nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
2011-01-01
2012-12-13
10
Jogszabály

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

A számviteli törvény 151. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 178. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet kijelölésére, a nyilvántartásba vételre, illetve a nyilvántartásból való törlésre, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályaira, a kötelező szakmai továbbképzésre, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan a Kormány a következőket rendeli el:1

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a)2 a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetre,

b)3 a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. §-a szerinti tevékenységét bejelentő és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett természetes személyekre,

c)4 a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkező szervezetekre.

(2)5 E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végző aktív és a tagságukat szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti, és akiknek a szakmai továbbképzéséről a Magyar Könyvvizsgálói Kamara gondoskodik.

2. §6 A számviteli törvény 150. §-ának (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel vagy a mérlegképes könyvelői képesítéssel – az engedélyezés szempontjából – egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.

3. §7 (1) Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány

a) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, illetve a szak megjelölése nélküli mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést,

b) felsőfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést,

c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi szakterületen szerzett szakképesítést,

d) egyéb szervezeti (nonprofit), illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen szerzett szakképesítést

kell megjelölni.

(2) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezők esetében a szakképesítést, illetve a végzettséget igazoló oklevélben szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően kell az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti adott szakterületen szerzett szakképesítést megjelölni.

(3)8 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán – az alapképzés keretében – 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, továbbá az, aki ugyanezen időtartam alatt olyan egyetemen, főiskolán szerzett az alapképzés keretében oklevelet, amely egyetemen, főiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenőrzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenőrzési gyakorlat után, ha a Számviteli Képesítő Bizottság Titkárságához benyújtott kérelem alapján az Elnökségtől „mérlegképes könyvelői igazolás”-t, illetve „felsőfokú költségvetési igazolás”-t kért és kapott.

(4)9 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Főiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán – az alapképzés keretében – 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenőrzési gyakorlat után, ha a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna.

(5)10 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között olyan egyetemen, főiskolán szerzett – az alapképzés keretében – oklevelet, amely egyetemen, főiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenőrzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (a képesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyakat olyan részletezéssel és követelményrendszerrel oktatták, mint ugyanezen időtartam alatt hatályos rendelkezések szerint a mérlegképes könyvelőket, és erről a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van.

(6)11 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsőoktatási intézményben – az alapképzés keretében – 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelő gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelő számvitel és elemzés, szaknak megfelelő ellenőrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata volt, ezek alapján az egyenértékűség elismeréséről igazolást (oklevelet) kért és kapott.

(7)12 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsőoktatási intézményben – az alapképzés keretében – 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelő gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelő számvitel és elemzés, szaknak megfelelő ellenőrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (a képesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték, és ennek elismeréséről a (6) bekezdés szerinti igazolást (oklevelet) ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van.

(8)13 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki 1998. január l-jét követően, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett egyetemi, főiskolai tanulmányai során az alapképzés keretében számvitel és elemzés feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát, a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet – 2001. október 1-jén hatályos – 6., 7. és 8. számú melléklet IV. pont b) alpontjában felsorolt többi feladatcsoportból 2006. december 31-ig vizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlő módon (leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelői képesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték. Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsőoktatási intézményben (annak jogutódjában) az alapképzés keretében, az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és évfolyamon diplomát szerzett, illetve legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányait követően 2006. december 31-ig diplomát szerzett.

(9)14 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki szakirányú felsőoktatási intézményben 1978. január 1-je előtt megkezdett tanulmányai alapján 1981. június 30-ig az alapképzés keretében oklevelet szerzett, és amely oklevél alapján, hároméves könyvelői (revizori) gyakorlat után

a) „mérlegképes könyvelői igazolás”-t kért és kapott,

b) a „mérlegképes könyvelői igazolás”-t ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna.

(10)15 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, aki külföldi egyetemen, főiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és 2001. december 31-ét megelőzően a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsőoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és időszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlattal.

(11)16 Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik az, akinek külföldön szakirányú felsőoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján 1995. május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelői képesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlattal. Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(12)17 Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A (4), (5), (7) és (8) bekezdés, valamint a (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez benyújtott egyetemi, főiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmező tanulmányai időszakában hatályos, a mérlegképes könyvelők szakképesítésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján történik.

(13) Az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezők esetében az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. Amennyiben az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező természetes személy a vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban ezen szakterület(ek)en szerzett szakképesítést is meg lehet jelölni.

4. §18 A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezetként, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó könyvviteli szolgáltatást nyújtók tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.

5. §19 (1)20 A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelme esetén meg kell adni minden olyan természetes személynek, aki megfelel a számviteli törvény 151. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feltételeknek.

(2)21 Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak szerint kell megküldeni a pénzügyminiszter részére. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

b)22

c) 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm-es (elektronikus benyújtás esetén 1 db minimum 320x240, maximum 752x582 pixel méretű, 24 bit színmélységű, „jpg” formátumú) igazolványképet,

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

(3)23

(4)24 A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezőnek az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizető személyéről. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás) számát.

(5) A pénzügyminiszter jogosult a kérelmező adatait – a nyilvántartásba vétel előtt – ellenőrizni, a kérelmező pedig külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban meghatározott időpontig igazolni.

(6) Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselője köteles azt – az ok bekövetkeztét követő – 30 napon belül bejelenteni a pénzügyminiszternek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(7)25 A számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének a)–d) és f)–g) pontjaiban meghatározott esetekben a pénzügyminiszter hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésről.

(8) Az engedély visszavonását követően, az engedély iránti ismételt kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt – a korábbi engedélyezési eljárásban már benyújtott – dokumentumot nem kell mellékelnie.

(9)26 Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat – az adatváltozást követő 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a pénzügyminiszternek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az igazolvány másolatát, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában előírt dokumentumot is.

(10)27 Amennyiben az adatváltozás érinti a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplő adatokat is, akkor – a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenően – a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt dokumentumot is.

(11)28 Ha a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a pénzügyminiszternek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is.

6. §29 (1)30 A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a 3. § (1), (2) és (13) bekezdése szerint az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstől függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére.

(2)31 Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a 2009. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint megszerzett oklevél, bizonyítvány, illetve mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését a kérelmező szakmai gyakorlatának megfelelően kell a 3. § (1), (2) és (13) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Ebben az esetben, ha az egy-egy szakterület igazolt szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a kérelem a leghosszabb szakmai gyakorlatot jelentő szakterület megjelölésével engedélyezhető.

(3) Amennyiben a mérlegképes könyvelő az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban korábban megjelölt szakképesítési szakterületétől eltérő második, illetve további szakterületen szakképesítést szerzett, akkor ezen adatváltozás alapján kérelmezheti az új szakképesítésének megfelelő szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását és a megjelölés nyilvántartásba vételét.

7. § (1)32

(2)33

(3)–(5)34

8. §35 (1) A kérelmező adatait, ha a kérelmező a számviteli törvényben és az e rendeletben előírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a pénzügyminiszter az engedély megadásával egyidejűleg a nyilvántartásba felveszi, és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki.

(2)36 Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás ügyintézési határideje két hónap.

(3)37 Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelően igazoltak, akkor a kérelmezőt a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidő megadásával.

(4) Az (1)–(3) bekezdés előírásait kell megfelelően alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, illetve az engedély visszavonására irányuló eljárásban is.

8/A. §38 (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultságot, az engedély megadásának idejét és időbeli hatályát.

(2) A pénzügyminiszter a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.

8/B. §39 (1) A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy (e § tekintetében a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (ez utóbbi a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) előírásait az e §-ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be a pénzügyminiszternek. A bejelentésnek – a szolgáltatásnyújtónak az elismerési kormányrendeletben meghatározott adatain túlmenően – tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontjában szereplő adatokat,

b)40 a letelepedés helye szerinti tagállam megnevezését.

(3)41 A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben előírtakon túlmenően a bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.

(4)42 A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint – a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása esetén – a számviteli törvény 151. §-ának (9) bekezdésében meghatározott adatokat.

(5)43 A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését, illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően, a 3. § (1), (2) és (13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett szakképesítés megjelölésével kell bejelentése alapján a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvenni.

(6)44 A szolgáltatásnyújtó vagy törvényes képviselője 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a pénzügyminiszternek, amennyiben a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)–d) vagy f)–g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a pénzügyminiszter a nyilvántartásból való törlésről intézkedik.

(7) A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételére megfelelően alkalmazni kell a 8. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A pénzügyminiszter a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak a tevékenység folytatására való jogosultságát haladéktalanul ellenőrzi.

(8)45 Ha ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem rendelkezik, vagy ha a számviteli törvény 151. §-a (6) bekezdésének b)–d) vagy f) pontjában meghatározott körülmények bekövetkeznek, a pénzügyminiszter hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból.

9. § (1)46 A pénzügyminiszter szakértőkből bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre, amelynek feladata

a)47 az engedélyezés folyamatának állandó figyelemmel kísérése és a felmerült, vitatott kérdésekben – a 3. § (3)–(11) bekezdésében foglalt, szakképesítések tekintetében – szakértői vélemény kialakítása,

b) a számviteli törvény 151. § (6) bekezdés a) pontja szerinti kimentésre vonatkozó igazolás véleményezése azzal, hogy a kimentés akkor támogatható, ha a kimentését kérő az érintett továbbképzési időszakban a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem nyújt, illetve nem nyújtott könyvviteli szolgáltatást,

c) a nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek 10/A. §-ban meghatározott akkreditációs (minősítési) eljárásában való részvétel, valamint javaslattétel azok elfogadásával kapcsolatban.

(2) A bizottság kilenc tagból áll. A bizottságba a szakmai szervezetek négy főt, a pénzügyminiszter öt főt delegál. A bizottság elnökét és tagjait a pénzügyminiszter 5 évre nevezi ki.

10. §48 (1) A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező személyt a nyilvántartásba vételt követő – április 1. és december 31. közötti – továbbképzési évtől kezdődően terheli.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesíthető az adott továbbképzési évben a szakmai továbbképzésben közreműködő oktatók felkészítésén való részvétel igazolásával is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelező évi szakmai továbbképzésnek a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli Bizottság bevonásával meghatározott témaköreit, időtartamát, valamint a nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek akkreditációs (minősítési) eljárásával kapcsolatos tájékoztatót a pénzügyminiszter évente, a továbbképzési évet megelőző év október 31-éig közleményben teszi közzé a Hivatalos Értesítőben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján.

(4)49 A könyvviteli szolgáltatást végzők (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából az olyan továbbképző szervezet által folytatott képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. §-ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditációval rendelkező szervezetek névsorát a pénzügyminiszter a Hivatalos Értesítőben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján, közleményben az akkreditációs eljárást követő év január 31-éig közzéteszi.

(5) Az akkreditációval rendelkező szervezetek által szervezett szakmai továbbképzést, a továbbképzés minősítési feltételeknek megfelelő lebonyolítását a pénzügyminiszter ellenőrzi. Az ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy az akkreditációval rendelkező szervezet folyamatosan teljesíti-e az e rendelet szerinti akkreditációs követelményeket.

10/A. §50 (1) Az akkreditációs eljárás a szakmai továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) kérelmére indul. A kérelmet a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal, a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell legkésőbb a továbbképzési évet megelőző év november 30-áig a pénzügyminiszternek benyújtani.

(2) Az akkreditációs eljárás annak megállapítására irányul, hogy a szervezet megfelel-e az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3)51 A pénzügyminiszter az akkreditáció iránti kérelmek elbírálása során ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétől számított nyolc napig van lehetősége.

(4) Akkreditációt az a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosult szervezet kaphat, amely

a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatói gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,

c) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is, valamint

d) az akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

(5) Nem adható akkreditáció, ha a szervezet – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát

a) a szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) az a tény igazolja, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:

a) a kérelmező felnőttképzési tevékenység folytatására való jogosultságát igazoló dokumentumokat,

b) az oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatra, valamint az oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak – az akkreditációs feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a szervezet és a pénzügyminiszter által történő kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak.

(8) Az a szervezet, amely korábbi – a 2009. január 1-jét megelőzően hatályos előírások szerinti – nyertes pályázata alapján már szervezett – e rendelet szerinti – kötelező továbbképzést, az akkreditáció iránti kérelméhez csak azon oktatóknak a részletes szakmai önéletrajzát és iskolai végzettségéről szóló dokumentumát köteles csatolni, akik a korábbi nyertes pályázatokban nem szerepeltek.

(9) Az akkreditációval rendelkező szervezeteket a pénzügyminiszter a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait.

(10) Az akkreditációval rendelkező szervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat 60 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal.

(11) A pénzügyminiszter a szakmai továbbképzés e rendeletben előírtak szerinti megvalósítását folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az akkreditációval rendelkező szervezet, illetve a továbbképzés az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg, a pénzügyminiszter a továbbképzés szervezésére való jogosultságot visszavonja.

(12) Az akkreditáció visszavonására kerül sor, ha az e rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek, továbbá ha az akkreditációval rendelkező szervezet

a) a vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatja tevékenységét,

b) a továbbképzést nem az e rendeletben előírt követelmények szerint folytatja,

c) a kérelemben megtévesztő vagy valótlan adatokat közöl,

d) azt maga kérelmezi,

e) megszűnik,

f) felnőttképzési tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnt,

g) nem az e rendeletben előírt további feltételek szerint jár el.

(13) Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11) bekezdés szerinti visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét a pénzügyminiszter a Hivatalos Értesítőben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi.

(14) Az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a számviteli törvényben és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(15) Ha a szervezet nem csatolja a (6) bekezdés a) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, a pénzügyminiszter megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető hatóságot az adatok megszerzése érdekében.

10/B. §52 Az akkreditációval rendelkező szervezet a szakmai továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:

a) a továbbképzéseket a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli Bizottság bevonásával meghatározott – a Pénzügyminisztérium honlapján az adott továbbképzési évre vonatkozóan közzétett részletes – tematika szerint, 16 órás időtartamban, legfeljebb 40 fős csoportokban szervezni,

b) a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevőnek térítésmentesen biztosítani a továbbképzéshez a pénzügyminiszter által kiadott tematika részletes kifejtését tartalmazó írásos tananyagot, amelyből 5 példányt a képzést megelőzően a pénzügyminiszter részére megküld,

c) gondoskodni saját oktatóinak a felkészítéséről olyan részletezettséggel és időtartamban, ahogy azt a szakmai továbbképzésen szükséges előadni,

d)53 legalább 10 nappal a felkészítés időpontját megelőzően bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott kötelező adattartalommal a szakmai továbbképzésben közreműködő felkészítő oktatók nevét, az oktatók felkészítésének helyét, időpontját, valamint biztosítani a felkészítés ellenőrizhetőségét,

e)54 legalább 10 nappal a továbbképzés időpontját megelőzően bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott kötelező adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, időpontját, és biztosítani a továbbképzés ellenőrizhetőségét,

f) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott tartalommal,

g) a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról, időtartamáról igazolást kiadni a szakmai továbbképzésen résztvevők részére a 7. számú mellékletben meghatározott tartalommal,

h)55 összesített jegyzéket készíteni a továbbképzésen résztvevők adatairól – a szakmai továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a 8. számú mellékletben meghatározott kötelező adattartalommal, amelyet a pénzügyminiszter részére a továbbképzési évet követő év január 31-ig megküld,

i)56 elkészíteni a továbbképzés hallgatóinak véleményén alapuló összefoglaló értékelést a 9. számú mellékletben meghatározott kötelező adattartalommal, amelyet a pénzügyminiszter részére a továbbképzési évet követő január 31-ig megküld.

10/C. §57 (1)58 Az 1., a 4., az 5., a 8. és a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú, kötelezően használatos, a hatóság által rendszeresített nyomtatványok a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak megfelelően, a Pénzügyminisztérium honlapjáról, valamint a kormányzati portálról érhetők el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton történő benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók. Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton akkor nyújthatók be, ha az azokhoz tartozó mellékleteket is elektronikusan csatolják.

(3) Az 1. és a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelem vagy bejelentés nem elektronikus úton történő benyújtása esetén azt a mellékletekkel együtt a pénzügyminiszter – a Pénzügyminisztérium honlapján megjelenő – külön közleményében megjelölt címre kell beküldeni.

(4)59 Az 5. számú mellékletben meghatározott tartalmú bejelentést nem elektronikus úton történő benyújtás esetén az akkreditált szervezetnek a pénzügyminiszter – a Pénzügyminisztérium honlapján megjelenő – külön közleményében megjelölt címre kell benyújtania a pénzügyminiszter részére.

(5)60 A 8. és a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú bejelentést nem elektronikus úton történő benyújtás esetén az akkreditált szervezetnek a pénzügyminiszter – a Pénzügyminisztérium honlapján megjelenő – külön közleményében megjelölt címre CD vagy DVD adathordozón – annak tartalmára utaló, bélyegzővel és cégszerű aláírással ellátott kísérőlevél csatolásával – kell benyújtania a pénzügyminiszter részére.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)61

Az Európai Unió jogának való megfelelés62

12. §63 (1)64 Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)65 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez66

ADATLAP

a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba való felvételhez
(az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához, cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez,
valamint a nyilvántartásból való törléshez67

Az adatlap kötelező tartalmi elemeit az 1–6. pontok foglalják magukba. A 3. pont szerinti adatok és a 4. pont c) alpontja szerinti nyilatkozat kitöltése nem kötelező.68

1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító

– nyilvántartásba történő felvételét (az igazolvány kiadását)69

– igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)70

– igazolványa cseréjét (megrongálódás, illetve adatváltozás esetén, amennyiben a változás érinti az igazolványon szereplő adatokat)71

– a nyilvántartásban szereplő egyéb adataiban történt változás(ok) átvezetését72

– nyilvántartásból való törlését73

kéri.

2. A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) családi és utónév,

b) születési családi és utónév,

c) születési hely,

d) születési idő,

e) anyja születési családi és utóneve,

f) lakcím vagy levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám),

g) regisztrálási szám74,

h)75 szakmai képesítés megnevezése (mérlegképes oklevél, illetve azzal egyenértékű képesítést igazoló dokumentum száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, oklevél szerinti szak/szakirány megnevezése, okleveles könyvvizsgálói oklevél száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

i) a számviteli törvényben meghatározott idejű számviteli, pénzügyi, ellenőrzési szakmai gyakorlat ismertetése fordított időrendi sorrendben [gyakorlat megszerzésének helye, munkakör/beosztás, végzett tevékenység(ek), gyakorlat időtartama: év, hónap, nap-tól – év, hónap, nap-ig],

j)76 regisztrálási szakterület.

3. Nem kötelező, a kérelmező önkéntes adatszolgáltatása alapján (amennyiben azokat az adatlapon feltünteti) kerülnek a nyilvántartásba a következő adatok:

a) telefonszám,

b) elektronikus elérhetőség,

c) egyéb szakmai képesítés megnevezése (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),

d) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).

4. Nyilatkozatok:

a) „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nincs tudomásom olyan körülményről, amely a Korm. rendelet szerinti

– nyilvántartásba történő felvételemet (az igazolvány kiadását),

– igazolvány pótlását, cseréjét

kizárná.”

b)77 „Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő regisztrálási szám, igazolványszám, név, születési név, cím, valamint hozzájárulásom esetén a c) pontban megjelölt egyéb adataim külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény 151. §-ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak.”

c)78 „Hozzájárulok az alábbi – az adatlapon feltüntetett – személyes adataim Korm. rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához79:

– születési hely, idő

– anyja születési családi és utóneve

– telefonszám

– elektronikus elérhetőség

– szakképesítés adatai

– egyéb szakképesítés

– nyelvvizsga

– szakmai gyakorlat”

d)80

e)81 „Kijelentem, hogy az eljárás ............ Ft, azaz .......................... Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján .............. fizette meg*. Kijelentem továbbá, hogy a befizetést igazoló .................. számú fizetési számlák közötti átutalási/fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás* másolatát a jelen kérelemhez csatolom.”

_______

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.

5. Dátum82

6. A kérelmező aláírása83

2. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez84

Intézmény, kar

Szak

Évfolyam

Kőrös Főiskola (Tessedik Sámuel Főiskola)

Közgazdász, Pénzügyi szak, vállalkozási pénz-
ügyek szakirány

1997-től

Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar

Közgazdász, Gazdálkodási szak, számviteli szakspecializáció

1996-tól

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak, számvitel-pénzügy. szakirány

1999-től

Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Tud. Kar

Agrármérnök, Vállalkozás szervezési szak-
irány

1998-tól

Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Tud. Kar

Agrármérnök, Kereskedelmi marketing szak-
irány

1998-tól

Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Tud. Kar

Gazdasági Agrármérnök szak

1998-tól

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazda Ipari szak

1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazda Agrár szak

1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazda Belkereskedelmi szak

1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazda Közlekedési szak

1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Közgazda Pénzügyi szak

1994-ig

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem**

Közgazda Gazdálkodási szak

1993-tól

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem**

Tanár ,,B” szak

folyamatosan

Janus Pannonius Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar

Okleveles közgazdász, Gazdálkodási szak
Számviteli minősített specializáció

1994-től

Pénzügyi és Számviteli Főiskola*

Közgazdász Számviteli szak

1993-tól

Pénzügyi és Számviteli Főiskola*

Közgazdász Pénzügyi szak

1993-tól

Pénzügyi és Számviteli Főiskola*

Közgazdász Gazdasági lnformatikai szak

2000-től

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

Üzemgazdász/Közgazdász, Számviteli Vállalatgazdálkodási Kar/szak

1993-ig

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

Üzemgazdász/Közgazdász, Pénzügyi Kar/szak

1993-ig

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Gazdálkodási szak, pénzügyi-számviteli szakirány

1997-től

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdasági Agrármérnök szak, Pénzügyi-számviteli szakirány

2000-től

* Budapesti Gazdasági Főiskola.

** Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez85

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Regisztrálási szám:

IGAZOLVÁNY

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

Személyi azonosító adatok

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési családi és utóneve:

Regisztrálási szakterület:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

A pénzügyminiszter a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából

 

 

 

..............................................................

 

számon nyilvántartásba vette.

 

 

 

Fénykép helye

 

Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány
tulajdonosa könyvviteli szolgáltatási tevékenység
folytatására jogosult.

 

 

 

 

 

 

 

Az igazolvány érvényes:

 

.................................................-től

 

a visszavonásig

 

 

 

Budapest, ..................................................

 

 

 

P. H.

 

 

 

........................................................

 

aláírás

4. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez86

ADATLAP

a szakmai továbbképzés szervezésére
és lebonyolítására jelentkező szervezetek (a továbbiakban: szervezet) akkreditáció iránti kérelméhez, valamint az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelméhez87

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szervezet neve,

b) szervezet hivatalosan rövidített neve,

c) szervezet székhelye,

d) szervezet levelezési címe,

e) szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,

f) szervezet felelős vezetőjének neve,

g) szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),

h) a szervezet által vállalt továbbképzés szervezése (szakok megnevezése, azon belül csoportok száma),

i) a szervezet által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírása88,

j) a szervezet elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön kiemelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének rövid bemutatása,

k) a szervezet oktatóinak szakmai és oktatói tevékenységének bemutatása,

l) az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételek részletes bemutatása,

m) a tervezett továbbképzés paramétereinek részletes bemutatása (ár, helyszín, egyéb szolgáltatás stb.),

n) a továbbképzés tervezett/meglévő nyilvántartási rendszerének bemutatása.

2. Nyilatkozatok:

a) „Kijelentem, hogy a szervezet – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.”

b) „Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.”

3. Az akkreditációs nyilvántartás adataiban történt változás átvezetésének kérelme esetén a következő adatok és nyilatkozat megadása kötelező:

a) az akkreditációval rendelkező szervezet neve,

b) az akkreditációval rendelkező szervezet akkreditációs száma,

c) az akkreditációval rendelkező szervezet adataiban bekövetkezett változás ismertetése,

d) nyilatkozat:

„Kijelentem, hogy a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti.”

4. Dátum89

5. Bélyegző90

6. Cégszerű aláírás91

5. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez92

ADATLAP

könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról93

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a továbbképzésben közreműködő szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:

a) Szervezet sorszáma

b) Szervezet neve

c) Szervezet címe

d) Képzés helye (pontos címe)

e) Csoportszám

f) Témafelelős neve

g) Témafelelős telefonszáma

h) Témakör megnevezése

i) Oktatás időpontja (év, hónap, nap)

j) Oktatás időpontja (kezdési idő: óra, perc)

k) Oktatás időpontja (befejezés ideje: óra, perc)

l) Előadó(k) neve

m) Szakterület megnevezése

– vállalkozási

– államháztartási

– pénzügyi

– egyéb szervezeti (nonprofit)

2. Dátum94

3. Bélyegző95

4. Cégszerű aláírás96

6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez97

JELENLÉTI ÍV*

A továbbképzésben közreműködő szervezet sorszáma:

A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE CÍME:

KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM)

CSOPORTSZÁM:

TÉMAKÖR

OKTATÁS IDŐPONTJA

Év, hónap

Nap

Kezdési idő
(óra, perc)

Befejezés
(óra, perc)

Előadó neve

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

SZAKTERÜLET: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti (nonprofit)

RÉSZTVEVŐK

Sorszám

Regisztrálási szám

Hallgató neve

Aláírás

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

 

37.

 

 

 

38.

 

 

 

39.

 

 

 

40.

 

 

 

Dátum: ..................................................

...................................................................................

a továbbképzésben közreműködő szervezet

vezetőjének aláírása

7. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez98

Sorszám:

IGAZOLÁS*

......................................................... (név)

..................................... regisztrálási számon nyilvántartásba vett

könyvviteli szolgáltatást végző részére, aki

 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. § (1) bekezdése, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a szakmai szervezetek és az országos Számviteli Bizottság bevonásával meghatározott, valamint a nyilvántartásba vételt végző pénzügyminiszter által kiadott tematika szerint megtartott 16 órás továbbképzésen részt vett a

    

szervezésében.

 

A továbbképzés helye:     

    időpontja:     

 

Kelt:     ,     

 

P. H.

 

    

a továbbképzésben közreműködő
szervezet vezetőjének aláírása

8. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez99

ADATLAP

könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének teljesítéséről100

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének teljesítéséről a továbbképzésben közreműködő szervezetnek (a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia a pénzügyminiszternek:

a) Szervezet sorszáma

b) Szervezet neve

c) Szervezet címe

d) Témafelelős neve

e) Témafelelős telefonszáma

f)101 Résztvevők adatai

– sorszám

– regisztrálási szám

– családi és utónév

– születési családi és utónév

– születési hely, idő

– anyja születési családi és utóneve

– nyilvántartásban szereplő címe (irányítószám, helység, utca, házszám)

2–4.102

9. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez103

ADATLAP

a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséről készített értékelőlapok összesítéséhez104

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséről készített értékelőlapok összesítéséhez a továbbképzésben közreműködő szervezetnek a következő adatokat kell megadnia:

a) A továbbképzésben közreműködő szervezet neve

b) A képzés helyszíne

c) A képzés időpontja

d) Csoportazonosító

e) Csoportlétszám

f) Továbbképzési szak

– vállalkozási

– államháztartási

– pénzügyi

– egyéb szervezeti (nonprofit)

g) Értékelés 1-től 5-ig terjedő skálán

– témakör

– az oktató előadói készsége

– az oktató szakmai felkészültsége

– az elhangzottak gyakorlati alkalmazhatósága

h) Tankönyv értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán

– tartalma

– kivitele

i) Helyszín értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán

– előadóterem

– oktatási technika

– megközelíthetőség

j) Szervezés értékelése 1-től 5-ig terjedő skálán

– előzetes szervezés, tájékoztatás

– képzés lebonyolítása

k) Szöveges értékelés, észrevételek, javaslatok összefoglalása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!