nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/1986. (II. 21.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők díjazásáról
2012-07-07
2015-07-27
20
Jogszabály

3/1986. (II. 21.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendelem:

I. Általános szabályok

A szakértői díj

1. § (1)1 Az igazságügyi szakértőnek, az igazságügyi szakértői intézménynek, az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézetének (a továbbiakban: egyetemi intézet), a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervnek, továbbá a szakértőként alkalmazott más személynek, valamint a szaktanácsadónak (Be. 182. §) (a továbbiakban együtt: szakértő) szakértői tevékenységéért munkadíj és költségtérítés (a továbbiakban együtt: szakértői díj) jár. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazságügyi szakértői intézmény.

(2)2 A szakértői díj e rendeletben meghatározott összege az igazságügyi szakértői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott szakértői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani, ha a szakértő az általános forgalmi adóról szóló törvény (Áfa tv.) rendelkezései alapján általános forgalmi adó-felszámításra kötelezett. Ha a szakértő az Áfa tv. szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(3)3 A szakértő a szakértői díjra, a szakkonzultáns és a segédszemélyzet (7. §) pedig a munkadíjra vonatkozó igényét – külön-külön díjjegyzékkel – a szakvélemény beterjesztésekor, legkésőbb azonban a szakértő működésének befejezésétől számított tizenöt napon belül köteles a kirendelő szervnél érvényesíteni. A szakértői díjjegyzékben a munkadíjat, költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét külön kell részletezni.

(4)4

(5)5 Ha a szakértő a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapíthatja meg, e rendeletnek a díj megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. A munkadíjra, a jelenléti díjra és a szakértő költségeire vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha ezt a szakértő kérte.

(6)6 Ha a munkadíjat a vélemény elkészítésére fordított idő alapján kell megállapítani, és a szakértő a vizsgálatot nem a kirendelő szerv előtt végzi, írásbeli véleményéhez jegyzéket kell csatolnia, amelyben részleteznie kell a szakértői tevékenységet és a ráfordított időt.

(7)7 Ha a szakértő tevékenysége az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységnek minősül, a szakértőnek a díjjegyzéken kívül külön jogszabály rendelkezései szerint számlát is ki kell állítania, illetve a kirendelő hatóságnak a számla ellenében a díjat ki kell fizetnie.

(8)8 Több szakértő együttes eljárása esetén mindegyik szakértő külön-külön díjjegyzéket köteles benyújtani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor az állandó igazságügyi szakértőt alkalmazó szerv több szakértője ad együttes véleményt.

(9)9 A kirendelő szerv a szakértői díj megállapítása előtt a szakértő által felszámított díj összegét, valamint indokoltságát, így különösen a szakértői vizsgálatra és a vélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok, valamint a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett szakértői díj összegén felüli díjigény megalapozottságát ellenőrzi.

(10)10 A szakkonzultáns díjazására a (6) és (9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(11)11 Ha a fél kéri és annak költségeit megelőlegezi, előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendelése során a kirendelő – az ügy bonyolultságától és a szakértői munka előrelátható terjedelmétől vagy költségétől függetlenül – felhívja a szakértőt az előzetes munkaterv elkészítésére.

A munkadíj

2. § (1) A szakértő részére az I. mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.

(2)12 Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén, ünnepnapon vagy 18–06 óra között kell elvégezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontos okból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

(3)13 A szakvélemény elkészítése érdekében történt utazással eltöltött megkezdett órára az I. számú melléklet 91. pontjában meghatározott óradíj 50%-a számolható el. Az utazással töltött időt a szakértő a díjjegyzékben feltünteti. Amennyiben szükséges, a kerekítést fél óráig lefelé, fél órától felfelé kell végezni.

(4)14

(5)15 Az orvosszakértőt minden külön laboratóriumi vizsgálatért (I. melléklet 7. pont) külön munkadíj illeti meg. Nem jár külön munkadíj ugyanannak a vizsgálatnak különböző módszerekkel, illetőleg különböző anyagokon történő elvégzéséért.

(6)16 Az orvos és pszichológus szakértőt az I. számú melléklet 1–3., 5–8. és 21–22. pontjában meghatározott szakértői tevékenységért az ott megjelölt díjon felül az irattanulmányozással eltöltött időre a bírósági tárgyaláson kívüli szakértői tevékenységre megállapított óradíj illeti meg.

(7)17 Az élő személy helyszíni vizsgálatát végző szakértőket, valamint a helyszíni vizsgálatnál közreműködő jegyzőkönyvvezetőt – a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos nemperes eljárásban végzett helyszíni vizsgálat kivételével – személyenként az R. I. mellékletében meghatározott alapdíjak két és félszeresének megfelelő összegű díjazás illeti meg.

(8)18 Helyszíni vizsgálatnak minősül különösen a lakóhelyen, tartózkodási helyen, a fekvőbeteg-gyógyintézetben, büntetés-végrehajtási intézményben és intézetben, valamint a rendőrségi vagy katonai fogdában végzett vizsgálat.

A jelenléti díj számítása

3. § (1)19 A szakértőt a tárgyaláson történő megjelenésért jelenléti díj, az utazással eltöltött időre a 2. § (3) bekezdése alapján felszámított óradíj és utazási költségtérítés illeti meg.

(2)20 Ha a szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tárgyalás megkezdéséig, illetőleg a tárgyalás elmaradásának közléséig eltelt időt a jelenléti díj megállapításánál figyelembe kell venni.

(3)21 Ha a megjelent szakértő a tárgyalás megkezdésére kitűzött időponttól számított fél órán belül értesül a tárgyalás elmaradásáról, időmulasztás címén a jelenléti díj felét kell a részére megállapítani.

(4)22 Ha a bíróság a tárgyalást két órát meg nem haladó időre félbeszakítja, ezt az időtartamot – óradíjas szakértő alkalmazása esetén – a jelenléti időbe be kell számítani.

(5)23 Ha a szakértő csupán a megbízás átvétele vagy a vélemény benyújtása végett jelenik meg, utazási költséget csak akkor számíthat fel, ha a bíróság felhívására jelent meg személyesen.

4. § (1)24

(2)25 Ha a szakértő ugyanazon a napon több ügyben működik közre, a jelenléti díjat mindegyik ügyben külön-külön kell megállapítani.

(3) A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a szemlére és más olyan eljárási cselekményre is, ahol a szakértő jelenléte szükséges.

A szaktanácsadó munkadíja

5. § A szaktanácsadó tevékenységéért a szakértői munkadíj alapulvételével a szaktanácsadó munkájával és a ráfordított idővel arányos munkadíjat kell megállapítani.

A szakértő költségei

6. § (1)26 A szakértő költségként számíthatja fel a szakvélemény elkészítésével kapcsolatban felmerült, szükséges és igazolt kiadásait.

(2)27 Hatósági eljárásban (ide nem értve a hatósági ügy bírósági felülvizsgálatát) történő komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység ellátása során költség (ideértve a költségátalányt is) felszámításának nincs helye.

(3)28

(4)29 A szakértő a saját személygépkocsi használatáért költséget (ideértve a parkolási díjat is) akkor számíthat fel, ha a kirendelő szerv ahhoz előzetesen hozzájárult. Az utazási költségtérítést a gépjárműre vonatkozóan meghatározott üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylegesen megtett oda-vissza útra a távolság kilométerben kifejezett mennyisége és az adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzata szerint kell megállapítani.

(5) Nem illeti meg a szakértőt külön költség a saját műszereinek vagy a térítés nélkül igénybe vett műszerek használatáért vagy műszerek beszerzéséért.

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet díja30

7. § (1)31 A szakértői vizsgálatban kirendelés nélkül, a szakértő felkérésére részt vevő szakkonzultáns, valamint a segédszemélyzet (jegyzőkönyvvezető, boncmester, boncsegéd, szakasszisztens, technikus) részére a II. mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani.

(2)32 Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíjat a szakkonzultáns és a segédszemélyzet részére külön-külön kell megállapítani és utalványozni.

(3)33 Ha a szakértő a szakvélemény előkészítéséhez szakértőjelölt közreműködését veszi igénybe, ezért külön díjat nem számíthat fel.

A szakértői díj megállapítására vonatkozó egyéb szabályok

8. § (1)34 Ha a kirendelő szerv több szakértőt alkalmaz, a szakértői díj mindegyik szakértőt az általa végzett tevékenységéért külön-külön megilleti.

(2) A szakértőt díj illeti meg abban az esetben is, ha újabb adatok alapján kiegészítő szakvéleményt ad.

(3) Ha a szakértő a más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magában foglaló szakértői véleményt ad, a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést lehet alkalmazni.

(4) A sürgetésre adott válaszért, valamint az elkészített lelet vagy szakvélemény hiányainak pótlásáért, vagy hibáinak kijavításáért a szakértő külön díjat nem számíthat fel, illetőleg az nem állapítható meg.

(5) Három napot meghaladó helyszíni szakértői tevékenység vagy előreláthatólag jelentősebb összegű készkiadás felmerülése esetén a kirendelő szerv előzetes engedélyét kell kérni.

A szakértői díj kifizetése

9. §35 (1) A szakértői díjat megállapító határozatban a munkadíjakat, a költségeket, valamint a szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíját – továbbá a jelenléti díjat az eltöltött idő megjelölésével – külön-külön részletezve kell feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényben (a továbbiakban: Szaktv.) meghatározott költségelőleg (a továbbiakban: költségelőleg) megfizetésére is sor került.

(2) A szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a kirendelő szerv jogerős határozata vagy utalványa alapján lehet a szakértőnek kifizetni. A határozat jogerőre emelkedését a szakértői díj utalványozásánál tanúsítani kell.

(3) Ha a bíróság a szakértői díj egészben vagy részben való előlegezésére a felet kötelezte és annak összegét előzetesen elnöki letétbe helyeztette, a szakértői díjat és költségelőleget az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) fizeti ki a szakértőnek.

(4) Ha a szakértői díj fedezésére elnöki letét nem volt, vagy a letétbe helyezett összeg kevésnek bizonyult, a szakértői díj megállapítására vonatkozó határozatban a felet fel kell hívni, hogy a szakértői díjat, illetőleg az elnöki letétből nem fedezett különbözetet 15 napon belül helyezze elnöki letétbe. A letétbe helyezett összeg kifizetésére a (2) és (3), valamint a (9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a fél a letétbe helyezést elmulasztja, a bíróság végzésben kötelezi a felet a szakértői díj letéttel nem fedezett részének a szakértő részére történő megfizetésére.

(5) Ha a szakértői díjra előzetesen letétbe helyezett vagy bizalmi őrzésbe vett összeg a szakértői díjat előreláthatóan nem fedezi, a szakértő köteles a kirendelésről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül ezt – a rendelkezésére álló adatok alapján megítélése szerint hiányzó összeg és az annak megalapozottságát alátámasztó számítások megjelölésével együtt – a kirendelő szerv felé haladéktalanul jelezni. Több szakértő egyidejű kirendelése esetén e jelzést a szakértőknek együttesen kell megtenniük.

(6) Ha a szakértő az (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra vonatkozó igényéhez – a díjjegyzék előterjesztésével egyidejűleg – az elvégzett vizsgálatok bemutatásával, részletes számításokkal igazolnia kell, hogy a díjtöbblet felszámítását a kirendelést követően felmerült, rajta kívül álló ok indokolja.

(7) Ha az ügyben a kezelőiroda költségjegyzéket vezet, a megállapított szakértői díjat be kell vezetni a költségjegyzékbe. A költségjegyzék tételszámát fel kell tüntetni a szakértői díjat megállapító határozatban és az utalványon. Ebben az esetben, valamint ha a költségjegyzéket nem kell vezetni, de a fél a szakértői díj előlegezésére nem kötelezhető, a szakértői díjat az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes BGH fizeti ki.

(8) Költségelőleg esetén a bíróság – ha a szakértő számla kiállítására köteles, az előleg számlájával együtt – a BGH-nak a kérelemben foglaltaknak megfelelő összegre vonatkozó kifizetésre történő felhívást küld, amely intézkedik a kifizetés iránt.

(9) A bíróság a szakértői díjról szóló jogerős határozatot vagy utalványt – kifizetés céljából – a díjjegyzék egy példányával együtt 8 napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, amely 3 munkanapon belül felhívja a szakértőt a számla benyújtására. A BGH a megállapított szakértői díjat (költségelőleg fizetése esetén a szakértői díj kifizetett költségelőleggel csökkentett összegét) a számla benyújtásától számított 8 munkanapon belül kiutalja. Ha a szakértő a díjat 30 napon belül nem veszi át, részére azt postán kell megküldeni a postaköltségek levonásával.

(10) Más kirendelő hatóság – a saját szervezetére és működésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével – a költségelőleg megállapításáról és kiutalásáról a Szaktv. és a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő módon és határidőben, a szakvélemény díjának megállapításáról és kiutalásáról pedig a (9) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően 30 napon belül rendelkezik.

9/A. §36 (1) Ha a szakértő kirendelésére a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősülő beruházással (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű beruházás) összefüggésben kerül sor, és a szakértő a 9. § (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.

(2) A kiemelt jelentőségű beruházással összefüggésben történt kirendelés esetén, ha a kirendelést kérő fél a 9. § (5) bekezdésben írt jelzésre tekintettel a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összeget a kirendelő felhívására nem egészíti ki, a szakértő – az erről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – díj- és költségigény nélkül kérheti a kirendelés alóli felmentését.

(3) Ha a szakértő a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kéri a kirendelés alóli felmentését, a letétbe vagy bizalmi őrzésbe helyezett összegen felül szakértői díjra nem tarthat igényt.

A költségátalány

10. § (1)37 Az igazságügyi szakértő, az igazságügyi szakértői intézmény és a szaktanácsadó részére a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt kell megállapítani. A költségátalány a szakértő munkadíjának 35%-a, de legfeljebb százezer forint.

(2)38 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a költségátalány

a) igazságügyi és hatósági boncolás vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata esetén hatvanezer forint;

b) DNS tulajdonság meghatározása vérből vagy biológiai anyagmaradványból – személyenként (bűnjeltárgyanként) és tulajdonságonként – hatezer forint;

c) szövettani vizsgálat esetén öt mintáig rutin festések alkalmazása alapján ötezer forint;

d) vegyészeti, illetve toxikológiai szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján – vizsgálati mintánként – háromezer-ötszáz forint;

e) véralkohol-meghatározás esetén háromezer forint;

f) biológiai minták toxikológiai vizsgálata esetén ügyenként tízezer forint;

g) immunhisztokémiai vizsgálatok esetén mintánként (blokkonként) és vizsgálati típusonként kettőezer forint;

h) kábítószer-vizsgálat biológiai anyagból, illetve szubsztanciából vegyülettípusonként és mintánként háromezer forint.

(3) Szerostatisztikai számítás esetén – ha a (2) bekezdésben foglalt vizsgálatokkal együttesen végzik el – sem költségátalányt, sem külön költséget nem lehet felszámítani.

(4)39

(5) A jelenléti díj után költségátalány nem számítható fel.

II. Az igazságügyi szakértői intézmény és az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő díjának megállapítása és kifizetése40

11. § (1)41 Az igazságügyi szakértői intézmény alkalmazásában álló szakértő – a (4) bekezdést kivéve – külön díjazásra nem jogosult.

(2)–(3)42

(4)43 Ha az igazságügyi szakértői intézményben alkalmazott szakértő a szakértői feladatot saját nevében, munkaidőn kívül, külön megbízás alapján látja el, ezért a tevékenységéért a díj közvetlenül őt illeti meg. A költségek megosztásáról a szakértő és az igazságügyi szakértői intézmény külön megállapodik.

12. §44 (1) Ha az egyetemi intézet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti kijelölés alapján jár el, az alkalmazásában álló szakértő – a (2) bekezdést kivéve – külön díjazásra nem jogosult.

(2) Ha az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő az I. számú melléklet 4. és 4/A. pontjában meghatározott szakértői tevékenységet munkaidőn kívül látja el, az egyetemi intézet a szakértői tevékenységért járó szakértői díjból a munkadíjat részére – az egyetemi intézet és a szakértő megállapodása szerint – kifizeti.

13. §45

14. §46

III. Záró rendelkezések

A jogszabály hatálya és hatályba lépése

15. § (1)47 E rendelet rendelkezéseit a bíróság, közjegyző, a nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság eljárása, valamint az ügyész eljárása során közreműködő szakértőkre is alkalmazni kell.

(2)48 Az igazságügyi szakértői testületek által adott szakvélemény díjazására külön jogszabály az irányadó.

(3)–(4)49

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)50

I. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez51

Szakértői munkadíjak

ORVOS SZAKÉRTŐ

1.52 Élő személy megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével) és szakvélemény előterjesztése 5000 Ft

2. Elmeállapot megvizsgálása és szakvélemény előterjesztése 5000 Ft

3. Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét nyomban boncolás követi) és szakvélemény előterjesztése 2400 Ft

4.53 Igazságügyi boncolás és szakvélemény előterjesztése vagy csontvázlelet orvos szakértői vizsgálata 12 500 Ft

4/A.54 Hatósági boncolás 5600 Ft

5. Orvos szakértői vélemények iratok alapján

a) testi sértéssel okozott sérülés, illetve betegség gyógytartamának véleményezése esetén 2400 Ft

b) alkoholos befolyásoltság mértékének véleményezése esetén 1800 Ft

c) minden más esetben 2800 Ft

6. Orvos szakértői tevékenység helyszíni szemlén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett óránként 1600 Ft

7. Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény 2000 Ft

8. Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha a vizsgálatot nem lehet az 1–5. pont alatt részletezettek valamelyikével elvégezni 2000 Ft

9.55 DNS tulajdonság vizsgálata személyenként 3000 Ft

10.56 Hatósági eljárásban (ide nem értve a hatósági ügy bírósági felülvizsgálatát) komplex minősítéshez kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértői tevékenység megkezdett óránként 4000 Ft

PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐ

21. Pszichológus szakértői vélemény személyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal együtt 5000 Ft

22. Pszichológus szakértői vélemény csak tesztvizsgálatok alapján 3800 Ft

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG57

31.58 Tűzvédelmi szakvélemény műszaki dokumentáció és egyéb irat vizsgálata alapján 4000 Ft

32.59 Tűzvédelmi szakértői tevékenység helyszíni szemlén, bizonyítási kísérletnél, helyszíni vizsgálatnál és szakvélemény előterjesztése, megkezdett óránként 4500 Ft

33.60 Tűzvédelmi szakvélemény műszeres laboratóriumi vizsgálattal 5200 Ft

34–35.61

KRIMINALISZTIKAI ÉS EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL
MEGVALÓSÍTOTT VIZSGÁLATOK

41. Metallográfiai vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása) 4000 Ft

42. Nyomszakértői vizsgálat 4000 Ft

43. Személynek fénykép alapján való azonosítása 4800 Ft

44. Tárgynak fénykép alapján való azonosítása 3200 Ft

45. Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat mintánként és vizsgálatonként 4000 Ft

46.62

46/A. Polimorf DNS-tulajdonságok meghatározása biológiai anyagmaradványokból (foltokból), és szakvélemény előterjesztése bűnjeltárgyanként 4000 Ft

47. Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat 4800 Ft

48. Személyazonosítás csontvázlelet alapján 4800 Ft

49. Hajból végzett morfológiai vizsgálat 2800 Ft

50. Szövettani vizsgálat 2800 Ft

VEGYÉSZETI ÉS TOXIKOLÓGUS SZAKÉRTŐ

51.63 Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű gyors toxikológiai vizsgálat alapján 3000 Ft

52. Véralkohol-meghatározás 1600 Ft

53.64 Biológiai minták toxikológiai vizsgálata és szakvélemény előterjesztése mintánként és alkalmazott módszerenként 8000 Ft

ÍRÁS-, OKIRAT ÉS OKMÁNYSZAKÉRTŐ

61. Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata 1600 Ft

62. Okirat vagy más írás grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata 2000 Ft

63.65 Okirat vagy más írás technikai laboratóriumi vizsgálata 3200 Ft

64. Úti és személyi okmányok komplex vizsgálata 8000 Ft

FEGYVERSZAKÉRTŐ

71. Lőfegyver vizsgálata lőpróbával 1600 Ft

72. Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai számításokkal, vegyészeti úton vagy műszerekkel 5000 Ft

73. Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálattal 8000 Ft

UJJNYOMSZAKÉRTŐ

81. Ujjlenyomat vizsgálata 3000 Ft

82. Minden további ujjnyomat vizsgálata 1600 Ft

EGYÉB SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

91.66 Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként 4000 Ft

92.67

93.68 Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson, megkezdett félóránként 2000 Ft

II. számú melléklet

a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez69

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjai

1. Szakkonzultáns óradíja, megkezdett óránként    4000 Ft

2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként    2000 Ft

3. Jegyzőkönyvvezető díja    2000 Ft

4. Szakvélemény leírási díja – a 3. pontban foglaltakon túl, oldalanként    300 Ft

5. Boncmester díja boncolásnál; személyazonosításhoz közreműködésnél    4000 Ft

6. Boncolósegéd – legfeljebb két fő – díja boncolásnál;

    személyazonosításhoz közreműködésnél boncolósegédként    3000 Ft

7. Váladék vagy hullarészek vegyvizsgálat céljára történő csomagolása    2000 Ft

8. Holttest ruházata laboratóriumi vizsgálatának előkészítése    1000 Ft

9. Szakasszisztensi díj ügyenként, a vizsgálatok számától függetlenül    3000 Ft

10. Fotótechnikus díja ügyenként, a felvételek számától függetlenül    3000 Ft

III. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez70

IV. melléklet a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!