nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
2010-03-05
2016-09-22
5

101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról1

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (6) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előtt kezdeményezett alább felsorolt eljárásokért:

a)2

b)3 a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel szabályozott utazásszervezői és -közvetítői tevékenység engedélyezéséért, adatváltozás és nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások kötelező bejelentésének bejegyzéséért, nyilvántartásból kérelemre való törléséért;

c) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a szerinti nyilvántartásba való bejegyzéséért, a nyilvántartás adataiban történt változások bejegyzéséért, a nyilvántartásból a tevékenység megszűnése miatt az R. 20. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kérelemre történő törléséért, valamint az ingatlanra vonatkozó használati jog értékesítésének az R. 23. §-a szerinti engedélyezéséért;

d)4 a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben szabályozott csatlakozóvezeték- és felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytató gázszerelő engedélyezésért, a nyilvántartás adataiban történő változások bejegyzéséért, valamint a nyilvántartásból kérelemre való törléséért;

e) az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet 3. § (1) és 7. § (2) bekezdésében szabályozott idegenvezetői névjegyzékbe történő felvételért, valamint az idegenvezetői igazolvány és azonosító kártya kiadásáért és másolat kiállításáért;

f)5 a nemesfémtárgyak és termékek fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és – hitelesítési tevékenységéért, az egyenértékűség megállapítási-, valamint az engedélyezési eljárásért;

g)6 az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba sorolható termékek forgalomba hozójának (és/vagy gyártójának), és üzletének vagy telephelyének engedélyezéséért.

(2)7 Az eljárási díj mértéke:

a)8

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt eljárások esetén 10 000 forint,

c) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt eljárások esetén 20 000 forint,

d) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt eljárások esetén 5 000 forint,

e) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt eljárások esetén 10 000 forint,

f) az (1) bekezdés g) pontjában foglalt eljárások esetén 40 000 forint,

g) a másolat kiadásáért 4 000 forint.

(3)9

(4)10 Az (1) bekezdésben foglalt eljárások esetén a nyilvántartások adataiból történő adatszolgáltatásért 2200 forint eljárási díjat kell fizetni.

2. § A jogorvoslati eljárás díja az 1. § (1) bekezdésében foglalt eljárások esetén egységesen 5000 forint.

3. § (1) A díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 10032000-00282448 számú számlája javára, 310 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével történő átutalási megbízással teljesíthető. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az MKEH számlát állít ki.

(2) A díj megfizetését igazoló iratot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell.

(3) Az MKEH a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

4. § A díjat, illetőleg túlfizetés esetén a díjtöbbletet az MKEH hivatalból, harminc napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

5. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az Itv. 5. és 6. §-ában foglaltakat,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2)–(7) bekezdésében foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,

e) a díj biztosítására, behajtására és a fizetési kedvezményekre az Itv. 88. §-ában foglaltakat

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(2)11

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!