nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
2016-09-09
2019-02-01
11
Jogszabály

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól1

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §2

1/A. §3 E rendelet alkalmazásában:

a)4 HKR: Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képező, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az országos katasztrófavédelmi feladatokhoz való közreműködés érdekében létrehozott, a Magyar Honvédség meglévő képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekből felépülő, ideiglenes szervezet,

b) objektumvédelmi terv: a veszélyes ipari üzem vagy veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó személyi állomány mentése, a haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv,

c)5 ÁKT: Ágazati Katasztrófavédelmi Terv, amely meghatározza – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek megfelelően – a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenysége tervezésére, szervezésére, működésére, riasztására, részleges vagy teljes aktivizálására és ezek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

d)6 honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

2. §7 (1) A HKR kijelölt elemei közreműködnek a katasztrófák károsító hatásai elleni védekezés minden időszakában, így a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a Kat. 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély időszakában, a katasztrófák elleni védekezés során, a következmények felszámolásában, a helyreállításban és a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

(2)8 A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintő katasztrófahelyzet, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi állomány, vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli felszámolása, valamint a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy annak operatív munkaszerve, valamint a védelmi igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

3. §9 A HKR elemei katasztrófák bekövetkezésekor, vagy kialakulásuk veszélye esetén kerülnek aktivizálásra.

3/A. §10 A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszere katasztrófa-helyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer keretében, az Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központjától kapott összesített sugárzási adatokat szolgáltat a Védelmi- és Közigazgatási Csoport (a továbbiakban: VKCS), a Stratégiai Művelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: SMVCS-KOT) és az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer részére a Magyarország területén kialakult esetleges vegyi- és sugárhelyzetről.

A HKR felépítése

4. §11 A honvédelmi miniszter által kijelölt állami vezetőként a KKB tagja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT).

5. §12 A HKR elemei:

a) a VKCS,

b) az SMVCS-KOT,

c) a Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Csoportja (a továbbiakban: MVCS-KOCS),

d) a Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: KOCS),

e) az Operatív Csoport (a továbbiakban: OCS),

f) a végrehajtó erők,

g) az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK),

h) az MH Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: JVCS).

A HKR működtetésével összefüggő feladatok
a védekezés időszakában

6. §13

7. §14 A HM KÁT a védekezés időszakában

a) irányítja a VKCS-t,

b) jóváhagyásra előterjeszti a honvédelmi miniszternek a katasztrófaveszély esetén alkalmazandó intézkedések, a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének szabályait, továbbá a különleges jogrendet el nem érő mértékű katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat,

c) felterjeszti a honvédelmi miniszternek a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) jogkörét meghaladó kirendelésekre vonatkozó javaslatokat, előkészíti a tájékoztatót az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága részére.

8. §15 A HVKF a védekezés időszakában

a) dönt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 37. § (3) bekezdés alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,

b) felügyeli az alárendeltségébe tartozó, katasztrófavédelmi feladatokat végrehajtó állomány tevékenységét,

c) irányítja az SMVCS-KOT-ot.

9. §16 (1) A VKCS a HKR felsőszintű közigazgatási, védelmi igazgatási és külső-belső koordinációs feladatokat ellátó szerve, mely a HM KÁT döntéseinek előkészítéséért, illetve a honvédelmi miniszter részére felterjesztésre kerülő javaslatok szakmai kidolgozásáért, a HM-hez beérkező igények pontosításáért, és a pontosított igények SMVCS-KOT felé történő továbbításáért, valamint a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központtal (a továbbiakban: NVK) történő együttműködésért felel.

(2) A VKCS részleges vagy teljes állománnyal a HM KÁT intézkedése alapján, a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra. Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, a VKCS vezetőjének döntése alapján – a HM KÁT tájékoztatása mellett – a VKCS részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.

(3)17 A VKCS vezetői beosztást a HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egysége, illetve a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége vezetői állományából a HM KÁT által kijelölt személyek látják el.

(4) A VKCS szakmai összetételét a HM KÁT határozza meg. A HVKF-et a VKCS-ben az általa kijelölt és vezényelt állandó összekötő képviseli.

(5) A VKCS állomány és a HVKF összekötő feladatellátása heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján, illetve az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között történik.

(6) A VKCS a védekezés időszakában

a) kidolgozza a HM KÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a honvédelmi ágazatra háruló feladatok végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,

b) előkészíti a honvédelmi miniszter és a HM KÁT döntéseit,

c) a HM KÁT által meghatározottak szerint koordinálja a feladatok végrehajtását,

d) kiküldött ágazati szakértőin keresztül a HM nevében folyamatos kapcsolatot tart fenn a KKB operatív munkaszervével, a védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel, a védelmi igazgatás területi és helyi szerveivel, valamint a honvédelemben közreműködő szervekkel, elemzi az információkat és végzi a szükséges HM-en belüli és kívüli koordinációt,

e) közreműködik a fővárosi és megyei védelmi bizottságok hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és végrehajtásában,

f) folyamatosan együttműködik az SMVCS-KOT-tal és pontosított információkkal látja el azt az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában, mely tevékenység nem befolyásolja a KKB NVK részéről a VKCS, illetve az SMVCS-KOT irányába történő párhuzamos információáramlást.

10. §18 (1) Az SMVCS-KOT a HKR felsőszintű katonai vezetési feladatokat ellátó szerve, amely részleges vagy teljes állománnyal a HVKF intézkedése alapján, a HM KÁT egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra. A feladatellátás heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján, illetve az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között történik.

(2) Azonnali intézkedést igénylő helyzetben, az SMVCS-KOT parancsnokának döntése alapján – a HM KÁT és a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett – az SMVCS-KOT részleges vagy teljes állománnyal kerül aktivizálásra.

11. §19 (1) Az SMVCS-KOT parancsnok feladatait, valamint az SMVCS-KOT szakmai feladatait a HVKF által kijelölt személyek látják el. Az SMVCS-KOT a HVKF intézkedése alapján, az SMVCS-KOT parancsnok javaslatára további személyekkel kiegészíthető.

(2) Az SMVCS-KOT a védekezés időszakában

a) összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges információkat,

b) riasztja a katasztrófavédelemre kijelölt honvédségi erőket,

c) kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,

d) a HVKF, illetve a honvédelmi miniszter döntése alapján kirendeli a riasztott erőket,

e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont honvédségi erőket,

f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,

g) javaslatot tesz a HKR-be kijelölt erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint a katasztrófavédelembe bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,

h) folyamatosan információt biztosít a VKCS részére a honvédségi erők védekezésben való közreműködésére irányuló, HM-hez érkező igények teljesíthetőségéről, illetve azok teljesítésének helyzetéről,

i) az MH-n kívüli együttműködőkkel a VKCS-n keresztül tartja a kapcsolatot,

j) előkészíti a HVKF-nek a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.

12. §20 (1) Az MVCS-KOCS és a KOCS a HKR középszintű katonai vezetési szerve, amely teljes állománnyal az SMVCS-KOT parancsnok intézkedése alapján kerül aktivizálásra. A feladatellátásuk heti váltásban, havi szolgálatvezénylés alapján, illetve az aktivizálást követően 24 órás váltásban, laktanyán kívüli készenléti szolgálat keretei között történik.

(2) Az MVCS-KOCS és KOCS működtetésére kötelezett szervezeteket a HVKF jelöli ki.

(3) Az MVCS-KOCS a védekezés időszakában az SMVCS-KOT irányítása alapján az OCS-okon keresztül, a KOCS-ok pedig közvetlenül vezetik a végrehajtó erőket.

12/A. §21

13. §22 A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az SMVCS-KOT parancsnok vagy az MVCS-KOCS-ot, illetve a KOCS-okat működtető szervezetek vezetőinek javaslata alapján a HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen kialakított munkacsoportoktól eltérő végrehajtó szervezetek is kialakíthatók és felkészítés után alkalmazhatók.

14. §23 A végrehajtó erők a HKR aktivizálását követően a várható következmények előrejelzésére, megelőzésére, a védekezésben, a következmények felszámolásában és a helyreállításban történő közreműködésre, feladat végrehajtásra kijelölt és felkészített erők, munkacsoportok.

15. § (1) A végrehajtó erők feladatai:

a)24 a nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésre ellenőrző és jelző szervezet működtetése, folyamatosan mérési adatok szolgáltatása a Magyarország területén a gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi riasztás adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez,

b)25 közreműködés az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, illetve a KOCS-ok feladatszabása alapján a katasztrófák elleni védekezésben.

(2)26 A katasztrófavédelmi tevékenységet végző katonai erők sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem kerülnek, vezetésük az MH Művelet Vezetési Rendszer (a továbbiakban: MH MVR) vezetési rendje szerint történik. A katasztrófavédelmi munkák helyszínén szakmai feladataikat a helyi védelemvezető határozza meg, a kirendelt erők parancsnokai útján.

(3) A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és felkészített, munkavédelmi oktatásban részesített, a szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott erők vehetnek részt.

(4)27 Amennyiben a kialakult helyzet az igénybevételt nem indokolja, azonban a fokozott alkalmazási készség elérése indokolt, a HM KÁT a kijelölt erők részére ideiglenes készenléti szolgálatot rendelhet el.

(5)28 Az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete az SMVCS-KOT útján hajtja végre a katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosítását, ellátja az ÁKT-ben meghatározott közegészségügyi-járványügyi feladatokat.

(6)29 Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete adatot biztosít a katasztrófák elleni védelem megszervezéséhez.

(7)30

15/A. §31 Az ÁIK végrehajtja a 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat – nukleáris-, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben –, értékelt adatokat szolgáltat a VKCS javaslatai, illetve az SMVCS-KOT döntései előkészítéséhez, és azonnal értesíti a közvetlenül veszélyeztetett katonai szervezeteket.

Együttműködés a KKB munkaszerveivel32

16. §33 A KKB operatív munkaszervében ágazati szakértőként részt vesznek a VKCS-nak a HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egységének és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egységének kijelölt képviselői. Feladatkörükben egyidejűleg, folyamatosan információt szolgáltatnak a VKCS és az SMVCS-KOT részére.

17. §34 A KKB tudományos munkaszervébe, illetve a Műszaki Tudományos Tanácsba ágazati szakértőt a HM KÁT jelöl ki.

Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás35

18. § A HKR riasztása történhet

a) az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,

b) a honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, katasztrófahelyzet, valamint az ágazaton kívüli katasztrófahelyzet esetén az állományilletékes parancsnok vagy vezető (a továbbiakban együtt: állományilletékes parancsnok), illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése, valamint

c) az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet értesítése alapján.

19. § (1)36 A KKB-tól, annak operatív munkaszervétől, valamint annak működése eléréséig a megyei, fővárosi védelmi bizottságoktól érkező katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködésre történő felkérés esetén a VKCS, illetve a VKCS kikülönített elemeként a KKB operatív szervébe beosztott ágazati szakértők ágazati központi ügyeleti szerv általi riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását a HM KÁT rendeli el. A HKR 5. § b)-h) pontjaiban meghatározott elemeinek riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását a HM KÁT egyidejű tájékoztatása mellett a HVKF rendeli el.

(2)37 A HKR teljes aktivizálására a VKCS vezető és az SMVCS-KOT parancsnoka együttes javaslatot tesz a HM KÁT részére a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett.

(3)38 A HKR 5. § b)–h) pontjaiban meghatározott elemeinek riasztását, illetve a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását – azonnali intézkedést igénylő esetben a HM KÁT és a HVKF egyidejű tájékoztatása mellett – az SMVCS-KOT parancsnoka is jogosult elrendelni.

(4)39

(5)40 A veszélyeztetett szervek, szervezetek riasztását az ágazat központi ügyeleti szerve az SMVCS-KOT parancsnok jóváhagyásával végzi.

19/A. §41 A 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében és a 19. § (1) és (3) bekezdésében hivatkozott készenléti szolgálatok részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak, az arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed különösen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint a honvédségi közreműködés mértékére.

A honvédelmi erők ágazaton kívüli igénybevételének rendje42

20. §43 (1)44 A honvédelmi erők kirendelésének általános rendje szerint a katasztrófa típusa szerinti országos hatáskörű irányító szerv, illetve a megyei, fővárosi védelmi bizottság az igénybevételre vonatkozó kérését a KKB-hez, vagy annak operatív munkaszervéhez terjeszti fel. A KKB, vagy annak operatív munkaszerve az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben a kormányzati koordinációs szerv nem kerül összehívásra az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerve részére kell megküldeni, aki erről haladéktalanul értesíti a VKCS vezetőjét, illetve az SMVCS-KOT parancsnokát. A kirendelésről a honvédelemi miniszter, illetve a HVKF dönt.

(2) A kirendelésre vonatkozó igényt a kezdeményezőnek – a felkészülés érdekében – a KKB-hoz történő felterjesztéssel egyidejűleg az ágazat központi ügyeleti szervének is meg kell küldeni.

21. §45 (1) Rendkívüli esetben, amennyiben a katasztrófa következtében az élet- és vagyonmentés indokolja az azonnali intézkedést és katonai képességek közreműködését, a védelmi igazgatási, rendvédelmi, vagy az Országos Mentő Szolgálathoz tartozó szervek igénye alapján, illetve ha az ebből adódó késedelem súlyos következménnyel járna, közvetlenül az érintett által felkért katonai szervezet parancsnoka a regionális együttműködés kereteire figyelemmel saját hatáskörben dönt a segítségnyújtásról, melynek során a közreműködés mértéke és jellege nem veszélyeztetheti az adott katonai szervezet alaprendeltetés szerinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a készenlét fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kirendelés és feladatvégrehajtás jóváhagyását az adott katonai szervezet parancsnoka a tevékenység megkezdésével párhuzamosan a hadműveleti ügyeleti szolgálatok útján, illetve aktivizált HKR esetén a HKR vezetési rendjének megfelelő úton kezdeményezi a HVKF-nél.

(3) A rendkívüli kirendelésről a KKB operatív munkaszervét – annak működése esetén – az SMVCS-KOT parancsnoka a VKCS-n keresztül tájékoztatja.

(4) A rendkívüli kirendelés időtartama kizárólag a közvetlen életveszély és a jelentős anyagi kár bekövetkezte közvetlen veszélyének fennállásáig, illetve a védekezésben résztvevő társszervek, szervezetek részére történő feladatátadásig terjedhet ki.

(5) Az (1) és (4) bekezdésekben foglalt feltételek megszűnését követően, a további közreműködésre vonatkozó elöljárói feladatszabás hiányában a kirendelt képességeket haladéktalanul vissza kell vonni.

(6) A rendkívüli kirendelések során felmerülő veszteségek pótlásáról, költségek elszámolásáról és járandóságok biztosításáról a kirendelő katonai szervezet parancsnokának összefoglaló jelentésére és előterjesztésére figyelemmel a HVKF dönt.

A HKR működési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történő felkészülés időszakában

22. § A honvédelmi miniszter a felkészülés és a megelőzés időszakában

a)46 kiadja a HKR Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ),

b) jóváhagyja az ÁKT-t,

c)47

d) szabályozza a HM katasztrófavédelmi készenléti szolgálatai vezénylésének rendjét.

e)48

23. §49 A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) gondoskodik a HKR felkészítéséről,

b) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,

c) kijelöli a KKB szerveibe a HM-et képviselő szakembereket,

d) a katasztrófavédelmi ágazati költségvetés felhasználása irányelveinek jóváhagyásával gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges egyes eszközök beszerzéséről, a feladatok végrehajtására kijelölt állomány védelméhez szükséges egyes technikai és védőeszközök biztosításáról,

e) meghatározza a VKCS szakmai összetételét.

24. §50 A HVKF a felkészülés és a megelőzés időszakában

a) szabályozza a középszintű vezető szervek, végrehajtásban részt vevő katonai szervezetek Katasztrófavédelmi Alkalmazási Terveinek kidolgozását,

b) kijelöli az MVCS-KOCS-ot, a KOCS-okat, illetve a tervezett végrehajtó erőket,

c) jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT útján a honvédelmi miniszter részére az egyes katasztrófatípusok sajátosságaira kidolgozott ÁKT-t,

d) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos meglétét,

e) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a HKR riasztási feltételeit,

f) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök hadrafoghatóságáról,

g) kijelöli az MH nukleáris, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet HKR részeként működő elemeit, szabályozza a működés rendjét,

h) meghatározza az SMVCS-KOT szakmai összetételét.

25. § (1)51 A HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egysége a felkészülés és megelőzés időszakában

a)52 felelős a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti jogszabály szakmai előkészítéséért, a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával,

b) elkészíti a HKR SZMSZ-ét,

c) elkészíti a HKR költségvetésének felhasználására vonatkozó irányelveket, valamint a katasztrófavédelmi elemi költségvetést,

d)53 koordinálja a HM KÁT KKB-ban való képviseletéből adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat,

e)54 koordinálja a KKB szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a HM-et a katasztrófavédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,

f)55 javaslatot tesz a HM KÁT részére a központi államigazgatási szervekkel való szakmai kapcsolattartás rendjére,

g) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok minisztériumi szintű koordinációs feladatait,

h)56 meghatározott állományának készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a VKCS működését.

(2)57

(3)58 A HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége a felkészülés és megelőzés időszakában

a) koordinálja a HM KÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,

b) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,

c) a katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve részt vesz a megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei komplex védelmi igazgatási továbbképzésének megszervezésében, végrehajtásában,

d) javaslatot tesz a HM KÁT részére a központi államigazgatási szervekkel való – védelmi igazgatással kapcsolatos – szakmai kapcsolattartás rendjére,

e) meghatározott állományának készenléti szolgálatba vezénylésével biztosítja a VKCS működését,

f) biztosítja a VKCS működésének infrastrukturális feltételeit.

(3a)59 A HM SMVCS-KOT működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége a felkészülés és megelőzés időszakában

a) koordinálja az ÁKT kidolgozását és összeállítja az ÁKT-t,

b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében, ennek keretében elkészíti a gyakorlatok minisztériumi szintű levezetési tervét,

c) összehangolja a középszintű vezető szervek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező és kidolgozó munkáját,

d) biztosítja az SMVCS-KOT riasztási, aktivizálási feltételeit,

e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének ellenőrzését,

f) előkészíti és levezeti az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.

(4)60 A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minősítésének nyilvántartását és

b) működteti az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” adatbázist.

(4a)61 A (4) bekezdés b) pontja szerinti adatbázis felhasználhatóságát a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége biztosítja a HM SMVCS-KOT működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége és az Ágazati Információs Központot működtető katonai szervezet részére.

Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi
tervezése62

26. §63 (1) Az ágazaton belüli engedélyköteles veszélyes tevékenységek, valamint létesítmények körét külön jogszabály határozza meg.

(2) A veszélyes ipari üzem vagy veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, külön jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre objektumvédelmi tervet kell készíteni.

(3) Az ágazati létesítmény parancsnoka

a) a felkészülés és megelőzés időszakában kidolgozza, legalább három évente, illetve az objektum és környezetének megváltozását követően azonnal felülvizsgálja az objektumvédelmi tervet, és arról tájékoztatja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezetet, valamint a segítségnyújtásra felkért külső helyi katasztrófavédelmi szerveket,

b) biztosítja az objektumvédelmi terv végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit,

c) a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezet bevonásával katasztrófavédelmi gyakorlatot vezet a létszám 50%-át meghaladó személyi változás esetén, de legalább évente egyszer.

27. §64

A honvédelmi szervezet tevékenysége közvetlen katasztrófaveszély esetén

28. §65 A honvédelmi ágazatot érintő súlyos szerencsétlenség és katasztrófa, illetve katasztrófaveszély esetén a veszélyeztetett honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnoka (ügyeleti szolgálata)

a) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót (elöljáró ügyeleti szolgálatot) és a mentésben közreműködésre tervezett külső szerveket,

b)66 az objektumvédelmi tervben foglaltak, illetve az SMVCS-KOT parancsnok intézkedése alapján azonnal megkezdi a személyek mentését, az életveszély elhárítását, a technikai és anyagi eszközök mentését, a következmények felszámolását.

Segítségnyújtás nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz67

29. §68 (1)69 A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a Kormány döntéseinek és az Országgyűlés határozatainak előkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati koordinációját a HM KÁT végzi.

(2)70 A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közreműködő erői és eszközei kijelölésével, felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntéséből adódó feladatokat – az érintett honvédelmi szervezetekkel együttműködésben – a HVKF végzi.

A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés,
felkészítés, kiképzés

30. § (1)71 A HM KÁT szakirányítást gyakorol a VKCS, illetve az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint a HKR elemeinek gyakorlatokon történő részvétele felett.

(2)72 A HVKF

a) intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt állomány felkészítési rendszere, módszere, tematikája kidolgozására,

b) irányítja a középszintű vezető szervek katasztrófavédelmi felkészítését, kiképzését és a gyakorlatok tervezését,

c) biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés keretében szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon történő részvételét.

(3)73 A HM SMVCS-KOT működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége által az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó, a HVKF útján felterjesztett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.

(3a)74 A VKCS szakmai felkészítését a HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egysége és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége közösen szervezi, a közösen felterjesztett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.

(4)75 Az MVCS-KOCS-ot, illetve KOCS-ot felállító szervezet megszervezi a védekezésre kijelölt szervezetek állományának felkészítését.

(5) Az állományilletékes parancsnok végrehajtja az érintett állomány kiképzését és a védelmi tervben meghatározott feladatok begyakorlását.

(6)76 Az MH Ludovika Zászlóalj, valamint az MH Altiszti Akadémia az MH igénye szerint megszervezik a tanfolyamrendszerű katasztrófavédelmi képzést.

(7) A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a katasztrófavédelmi munkavédelem és baleset-elhárítás különös szabályaira is.

Készenléti szolgálatok

31. § (1)77 A VKCS, az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, a KOCS-ok állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a kijelölt végrehajtó erők meghatározott munkacsoportjai laktanyán kívüli katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot látnak el.

(2)78 Aktivizálást követően az (1) bekezdés szerinti készenléti szolgálatok szolgálati helyükön hajtják végre katasztrófavédelmi feladataikat.

(3)79 A készenléti szolgálatot adók körét alárendeltjeik vonatkozásában a HM KÁT és a HVKF határozza meg.

(4)80 Az (1) bekezdés szerinti készenléti szolgálatok beérkezési kötelezettségének óraszámát az adott készenléti szolgálat szolgálati intézkedésének tartalmaznia kell.

A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követő intézkedések81

32–34. §82

35. § A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követően haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten kell nyilvántartani a keletkezett károkat, vagyoni hátrányokozást, a védekezésben részt vevők egészségkárosodását, a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

A lakosság tájékoztatása83

36. § (1)84 A lakosságtájékoztatási, társadalmi-kapcsolati és a sajtóval való kapcsolattartási feladatok a HKR rendeltetésének és feladatainak megismertetésére irányulnak, kiemelt figyelemmel az MH azon katasztrófavédelmi feladataira, amelyeket alaptörvényi kötelezettségéből adódóan, össztársadalmi érdekből végez.

(2)85 A HM kommunikációs tevékenységéért felelős szervezete:

a) elkészíti az Ágazati Lakossági Tájékoztatási Tervet,

b) nukleáris veszélyhelyzetben működteti a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportot,

c) végzi a HKR médiával való kapcsolattartását.

Záró és átmeneti rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)86

38. §87

39. §88

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!