nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2003. (III. 13.) IM rendelet
a közvetítői névjegyzék vezetéséről
2010-03-17
2013-08-14
7
Jogszabály

3/2003. (III. 13.) IM rendelet

a közvetítői névjegyzék vezetéséről

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

2. § (1) A névjegyzék a természetes személynek a Tv. 6. § (1) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

1. névjegyzékbe bejegyzett,

2. névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

3. névjegyzékbe bejegyzett, a tevékenység szünetel,

4. névjegyzékből törölt,

b) nyilvántartási szám,

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

(2) A szakterület a következő bontásban szerepel a névjegyzékben:

a) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,

b) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület törlésének időpontja.

3. § (1) A névjegyzék a jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban: jogi személy) a Tv. 6. § (2) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

1. névjegyzékbe bejegyzett,

2. névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

3. névjegyzékből törölt,

b) nyilvántartási szám,

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma,

d)2

(2)3

(3)4 A miniszter a névjegyzékben a jogi személy elnevezése mellett a rövidített elnevezést is feltünteti.

4. § (1)5 A Tv. 6. §-ának (3) bekezdése szerinti közzététellel történő adatszolgáltatásért a miniszter külön díjat nem számít fel.

(2)6 A miniszter félévenként, a névjegyzékben ezen időszak alatt történt bejegyzésekről és törlésekről a következő adatokat teszi közzé a Hivatalos Értesítőben:

a) a természetes személy családi- és utóneve, a jogi személy elnevezése,

b) a természetes személy által megjelölt szakterület,

c) a természetes személy elérhetőségi címe, a jogi személy székhelye, és

d) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből történő törlés időpontja.

(3)7 A miniszter a Hivatalos Értesítőben annak tényét is közzéteszi, hogy a névjegyzékből történő törléssel egyidejűleg a közvetítő igazolványát is bevonta.

5. §8 (1) A névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) mellékleteként a természetes személynek csatolnia kell

a) a felsőfokú végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát,

b) a szakmai gyakorlat időtartamát igazoló okiratot és

c) a névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi fizetési számla kivonatot, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló kitöltött szelvényrészt, vagy annak másolatát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a Tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek vizsgálata céljából a kérelemhez mellékelni kell

a) a hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát,

b) ha a hatósági bizonyítvány kiadása iránti adattovábbítási kérelmét a névjegyzékbe vételét kérő természetes személy a bűnügyi nyilvántartó szervnél terjeszti elő, a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló, eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy

c) ha a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a névjegyzékbe vételét kérő természetes személy a miniszter adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről szóló 22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 6. § (1)–(3) és (6) bekezdésében meghatározott adatokat és nyilatkozatokat.

(3) Ha a névjegyzékbe vételét kérő természetes személy a miniszternél bűnügyi személyes adatainak igazolására adatigénylést kezdeményez, az adatigénylést haladéktalanul meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szervhez.

(4) A szakmai gyakorlatot a munkáltató által kiállított igazolással, munkaviszonyt (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt) igazoló szerződéssel vagy kinevezési okirattal kell igazolni.

(5) A kérelem mellékleteként a kérelmező csatolhatja a nyelvismeret, egyéb szakirányú végzettség, szakvizsga, tudományos fokozat és szakmai testületi tagság igazolására irányuló okirat másolatát.

6. §9 (1) A kérelem mellékleteként a jogi személynek a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel csatolnia kell:

a) a nyilvántartásba vételének igazolására szolgáló okiratot vagy annak másolatát,

b) cég esetében – választása szerint – a három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, vagy a cégkivonatnak a miniszter által vezetett nyilvántartásból történő beszerzésére irányuló kérelmet, továbbá

c)10 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi fizetési számla kivonatát, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló kitöltött szelvényrészt, illetve annak másolatát.

(2) Ha a jogi személy kérelmező nem csatolta az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti mellékleteket, a miniszter hivatalból megkeresi a nyilvántartást vezető szervet a szükséges adatok közlése iránt.

7. §11

8. §12 A Tv. 15. §-ában előírt éves adatszolgáltatási kötelezettség körében a miniszter a természetes személytől és a jogi személytől beérkezett adatokat összesíti és feldolgozza.

9. §13

10. § Ez a rendelet 2003. március 17. napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!