nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet
a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről
2013-01-01
2014-03-15
8

305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről1

A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A rendelet hatálya kiterjed a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezményre jogosult munkavállalóira.

(2)3 Az (1) bekezdésben megjelölt munkáltatók által a munkavállalóik részére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 89. §-ában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 96. §-ában biztosított 5 munkanap munkaidő-kedvezmény idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

(3)4 A munkavállaló a munkáltatójának a munkaidő-kedvezmény igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonat, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vérszerinti vagy örökbefogadó apa, ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg.

(4)5 A munkáltató a munkaidő-kedvezmény igénybevételéről olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az igénybevevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és anyakönyvi kivonat, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány fénymásolatának megőrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével a munkáltató feladata.

(5) Ha a munkavállaló a munkaidő-kedvezményre jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a munkaidő-kedvezmény igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a munkaidő-kedvezményt részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről az előző munkáltató a munkavállaló kérésére 3 munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. § (1)6 Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatóknak az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtaniuk. Az Igazgatóság a benyújtott kérelmeket elbírálja, és ellátja a folyósítás feladatait.

(2)7 Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető munkaidő-kedvezmény alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és annak közterheinek jogszerűségét, elszámolását. A jogtalanul, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről fizetési meghagyással intézkedik.

3. §8 Az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítésének forrása a központi költségvetés.

4. §9 (1)10 A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhely az R. 27/A. §-a szerinti elszámolásban mutatja ki a tárgyhónapban számfejtett és kifizetett munkaidő kedvezményre járó távolléti díj összegét és annak közterheit.

5. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépése napján lép hatályba, e rendelet alapján a távolléti díj megtérítése a 2002. december 1-jén, vagy azt követően született gyermekre való tekintettel igényelhető.

(2) Az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítése 2003-ban a XXII. Pénzügyminisztérium 25. ,,Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és térítések'' cím, 1. ,,Családi támogatások'' alcím, 5. ,,Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése'' jogcímcsoport alatti kiadási előirányzatból kerül biztosításra.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!