nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
2012-03-29
2013-05-13
17
Jogszabály

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az állami ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, valamint a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1)1 A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) 23. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a minisztériumok, a Miniszterelnökség, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, az országos illetékességű, társadalombiztosítási alapokat kezelő költségvetési szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek és személyek, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek – kivéve a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan az I–VIII., a XXX. és a XXXIII–XXXIV. fejezetekhez tartozó szervezeteket, a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2)2

(3)3 A központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezetek a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(4)4 A központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezett egyéb szervezetek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

2. § (1)5 A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termékek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)6

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) állami normatíva: a kiemelt termékbeszerzések tekintetében a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter által meghatározott, a beszerzés szempontjából lényeges – a kiemelt termékre, az ajánlattevőre, valamint a szerződéses feltételekre vonatkozó – műszaki, gazdasági és minőségi követelményeknek a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchiához illeszkedő csoportja;

b)–c)7

d)8 intézmény: az 1. § (1) bekezdése alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó, valamint az 1. § (3) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, kiemelt termékbeszerzést megvalósító szervezet;

e) kiemelt termék: az intézmény beszerzései között általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró termékeknek és szolgáltatásoknak a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchia meghatározott szintjén elhelyezkedő csoportja;

f)9 központosított közbeszerzési díj: a központi beszerző szervezet részére a 11. § (3) bekezdése alapján ellátott tevékenységért az intézmények által fizetendő ellenérték;

g)10 központosított közbeszerzési portál és adatbázis: a központosított közbeszerzési rendszer részét képező, a központi beszerző szervezet által a központi beszerzési rendszer működtetése érdekében kezelt adatokat tartalmazó adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe: ; http://www.kozbeszerzes.gov.hu;

h)11 szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott eljárás eredményeképpen egyedi szerződést, keretszerződést vagy keretmegállapodást kötő ajánlattevő;

i)12

Önként csatlakozás

4. §13 (1)14 A központi beszerző szervezet által kezelt központosított közbeszerzési rendszerbe történő bejelentkezést bármely, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, az 1. § (3) bekezdése szerinti szervezet kezdeményezheti a központi beszerző szervezetnél.

(2) A bejelentkezést – a 16. § (1) bekezdésében meghatározott módon – lehet megtenni. A bejelentkezés visszaigazolásának hiányában a bejelentkezés a 9. napon elfogadottnak tekintendő.

5. §15 (1) A központosított közbeszerzési rendszer szolgáltatásaihoz történő csatlakozás a bejelentkezés központi beszerző szervezet által történt visszaigazolását követően elektronikusan lehetséges.

(2) A bejelentkezés visszaigazolását követően az önként csatlakozott szervezet – a központi beszerző szervezet által jóváhagyott – igénybejelentése alapján jogosult a központi beszerző szervezet által kötött keretszerződések terhére történő megrendelésre, valamint a központi beszerző szervezet által megkötött keretmegállapodások alapján a 28. § szerinti eljárások lefolytatására.

(3)16 Az önként csatlakozott szervezetek igénybejelentésének jóváhagyása során a központi beszerző szervezet köteles figyelemmel lenni arra, hogy a központosított közbeszerzésre kötelezett intézmények folyamatos ellátottsága a keretmegállapodások és keretszerződések alapján biztosított legyen. Ennek érdekében köteles elutasítani a beszerzési igényt abban az esetben, ha az igénybejelentéssel érintett keretmegállapodásban vagy keretszerződésben meghatározott mennyiség nyolcvan százaléka teljesült, továbbá elutasíthatja, ha a bejelentett igény jóváhagyása veszélyeztetné az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek igényeinek kielégítését. A központi beszerző szervezet a bejelentett igény elutasítását indokolni köteles.

(4)17 Az önként csatlakozott szervezetet megilletik mindazon jogosultságok és terhelik mindazon kötelezettségek – kivéve a 17. §-ban meghatározott kötelezettségek – melyeket e rendelet határoz meg az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek részére.

6. §18 A központi beszerző szervezet az önkéntes csatlakozásokkal kapcsolatos kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében a központosított közbeszerzési portálon tájékoztató rendszert működtet.

A saját hatáskörben megvalósított beszerzés

7. § (1)19 Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezet a kiemelt termékek közbeszerzését a közbeszerzési törvény szabályaival összhangban saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha

a)20 a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretszerződés vagy keretmegállapodás alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;

b)21 a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés;

c) lehetősége van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak;

d)22 a keretszerződésben meghatározott és az egyéb (pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni.

(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését.

(3)23 Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés feltétele, hogy az intézmény beszerzési igényét előzetesen, a 17. §-ban foglalt adatszolgáltatást teljesítve a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton bejelentette.

(4)24 Az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerződés alapadatait (szerződő felek megnevezését, a szerződés tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás mértékét, a teljesítés határidejét, a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki, minőségi feltételeket és a szerződéskötés idejét, a szerződés időtartamát), hivatkozva az előzetes beszerzési igényre és a saját hatáskörű beszerzést megalapozó körülményekre, valamint a szerződés teljesítésének dokumentumait a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton feltölteni.

8. § (1) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értéke az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát eléri, az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt 8 nappal a központi beszerző szervezetet – a saját hatáskörben tervezett közbeszerzés eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével – írásban tájékoztatni köteles.

(2) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés rendelet szerinti feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, a központi beszerző szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményt további adatközlésre szólíthatja fel.

(3)25 Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során mindazon beszerzések értékét köteles egybeszámítani, függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerezte be, amelyek vonatkozásában fennállnak a közbeszerzési törvény 18. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott feltételek.

(4)26 A 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.

9. § Az állami normatívákat a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzések során is érvényesítenie kell az intézményeknek.

10. §27 A 7–9. § megsértése esetén a központi beszerző szervezet – az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek vonatkozásában – a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.

II. Fejezet

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI RENDSZER

A központi beszerző szervezet

11. § (1)28 A központi beszerző szervezet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

(2) A központi beszerző szervezet ellátja a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

(3)29 A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) a mindenkor hatályos állami normatíváknak megfelelő rendszerben az intézmények által elektronikusan, a központosított közbeszerzési portálon keresztül szolgáltatott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket;

b) az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist az állami normatíva-rendszer változásaival összhangban folyamatosan frissíti, ennek figyelembevételével megtervezi és előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat;

c) előkészíti, karbantartja, koordinálja és a központosított közbeszerzési portálon közzéteszi a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákat;

d) a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljárások során érvényesíti az állami normatívákat;

e) lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre irányuló közbeszerzési eljárásokat;

f) kezeli és frissíti a központosított közbeszerzési adatbázisból történő lekérdezéseket;

g) működteti a központosított közbeszerzési portált, azon közzéteszi a központosított közbeszerzési rendszer használata során teljesítendő adatszolgáltatás adatlapjait és mintáit;

h) a központosított közbeszerzési rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a központosított közbeszerzési portálon folyamatosan közzéteszi;

i) együttműködik a központosított közbeszerzési rendszer keretében feladatot ellátó egyéb szervezetekkel, valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szervekkel;

j) az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését;

k) szervezi a központosított közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatokat;

l)30

m)31 a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretszerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét – összhangban a közbeszerzési törvény 80. §-ában foglaltakkal – közzéteszi a központosított közbeszerzési portálon;

n) ellátja mindazon egyéb feladatot, melyet jogszabály a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatban a hatáskörébe utal.

12. § A központi beszerző szervezet által a 11. § (3) bekezdésében ellátott feladatokért az intézmény a központi beszerző szervezet részére központosított közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj kizárólag a 11. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek mértékéig terjedhet. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének legfeljebb 2%-a.

13. § (1) A központi beszerző szervezet a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó szervezetek részére, illetve a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó közbeszerzések tekintetében is jogosult a 11. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek végzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet a központi beszerző szervezet a szolgáltatást igénybe vevő szervezettel kötött egyedi szerződés alapján végzi. A központi beszerző szervezetet e tevékenységéért a 12. §-ban meghatározott díj illeti meg.

14. §32 Az 1. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 13. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények a központosított közbeszerzési díjat közvetlenül, illetve közvetve – a teljesítést végző szállító közreműködésével – fizetik meg. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, az igénybevevő intézmények közvetlenül kötelesek a díjat megfizetni, amely kötelezettség teljesítésének biztosítására a központi beszerző szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködést alakít ki.

A központi beszerzési rendszerhez történő kapcsolódás

15. § (1) Az intézmények a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékbeszerzéseiket a jóváhagyott vagy módosított költségvetési támogatási, valamint egyéb bevételi előirányzataikkal, illetve azok teljesülésével összhangban valósítják meg.

(2) Az intézmények a központosított közbeszerzési rendszer használata folyamán végig, de különösen az igénybejelentések és a megrendelések teljesítése kapcsán kötelesek adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiket határidőben teljesíteni, annak érdekében, hogy a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével elérni kívánt gazdasági célok megvalósuljanak.

16. §33 (1)34 Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek a központosított közbeszerzési portálon elektronikusan – a központi elektronikus szolgáltató rendszer részét képező ügyfélkapun keresztül – kötelesek a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A központi beszerző szervezet a bejelentkezést 8 napon belül visszaigazolja.

(2) Az intézmények a központosított közbeszerzési portálon elektronikusan nyilvántartott intézményi és felhasználói adataikban bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül kötelesek az (1) bekezdésben meghatározott módon módosítani.

(3) Az intézmények (2) bekezdés szerinti adataikat változás hiányában is kötelesek évente felülvizsgálni, és ezt a központi beszerző szervezet részére az (1) bekezdésben meghatározott módon a tárgyév január 31. napjáig bejelenteni.

17. §35 (1)36 Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó beszerzési igényeiket – amennyiben a központi beszerző szervezet más határidőt nem állapít meg – háromhavonta előre, rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdésekor kötelesek bejelenteni a központosított közbeszerzési portálon. A beszerzési igényekben feltüntetett tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek.

(2)37 Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek a beszerzési igényre vonatkozó adatok közlése mellett kötelesek a közbeszerzési törvény szerinti éves összesített közbeszerzési tervet a tárgyév május 15. napjáig a központi beszerző szervezet központosított közbeszerzési portálján elektronikusan rögzíteni.

(3)38 Az 1. § (1) bekezdése szerinti szervezetek az éves összesített közbeszerzési tervet a kiemelt termékek közbeszerzésének vonatkozásában a központi beszerző szervezet által közzétett formában, összhangban a központosított közbeszerzési portálon közzétett hierarchikus beszerzésosztályozási rendszerrel kötelesek elkészíteni. A közbeszerzési tervben bekövetkezett változásról az intézmény öt munkanapon belül köteles a központi beszerző szervezetet elektronikusan tájékoztatni, a központi beszerző szervezet által a központosított közbeszerzési portálon közzétett formában.

18. §39 Az intézmény köteles a megrendelések teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezetet a központosított közbeszerzési portálon keresztül tájékoztatni.

19. § (1)40 Az ajánlattevők, illetőleg a szállítók a központosított közbeszerzési portálon elektronikusan kötelesek a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A központi beszerző szervezet a bejelentkezést elektronikusan visszaigazolja.

(2)41 Az ajánlattevők, illetőleg a szállítók a központosított közbeszerzési portálon nyilvántartott adataikban bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül kötelesek a központi beszerző szervezet részére az (1) bekezdésben meghatározott módon bejelenteni.

(3) A szállítók kötelesek a megrendelésekkel kapcsolatban a központi beszerző szervezet részére adatszolgáltatást teljesíteni, a központi beszerző szervezet által előírt módon.

(4) A központi beszerző szervezet az e rendelet szerinti intézményi adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése érdekében a teljesítésekkel érintett szállítóktól adatszolgáltatást kérhet.

A kiemelt termékek

20. § (1)42 A kiemelt termékek körére, valamint azoknak a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő közbeszerzés elrendelésére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter tehet javaslatot a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter részére.

(2)43

(3) A központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében önállóan is rendelkezik javaslattételi joggal, azonban az egészségügyi termékkör vonatkozásában a javaslattételhez az egészségügyi miniszter előzetes egyetértése szükséges.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti javaslatok alapján a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter készít előterjesztést a Kormány részére a kiemelt termékek körét érintően.

21. §44

Az állami normatívák

22. § (1)45 A kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő kötelező elemeket és szempontokat – az állami normatívák elkészítésének, kialakításának és karbantartásának módszertanát – a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter normatív utasításban állapítja meg és teszi közzé a központosított közbeszerzési portálon.

(2) Az állami normatíváknak egyértelmű megkülönböztetésre alkalmas módon tartalmazniuk kell az adott kiemelt termék közbeszerzésére vonatkozó alapvető műszaki-szakmai paramétereket és funkciókat, az ajánlattevőre vonatkozó, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges speciális előírásokat, valamint a lényeges szerződési feltételeket.

(3) Az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás, valamint a nemzeti elbánás alapelveinek az állami normatívák, valamint az ezek tartalma alapjául szolgáló kötelező elemek és szempontok meghatározása során is érvényesülniük kell. Az állami normatívák nem határozhatók meg olyan módon, hogy egyes ajánlattevőket az ajánlattétel lehetőségéből indokolatlanul kizárjanak, vagy más módon indokolatlanul hátrányos megkülönböztetésüket eredményezzék.

(4)46 A kiemelt termékbeszerzésekre vonatkozó állami normatívákat a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter normatív utasításban állapítja meg és teszi közzé a központosított közbeszerzési portálon.

A központi beszerző szervezet által kezelt adatok köre

23. § (1)47 A központi beszerző szervezet a központosított közbeszerzési rendszer működtetése körében a központosított közbeszerzési rendszer elemeit adatbázisba foglalja, és azt folyamatosan karbantartja, különösen az alábbiakat:

a)48 az intézmények adatait;

b) a szállítók adatait (4. számú melléklet);

c) a keretszerződések, keretmegállapodások és az egyedi szerződések adatait;

d) a szállítók időszaki adatközléséből keletkező adatokat;

e) a szállítók eseti adatközléséből keletkező adatokat;

f) egyéb, a központi beszerzési rendszer részét képező adatokat.

(2)49

(3)50 A központosított közbeszerzési rendszert használó vagy ahhoz egyéb okból csatlakozó szervezetek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket határidőben, a központi beszerző szervezet által előírt módon kötelesek teljesíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a központi beszerző szervezet köteles az adatszolgáltatás határidejét és módját, valamint az annak során alkalmazandó mintákat kidolgozni és ezeket közzétenni.

(5) A központi beszerző szervezet köteles a központosított közbeszerzési rendszerrel, különösen a keretszerződésekkel és a teljesítésekkel kapcsolatos adatokat közzétenni.

A keretszerződés, a keretmegállapodás és a szerződés

24. §51 (1)52 A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés vagy keretmegállapodás és a keretszerződés vagy keretmegállapodás alapján egyedi szerződés jön létre.

(2)53 A keretszerződést a központi beszerző szervezet köti az összesített intézményi igények alapján lebonyolított nyílt, meghívásos, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának a közbeszerzési törvény 89. § (2) bekezdése, illetve 94. § (2)–(5) bekezdése szerinti feltételei fennállnak, tárgyalásos, valamint a keretmegállapodásos eljárás második részében lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen, továbbá a közbeszerzési törvény 102. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén versenypárbeszéd eredményeként

a) a központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés legfeljebb 4 évre köthető;

b) a keretszerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

ba) a szerződő felek megnevezését,

bb)54 a keretszerződés előzményeinek (lefolytatott közbeszerzési eljárás), a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a közbeszerzési törvény 46. §-a szerinti meghatározását,

bc) a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,

bd) a szerződés hatályát,

be) az ellenszolgáltatás mértékét, valamint a központosított közbeszerzési díj mértékét (számításának és megfizetésének módját),

bf) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú jognyilatkozattal (a továbbiakban: megrendeléssel) jogosult a közbeszerzést megvalósítani,

bg) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes feltételeket,

bh) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,

bi) az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket,

bj) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.

(3)55 A keretmegállapodás az összesített intézményi igények alapján a központi beszerző szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeképpen jön létre.

(4)56 A keretmegállapodásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek megnevezését;

b)57 a keretmegállapodás előzményeinek, a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a közbeszerzési törvény 46. §-a szerinti meghatározását;

c) a keretmegállapodás tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket;

d) a keretmegállapodás hatályát;

e) az ellenszolgáltatás és a központosított közbeszerzési díj mértékét, számításának és megfizetésének módját;

f) a szerződésszegésért való felelősség szabályait;

g)58 a közbeszerzési törvény 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a keretmegállapodásos eljárás második részének – a közbeszerzési törvény 110. § (6) bekezdése alapján meghatározott – értékelési szempontjait;

h) az intézményeknek és a szállítóknak a keretmegállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket;

i) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.

(5) Keretmegállapodás legfeljebb 4 évre köthető.

(6)59 A keretmegállapodásos eljárás második részét keretszerződés vagy egyedi szerződés zárja le.

Elektronikus eszközök alkalmazása

25. §60

III. Fejezet61

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Általános szabályok62

26. §63 (1)64 A központi beszerző szervezet által a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos, keretmegállapodásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható.

(2)65 A központi beszerző szervezet által lefolytatott versenypárbeszédre a közbeszerzési törvény 101–107. §-a, a keretmegállapodásos eljárásra a közbeszerzési törvény 108–110. §-a szerinti szabályokat, valamint e rendeletben foglaltakat a jelen fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)–(4)66

27. §67

A keretmegállapodásos eljárás részletes szabályai68

27/A. §69 A keretmegállapodásos eljárás első részét a központi beszerző szervezet bonyolítja le. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, a központi beszerző szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködést alakíthat ki annak érdekében, hogy – a támogatások által érintett beszerzési tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.

27/B. §70 A keretmegállapodásos eljárás második részét lebonyolíthatja

a) a központi beszerző szervezet, vagy

b)71 önállóan az igényt bejelentő intézmény.

27/C. §72 A 27/B. § a) pontja esetén a központi beszerző szervezet az intézmények összesített, konkrét igénye alapján a közbeszerzési törvény szabályaival összhangban a közbeszerzési törvény 110. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott eljárással bonyolítja le a keretmegállapodásos eljárás második részét, melynek eredményeképpen keretszerződést köt. Az intézmények beszerzési igényeiket a második rész lezárásaként megkötött keretszerződés terhére kibocsátott megrendeléssel elégíthetik ki. A keretszerződés tartalmi elemeit a 24. § (2) bekezdésének b) pontja tartalmazza.

28. §73 (1)74 A keretmegállapodásos eljárás 27/B. § b) pontja szerinti második részében az intézmény egyedi közbeszerzési eljárását a közbeszerzési törvény 108–110. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelően, a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel bonyolíthatja le. Ha a közbeszerzést az Európai Unió költségvetéséből támogatják, az intézmény köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A központi beszerző szervezet a keretmegállapodások hatálya alatt a keretmegállapodásos eljárás második részében indított eljárások eredményéről, illetve eredménytelenségéről, az ilyen módon megkötött szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatala, illetve a Közbeszerzési Hatóság útján minden év január 31-ig és az egyes keretmegállapodások hatályának lejártát követő 30 napon belül küldi meg.

(2)75 Az intézmény az adott közbeszerzések megvalósítása érdekében, a közbeszerzési törvény 110. § (4) bekezdése szerint lefolytatott eljárásban több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján jogosult az első részben alkalmazott az értékelési szemponttól eltérő értékelési szempontot, részszempontot, súlyszámot, pontszámot, módszert alkalmazni az írásbeli ajánlattételi felhívásban, amennyiben az eltérés lehetőségét és az eltérő értékelési szempontot, részszempontot, súlyszámot, pontszámot, módszert a keretmegállapodásos eljárás első részében az eljárást megindító felhívás vagy a dokumentáció, és ennek alapján a megkötött keretmegállapodás tartalmazza. Nem kell megküldenie közzétételre az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, a szerződések módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának, valamint a Közbeszerzési Hatóságnak.

(3)76 A közbeszerzési törvény 110. § (3) bekezdése alapján egy ajánlattevővel, illetve a közbeszerzési törvény 110. § (4) bekezdése alapján több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetén, amennyiben szükséges írásbeli konzultációt követően, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek lényeges módosítása nélkül, az intézmények a keretmegállapodás terhére kibocsátott megrendeléssel szerezhetik be a kiemelt termékeket. Az intézmény több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetén, az általa beszerzendő termékek, illetve szolgáltatások konkrét tárgya szerinti, a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott bírálati szempont és módszer alapján rangsorolt, legkedvezőbb ajánlatot tevőnek küldhet megrendelést. Ha a megrendelést a legkedvezőbb ajánlatot tevő 2 munkanapon belül nem igazolja vissza, az intézmény a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek küldheti meg a megrendelést.

(4)77 A keretmegállapodásos eljárás második részének lezárásaként, az eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 24. § (4) bekezdésének a) és b), d) és e) pontjaiban meghatározott adattartalmát vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló értesítést az intézmény a szerződés megkötésétől, valamint az eljárás eredménytelenségéről szóló döntéstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a központi beszerző szervezetnek, az adattartalom megküldése a központosított közbeszerzési portálon elektronikus úton is gyakorolható. Az intézmény ugyanígy köteles eljárni a szerződés módosítása, illetve a szerződés teljesítése esetén.

A keretszerződés78

29. §79 (1) A központi beszerző szervezet az összesített intézményi igények alapján a 24. §-ban megjelölt központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen keretszerződést köt. Az intézmények a keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel szerezhetik be a kiemelt termékeket.

(2)80 A közbeszerzés megvalósítása során az intézmény köteles érvényesíteni a keretszerződés feltételeit. A megrendelés nem lehet ellentétes a keretszerződéssel.

(3)81 Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, a központi beszerző szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttműködést alakíthat ki annak érdekében, hogy – a támogatások által érintett beszerzési tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a közbeszerzési dokumentumok minőségellenőrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azokra a közbeszerzésekre kell alkalmazni, amelyek esetében a hatálybalépést követően kerül sor a közbeszerzés megkezdésére.

(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kell teljesíteni.

(3)82 E rendeletnek a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2012. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet)

a) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, 2. § (1) bekezdését, 14. §-át, 22. § (1) és (4) bekezdését, 24. § (4) bekezdés g) pontját, 27/A. §-át, 28. § (1) és (2) bekezdését, 29. § (3) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépése83 után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni,

b) módosított 1. § (2) bekezdését, 3. § g) pontját, 4. § (1) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 8. § (3) bekezdését, 10. §-át, 11. § (1) bekezdését, 11. § (3) bekezdés m) pontját, 17. § (1)–(2) bekezdését, 23. § (1) bekezdés a) pontját, 24. § (2) bekezdés bevezető részét, 24. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontját, 24. § (3) bekezdését, 24. § (4) bekezdés b) pontját, 24. § (6) bekezdését, 26. § (1)–(2) bekezdését, 27/C. §-át, 28. § (3) bekezdését, 32. §-át, 1. és 4. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése84 után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni,

c) hatályon kívül helyezett 3. § i) pontját, 11. § (3) bekezdés l) pontját, 20. § (2) bekezdését, 21. §-át, 25. §-át, 26. § (3) és (4) bekezdését, 27. §-át, 3. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése85 után megkezdett közbeszerzésekre nem kell alkalmazni.

31. §86

Az Európai Unió Jogának való megfelelés87

32. §88 Ez a kormányrendelet – a közbeszerzési törvénnyel együtt – az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez89

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke

A termék megnevezése

Kommunikációs eszközök és szolgáltatások

– Beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások

– Aktív és passzív hálózati elemek

– Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

– Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások

– Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások

– Szoftverrendszerek és elemeik

– Hardverrendszerek és elemeik

– Digitális vizuáltechnikai eszközök

– Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások

– Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások

– Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások

– Nyomtatók

– Másolók és sokszorosítók

90

– Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

Irodabútorok

– Irodai asztalok

– Irodai szekrények, tároló bútorok

– Irodai ülőbútorok

– Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

Papíripari termékek és irodaszerek

– Papírok

– Papírtermékek

– Számítógép-kiírópapírok

– Irodaszerek és írószerek

– Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

Gépjárművek

– Személyszállító gépjárművek

– Haszongépjárművek

– Gépjármű-flottaüzemeltetési szolgáltatások

91 Új gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások

92

Gépjármű-üzemanyagok

– Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem)

– Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem)

Utazásszervezések

– Nemzetközi utazásszervezések

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások93

– elektronikus árlejtés szolgáltatás

2. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez94

3. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez95

4. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez96

Gazdasági szereplő adatlap

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

Gazdasági szereplő adatlap

 

 

Szervezet / cég neve (teljes név):

 

 

Szervezet / cég KEF azonosítója:

 

 

 

Afatközlés módosítása

 

Új szervezet / cég regisztrálása:

 

O
l

Meglévő szervezet módosítása:

 

 

 

Nyilvántartott adatok módosításának oka:

 

O
l

1. változás bejelentése

2. helyesbítés (téves adat javítása)

 

Szervezet / cég alapadatai

 

Szervezet / cég rövid neve:

 

 

Szervezet / cég szöveges azonosítója:

(3 karakter betű)

 

 

Szervezet cégjegyzékszáma:

 

 

Szervezet / cég adószáma:

 

 

Szervezet/cég székhelyére vonatkozó adatok

 

Ország:

 

 

Megye:

 

 

Irányítószám:

 

 

Település:

 

 

Cím:

 

 

Postafiók szám:

 

 

Postafiók-irányítószám:

 

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

 

E-mail cím:

 

 

Web cím:

 

 

Központosított közbeszerzésért felelős vezető adatai

 

Név:

 

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

 

Mobiltelefonszám:

 

 

E-mail cím:

 

 

Dátum:

20ÉÉ.HH.NN.

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás

Részletes gazdasági szereplő adatlap

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

Részletes gazdasági szereplő adatlap

 

 

Szervezet / cég neve (teljes név):

 

 

Szervezet / cég KEF azonosítója:

 

 

 

Telephely adatai

 

 

Rövid neve:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Számlázási adatok:

 

Számlázási telephely rövid neve:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

 

 

 

Szervezet / cég számlaszáma:

 

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve:

 

Fizetés módja:

 

 

 

 

 

 

Dátum:

20ÉÉ.HH.NN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás

Részletes gazdasági szereplő adatlap

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

Részletes gazdasági szereplő adatlap

 

 

Szervezet / cég neve (teljes név):

 

 

Szervezet / cég KEF azonosítója:

 

 

 

Fióktelep 1. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 2. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 3. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 4. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 5. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 6. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 7. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 8. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 9. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 10. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 11. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 12. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 13. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 14. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 15. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 16. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 17. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 18. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási

 

1357 Bp., Pf.: 2.

Főigazgatóság

Fax: 441-2248

 

 

Fióktelep 19. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

 

 

Fióktelep 20. adatai

 

 

Rövid név:

 

Ország:

 

Megye:

 

Irányítószám:

 

Település:

 

Cím:

 

Postafiók:

 

Postafiók-irányítószám:

 

Telefonszám:

 

Telefonszám mellék:

 

Telefaxszám:

 

Telefaxszám mellék:

 

E-mail cím:

 

Web cím:

 

 

Dátum:

20ÉÉ.HH.NN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!