányok)

f: művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó

e: művelődésszervező, humán szervező

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Eötvös József Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola

Zsigmond Király Főiskola

 

 

pedagógia

f: pedagógia (nevelőtanár)

e: pedagógia*

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

pszichológia

f: pszichológia

e: pszichológia*

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

 

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet szakirányok)

e: esztétika; etika, ember- és társadalomismeret*, filozófia*, filmelmélet és filmtörténet*, művészettörténet*, vallástudomány*

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Károli Gáspár Református Egyetem

Miskolci Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

társadalom-

tudományi

politikatudomány

nemzetközi tanulmányok

f: nemzetközi kapcsolatok

e: nemzetközi tanulmányok

Általános Vállalkozási Főiskola

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kodolányi János Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Széchenyi István Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zsigmond Király Főiskola

 

 

politológia

e: politológia*, politológus-közgazdász

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

 

társadalomismeret

informatikus könyvtáros

f: informatikus könyvtáros

e: informatikus könyvtáros

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös József Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

 

 

kommunikáció és médiatudomány

f: kommunikáció, fotóriporter és képszerkesztő

e: kommunikáció

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Kommunikációs Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola

Zsigmond Király Főiskola

 

 

kulturális antropológia

e: kulturális antropológia*

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

 

 

szociológia

e: szociológia*, településtudomány és humánökológia, szociológus-közgazdász

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

társadalmi tanulmányok

 

 

 

szociális

szociális munka

f: általános szociális munkás

e: szociális munkás, szociálpolitikai, szociálpolitikus-közgazdász

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Kodolányi János Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 

 

szociálpedagógia

f: szociálpedagógus

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Debreceni Egyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szent István Egyetem

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola

informatika*

informatikai

gazdaság-

informatikus

e: gazdasági informatikai (rendszer-informatikai), folyamatszabályozó mérnöki, közgazdasági programozó matematikus

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kaposvári Egyetem

Miskolci Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

mérnök informatikus

f: műszaki informatikai*

e: műszaki informatikai*

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Miskolci Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

programtervező informatikus

f: programozó matematikus, számítástechnika-tanári*

e: programtervező matematikus, informatikatanári*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

jogi és

igazgatási

jogtudomány

jogász

e: jogász

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Miskolci Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

igazgatási

bűnügyi igazgatási

(bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

f: bűnügyi, pénzügynyomozói, gazdaságvédelmi

Rendőrtiszti Főiskola

 

 

igazgatásszervező

f: igazgatásszervező

e: közigazgatási

Budapesti Corvinus Egyetem

 

 

igazságügyi igazgatási

f: igazságügyi ügyintéző

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

 

 

munkaügyi és társadalom-

biztosítási igazgatási

f: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

nemzetközi igazgatási

 

 

 

 

rendészeti igazgatási

(biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatás-

rendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokkal)

f: büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, vámigazgatási, nemzetbiztonsági

Rendőrtiszti Főiskola

nemzet-

védelmi és

katonai

védelmi

biztonság- és védelempolitikai

e: biztonság- és védelempolitikai

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

büntetés-

végrehajtási nevelő

 

 

 

 

határrendészeti és

-védelmi vezetői

f: határrendészeti és

-védelmi vezetői

e: határrendészeti és

-védelmi vezetői

 

 

 

nemzetbiztonsági

 

 

 

 

védelmi igazgatási

e: védelmi igazgatási

 

 

katonai

katonai gazdálkodási

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

katonai vezetői

f: katonai vezetői

e: katonai logisztikai, katonai vezetői

 

gazdaság-

tudományok

közgazdasági

alkalmazott közgazdaságtan

f: általános közgazdasági

e: gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdasági szakos közgazdász tanári*

Budapesti Corvinus Egyetem

Debreceni Egyetem

 

 

gazdaságelemzés

 

 

 

 

közszolgálati

f: európai közszolgálati és üzleti szervező, közszolgáltatási közgazdász, nonprofit gazdálkodási

Általános Vállalkozási Főiskola

Budapesti Kommunikációs Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Nemzetközi Üzleti Főiskola

 

üzleti

gazdálkodási és menedzsment

f: gazdálkodási, gazdaságismeret tanári*, háztartásökonómia-

életvitel szakos tanári*, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció

e: gazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanári*

Általános Vállalkozási Főiskola

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Kommunikációs Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Eötvös József Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Harsányi János Főiskola

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Kaposvári Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Kodolányi János Főiskola

Miskolci Egyetem

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Nemzetközi Üzleti Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Tomori Pál Főiskola

Veszprém Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

kereskedelem és marketing

f: kereskedelmi, kereskedelmi közgazdász tanár*, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)

Budapesti Gazdasági Főiskola

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Szolnoki Főiskola

 

 

emberi erőforrások

f: humán erőforrás menedzser

Budapesti Gazdasági Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Szent István Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zsigmond Király Főiskola

 

 

nemzetközi gazdálkodás

f: gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, külgazdasági, nemzetközi kommunikáció

e: nemzetközi kapcsolatok

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Kommunikációs Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szolnoki Főiskola

Tomori Pál Főiskola

 

 

pénzügy és számvitel

f: pénzügyi, számviteli

e: pénzügyi

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Corvinus Egyetem

Károly Róbert Főiskola

Nemzetközi Üzleti Főiskola

Tessedik Sámuel Főiskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

turizmus-

vendéglátás

f: idegenforgalmi és szálloda, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári*, vendéglátó-szállodai közgazdász tanári*

Budapesti Gazdasági Főiskola

Harsányi János Főiskola

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Károly Róbert Főiskola

Kodolányi János Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szolnoki Főiskola

Veszprémi Egyetem

 

 

üzleti szakoktató

f: gazdasági szakoktató

Budapesti Gazdasági Főiskola

műszaki*

anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki

anyagmérnöki

f: anyagmérnöki, kohómérnöki

e: anyagmérnöki, kohómérnöki

Dunaújvárosi Főiskola

Miskolci Egyetem

Veszprémi Egyetem

 

 

faipari mérnöki

f: faipari mérnöki

e: faipari mérnöki, papíripari mérnöki

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

 

könnyűipari mérnöki

f: könnyűipari

e: könnyűipari mérnök

Budapesti Műszaki Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

bio-, környezet- és vegyészmérnöki

biomérnöki

f: biomérnöki

e: biomérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

 

környezetmérnöki

f: környezetmérnöki

e: környezetmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös József Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Veszprémi Egyetem

 

 

vegyészmérnöki

f: vegyészmérnöki

e: vegyészmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építőmérnöki

f: építőmérnöki, településmérnöki, tűzvédelmi

e: építőmérnöki, földmérő és térinformatikai, településmérnöki

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös József Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

műszaki földtudományi

e: bánya- és geotechnikai, előkészítéstechnikai, műszaki földtudományi, olaj- és gázmérnöki

Miskolci Egyetem

 

építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnöki

építész

e: építészmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

 

építészmérnöki

f: építészmérnöki

e: építészmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

 

 

ipari termék- és formatervező mérnöki

e: ipari termék- és formatervezői

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki

f: gépészmérnöki

e: gépészmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

közlekedésmérnöki

f: közlekedésmérnöki, repülőmérnöki

e: közlekedésmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Széchenyi István Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

 

mechatronikai mérnöki

f: mechatronikai mérnök

e: mechatronikai mérnök

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Széchenyi István Egyetem

 

had- és biztonság-

technikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki

f: biztonságtechnikai

e: hadtechnikai menedzser

Budapesti Műszaki Főiskola

Szent István Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

villamos- és energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Miskolci Egyetem

 

 

villamosmérnöki

f: villamosmérnöki, kommunikációtechnikai mérnöki

e: villamosmérnöki

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

műszaki menedzser, műszaki szakoktató

műszaki menedzser

f: műszaki menedzser

e: műszaki menedzser

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Miskolci Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Veszprémi Egyetem

 

 

műszaki szakoktató

f: műszaki szakoktató, mérnöktanári

e: mérnöktanári

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Főiskola

Debreceni Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szent István Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

orvos- és egészség-

tudományi

orvostudományi

általános orvos

e: általános orvostudományi

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

fogorvos

e: fogorvos-tudományi

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

gyógyszerész

e: gyógyszerésztudományi

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

egészségtudo-

mányi

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányok)

f: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt

e: ápoló

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

 

 

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő szakirányok)

f: közegészségügyi-járványügyi felügyelő, védőnő

e: védőnő, népegészségügyi felügyelő, egészségügyi-tanár*

Debreceni Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányok)

f: egészségbiztosítási, egészségügyi ügyvitelszervező egészségbiztosítás

e: informatikus egészségügyi menedzser (egészségügyi informatikus)

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

 

 

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányok)

f: orvosdiagnosztika laboratóriumi analitikus, diagnosztikai képalkotó, optometrista

Debreceni Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

pedagógus-

képzés

óvodapedagógus, tanító

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal)

f: óvodapedagógus, nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus-horvát, nemzetiségi óvodapedagógus-német, nemzetiségi óvodapedagógus-román, nemzetiségi óvodapedagógus-szerb, nemzetiségi óvodapedagógus-szlovák, nemzetiségi óvodapedagógus-szlovén

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös József Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kaposvári Egyetem

Kecskeméti Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola

 

óvodapedagógus, tanító

tanító (nemzetiségi szakirányokkal)

f: tanító, nemzetiségi (cigány-roma) tanító, nemzetiségi (horvát) tanító, nemzetiségi (német) tanító, nemzetiségi (román) tanító, nemzetiségi (szlovák) tanító, nemzetiségi (szlovén) tanító

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eötvös József Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kaposvári Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Kecskeméti Főiskola

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Tessedik Sámuel Főiskola

Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola

 

 

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

f: konduktor-óvodapedagógus, konduktor tanító

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete

 

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)

f: hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája

e: gyógypedagógia

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kaposvári Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

sport-

tudomány

sport

testnevelő-edző

f: testnevelő tanár, szakedző

e: testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

testkultúra

sportszervező

f: sportmenedzser

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés

f: rekreáció, egészségtantanár

e: egészségtantanár

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

humánkineziológia

e: humánkineziológia

Semmelweis Egyetem

természet-

tudomány

élő természet-

tudomány

biológia

f: biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor

e: alkalmazott növénybiológus, alkalmazott zoológus, biofizikus, biológus, molekuláris biológus, biológiatanári

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

 

élettelen termé-

szettudomány

fizika

f: fizikatanári*

e: fizikus, alkalmazott fizikus, fizikus-mérnök, informatikus fizika (fizikus informatikus), mérnök-fizikus, csillagász, fizikatanári*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

kémia

f: vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári*

e: informatikus vegyész (kémiai informatikus), klinikai kémikus, vegyész, kémiatanári*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

föld- és földrajz-

tudományi

földrajz

f: földrajztanári*

e: földrajztanári*, geográfus

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Miskolci Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

 

földtudományi

e: geofizikus, geológus, meteorológus, térképész

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

környezettudo-mány (pl. technika szakirány)

környezettan (pl. technika szakirány)

f: környezetvédelem-tanári*, technikatanári*

e: környezettudományi, környezettan-tanári*, technikatanári*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Veszprémi Egyetem

 

matematika-

tudomány

matematika

f: matematikatanári*

e: matematikatanári*, alkalmazott matematikus, matematikus, ábrázológeometria-tanári*

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eszterházy Károly Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

természetismeret

természetismeret

 

 

művészet0

építőművészet

építőművészet

e: építész

Magyar Iparművészeti Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

iparművészet

kerámiatervezés

e: szilikátipari tervező

Magyar Iparművészeti Egyetem

üvegtervezés

fémművesség

e: formatervező

Magyar Iparművészeti Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

formatervezés

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítő szakirányokkal)

e. textiltervező

Magyar Iparművészeti Egyetem

tervezőgrafika

e: vizuális kommunikáció

Magyar Iparművészeti Egyetem

fotográfia

alkalmazott látványtervezés

e: látványtervező

f: látványtervező

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kaposvári Egyetem

design- és művészetelmélet

e: design menedzser, vizuális és környezetkultúra-tanári*

Magyar Iparművészeti Egyetem

képzőművészet

festőművész

e: festő

Magyar Képzőművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem

szobrászművész

e: szobrász

Magyar Képzőművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem

grafikusművész

e: képgrafika, tervezőgrafika

Magyar Képzőművészeti Egyetem

restaurátorművész (pl. hangszer restaurátor szakirány)

e: restaurátor

Magyar Képzőművészeti Egyetem

intermédia-művész

e: intermédia

Magyar Képzőművészeti Egyetem

képzőművészet elmélet

e: vizuális nevelőtanár*

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

színházművészet

színművész (báb-

és zenés színész szakirányokkal)

e: színész

f: színész

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Kaposvári Egyetem

színházrendező (zenés színházrendező szakiránnyal)

e: színházrendező

Színház- és Filmművészeti Egyetem

színházi koreográfus

e: koreográfus

Színház- és Filmművészeti Egyetem

színházi dramaturg

e: színháztudományi

Színház- és Filmművészeti Egyetem

film- és

videó művészet

mozgókép (adásrendező, vágó, hangmester szakirányokkal)

e: film- és televízió rendező

f: adásrendező, vágó, hangmester

Színház- és Filmművészeti Egyetem

kameraman

e: film- és televízió operatőr

f: kameraman

Színház- és Filmművészeti Egyetem

gyártásszervező

e: film- és televízió producer

f: gyártásszervező

Színház- és Filmművészeti Egyetem

televíziós műsorvezető, műsorrendező

e: televíziós műsorvezető, rendező

Színház- és Filmművészeti Egyetem

animáció

e: vizuális kommunikáció

Magyar Iparművészeti Egyetem

zeneművészet

előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

e: hangszerművész, tanár;*

(oboa, klarinét, fagott, kürt,

trombita, harsona, tuba,

ütőhangszer, mélyhegedű,

gordonka, gordon, zongora,

orgona, csembalo, hárfa,

gitár), karmesterképző;

zenetudományi;

énekművész, -tanár;*

operaénekes,

magánénektanár;*

zongorakísérő-korrepetítor,

egyházzene, tanár;*

fuvolaművész, tanár*

hegedűművész, tanár*

énekművész, tanár*

f: hangszertanár;

kameraművész;*

(cimbalom, harmonika)

hangszertanár;

kameraművész; * (fuvola,

oboa, klarinét, fagott, kűrt,

trombita, harsona, tuba,

ütőhangszer, hegedű,

mélyhegedű, gordonka,

gordon, zongora, orgona,

hársfa, gitár)

zongorakísérő-korrepetítor

egyházzene, tanár*

régizenetanár;

kamaraművész;* (csembaló,

barokkhegedű,

barokkgordonka, viola da

gamba, blockflőte,

magánénektanár; ének-

kamaraművész,*

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Debreceni Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Debreceni Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

nincs képzőhely

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

jazzhangszer előadóművész, tanár* (jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombitsa, jazzharsona, jazzszakxofon, jazzdob), jazzének előadóművész, tanár*

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

alkotóművészet és

muzikológia

(zeneszerzés, jazz-

zeneszerzés,

muzikológia,

zeneelmélet,

zeneismeret

szakirányokkal)

e: zeneszerzés, tanár,*

zenetudományi tanár;*

zeneelmélet-tanár;*

szolfézstanár;* rádiós és

televíziós zenei rendező;

zenei menedzser;

f: jazz-zeneszerzés és

hangszerelés;

zeneelmélet-szolfézstanár,

karvezető*

szolfézstanár,*

fúvószenekari karnagy

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Debreceni Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

táncművészet

táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

f: balettművész, néptánc-színházi tánc, kortárstánc művész

Magyar Táncművészeti Főiskola

Budapesti Kortárstánc Főiskola

koreográfus

f: koreográfus, kortárstánc koreográfus, táncművészeti szakíró

Magyar Táncművészeti Főiskola

Budapesti Kortárstánc Főiskola

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

f: táncpedagógus,* kortárstánc pedagógus*

Magyar Táncművészeti Főiskola

Budapesti Kortárstánc Főiskola

multimédia

média design

e: vizuális kommunikáció

Magyar Iparművészeti Egyetem

multimédia programszerkesztő

e: multimédia programszerkesztő-rendező, mozgókép-tudományi

Színház- és Filmművészeti Egyetem

 

zenekultúra

ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)

e: ének-zenetanár, karvezetés;*

f: ének-zenetanár, karvezetés;* ének-zenetanár;*

ének-zene, egyházzene*

ének-zene, népzenetanár;*

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Berzsenyi Dániel Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Eötvös József Főiskola

Nyíregyházi Főiskola

Szegedi Tudományegyetem

Berzsenyi Dániel Főiskola

Debreceni Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

vizuális kultúra

kézműves

 

 

környezetkultúra

f: rajztanári;* vizuális kommunikáció tanári;*

Eszterházy Károly Főiskola

Kaposvári Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Berzsenyi Dániel Főiskola

Szegedi Tudományegyetem

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra

drámainstruktor

 

 

mozgóképkultúra

mozgóképkultúra és médiaismeret

 

 

* Az 1993. évi LXXX. törvény alapján képesítési követelményeket meghatározó jogszabályok szerinti tanári szakok.

5. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

I.

Hatályukat vesztő kormányrendeletek

1. 158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a tanító, a konduktor-tanító és az óvodapedagógus alapképzésben a képesítési követelményekről,

2. a) 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 69/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet, 107/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet, 174/2000. (X. 30.) Korm. rendelet, 119/2002. (V. 15.) Korm. rendelet, 221/2002. (X. 24.) Korm. rendelet és 4/2003. (I. 8.) Korm. rendelet,

3. 6/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a szociális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

4. a) 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 73/2002. (IV. 12.) Korm. rendelet, 3/2003. (I. 8.) Korm. rendelet és 166/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

5. a) 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 29/1998. (II. 18.) Korm. rendelet, 38/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, 83/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet, 123/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 146/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet, 240/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet, 3/2002. (I. 11.) Korm. rendelet és 159/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet,

6. 166/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki szak képesítési követelményeiről,

7. 167/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szak képesítési követelményeiről,

8. 168/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet a humán erőforrás menedzser szak képesítési követelményeiről,

9. 169/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szak képesítési követelményeiről,

10. 46/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak képesítési követelményeiről,

11. 160/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet a főiskolai és az egyetemi szintű egészségtan-tanár szakok képesítési követelményeiről,

12. a) 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet a természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 152/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet, 8/1999. (I. 18.) Korm. rendelet, 160/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet, 55/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet, 193/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet és 24/2001. (II. 14.) Korm. rendelet,

13. a) 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet az agrár-felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 159/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet, 20/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, 167/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet, 187/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet, 94/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 169/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

14. a) 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a katonai felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 87/2001. (V. 30.) Korm. rendelet és 131/2005. (VII. 8.) Korm. rendelet,

15. a) 55/1999. (III. 31.) Korm. rendelet a rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 7/2002. (I. 26.) Korm. rendelet és 170/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

16. 124/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet az egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok alapképzési szak képesítési követelményeiről,

17. 161/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a főiskolai szintű fotóriporter és képszerkesztői alapképzési szak képesítési követelményeiről,

18. a) 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 2/2003. (I. 8.) Korm. rendelet,

19. 54/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet a jogtudományi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

20. 83/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet a főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző alapképzési szak képesítési követelményeiről,

21. 84/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyetemi szintű molekuláris biológus alapképzési szak képesítési követelményeiről,

22. a) 97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről,

b) valamint az azt módosító 60/2002. (III. 29.) Korm. rendelet,

23. 168/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet a gyógypedagógiai felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

24. 263/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a főiskolai szintű üzleti kommunikáció alapképzési szak képesítési követelményeiről,

25. 36/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a főiskolai szintű európai szintű közszolgálati és üzleti szervező alapképzési szak képesítési követelményeiről,

26. 37/2001. (III. 5.) Korm. rendelet az egyetemi szintű gazdasági informatika alapképzési szak képesítési követelményeiről,

27. a) 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről,

b) valamint az azt módosító 122/2002. (V. 15.) Korm. rendelet és 168/2003. (X. 21.) Korm. rendelet,

28. 44/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a testkulturális felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről,

29. 121/2002. (V. 15.) Korm. rendelet az egyetemi szintű politológia alapképzési szak képesítési követelményeiről,

30. 219/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a főiskolai szintű konduktor-óvodapedagógus alapképzési szak képesítési követelményeiről,

31. 220/2002. (X. 24.) Korm. rendelet az egyetemi szintű informatikus agrármérnök alapképzési szak képesítési követelményeiről,

32. 222/2002. (X. 24.) Korm. rendelet a főiskolai szintű szőlész-borász alapképzési szak képesítési követelményeiről,

33. 5/2003. (I. 8.) Korm. rendelet az egyetemi szintű informatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak képesítési követelményeiről,

34. 6/2003. (I. 8.) Korm. rendelet az egyes alapképzési szakok képesítési követelményeinek módosításáról,

35. 16/2003. (II. 19.) Korm. rendelet a főiskolai szintű diagnosztikai képalkotó alapképzési szak képesítési követelményeiről.

II.

Hatályukat vesztő jogszabályi rendelkezések

1. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/1997. (I. 15.) Korm. rendelet 12. §-ának (8) bekezdése.

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése.

3. A devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról szóló 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a.

4. A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 1–8. és 10–16. számú mellékletei.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!