nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
a büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
2013-01-01
2013-06-30
21

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének l) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Cím

A BÍRÓSÁG FELADATA

1. § (1) A bíróság határozatának végrehajtásáról – a külön rendelkezésekben megállapított kivételekkel – az a bíróság gondoskodik, amelynek eljárásában büntetés, intézkedés, szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény, kényszerintézkedés, rendbírság, pénzbírság vagy bűnügyi költség válik végrehajthatóvá.

(2)2 Ebben a rendeletben járásbíróságon a kerületi bíróságot is érteni kell.

(3) Ha a terhelt vagy az, akire nézve a végrehajtandó határozat rendelkezést tartalmaz, a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény szerinti Védelmi Program hatálya alatt áll, az e rendelet szerinti valamennyi értesítőlapot és határozat-kiadmányt, valamint a terheltnek vagy egyéb érintettnek kézbesítendő határozatot, idézést vagy értesítést a Tanúvédelmi Szolgálatnak kell – hivatalsegéd útján – továbbítani.

(4) A fogva lévő terheltnek kézbesítendő határozatot, idézést vagy értesítést a fogva tartó büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet), rendőrségi fogda vagy javítóintézet útján kell kézbesíteni (közvetett kézbesítés).

2. § (1) A határozat végrehajtásáról gondoskodó bíróság a határozat jogerőre emelkedésekor haladéktalanul, – eltérő rendelkezés hiányában – legkésőbb három munkanapon belül minden érintettre nézve külön kiállítja a végrehajtás alapjául szolgáló értesítőlapot, és a kezelőiroda vezetőjének adja le, aki azt haladéktalanul megküldi a végrehajtásra hivatott szervnek.

(2)3 Ha a bíróság jogerős határozatával személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó büntetést, intézkedést, illetőleg kényszerintézkedést szüntet meg – és az érintett a határozat meghozatalakor nincs jelen – az értesítőlapot haladéktalanul ki kell állítani, és a kezelőirodának le kell adni. A kezelőiroda vezetője a végrehajtást foganatosító szervet az értesítőlap telefaxon való megküldésével és rövid úton történő megerősítésével haladéktalanul értesíti.

(3)4 Az értesítőlap pontos és haladéktalan kiállításáért a tanács elnöke, illetőleg az egyesbíró (a továbbiakban együtt: a tanács elnöke) felelős. Az értesítőlapot a tanács elnöke, vagy a bírósági ügyintéző írja alá, és a bíróság bélyegzőjével látja el. A bírósági ügyintéző az értesítőlapra bírói rendelvényt nem vezethet. Az iratboríték belső oldalán az igazságügyi alkalmazott feljegyzi, hogy melyik terheltről, milyen értesítőlapot állítottak ki. Az értesítőlapok átvételét a kezelőiroda vezetője a feljegyzés mellett, az aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével igazolja.

(4)5 A tanács elnöke megteszi a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket.

3. § (1) A büntető határozatról kiállított értesítőlap tartalmazza:

a) a bíróság megnevezését, ügyszámát, a terhelt nevét, személyi adatait, a határozat keltét, számát, jogerejét és végrehajthatóságát, illetőleg a jogerőre tekintet nélküli végrehajthatóságot,

b) a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti megnevezését és minősítését,

c)6 a kiszabott büntetést számmal és betűvel kiírva, az alkalmazott intézkedést, illetőleg a rendbírságot, az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet beszámítását (Btk. 99. §), a járművezetéstől eltiltásba beszámítható időre vonatkozó rendelkezést, továbbá azokat a végrehajtáshoz szükséges adatokat, amelyeknek az értesítőlapon való feltüntetését jogszabály elrendeli,

d) összbüntetés esetén az összbüntetésbe foglalt egyes alapítéletek számát, az egyes ítéletekben megállapított bűncselekményeket és büntetéseket számmal és betűvel kiírva, az összbüntetésként megállapított büntetést számmal és betűvel kiírva, a végrehajtási fokozatot, valamint a végrehajtandó mellékbüntetés(ek) megnevezését,

e)7

f)8 feltételes szabadság megszüntetése esetén, ha arra az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően elkövetett bűncselekmény miatt került sor, azt, hogy a feltételes szabadság megszüntetése melyik bíróság milyen számú határozata vonatkozásában történt, valamint a feltételes szabadulás napját.

(2)9 A másodfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az első fokon eljárt bíróság, a harmadfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az első fokon és a másodfokon eljárt bíróság megnevezését, ügyszámát és határozata keltét is fel kell tüntetni.

(3)10 Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, ezt a büntető határozatról kiállított értesítőlap e célra szolgáló rovatában, illetve „Megjegyzés” rovatában – a halasztás tartamának, a részletfizetésre vonatkozó adatoknak a megjelölésével – feltünteti.

(4) A tanács elnöke, a (3) bekezdés esetén kívül, a halasztás vagy részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott jogerős határozat kiadmányát – ha erről tudomása van, a büntetés, intézkedés vagy vagyoni jellegű joghátrány előírási tételszámára hivatkozással – haladéktalanul megküldi a végrehajtásról gondoskodó büntetés-végrehajtási csoportnak, illetve a bírósági gazdasági hivatalnak.

4. § (1) Ha az értesítőlapot a bíróság hibásan állította ki, a tanács elnöke a hibát kijavítja, és a javítást a keltének feltüntetésével, az aláírásával és a bíróság bélyegzőjével igazolja.

(2) A bíróság a kijavított értesítőlapot a visszaküldő szervnek az előírási tételszámra hivatkozással, ennek hiányában gyűjtőjegyzéken küldi meg.

(3) Ha a bíróság az értesítőlap alapjául szolgáló határozatot kijavítja, újabb értesítőlapot kiállítani nem kell. A bíróság a kijavítást elrendelő határozata jogerőre emelkedését követően nyomban, eredeti aláírással ellátott megkeresést küld annak a szervnek, amelynek az értesítőlapot már megküldte, és utal arra, hogy a megküldött határozatot milyen módosítással kell végrehajtani. A megkereséshez csatolni kell a kijavítást elrendelő határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát.

(4) Ha a bíróság olyan kérdésben, amelyre nézve az értesítőlap adatot tartalmaz, utóbb másként határoz, illetőleg a határozata mulasztását utólag határozattal pótolja, erről újabb értesítőlapot kell kiállítani, és a végrehajtásban érintett hatóságnak, szervnek, szervezetnek az általános szabályok szerint meg kell küldeni. Ha a bíróság már állított ki értesítőlapot, az újabb értesítőlap ,,Megjegyzés'' rovatában ezt – amennyiben az előírási tételszám ismert, az erre való utalással – fel kell tüntetni.

(5)11 Ha a bíróság a Be. 575. §-a szerinti eljárásban azt állapítja meg, hogy az összbüntetésbe foglalásnak nem állnak fenn a törvényi feltételei, és ezért a korábbi jogerős összbüntetési ítéletet hatályon kívül helyezi, jogerős határozatának két kiadmányát megküldi az illetékes büntetés-végrehajtási csoportnak. Ha a bíróság a Be. 574. §-ának (3) bekezdése alapján a nem jogerős összbüntetési ítéletben az alapítéletek szerinti szabadságvesztések végrehajtását felfüggeszti, határozatának egy-egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a büntetés-végrehajtási csoport, illetőleg a bv. intézet részére.

(6)12 Ha perújítás, felülvizsgálat, törvényesség érdekében emelt jogorvoslat, illetőleg jogegységi eljárás (a továbbiakban együtt: rendkívüli jogorvoslat) folytán a bíróság az elítéltet felmenti, a kényszergyógykezelést mellőzi, illetőleg az eljárást megszünteti, az erről szóló határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát valamennyi, a végrehajtásban érintett hatóságnak, szervnek, szervezetnek meg kell küldeni, amelyek korábban a végrehajtás foganatosítására értesítőlapot (határozatot) kaptak. A Kúria határozatának megküldéséről az alapügyben eljárt első fokú bíróság gondoskodik.

(7)13 A (6) bekezdésben szabályozott estekben, ha a terhelt fogva van, a bíróság határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki a szabadítás, illetőleg elbocsátás iránt. Ha a terheltet előállították, a tanács elnöke az értesítőlapot és a határozat rendelkező részének jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott két kiadmányát, az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási őrnek (a továbbiakban: bv. őr), illetőleg rendőrnek adja át. Ha a terhelt előállítására nem került sor az értesítőlapot telefaxon meg kell küldeni a fogvatartást foganatosító szervnek, és azt rövid úton is meg kell erősíteni. A bíróság a továbbiakban a 11. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

(8)14 Ha rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság más, vagy más mértékű büntetést szab ki, illetőleg más, vagy más terjedelmű intézkedést alkalmaz, erről újabb értesítőlapot kell kiállítani. Egyebekben a megállapított büntetés vagy intézkedés végrehajtására vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. Az értesítőlap ,,Megjegyzés'' rovatában a rendkívüli jogorvoslattal érintett határozatot meghozó bíróság megnevezését és ügyszámát, továbbá azt, ha a bíróság már állított ki értesítőlapot – amennyiben az előírási tételszám ismert, az erre való utalással – fel kell tüntetni. Azon büntetés vagy intézkedés vonatkozásában, amely a rendkívüli jogorvoslat folytán nem kerül végrehajtásra, a bíróság a (6) bekezdés szerint jár el.

(9)15 Ha perújítás, vagy felülvizsgálat folytán indult eljárásban a bíróság az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggeszti vagy félbeszakítja [Be. 413. § (1) bek., 423. § (6) bek.], erről – határozatának megküldésével – haladéktalanul értesíti az illetékes büntetés-végrehajtási csoportot, a fogvatartást foganatosító bv. intézetet, a bírósági gazdasági hivatalt, bűnjelkezelőt, vagyonelkobzás esetén a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát, közérdekű munka, illetőleg pártfogó felügyelet esetén a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatot (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat).

(10)16 Ha a Kúria a felülvizsgálati eljárás során [Be. 420. § (1) bek.] a fogva lévő terhelttel szembeni jogerős ügydöntő határozatot hatályon kívül helyezi, de a terhelt előzetes letartóztatását, illetőleg ideiglenes kényszergyógykezelését rendeli el [Be. 428. § (4) bek.], a tanács elnöke az előzetes letartóztatásról, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelésről kiállított értesítőlapot a terheltet előállító bv. őrnek, illetőleg rendőrnek adja át, ha a kényszergyógykezelés alatt álló terhelt előállítására állapotánál fogva nem került sor, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnek (a továbbiakban: IMEI) küldi meg.

II. Cím

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI CSOPORT FELADATA

5. § (1)17 A bíróság büntetés-végrehajtási feladatait a törvényszék elnöke által megbízott büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) látja el. Büntetés-végrehajtási feladatokat esetenként a törvényszék elnöke által kijelölt más bíró is elláthat.

(2)18 Ha a törvényszéken katonai tanács működik, a törvényszék elnöke – a katonai tanács illetékességi területére kiterjedően – a bv. bírói feladatok ellátására a katonai tanács bíráját jelöli ki.

(3)19 A büntetések és az intézkedések végrehajtásának elősegítése, illetőleg ellenőrzése érdekében a törvényszéken büntetés-végrehajtási csoport (a továbbiakban: bv. csoport) működik, amelynek illetékessége a megyei bíróság illetékességi területére terjed ki.

(4)20 A bv. csoport munkáját a törvényszék elnöke által kinevezett bv. bíró szervezi, irányítja és ellenőrzi.

6. § (1)21 A bv. csoport feladatait a bv. bíró, a tisztviselő (a továbbiakban: bv. előadó) és az írnok látja el.

(2) A bv. csoporthoz kezelőiroda (a továbbiakban: iroda) tartozik.

(3)22 Ha a törvényszék elnöke a katonai tanács bíráját a büntetés-végrehajtási feladatok ellátására kijelölte, a katonai tanácsnál bv. előadó is működhet.

(4)23

7. § (1)24 A bv. csoport irodáját a törvényszék elnöke által kijelölt bv. előadó vezeti.

(2) A bv. előadó önállóan tesz kisebb jelentőségű, nem érdemi intézkedéseket, így különösen

a)25 a bírósági értesítőlapokat és határozatokat megküldi a bv. intézetnek, a pártfogó felügyelői szolgálatnak, vagy más szervnek,

b) ellátja a szabadságvesztésre elítéltnek a bv. intézetbe utalásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat,

c) elkészíti az érdemi intézkedések tervezetét (az elítélt felhívása a büntetés megkezdésére, elővezetés iránti intézkedés stb.).

d)26

III. Cím

A BÍRÓSÁGI GAZDASÁGI HIVATAL FELADATA

8. § (1)27 A bíróságok működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi teendők ellátására a törvényszék szervezetében működő bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) feladatkörébe tartozik

a) a büntetőeljárás során lefoglalt és a kezelésébe tartozó bűnjelek nyilvántartása,

b) az elkobzott vagy előzetesen értékesíteni rendelt bűnjelek értékesítése és az ellenérték beszedése,

c) a következő követelések előírásával és beszedésével, a beszedés szorgalmazásával kapcsolatos teendők:

ca) a büntetőeljárás során alkalmazott vagyoni jellegű joghátrány, az államot illető vagyoni követelés (ideértve a rendbírságot és a költségek megfizetésére kötelezést),

cb) a polgári ügyben eljárt bíróság által kiszabott rendbírság, illetve pénzbírság, alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettségből származó követelés, valamint a közjegyző által kiszabott pénzbírság.

(2)28 A BGH illetékessége kiterjed arra a bíróságra, amelynek szervezetében működik, továbbá a törvényszék területén működő járásbíróságra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ügyészre, valamint a törvényszék területén székhellyel rendelkező közjegyzőre.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a BGH az állam javára fennálló követelést bírósági végrehajtás útján érvényesíti.

II. Fejezet

A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSA

Az értesítőlap és a bírói rendelvény

9. § (1) A szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítőlap kiállítása, illetőleg bírói rendelvény adása előtt a bíróság vizsgálja, hogy

a) nem állapítható-e meg a szabadságvesztés végrehajtását kizáró ok (Btk. 66. §),

b)29 az elítélt nem töltötte-e ki az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel a kiszabott szabadságvesztést,

c)30 az elítélt nem töltött-e előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben annyi időt, hogy feltételes szabadságra bocsátására kerülhet sor.

(2) A bíróság a jogerős határozatáról kiállított értesítőlapon a 3. §-ban foglaltakon túlmenően feltünteti

a) a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát (Btk. 42–44. §, 111. §),

b) ha az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra, ezt a tényt [Btk. 47. § (4) bek., 47/C. § (2) bek.],

c)31 az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet beszámítására vonatkozó rendelkezést és az ítélet kihirdetése után az ítélet jogerőre emelkedéséig előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben töltött időt,

d)32 ha a bíróság a terheltet az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a feltételes szabadságot megszüntette, az erről szóló rendelkezést, azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsátás melyik bíróság milyen számú határozata alapján történt,

e) ha a bíróság a vádlott távollétében megtartott tárgyaláson hozta meg a határozatát,

f)33 ha olyan terheltet ítélt szabadságvesztésre, aki pártfogó felügyelet alatt áll (Btk. 82. §, 119. §), annak közlésével, hogy a pártfogó felügyeletet melyik pártfogó felügyelői szolgálat hajtja végre,

g)34 ha az elítélt visszaeső, különös visszaeső, többszörös visszaeső vagy erőszakos többszörös visszaeső; több visszaeső kategória esetén a legsúlyosabbat kell megjelölni,

h)35 ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben a korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását nem lehet elrendelni [Btk. 91. § (2) bek.], a felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,

i)36 ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben a korábban részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének végrehajtását nem lehet elrendelni [Btk. 91. § (2) bek.], a részben felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,

j)37 a végrehajtást foganatosító javítóintézetet, ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben javítóintézeti nevelést hajtanak végre,

k)38 ha a büntetőeljárásban – amelyben a szabadságvesztést kiszabták – óvadék letételére került sor, az óvadék megállapítása tárgyában jogerős határozatot hozó bíróság megjelölésével.

(3)39

(4)40 Ha a bíróság a szabadlábon lévő terhelttel szemben a szabadságvesztés azonnali foganatba vételét [Be. 596. § (1) bek.], illetőleg a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést [Be. 596. § (3)–(4) bek.] rendeli el, ezt a tanács elnöke – az intézkedés ellenőrzésére jogosult rendőrség megjelölésével – az értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti.

(5)41 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítőlap kiállítására és megküldésére a 9–15. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

10. § (1) Az értesítőlapra a tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó bírói rendelvényt vezet, ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést tölt, illetőleg ha a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendeli el.

(2)42 Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, de az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időre figyelemmel feltételes szabadságra lenne bocsátható, a tanács elnöke ezt a körülményt az értesítőlap ,,Megjegyzés'' rovatában feltünteti. A büntetés végrehajtására ilyenkor is bírói rendelvényt kell adni.

(3)43 Ha az elítélt szabadlábon van, és előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben annyi időt töltött, hogy feltételes szabadságra bocsátható, a tanács elnöke ezt a körülményt az értesítőlap ,,Megjegyzés'' rovatában feltünteti. Megjelöli azt is, hogy az elítéltet az előzetes fogvatartásból honnan szabadították. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki.

(4)44 A szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletről az értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha az elítélt által előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel a bíróság a szabadságvesztést vagy a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét teljes egészében kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítőlapon feltünteti, hogy az elítéltet az előzetes fogva tartásból honnan szabadították.

(5) A bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a határozat jogerőre emelkedésekor kell a bv. intézetnek megküldeni, illetőleg a terheltet előállító büntetés-végrehajtási őrnek (a továbbiakban: bv. őr) átadni. A bv. őr az értesítőlap átvételét, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

(6)45 Ha a bíróság az értesítőlap ,,Megjegyzés'' rovatában azt tünteti fel, hogy az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időre figyelemmel a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéről való döntés esedékessé vált, az elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról soron kívül határozni kell, ennek érdekében a bv. intézet haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

A járásbíróság előtt jogerőre emelkedett ítélet46

11. § (1)47 Ha a végrehajtandó szabadságvesztést megállapító ítélet a járásbíróság előtt jogerőre emelkedik, és az elítélt szabadlábon van, a tanács elnöke az ítéletről kiállított értesítőlapot a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, a kezelőiroda vezetőjének adja át.

(2) A kezelőiroda vezetője az értesítőlapok átvételét a 2. § (2) bekezdésben írt feljegyzés mellett, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

12. § (1) A kezelőiroda az értesítőlapokat összegyűjti, és szükség szerint naponta, de legalább háromnaponként három példányban gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el.

(2) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzék kiállítása után az értesítőlapokat a gyűjtőjegyzék két példányával haladéktalanul köteles átadni, illetve megküldeni a bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak.

(3)48 A kezelőiroda a bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt – kivételes esetben pótlólag – átadja, illetve megküldi a bv. csoportnak az ítélet jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott két kiadmányát, az elítélt személyről készült pártfogó felügyelői véleményt, valamint az elítélt személy mentális és testi állapotáról (elmeállapotáról, alkoholizmusáról, kábítószer-fogyasztásáról, egészségi állapotáról stb.) készült szakvélemény másodpéldányát vagy fénymásolatát, továbbá fiatalkorú elítélt esetében a környezettanulmányt (pártfogó felügyelői véleményt), és – ha ezek az iratok a bíróság rendelkezésére állnak – az iskolai bizonyítvány, az iskolai vagy munkahelyi jellemzés, a szakvélemény és az orvosi bizonyítvány másodpéldányát vagy fénymásolatát.

(4) Ha a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el, a felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó jogerős ítélet kiadmányát is át kell adni, illetve meg kell küldeni a bv. csoport részére.

(5)49 A (2) és (3) bekezdésben, valamint a 11. §-ban írt rendelkezéseket a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésekről kiállított értesítőlap megküldésénél is alkalmazni kell.

(6)50 A kezelőiroda a gyűjtőjegyzékben feltünteti a határozatkiadmány és a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésről kiállított értesítőlap, valamint a fiatalkorú elítéltre vonatkozó egyéb iratok megküldését.

13. § (1)51 A kezelőiroda a bv. csoporttól visszaküldött gyűjtőjegyzéket egyezteti a gyűjtőjegyzéknek a járásbíróságon visszatartott példányával.

(2) Ha a gyűjtőjegyzék egyeztetésekor a kezelőiroda vezetője azt állapítja meg, hogy a bv. csoport valamelyik elítélt szabadságvesztését nem írta elő, ennek okáról a bv. csoporttól felvilágosítást kér.

(3) A gyűjtőjegyzék egyeztetése után a kezelőiroda a szabadságvesztés előírási tételszámát a büntető lajstromba feljegyzi.

(4) A bv. bíró a bármely okból végrehajtásra alkalmatlan, hiányos értesítőlapot és mellékleteit, előírási tételszám (nyilvántartásba vétel) nélkül javításra visszaküldi a kiállító bíróságnak, ebben az esetben a javított példányt a kezelőiroda gyűjtőjegyzékkel küldi meg.

(5) A kezelőiroda az (1)–(4) bekezdésben foglaltak teljesítése után a gyűjtőjegyzéknek a bv. csoporttól visszaküldött példányát csatolja a kezelőirodán visszatartott példányhoz, és a gyűjtőjegyzékeket sorszám szerint rendezve megőrzi. Az év végén a gyűjtőjegyzékeket az utolsó lajstromszám alatt a büntető lajstromba bevezeti, és azokat irattárba helyezi.

(6) Ha a határozat-kiadmány megküldésére pótlólag [12. § (3) bek.] került sor, a kezelőiroda a határozat-kiadmányt a bv. csoport által közölt előírási tételszámra hivatkozással küldi meg.

A törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria előtt jogerőre emelkedett ítélet

14. §52 (1)53 Ha a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet a törvényszék első-, illetőleg másodfokú eljárásában emelkedett jogerőre, és az elítélt szabadlábon van, a bíróság a kiállított értesítőlapot a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárva közvetlenül a bv. csoportnak adja át.

(2) Az értesítőlap átvételének tényét és idejét a bv. előadó aláírásával igazolja, és feltünteti a szabadságvesztés előírási tételszámát.

15. § (1)54 Ha a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet az ítélőtábla, illetőleg a Kúria előtt emelkedett jogerőre, és az elítélt szabadlábon van, a tanács elnöke a 11. § (1) bekezdése szerint jár el.

(2) A kezelőiroda az értesítőlapot – gyűjtőjegyzék nélkül – az első fokú bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak küldi meg.

16. §55 Az ítélet-(határozat-) kiadmány és az egyéb iratok megküldésére a 12. § (3) bekezdésében, továbbá a 13. § (6) bekezdésben meghatározott szabályokat, a szabadságvesztés előírási tételszámának feljegyzésére pedig a 13. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az ítéletet (határozatot) a törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria hozta.

Értesítőlap a fogva lévő terheltről

17. § (1) Ha a bíróság a terheltet jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, és a terhelt akár ebben az ügyben, akár más ügyben előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést tölt, a tanács elnöke a bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a terheltet előállító bv. őrnek adja át.

(2) A bv. őr az értesítőlap átvételét, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri. Az iratboríték belső oldalán fel kell tüntetni, hogy a terheltet melyik bv. intézetből állították elő.

(3) A bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapnak a bv. őr részére történő átadását a bíróság a bv. csoporttal az erre rendszeresített értesítőlapon közli.

(4) Ha a rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő terheltet a rendőrség állítja elő, a tanács elnöke az értesítőlapot a terheltet előállító rendőrnek adja át. Ennek alapján a rendőrség haladéktalanul gondoskodik az elítéltnek a bv. intézetbe szállításáról.

(5) Ha a bíróság a fiatalkorú terheltet végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, és a fiatalkorú akár ebben az ügyben, akár más ügyben javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatásban van, vagy javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, a tanács elnöke az értesítőlapot a terheltet előállító rendőrnek adja át. Ennek alapján a rendőrség haladéktalanul gondoskodik az elítéltnek a bv. intézetbe szállításáról.

A szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatba vétele

18. § (1)56 Ha a bíróság a szabadlábon lévő terhelttel szemben a Be. 596. §-a (1) bekezdése alapján a jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendeli el, a székhelyén működő bv. intézettől bv. őr kirendelését kéri, és az elítéltet, valamint a bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a 17. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a bv. őrnek adja át. A bíróság erről a bv. csoportot értesíti.

(2) Ha a bíróság székhelyén nincs bv. intézet, vagy bv. őr kirendelésének akadálya van, a bíróság az elítéltnek a bv. intézetbe kísérése iránt a rendőrséget keresi meg.

(3) Ha a bv. intézet közli a bv. csoporttal, hogy az elítélt a befogadás során úgy nyilatkozott, hogy kiskorú gyermeke vagy általa gondozott más személy felügyelet nélkül maradt, vagy intézkedést kér vagyonának, illetőleg lakásának biztonságba helyezéséről, a bv. bíró – amennyiben az azonnali foganatba vételt elrendelő bíróság még nem intézkedett – a 31. § szerint jár el.

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása, a feltételes szabadság utólagos megszüntetése, a próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése, az előzetes fogvatartás utólagos beszámítása és utólagos összbüntetésbe foglalás

19. § (1)57 Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről utólag határoz (Be. 557. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék nélkül – haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(2)58 Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely a feltételes szabadság megszüntetéséről utólag határoz (Be. 559. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék nélkül – haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(3)59 Végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely a büntetés végrehajtását utólag elrendeli (Be. 572. §), erről értesítőlapot állít ki, egyebekben a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos általános rendelkezések szerint jár el. Ha a bíróság a pártfogó felügyelet alatt álló, felfüggesztett szabadságvesztésre elítélt felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását utólag elrendeli, határozatát haladéktalanul megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak is, amely az elítélt pártfogó felügyeletét ez idáig végrehajtotta.

(4)60 Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely az összbüntetésbe foglalásról utólag határoz (Be. 575. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék nélkül – haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(5)61 Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet beszámításáról utólag határoz (Be. 576. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék nélkül – haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(6) Ha az elítélt szabadlábon van, az (1)–(2) és a (4)–(5) bekezdés szerinti értesítőlapot és határozat-kiadmányokat a bíróság szerint illetékes bv. csoportnak kell megküldeni.

(7)62 Ha az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása folytán az elítélt feltételes szabadságra lenne bocsátható, a 10. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt újabb szabadságvesztésre ítélése

20. § (1)63 Ha a határozott ideig tartó szabadságvesztést azért nem lehet végrehajtani, mert az elítéltet más ügyben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték (Btk. 69. §), a kiszabott szabadságvesztésről az értesítőlapot ki kell állítani, de annak „Megjegyzés” rovatában ezt a körülményt, valamint a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztását (Btk. 47/B. §) fel kell tüntetni.

(2)64 Az a bíróság, amely a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztásáról utólag határoz (Be. 558. §), jogerős határozatának két kiadmányát – a bv. csoport útján – haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(3) Ha az életfogytig tartó szabadságvesztést azért nem lehet végrehajtani, mert az elítéltet más ügyben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték [Btk. 47/C. § (2) bek.], a kiszabott szabadságvesztésről az értesítőlapot ki kell állítani, de annak ,,Megjegyzés'' rovatában ezt a körülményt fel kell tüntetni.

Halasztás engedélyezése

21. § (1) Ha az elítélt nem az ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban terjesztett elő kérelmet a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása engedélyezése iránt, az első fokon eljárt tanács elnöke rövid úton megkeresi az illetékes bv. csoportot avégből, hogy tudomást szerezzen arról, miszerint az elítéltet felhívták-e a szabadságvesztés megkezdésére, illetőleg az elítéltet bv. intézet befogadta-e.

(2) Ha az elítéltet a bv. intézet befogadta, a bíróság a halasztási kérelmet a szabadságvesztés végrehajtásának esetleges félbeszakítása iránti intézkedés végett a bv. intézetnek küldi meg.

(3) Ha az elítélt még nem kapott felhívást, vagy a kérelmet olyan időpontban terjesztette elő, hogy a kitűzött határnapra figyelemmel a kérelem elbírálására a bíróságnak még van lehetősége, és a kérelemben szereplő rendkívül nyomatékos körülmények ezt megalapozzák, a bíróság a határozat meghozataláig a szabadságvesztés végrehajtásának függőben tartása iránt intézkedik a bv. csoportnál.

Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtása érdekében

22. § (1)65 A járásbíróságtól gyűjtőjegyzékkel érkezett értesítőlapot a bv. előadó ellenőrzi, megállapítja, hogy a gyűjtőjegyzék első sorszáma az előzőleg küldött gyűjtőjegyzék utolsó sorszámát folyamatosan követi-e, és hogy a gyűjtőjegyzéken feltüntetett mellékleteket csatolták-e. A bv. bíró az észlelt hiányok pótlására felhívja a járásbíróságot.

(2)66 A bv. előadó a gyűjtőjegyzéken feljegyzi azt az előírási tételszámot, amelyen az ügyet a szabadságvesztés végrehajtási ügykönyvben előírta, és a gyűjtőjegyzék egyik példányát visszaküldi a járásbíróságnak.

(3)67 A bv. előadó az (1)–(2) bekezdés szerint jár el akkor is, ha a járásbíróság azt közli, hogy a szabadságvesztésről szóló értesítőlapot a bv. őrnek adta át.

(4)68 Ha a szabadságvesztésről szóló értesítőlapot a törvényszék közvetlenül a bv. csoportnak küldte meg, a bv. előadó a (2) bekezdés és a 14. § (2) bekezdése szerint jár el.

(5)69 Ha a szabadságvesztésről szóló értesítőlapot az ítélőtábla, illetőleg a Kúria küldte meg a bv. csoportnak, a bv. előadó a szabadságvesztés végrehajtási ügy előírási tételszámát átiratban közli az első fokú bírósággal.

23. § (1) Az értesítőlap és a rendelkezésre álló egyéb iratok alapján a bv. bíró megvizsgálja, hogy

a) nincs-e a szabadságvesztés végrehajtását kizáró ok (Btk. 66. §),

b)70 az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött idővel kitöltötte-e a szabadságvesztést,

c)71 az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött idő figyelembevételével sor kerülhet-e az elítélt feltételes szabadságra bocsátására,

d) a fiatalkorú elítélt betöltötte-e a huszonegyedik életévét.

(2) Ha a bv. bíró azt észleli, hogy valamely kérdésről a bíróság nem, vagy nem a törvénynek megfelelően határozott, a Be. szerinti különleges eljárás lefolytatása érdekében az alapügyben eljáró első fokú bíróságot keresi meg.

(3)72 Ha a bv. bíró megállapítja, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya, az elítéltet felhívja a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére. A felhívás tartalmazza azt, hogy az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére melyik bv. intézetben, milyen időpontban jelenjen meg. A felhívás tartalmazza továbbá a tájékoztatást arról, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti felhívásban a bv. intézeten elsősorban a bv. csoport működési területén lévő megyei (megyei jellegű feladatot is ellátó) bv. intézetet kell érteni.

(5) A felhívást úgy kell kiadni, hogy azt az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére meghatározott időpont előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(6) Az elítéltet fel kell hívni annak a közlésére, hogy van-e felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeke vagy más, általa gondozott személy, illetőleg igényel-e intézkedést vagyonának és lakásának biztonságba helyezése iránt.

24. § (1) A bv. bíró az elítéltet, a 23. § (4) bekezdésben meghatározott bv. intézettel egyeztetett határnapra hívja fel a szabadságvesztés megkezdésére.

(2) A következő naptári hétre behívott elítéltekről a bv. előadó két példányban jegyzéket készít, ennek egy példányát legkésőbb a hét utolsó munkanapján megküldi a bv. intézetnek.

(3) Ha a bv. intézet közli a bv. csoporttal, hogy a felhívásra megjelent elítélt befogadása megtörtént, a bv. bíró – ha időközben nem merült fel a szabadságvesztés végrehajtásának akadálya – bírói rendelvényt ad a szabadságvesztés végrehajtására. A rendelvényt, a már rendelkezésre álló határozat-kiadmányok két példányát, a mellékbüntetési értesítőlapot, valamint az egyéb iratokat a bv. csoport haladéktalanul megküldi a székhelyén működő megyei (fővárosi) bv. intézetnek.

25. § (1) Ha az elítélt a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére sem jelent meg a bv. intézetben, a bv. bíró haladéktalanul intézkedik az elítélt elővezetése iránt, és az intézkedéséről a bv. intézetet is értesíti.

(2) A bv. előadó az elővezetés elrendeléséről oly módon értesíti a bv. intézetet, hogy a behívott elítéltekről szóló következő jegyzékbe az elítéltet újból bevezeti, feltüntetve az elővezetés határnapját.

(3)73 Ha a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívás az elítéltnek azért nem volt kézbesíthető, mert a kézbesítő jelentése szerint az elítélt a felhívást a kézbesítés kétszeri megkísérlése után sem vette át, illetőleg a megjelölt címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre távozott, a Be. 590. § (3) bekezdése és a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 6/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján a bv. bíró intézkedik az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt, e körben az elítélt tartózkodási helyének megállapítása érdekében lakcímfigyelést rendelhet el. Ennek eredménytelensége esetén, továbbá ha megállapítható, hogy az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, elrejtőzött, a bv. bíró az elítélt körözését elfogatóparancs kibocsátásával elrendeli.

(4) A bv. bíró az elfogató parancsban úgy rendelkezik, hogy az elítéltet a megyei (megyei feladatot is ellátó) bv. intézetbe állítsák elő; erről a bv. csoport székhelyén működő megyei (fővárosi) bv. intézetet haladéktalanul értesíti az elfogató parancs egy példányának megküldésével.

(5) A bv. bíró legalább negyedévenként ellenőrzi az elfogató parancsok nyilvántartásának szabályszerű vezetését, és azt, hogy a visszavont elfogató parancs visszavonását átvezették-e.

(6)74 A törvényszék részére megküldött Körözési Értesítőt a bv. előadó kezeli, és annak adatait rendszeresen egyezteti az elfogató parancsok nyilvántartó könyvének adataival. A nem érdemi intézkedéseket haladéktalanul megteszi. Ha érdemi intézkedés megtételére van szükség, az intézkedés tervezetét elkészíti és azt a bv. bírónak bemutatja.

26. § (1) A felhívásban megjelölt napot követően késedelmesen jelentkező elítéltet a bv. intézet a hivatali idejében nyomban befogadja.

(2) Ha a bv. intézet a késedelmesen jelentkező, illetőleg elővezetett, vagy elfogatóparancs alapján előállított elítélt befogadásáról értesíti a bv. csoportot, az értesítés alapján a bv. csoport a 24. § (3) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el. Ebben az esetben a bv. bíró a rendelvény kiállításával egyidejűleg intézkedik az elfogatóparancs visszavonásáról.

(3)75 Ha az elítélt a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg, a bv. bíró a Bv. tvr. 17. §-a alapján meghozott határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

27. § (1)76 Ha az elítélt más törvényszék területén, olyan távoli helyen lakik vagy tartózkodik, ahonnan a megjelenése, illetőleg az elővezetése jelentős költséggel járna, a bv. csoport a szabadságvesztést előírja, de a jelentkezésre felhívást mellőzi.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben a bv. csoport az értesítőlapot, a rendelkezésére álló határozat-kiadmányokat és az egyéb iratokat, az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére való felhívása végett, megküldi az elítélt lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes bv. csoportnak. A bv. csoport a feltüntetett iratok mellett a mellékbüntetési értesítőlapot is megküldi az elítélt lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes bv. csoportnak.

(3) A bv. előadó az ügyet mindaddig figyelemmel kíséri, amíg a megkeresett bv. csoport nem értesíti arról, hogy az elítéltet a bv. intézetbe befogadták.

28. § (1) Az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére való felhívása iránt megkeresett bv. csoport a szabadságvesztést előírja, és az elítéltet felhívja szabadságvesztés megkezdésére; a bv. intézetbe való befogadást közli a megkereső bv. csoporttal.

(2) Ha az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére való felhívása iránt megkeresett bv. csoport a rendőrségtől beszerzett tájékoztatás alapján megállapítja, hogy az elítélt nem lakik vagy nem tartózkodik az illetékességi területén, és adat sem merült fel az elítélt lakó- vagy tartózkodási helyéről, erről a megkereső bv. csoportot az iratok visszaküldése mellett értesíti.

(3) Ha az elítélt bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye a megkeresett bv. csoport területén van, de innen ismeretlen helyre távozott, illetőleg megállapítható, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, elrejtőzött, a bv. bíró az elítélt körözését elfogató parancs kibocsátásával elrendeli, és erről a megkereső bv. csoportot értesíti.

(4) Ha az elítélt nem lakik vagy tartózkodik a megkeresett bv. csoport illetékességi területén, de újabb lakóhelye, illetve tartózkodási helye ismert, a megkeresett bv. csoport a 27. § (1) és (2) bekezdése szerint jár el, a megkereső bv. csoport egyidejű értesítésével.

29. § (1) Ha a bíróság olyan büntetések összbüntetésbe foglalásáról kiállított értesítőlapot küld meg a bv. csoportnak, amelyek előírása már megtörtént, de a büntetés végrehajtására még egyik ügyben sem került sor, a bv. előadó az összbüntetés előírása után az összbüntetésbe foglalt ítéletekre vonatkozó büntetés-végrehajtási iratokat az összbüntetés végrehajtási ügyének irataihoz csatolja.

(2) Ha az összbüntetésbe foglalt büntetések egyikét már foganatba vették, a bv. előadó az összbüntetés előírása után a bírói rendelvénnyel ellátott összbüntetési értesítőlapot annak a bv. intézetnek küldi meg, amelyben az elítéltet fogva tartják.

(3) Ha az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásáról más bv. csoport is gondoskodik, az összbüntetést kiszabó bíróság szerint illetékes bv. csoport megkeresi ezt a bv. csoportot a szabadságvesztésről kiállított értesítőlap és az ítéletkiadmányok megküldése iránt; egyúttal közli, hogy az összbüntetés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

(4)77 Ha a bíróság a nem jogerős összbüntetési ítéletben az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásának felfüggesztéséről rendelkezik [Be. 574. § (3) bek.], határozatának egy-egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a bv. csoport, illetőleg a bv. intézet részére.

(5)78 A bv. csoport a szabadlábon levő elítéltet az összbüntetés végrehajtására a 23. § (4) bekezdése szerinti bv. intézetbe akkor is beutalja, ha a (3) bekezdésnek megfelelően megkeresett bv. csoport a megkeresésnek még nem tett eleget.

(6)79 A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlapot, az összbüntetési ítélet kiadmányát, valamint az összbüntetésbe foglalt büntetésekre vonatkozó értesítőlapokat és határozat-kiadmányokat az elítélt beutalásakor átadja a bv. intézetnek, illetőleg azokat pótlólag küldi meg.

(7)80 Ha a (3) bekezdés szerint megkeresett bv. csoport azt közli, hogy az elítéltet már beutalta a bv. intézetbe, a megkereső bv. csoport az összbüntetési értesítőlapot, az összbüntetési ítéletet, az összbüntetésbe foglalt ítéletek kiadmányait és az egyéb iratokat az összbüntetés végrehajtása végett annak a bv. intézetnek küldi meg, amelyik az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések egyikének a végrehajtását már megkezdte.

(8)81 A bv. csoport a szabadságvesztés végrehajtása során figyelemmel kíséri, hogy nincs-e helye összbüntetésbe foglalásnak. Ha az összbüntetésbe foglalás feltételei fennállnak, erről az összbüntetésbe foglalásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot értesíti.

30. § (1) A bv. előadó megkeresi a bíróságot a határozat-kiadmányok és a mellékbüntetésre vonatkozó értesítőlap megküldése iránt, ha a szabadságvesztésről kiállított értesítőlap érkezése óta tizenöt napot meghaladó idő telt el, és az említett iratokat a bíróság még nem küldte meg.

(2) Ha a határozat-kiadmány, a mellékbüntetésre vonatkozó értesítőlap és az egyéb iratok azt követően érkeznek a bv. csoporthoz, hogy a szabadságvesztésre vonatkozó értesítőlapot a bv. intézetnek átadta, az említett iratokat a bv. előadó pótlólag megküldi a bv. intézetnek.

31. § (1)82 Ha a 23. § (3) bekezdése szerinti felhívás átvételét követően az elítélt közli, hogy a kiskorú gyermeke vagy az általa gondozott más személy felügyelet nélkül marad, a bv. bíró a kiskorú gyermeket az elítélt által megjelölt, arra alkalmas hozzátartozónak vagy más személynek adja át. Ilyen személy hiányában a bv. bíró a kiskorú gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi a legközelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó gyermekotthonban, és az intézkedéséről a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt haladéktalanul értesíti.

(2) A felügyelet nélkül maradó más személy esetében a bv. bíró az illetékes önkormányzatot keresi meg a szükséges intézkedés megtétele iránt. A megkeresésben a szabadságvesztés tartamát és megkezdésének várható időpontját is közli. A bv. bíró, az elítélt kérésére, intézkedik a vagyonának és a lakásának biztonságba helyezéséről.

(3) A bv. bíró az intézkedéseiről az elítéltet haladéktalanul tájékoztatja.

32. § (1) Ha a felhívással érintett szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt az elítéltnek más ügyben elrendelt előzetes letartóztatását vagy más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztését veszik foganatba, a bv. bíró – ha a szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya – a szabadságvesztésről kiállított értesítőlapra bírói rendelvényt vezet.

(2) A bv. előadó az értesítőlapot és – ezzel egyidejűleg vagy pótlólag – a határozat-kiadmányokat, a mellékbüntetésre vonatkozó értesítőlapot és az egyéb iratokat megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

33. § Ha a fiatalkorú elítélt a szabadságvesztést kiszabó ítélet jogerőre emelkedése után, de a szabadságvesztés megkezdése előtt betölti a huszonegyedik életévet, a bv. bíró a Bv. tvr. 14. §-ának (1) bekezdése szerint jár el. A megállapított büntetés-végrehajtási fokozatot az értesítőlapon feltünteti, azt keltezéssel, az aláírásával és a bíróság bélyegzőjével látja el. A bv. bíró a határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

34. § (1) Ha a bv. bíró a szabadságvesztés végrehajtását kizáró okot (Btk. 66. §) észlel, annak megállapítása végett megkeresi az első fokon eljárt bíróságot. A megkeresett bíróság határozatáig a bv. bíró nem intézkedik a szabadságvesztés végrehajtása iránt.

(2) Ha az első fokon eljárt bíróság nem állapít meg a szabadságvesztés végrehajtását kizáró okot, ezt írásban közli a bv. bíróval. Ezt követően a bv. bíró a végrehajtás érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni.

35. §83 (1) Ha az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött idővel kitöltötte a jogerősen kiszabott szabadságvesztést, a szabadságvesztésről kiállított értesítőlapra a bv. bíró nem vezet rendelvényt.

(2) A bv. bíró az értesítőlapot, a határozatkiadmányokat és az egyéb iratokat annak a bv. intézetnek küldi meg, amely az elítéltet az előzetes fogvatartásból elbocsátotta, illetőleg amely a házi őrizetet megelőzően a fogvatartást foganatosította. Ha az elítélt az előzetes letartóztatást rendőrségi fogdán, illetőleg a fiatalkorúak javítóintézetében töltötte, az értesítőlapot a szabadságvesztés foganatba vételére egyébként kijelölt bv. intézetnek kell megküldeni.

(3) Ha az elítélt a jogerősen kiszabott szabadságvesztést a házi őrizetben töltött idővel töltötte ki, a bv. bíró az értesítőlapot, a határozat kiadmányokat és az egyéb iratokat a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes bv. csoport területén lévő megyei (fővárosi) bv. intézetnek küldi meg.

36. § (1)84 Ha a bv. bíró azt észleli, hogy az elítélt annyi időt töltött előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben, hogy feltételes szabadságra bocsátása esedékes, az értesítőlapra nem vezet bírói rendelvényt, és a bv. intézetet felhívja, hogy a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó intézkedést soron kívül tegye meg. Ha az előzetes letartóztatást nem a bv. intézetben foganatosították, illetőleg az elítélt kizárólag házi őrizetben volt, a bv. bíró a bv. intézet megkeresését mellőzi, és a továbbiakban a 40. § (2)–(4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(2) A bv. előadó az (1) bekezdés szerinti felhívást, értesítőlapot – és ha már rendelkezésre áll – a határozat-kiadmányokat megküldi annak a bv. intézetnek, ahonnan az elítélt az előzetes fogvatartásból szabadult.

(3) Ha a bv. bíró az elítéltet nem bocsátotta feltételes szabadságra és a bv. intézet az értesítőlapot, valamint a határozat-kiadmányokat visszaküldte, a bv. csoport az általános szabályok szerint jár el.

37. § (1) A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosításáról, a feltételes szabadság megszüntetéséről, az utólagos összbüntetésről és az előzetes fogvatartás utólagos beszámításáról érkezett értesítőlapot és határozat-kiadmányt a bv. bíró haladéktalanul továbbítja az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(2) Ha a szabadságvesztést még nem vették foganatba, a bv. bíró az utóbb érkezett értesítőlap, illetőleg a 23. § (1) bekezdésének b) és c) pontja figyelembevételével – amennyiben az utólagos beszámításra is tekintettel ez szükséges – intézkedik a szabadságvesztés végrehajtása iránt.

(3) Ha az utólagos összbüntetési eljárás eredményeként a bíróság korábbi összbüntetési ítéletét hatályon kívül helyezte, és ezen ítélet alapján az elítélt a szabadságvesztést kitöltve, vagy feltételesen szabadult, a megküldött jogerős határozat alapján a bv. bíró szükség szerint intézkedik a szabadságvesztés végrehajtása iránt.

38. § (1) Halasztás engedélyezése esetén, a szabadságvesztés foganatba vétele iránti intézkedéseket a halasztás tartamának figyelembevételével kell megtenni.

(2) Ha a 24. § (2) bekezdése szerinti jegyzéknek a bv. intézet részére történt megküldése után a jegyzéken feltüntetett elítélt szabadságvesztése megkezdésében változás történt (pl. időközben halasztást engedélyeztek), vagy a bíróság a büntetés végrehajtását kizáró okot állapít meg, a bv. előadó ezt haladéktalanul írásban közli a bv. intézettel.

(3)85 Ha a bíróság a 4. § (9) bekezdése szerint a szabadságvesztés félbeszakításról értesíti a bv. csoportot, a bv. előadó ezt haladéktalanul, írásban közli a szabadságvesztést végrehajtó bv. intézettel.

Pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre86

39. §87 Pénzbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a bv. előadó a pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztésről kiállított értesítőlappal együtt az átváltoztató végzést megküldi a bv. intézetnek,

b)88 ha a szabadságvesztés foganatba vétele előtt a BGH arról értesíti a bv. csoportot, hogy az elítélt a pénzbüntetést részben megfizette, a bv. bíró a szabadságvesztésről kiállított értesítőlapra – a részbeni megfizetésre tekintettel – vezet bírói rendelvényt,

c) a bv. előadó közli a BGH-val a szabadságvesztés megkezdésének és kitöltésének napját.

A feltételes szabadságra bocsátás

40. § (1)89 A feltételes szabadságra bocsátásról soron kívül kell határozni, ha az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött időre figyelemmel az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor feltételes szabadságra lenne bocsátható.

(2)90 A bv. bíró a meghallgatás időpontjáról a bv. intézetet, ha a terhelt szabadlábon van, a terheltet, illetőleg ha fiatalkorú, törvényes képviselőjét, az ügyészt, továbbá ha a pártfogó felügyelő meghallgatása szükséges, a pártfogó felügyelőt értesíti.

(3)91 Ha a bv. bíró azt észleli, hogy az elítéltet a feltételes szabadság kedvezményéből a Btk. 47. § (4) bekezdés a), c) és d) pontjai valamelyikének, illetve a Btk. 47/C. § (2) bekezdésében foglaltak miatt az ítélet meghozatalakor ki kellett volna zárni, a Be. 557. §-a szerinti eljárás lefolytatása érdekében az alapügyben eljárt első fokú bíróságot keresi meg, és az első fokú bíróság határozatának megküldéséig az eljárást felfüggeszti. Ha a bv. bíró a Btk. 47. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a feltételes szabadságra bocsátást mellőzi.

(4) Ha a feltételes szabadságra bocsátásról való döntéshez a szükséges adatok hiányoznak, de rövid időn belül beszerezhetők, a bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátás mellőzése helyett a meghallgatást elnapolja, és a meghallgatásra új határnapot tűz ki.

(5) Ha a bv. bíró az elítélt feltételes szabadságra bocsátását rendelte el, de a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének napjáig arról értesíti, hogy az elítélt súlyos fegyelmi vétséget követett el, a bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátást újból megvizsgálja, és ennek alapján a végzését hatályon kívül helyezheti.

(6)92 Ha a bv. bíró az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzi, de úgy látja, hogy az elítélt később feltételes szabadságra bocsátható, felhívja a bv. intézetet, hogy az általa meghatározott időpontban tegyen újabb előterjesztést. Ebben az esetben a bv. bíró elrendelheti pártfogó felügyelői vélemény beszerzését.

(7)93 Ha a bv. bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte, a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátásról a Bv. tvr. 8. §-ának (5) bekezdése szerinti időszakonként előterjesztést készít.

A feltételes szabadság megszüntetése

41. § (1) A bv. bíró a meghallgatás előkészítése során beszerzi az elítélt pártfogó felügyelete végrehajtásának iratait, és gondoskodik arról, hogy a szükséges egyéb bizonyítékok rendelkezésre álljanak.

(2) Ha az elítélt ismeretlen helyen tartózkodik, a bv. bíró a feltételes szabadság megszüntetésére irányuló eljárást felfüggeszti, és a 25. § (3) és (4) bekezdése szerint jár el.

42. § (1) Ha bv. bíró a Bv. tvr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján dönt a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételéről, a végzés rendelkező részében feltünteti, hogy az ideiglenes foganatba vétel mennyi ideig tarthat.

(2) A szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételének elrendelése esetén a bv. bíró a végzésének egy kiadmányát megkereséssel az elítélt lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak küldi meg az elítéltnek a megyei bv. intézetbe való előállítása céljából.

(3) Ha a rendőrkapitányság arról értesíti a bv. bírót, hogy az elítéltet a megyei bv. intézetbe azért nem tudta előállítani, mert ismeretlen helyen tartózkodik, a bv. bíró az elítélt körözését rendeli el elfogató parancs kibocsátásával. A bv. bíró az elítélt ellen kibocsátott elfogatóparancsról a megyei bv. intézetet is értesíti.

(4) Ha a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét az ügyész rendelte el, és a bv. bíró az elítélt fogvatartását fenntartotta vagy megszüntette, a végzését megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

(5) Ha a bv. bíró az elítélt meghallgatásán nem dönt a feltételes szabadság megszüntetése kérdésében, de elrendeli a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét, a végzését – az elítélttel együtt – a megyei bv. intézetnek adja át.

43. § (1) A feltételes szabadság megszüntetésének nem akadálya, hogy a feltételes szabadság tartama a bv. bíró döntése előtt letelt.

(2) A bv. bíró a feltételes szabadság megszüntetése tárgyában hozott határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

44. § (1) Ha a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatáson jogerőre emelkedik, és az elítélt fogva van, a bv. bíró a határozat egy kiadmányát az elítéltet előállító bv. őrnek adja át.

(2) Ha a bv. bíró a meghallgatáson a szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét rendelte el, a feltételes szabadságot megszüntető végzést – az elítélttel együtt – a megyei bv. intézetnek adja át.

45. § (1) Ha a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatáson nem emelkedik jogerőre, a bv. bíró dönt a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételéről, illetőleg az elítélt további fogvatartásáról.

(2) Ha a szabadlábon levő elítélttel szemben a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatáson jogerőre emelkedik, de a bv. bíró nem rendeli el a szabadságvesztés hátralévő részének azonnali foganatba vételét, a bv. csoport a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával jár el.

(3) A bv. csoport a (2) bekezdés szerint jár el akkor is, ha a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatást követően emelkedik jogerőre.

46. § (1) Az ügyész indítványának elutasítása esetén a bv. bíró a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét megszünteti; és az erről szóló végzést a bv. bíró az elítéltet előállító bv. őrnek adja át.

(2)94 Ha a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét a törvényszék másodfokú tanácsa rendeli el, a tanács elnöke a 42. § (2)–(3) és (5) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával jár el.

47. § (1) A feltételes szabadságot megszüntető végzést a tanács elnöke – feltéve, hogy az elítélt szabadlábon van, és a szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét nem rendelték el – a bv. csoportnak adja át. Így jár el akkor is, ha a fogva lévő elítéltet a másodfokú tárgyalásra nem állították elő.

(2) Ha a fogva lévő elítéltet a másodfokú bíróság tárgyalására előállították, vagy a tárgyaláson jelenlévő elítélttel szemben a szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét rendelték el, a tanács elnöke a végzés egy kiadmányát az elítéltet előállító bv. őrnek, illetőleg – az elítélttel együtt – a bv. intézettől kirendelni kért bv. őrnek adja át.

(3) Az (1) bekezdés szerint átadott végzés alapján a bv. csoport a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával jár el.

48. §95 Ha a bv. bíró, illetőleg a másodfokú bíróság az elítélt feltételes szabadságát megszünteti, vagy a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét rendeli el, a végzését megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, amely az elítélt pártfogó felügyeletét végrehajtotta.

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása

49. § (1) A bv. bíró a meghallgatás időpontjáról a bv. intézetet értesíti.

(2) Ha a bv. bíró a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát megváltoztatja, a szabadságvesztésről szóló értesítőlapon az új végrehajtási fokozatot feljegyzi, azt keltezéssel, az aláírásával és a bíróság bélyegzőjével látja el.

(3) A bv. bíró a végzését megküldi az ügyben, illetőleg az összbüntetési ügyben első fokon eljárt bíróságnak és a bv. intézetnek, valamint kézbesíti az ügyésznek, az elítéltnek és – feltéve, hogy a büntetés-végrehajtási ügyben eljárt – a védőnek.

(4) A bv. bíró az (1)–(3) bekezdés szerint jár el akkor is, ha az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel a bv. intézet a határozat hatályon kívül helyezésére tesz előterjesztést.

A huszonegyedik életévét betöltött fiatalkorú szabadságvesztése végrehajtási fokozatának meghatározása

50. § (1) Ha a bv. intézet a huszonegyedik életévét betöltött fiatalkorú szabadságvesztése végrehajtási fokozatának meghatározása iránt tesz előterjesztést, a bv. bíró a 49. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

(2) Ha a bv. bíró a fiatalkorú feltételes szabadságát a huszonegyedik életévének betöltése után megszünteti, a szabadságvesztés új végrehajtási fokozatáról is határoz.

Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása

51. § (1)96 Ha a bv. intézet a fogházban, illetőleg a börtönben végrehajtandó szabadságvesztést töltő elítélttel szemben a fogház, illetve a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazására tesz előterjesztést, illetve azt az elítélt vagy védője kezdeményezi, a bv. bíró nyolc napon belül kitűzi az elítélt meghallgatásának időpontját.

(2) Ha a bv. intézet parancsnoka az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának megszüntetése iránt tesz előterjesztést, a bv. bíró haladéktalanul kitűzi az elítélt meghallgatásának időpontját.

A magánelzárást kiszabó határozat elleni fellebbezés elbírálása

52. § Ha az elítélt a bv. intézet magánelzárást kiszabó határozata ellen fellebbezett, a bv. bíró az elítélt meghallgatásának időpontját – a fellebbezésnek a bv. csoporthoz érkezését követően – haladéktalanul, olyan időpontra tűzi ki, hogy a fellebbezés elbírálására öt napon belül sor kerülhessen.

Értelmező rendelkezés97

52/A. §98 A 11–17. §-ban és a 19. § (5) bekezdésében a végrehajtandó szabadságvesztésre vonatkozó szabály a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére, a felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó szabály pedig a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részére is alkalmazandó.

III. Fejezet

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA

Általános rendelkezés

53. §99 A közérdekű munkát kiszabó jogerős ítéletről kiállított értesítőlapon a bíróság feltünteti, hogy az eljárás során készült-e pártfogó felügyelői vélemény; ha nem készült, feltünteti az elítélt iskolai végzettségét, szakképzettségét, továbbá a munkaképességét érintő ismert egyéb adatokat is, valamint az elítélt arra irányuló kérelmét, hogy a büntetést a tartózkodási helyén hajtsák végre.

A járásbíróság előtt jogerőre emelkedett ítélet100

54. §101 Ha a közérdekű munkát kiszabó ítélet a járásbíróság előtt emelkedik jogerőre, a tanács elnöke a 11. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

55. § (1) A kezelőiroda a közérdekű munkáról szóló értesítőlapokat összegyűjti, és azokról tíznaponként gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el.

(2) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzékről megyénként két példányban részjegyzékeket készít, amelyeket a hozzájuk tartozó értesítőlapokkal együtt postai küldeményként küld meg (ad át) az elítélt lakóhelye – kérelme alapján tartózkodási helye – szerint illetékes bv. csoportnak.

(3) A kezelőiroda a részére adott bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt vagy pótlólag az ítélet jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott két kiadmányát megküldi (átadja) annak a bv. csoportnak, amelynek az értesítőlapot megküldi, illetve megküldte.

(4) A gyűjtőjegyzéken és a részjegyzékeken a megküldött iratokat is fel kell tüntetni.

(5)102 A járásbíróság kezelőirodája a bv. csoporttól visszaérkezett részjegyzékeket egyezteti a gyűjtőjegyzékkel.

(6)103 A kezelőiroda vezetője a továbbiakban a 13. § (2)–(6) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával jár el úgy, hogy megjelöli azt a törvényszéket is, amelynek bv. csoportja a büntetést előírta.

A törvényszék előtt első fokon jogerőre emelkedett ítélet104

56. §105 Ha a törvényszék első fokon jogerős ítéletével szab ki közérdekű munkát, az értesítőlap átadása, átvétele tekintetében a tanács elnöke és a kezelőiroda vezetője a 11. § szerint jár el.

57. § (1)106 A törvényszék kezelőirodája az értesítőlapot – gyűjtőjegyzék, illetve részjegyzék készítése nélkül – postai küldeményként küldi meg (adja át) annak a bv. csoportnak, amelynek területén az elítélt lakóhelye, kérelme esetén a tartózkodási helye van.

(2) Az értesítőlap megküldését követően a kezelőiroda az iratokat figyelemmel kíséri addig, amíg a bv. csoport a közérdekű munka előírási tételszámát közli. Ha a bv. csoport az értesítőlap megküldésétől számított tizenöt nap alatt az előírási tételszámot nem közli, a kezelőiroda vezetője ennek okáról a bv. csoporttól felvilágosítást kér.

(3)107 Ha a bv. csoport az előírási tételszámot közli, a kezelőiroda a közérdekű munka végrehajtását ellenőrző törvényszéket és az előírási tételszámot a büntető lajstromba feljegyzi.

(4) A kezelőiroda az előírási tételszámokat közlő átiratokat rendszerezve megőrzi, év végén az utolsó lajstromszám alatt a büntető lajstromba bevezeti, és azokat irattárba helyezi.

(5) Az ítéletkiadmányok és egyéb iratok megküldése tekintetében az 55. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

A törvényszéken másodfokon jogerőre emelkedett ítélet108

58. § (1)109 Ha a közérdekű munkát kiszabó ítélet a törvényszék másodfokú eljárásában emelkedik jogerőre, az értesítőlap átadására, átvételére és megküldésére az 56. § és az 57. § (1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.

(2)110 A másodfokú bíróság kezelőirodája az iratborító belső oldalán feljegyzi, hogy az értesítőlapot mikor, melyik törvényszék bv. csoportjának küldte meg.

(3)111 Az első fokú bíróság kezelőirodája, ha a bírósági iratok még nem érkeztek vissza a törvényszéktől, a bv. csoportnak a közérdekű munka előírási tételszámát közlő átiratát a pótborítékban helyezi el.

(4)112 Az iratok visszaérkezése után az első fokú bíróság kezelőirodája – bírói utasításra – az első és másodfokú ítélet (határozat) két-két példányát megküldi (átadja) annak a bv. csoportnak, amelynek a törvényszék az értesítőlapot megküldte. Ha a büntetés előírási tételszáma rendelkezésre áll, az iratokat a tételszámra hivatkozással kell megküldeni.

(5) A (4) bekezdésben írtak teljesítése után, ha a bv. csoport a büntetés előírási tételszámát még nem közölte, az első fokú bíróság kezelőirodája az iratokat figyelemmel kíséri. Ha a közérdekű munkáról szóló értesítőlap elküldése óta több mint tizenöt nap telt el, a kezelőiroda vezetője a bv. csoporttól felvilágosítást kér.

(6)113 Ha a bv. csoport az előírási tételszámot már közölte, az első fokú bíróság kezelőirodája az előírási tételszámot az iratborító belső oldalán feljegyzi, és a büntető lajstromba bejegyzi, megjelölve azt a törvényszéket is, amelynek bv. csoportja a büntetést előírta.

(7)114 A járásbírósági kezelőiroda az előírási tételszámokat közlő átiratokat érkezési sorrendben sorszámmal és rendszerezve megőrzi. Az év végén az értesítőlapokat a gyűjtő- és részjegyzékekkel együtt a büntető lajstromba az utolsó lajstromszám alatt bejegyzi, és azokat irattárba helyezi.

Az ítélőtábla másodfokú eljárásában, valamint
a harmadfokú bírósági eljárás során jogerőre
emelkedett ítélet115

59. §116 (1)117 Ha a közérdekű munkát jogerősen az ítélőtábla, illetve a Kúria szabta ki, az értesítőlap kiállítása, átadása, átvétele és megküldése tekintetében az ítélőtábla az 56. §, az 57. § (1) bekezdése és az 58. § (2) bekezdése szerint jár el.

(2)118 A továbbiakban az ítélőtábla, illetőleg a Kúria határozatának végrehajtásáról gondoskodó bíróság az 58. §-ban írtak szerint intézkedik.

(3)119 Az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a közérdekű munkát a Kúria a Be. 437. §-a alapján szabja ki.

Az értesítőlap mellőzése

60. §120 A bíróság nem állít ki értesítőlapot, ha a kiszabott közérdekű munka a Btk. 69. §-a, illetőleg a Be. 587. §-ának (3) bekezdése alapján nem hajtható végre.

A közérdekű munka foganatba vétele

61. § (1)121 A járásbíróság által a közérdekű munkáról részjegyzékkel küldött értesítőlapok érkezését követően a bv. előadó ellenőrzi, hogy a részjegyzékeken megjelölt valamennyi értesítőlap, határozat-kiadmány és egyéb irat megérkezett-e. A bv. bíró az észlelt hiányok pótlására a járásbíróságot felhívja.

(2) A bv. előadó a részjegyzéken feljegyzi azokat az előírási tételszámokat, amelyek alatt az ügyeket előírta, majd a részjegyzék egyik példányát az első fokon eljárt bíróságnak visszaküldi.

62. § (1)122 Ha a határozat a törvényszék eljárásában emelkedik jogerőre, az értesítőlap átvételét a bv. előadó az iratboríték belső oldalán, az átvétel időpontjának megjelölésével, aláírásával elismeri, és feltünteti, hogy a büntetés-végrehajtási ügyet a közérdekű munka végrehajtási ügykönyvben milyen tételszám alatt írta elő.

(2)123 Ha az értesítőlapot más törvényszék, az ítélőtábla, vagy a Kúria küldte meg a bv. csoportnak, a bv. előadó az előírási tételszámot közli az első fokon eljárt bírósággal.

63. § (1)124 Az értesítőlap és a rendelkezésre álló egyéb iratok alapján a bv. bíró megvizsgálja, hogy nincs-e a közérdekű munka végrehajtását kizáró ok [Btk. 66. § és Bv. tvr. 66. § (3) bek. a)–c) pontja], illetőleg a beszámítás folytán az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben töltött idővel nem töltötte-e ki a közérdekű munka tartamát, továbbá azt, hogy az alapügyben eljáró bíróság engedélyezett-e halasztást a közérdekű munka végrehajtására.

(2)125 A bv. bíró a közérdekű munkára ítélésről szóló értesítőlapot és egyéb iratokat megküldi a bíróság székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak azzal, hogy a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyre vonatkozóan harminc napon belül készítsen pártfogó felügyelői véleményt, amelyhez csatolni kell a (4) bekezdésben írt feljegyzést és jegyzőkönyvet.

(3)126

(4)127 A pártfogó felügyelő a kiválasztott munkahellyel egyezteti, hogy mely időponttól, milyen közérdekű munkára van igénye, szándékáról a munkahelyet írásban nyilatkoztatja. A pártfogó felügyelő az elítéltet meghallgatja a tartózkodási helye, a munkahelye, az egészségi állapota és a szakképzettsége tekintetében. Az elítélt meghallgatásáról a pártfogó felügyelő jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a személyes adatoknak a munkahelyhez történő továbbíthatóságára vonatkozó elítélti hozzájárulást is. Ha az elítélt önként nem hajlandó a büntetés letöltésére, a pártfogó felügyelő kezdeményezi a bv. ügyésznél a szabadságvesztésre történő átváltoztatást, erről tájékoztatja a bv. bírót.

(5)128 A bv. bíró – ha meghallgatást tart – a pártfogó felügyelő javaslatától számított nyolc napon belül kitűzi a meghallgatást, és harminc napon belül kijelöli a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyet. A meghallgatásra az elítéltet megidézi, és arról az ügyészt értesíti.

(6)129 A bv. bíró a munkahely kijelöléséről szóló végzését megküldi az elítéltnek, az első fokon eljárt bíróságnak, az ügyésznek, és a pártfogó felügyelőnek.

(7) Ha az elítélt kéri, hogy a munkahelyet a tartózkodási helyén jelöljék ki, és ez a bv. bíró illetékességi területén kívül van, a bv. bíró az ügy iratait átteszi az eljárásra illetékes bv. bíróhoz.

64. § (1) A bv. bíró

a) felhívja az elítéltet, hogy a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére a munkahelyen mikor jelentkezzék,

b)130 végzésében közli a közérdekű munkára ítélést, a munkahelynek megküldi a munkahely kijelöléséről szóló végzést, tájékoztatja a kiszabott közérdekű munka tartamáról, továbbá arról, hogy az elítélt mikor köteles a munkahelyen megjelenni.

c)131

d)132

(2)133 A bv. előadó az iratokat a munkahely kijelöléséről szóló végzés jogerőre emelkedését követően átadja a pártfogó felügyelőnek.

(3)134

(4)135 Ha a közérdekű munka végrehajtására szóló felhívás az elítéltnek azért nem volt kézbesíthető, mert a kézbesítő jelentése szerint az elítélt a felhívást a kézbesítés kétszeri megkísérlése után sem vette át, illetőleg a megjelölt címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre távozott, a Be. 590. §-ának (3) bekezdése és a Bv. tvr. 6/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a bv. bíró intézkedik az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt, ennek során az elítélt tartózkodási helyének megállapítása érdekében lakcímfigyelést rendelhet el. Ennek eredménytelensége esetén, továbbá ha megállapítható, hogy az elítélt a közérdekű munka végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, elrejtőzött, a bv. bíró az elítélt körözését elfogató parancs kibocsátásával elrendeli. A pártfogó felügyelő javasolhatja a lakcímfigyelés, a körözés, illetőleg az elfogatóparancs visszavonását, ha ezen intézkedések megszüntetésének okát észleli.

(5) Közérdekű munka esetén, ha az elítélt a büntetést letöltötte, vagy annak végrehajthatósága megszűnt, a bv. bíró az ügyet aláírásával lezárja.

65–66. §136

A közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása

67. §137 Ha a büntetések és intézkedések végrehajtása során a pártfogó felügyelői szolgálatra háruló feladatokról szóló külön jogszabály rendelkezése szerint a közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítására kerülhet sor, a bv. bíró, ha az elítéltet más ügyben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, a közérdekű munka végrehajtását a szabadságvesztés végrehajtásának befejezéséig, ha az elítélt gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül, a Bv. tvr. 66. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ideig félbeszakítja.

68. § (1)138 Ha a bv. bíró a közérdekű munka végrehajtását félbeszakította, erről értesíti a munkahelyet, az elítéltet és azt a pártfogó felügyelői szolgálatot, amely a közérdekű munka végrehajtását ellenőrzi.

(2)139

(3)140 A bv. bíró felhívja az értesítetteket arra, hogy haladéktalanul közöljék a bv. csoporttal, ha a gyermekgondozási díj, illetőleg gyermekgondozási segély folyósítását egy év eltelte előtt beszüntetik.

Eljárás új munkahely kijelölése esetén

69. §141 (1) A közérdekű munka végrehajtására új munkahely kijelöléséről a bv. bíró az ügyész indítványára, a pártfogó felügyelői vélemény alapján, illetőleg a kijelölt munkahely vagy az elítélt kérelmére, a szükséges bizonyítás lefolytatása után határoz.

(2) Az új munkahely kijelölése kérdésében a pártfogó felügyelő akkor is pártfogó felügyelői véleményt készít, ha az új munkahely kijelölését a munkahely vagy az elítélt kéri, és beszerzi a bv. bíró döntéséhez szükséges bizonyítékokat.

(3) Ha a bv. bíró a közérdekű munka végrehajtására más munkahelyet jelöl ki, a végzést megküldi az eredetileg kijelölt munkahelynek. A továbbiakban a bv. csoport a 64. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

(4)142 Ha az új munkahely kijelölése folytán a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzésére más pártfogó felügyelői szolgálat az illetékes, a pártfogó felügyelő a közérdekű munka végrehajtásának – külön jogszabály szerinti – ellenőrzésére az ügy iratait annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg, amelynek az illetékességi területén az új munkahely működik.

A közérdekű munka szabadságvesztésre átváltoztatása

70. §143

71. § (1) A bv. bíró a közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatása iránti ügyészi indítvány alapján kitűzi a meghallgatás időpontját.

(2) A meghallgatás előkészítése során a bv. bíró gondoskodik arról, hogy a döntéshez szükséges iratok a meghallgatáson a rendelkezésére álljanak.

(3) A bv. bíró a meghallgatás alapján

a)144 az ügyész indítványának helyt ad, és megállapítja a közérdekű munka, illetve az annak hátralevő része helyébe lépő szabadságvesztés tartamát (Btk. 50. §, 114. §),

b) az átváltoztatásra irányuló indítványt elutasítja,

c) ha az ügyész az indítványát visszavonja, az eljárást megszünteti,

d) indokolt esetben – ha szabadságvesztésre átváltoztatásra nincs ok – más munkahelyet jelöl ki.

(4) A bv. bíró, illetőleg a másodfokú bíróság tanácsának elnöke a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztésről kiállított értesítőlapon feltünteti, hogy milyen tételszám alatt előírt közérdekű munkát változtatott át szabadságvesztésre. Az értesítőlapot a bv. intézetnek a fogva lévő elítélt esetén a végzés jogerőre emelkedésekor haladéktalanul, szabadlábon lévő elítélt esetén pedig akkor kell megküldeni, ha a bv. intézet az elítélt befogadásáról értesíti a bv. csoportot.

(5)145 A bv. bíró a jogerős átváltoztató végzés két kiadmányát megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, amely a közérdekű munka végrehajtását ellenőrizte.

(6)146 A pártfogó felügyelő a bv. bíró által átadott végzéskiadmány alapján értesíti a munkahelyet a közérdekű munka hátralevő részének szabadságvesztésre való átváltoztatásáról.

Pénzbüntetés átváltoztatása közérdekű munkára147

71/A. §148 Pénzbüntetésnek közérdekű munkára átváltoztatása esetén a közérdekű munka végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a bv. bíró a pénzbüntetést helyettesítő közérdekű munkáról kiállított értesítőlappal együtt az átváltoztató végzést megküldi a pártfogó felügyelői szolgálatnak,

b) ha a közérdekű munka megkezdése előtt a BGH arról értesíti a bv. csoportot, hogy az elítélt a pénzbüntetést részben megfizette, a bv. bíró a közérdekű munkáról kiállított értesítőlapra – a részbeni megfizetésre tekintettel – vezet bírói rendelvényt.

A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése

72. § (1)149 A pártfogó felügyelő az iratokat a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása végett bemutatja a bv. bírónak, ha

a) a munkahely arról értesíti, hogy az elítélt egészségi állapotában olyan tartós változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi lehetővé, vagy erről hivatalból tudomást szerez,

b)150

c) arról értesül, hogy az elítélt legalább egy évi időre gyermekgondozási díjban, illetve segélyben részesül.

(2)151 A pártfogó felügyelő beszerzi a határozat meghozatalához szükséges iratokat.

(3)152 Ha a bv. bíró a Bv. tvr. 66. §-ának (3) bekezdésében meghatározott ok fennállása esetén a közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnését végzésben megállapítja, határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak, az ügyésznek, a pártfogó felügyelőnek, a munkahelynek és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának (a továbbiakban: KEKKH).

IV. Fejezet

A PÉNZBÜNTETÉS, A VAGYONELKOBZÁS, AZ ELKOBZÁS, A RENDBÍRSÁG, AZ ÁLLAMOT ILLETŐ BŰNÜGYI KÖLTSÉG, A BIZTOSÍTÉK ÉS A BÍRÓSÁG ÁLTAL SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA153

Általános rendelkezések

73. § (1) A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor egységes értesítőlapot állít ki

a)154 a pénzbüntetésről,

b) a vagyonelkobzásról,

c) a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról (kiadásáról, átadásáról),

d) az államot illető bűnügyi költségről,

e) a rendbírságról, a polgári ügyben eljárt bíróság által kiszabott rendbírságról, illetőleg pénzbírságról,

f)155 az elővezetés végrehajtásával és a terhelt elfogása, megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával felmerült költségről.

(2) Az (1) bekezdésben írt egységes értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha a bíróság más büntetésről vagy intézkedésről már állított ki értesítőlapot.

(3)156 A lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról (kiadásáról, átadásáról) külön egységes értesítőlapot kell kiállítani. A kiállítandó egységes értesítőlapot pótolja a vonatkozó ítélet (határozat), illetve rendelkező részének bírói aláírással ellátott kiadmánya. A büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzását vagy a jogosult részére kiadását, átadását elrendelő bírósági határozat végrehajtására a külön jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(4)157 A tanács elnöke az iratboríték belső oldalán feljegyzi, hogy melyik elítéltről, milyen büntetésre, intézkedésre vagy rendbírságra, bűnügyi költségre, valamint hogy a magánvádlóval, illetőleg a pótmagánvádlóval szemben milyen bűnügyi költségre állított ki egységes értesítőlapot, illetve készített a (3) bekezdés szerinti határozatkiadmányt.

(5) Ha a tanács elnöke az (1) bekezdés c) pontja alapján egységes értesítőlapot állít ki, annak a kiadni rendelt bűnjelre vonatkozó rovatában fel kell tüntetni, hogy a kiadni rendelt dologról (letétről) külön egységes értesítőlapot, illetőleg azt pótló határozat-kiadmányt küldött meg a BGH-nak vagy a bűnjelkezelőnek.

(6)158 Ha a rendkívüli jogorvoslat folytán hozott határozat a pénzbüntetést vagy a bűnügyi költség megfizetésére kötelezetést, a vagyonelkobzást vagy az elkobzást mellőzi, vagy ilyen kötelezést alacsonyabb mértékben állapít meg, a visszatérítésről történő (Be. 585. §) rendelkezés végrehajtása iránt azt a BGH-t, bűnjelkezelőt, illetőleg törvényszéki bírósági végrehajtói irodát kell megkeresni, amelynek az egységes értesítőlapot, illetőleg a (3) bekezdés szerinti határozatot megküldték.

74. § (1)159 Nem kell egységes értesítőlapot kiállítani a pénzbüntetésről, ha a pénzbüntetést az előzetes fogvatartással, illetőleg házi őrizettel teljes egészében lerovottnak nyilvánította.

(2) Ha a bíróság az államot megillető bűnügyi költség megfizetésére egyetemleges kötelezettséget állapít meg, az erre vonatkozó adatokat csak az első helyen megnevezett elítélttel szemben kiállított egységes értesítőlapon kell feltüntetni, egyben a jogerős határozatot meg kell küldeni a BGH részére. A további elítéltek tekintetében egyéb okból kiállított egységes értesítőlapon csupán az egyetemleges kötelezettséget előíró jogerős határozat számára kell utalni.

(3)160

75. § (1) A tanács elnöke az egységes értesítőlapot, illetve a lefoglalt dolgokról rendelkező határozat kiadmányát a kezelőiroda vezetőjének adja át, aki az átvételt – idejének feltüntetésével – az iratboríték belső oldalán aláírásával ismeri el. A polgári ügyben eljárt bíróság az általa kiszabott pénzbírságról, illetőleg rendbírságról kiállított értesítőlapot a területileg illetékes BGH-nak küldi meg.

(2) A kezelőiroda az egységes értesítőlapokat összegyűjti és azokról két-három naponként, szükség esetén naponta három példányban gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el.

(3) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzék két példányával az egységes értesítőlapokat a bíróság székhelye szerint illetékes BGH-nak adja át, illetve küldi meg. Ha a bűnjelet nem a BGH kezeli vagy tartja nyilván, az egységes értesítőlapot, illetőleg a 73. § (3) bekezdése szerinti határozat-kiadmányt a kezelőiroda a bűnjelkezelőnek – ez utóbbinak gyűjtőjegyzék nélkül – küldi meg, illetőleg adja át.

(4) A gyűjtőjegyzékkel megküldött, illetőleg átadott egységes értesítőlapok érkezését követően a BGH ellenőrzi, hogy a gyűjtőjegyzék tételszámai folytatólag követik-e az előző sorszámú gyűjtőjegyzék utolsó tételszámát, valamint azt, hogy az értesítőlap adatai a gyűjtőjegyzékben feltüntetett adatokkal megegyeznek-e.

(5)161 A BGH az egységes értesítőlap alapján az államot illető követeléseket előírja, és az előírás tételszámát az egységes értesítőlapon feljegyzi. Az előírás megtörténtét az előírási tételszámoknak a gyűjtőjegyzéken való feltüntetésével igazolja, és a gyűjtőjegyzék egyik példányát a járásbíróságnak visszaküldi, illetőleg a kezelőirodának visszaadja.

(6) A bíróság kezelőirodája a BGH-tól visszaküldött gyűjtőjegyzék alapján a szabadságvesztés esetére rendszeresített gyűjtőjegyzékkel kapcsolatos rendelkezések megfelelő alkalmazásával jár el.

76. §162 Az ítélőtábla, illetőleg a Kúria az általa kiállított egységes értesítőlapot, illetve a 73. § (3) bekezdésében írt határozatkiadmányt az első fokon eljárt bíróságnak – gyűjtőjegyzék nélkül – küldi meg, amely a továbbiakban a 75. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el.

A pénzbüntetés megfizetése163

77. § (1)164 A felnőtt korúval szemben kiszabott pénzbüntetés megfizetésére a BGH azzal hívja fel az elítéltet, hogy a pénzbüntetést a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fizesse be a bíróság előirányzat-felhasználási keret számlájára. A felhívásban feltünteti az ítélet jogerőre emelkedésének napját.

(2)165 Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre a pénzbüntetés megfizetésére halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a BGH az (1) bekezdésben írt felhívásban a tanács elnöke által meghatározott időpontot vagy időpontokat jelöli meg a befizetés határidejéül.

(3)166 A fiatalkorú elítéltet a BGH a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok alapján az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel a pénzbüntetés megfizetésére. Ezt a felhívást a BGH-nak az a dolgozója írja alá, akit a törvényszék elnöke e feladattal megbízott. Ugyanígy kell eljárni a kegyelmi határozattal megállapított pénzbüntetés esetében.

(4) A BGH a felhíváshoz postai befizetési lapot csatol, amelyen az előírási tételszámot feltünteti.

(5) Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a (3) bekezdésben írt felhívást olyan időben kell kibocsátani, hogy a kötelezett a fizetési kötelezettségét a halasztás vagy a részletfizetés határidejéig teljesíteni tudja.

(6) Ha az elítélt a halasztás vagy a részletfizetés iránti kérelmében arra hivatkozik, hogy befizetést részben már teljesített, a tanács elnöke – szükség esetén – a befizetés adatainak közlése végett megkeresi a BGH-t.

78. § (1) A BGH a pénzbüntetés előírása és az elítélt fizetésre felhívása után az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi.

(2) A BGH a pénzbüntetést megfizetettnek tekinti, ha a pénzbüntetés postai befizetését igazoló szelvényt bemutatták, és megállapítható, hogy a befizetés nem más tartozás fejében történt. A befizetés igazolásának átvételéről a BGH az átvétel napján elismervényt ad.

(3) Ha a felnőtt korú elítélt a pénzbüntetést a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot, illetőleg részlet befizetését elmulasztotta, a BGH az első fokú bíróságot megkeresi a pénzbüntetés, illetőleg a pénzbüntetés meg nem fizetett része szabadságvesztésre átváltoztatása iránt. Ha annak feltételei fennállnak, és nincs a büntetés végrehajtását kizáró ok, az első fokú bíróság haladéktalanul dönt a meg nem fizetett pénzbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatásáról.

(4)167

(5)168 A bíróság a pénzbüntetést helyettesítő közérdekű munkáról, illetve szabadságvesztésről értesítőlapot állít ki, és azt az átváltoztató végzéssel a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg, illetve adja át.

(6)169 A közérdekű munkáról, illetve szabadságvesztésről kiállított értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy a közérdekű munka, illetve a szabadságvesztés a BGH által milyen tételszám alatt előírt pénzbüntetést helyettesít.

79. § (1)170 Ha a fiatalkorú elítélt a pénzbüntetést a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot, illetőleg részlet befizetését elmulasztotta, a BGH a pénzbüntetés, illetőleg a pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg behajtása végett – az eddigi befizetés adatainak közlése és az egységes értesítőlap hiteles másolata két példányának egyidejű megküldése mellett – a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg. Az egységes értesítőlap eredeti példányát a BGH iratainál kell elhelyezni.

(2)171 Ha a fiatalkorú által meg nem fizetett pénzbüntetés behajtására irányuló eljárás eredménytelen maradt, a BGH az elsőfokú bíróságot megkeresi a pénzbüntetés, illetve a pénzbüntetés meg nem fizetett vagy be nem hajtható részének – ha annak feltételei fennállnak – közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre átváltoztatása iránt.

(3)172 A pénzbüntetésnek a (2) bekezdésben, illetve a 78. § (3) bekezdésében írt megkeresést követő teljes vagy részbeni megfizetéséről a BGH az elsőfokú bíróságot értesíti, feltéve, hogy a közérdekű munkára vagy a szabadságvesztésre átváltoztató végzés kiadmányát a bíróságtól még nem kapta meg. Ellenkező esetben a BGH a 80. § (1) bekezdése szerint jár el. A 78. § (2) bekezdése ebben az esetben is irányadó.

80. § (1) Ha a BGH azt követően értesül a pénzbüntetés teljes vagy részbeni megfizetéséről, hogy a bíróságtól az átváltoztató végzés kiadmányát megkapta, a befizetésről haladéktalanul értesíti a bv. csoportot.

(2)173 Ha a pénzbüntetés megfizetése vagy részbeni megfizetése az elítéltnek a bv. intézetbe való beutalása, illetve a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt történt, a pártfogó felügyelő, a bv. csoport, illetve a bv. intézet a nála bemutatott befizetést tanúsító szelvényt az erről kiadott igazolás ellenében átveszi, és – a pártfogó felügyelő, illetve a bv. intézet a bv. csoport útján – haladéktalanul megküldi a BGH-nak. A BGH a befizetés azonosítását követően haladéktalanul értesíti a bv. csoportot vagy a terheltet fogva tartó bv. intézetet a terhelt szabadítása végett, a bv. csoport egyidejű értesítése mellett.

(3) Ha a pénzbüntetés megfizetését tanúsító szelvény bemutatása hétköznap munkaidőben történt, a befizetést tanúsító szelvény igazolás ellenében történő átvételét követően a bv. intézet haladéktalanul rövid úton (szükség szerint faxon) megkeresi a BGH-t, annak tisztázása érdekében, hogy a befizetés valóban az adott pénzbüntetés fejében történt-e. Ha az előírási tételszám és a befizetési szelvény alapján a beazonosítás elvégezhető, és a BGH a befizetést visszaigazolja, a bv. intézet a terheltet haladéktalanul szabadítja. Ha a befizetés azonosítása ily módon nem végezhető el, a bv. intézet a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4)174 Ha a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt – a bv. csoportnak az elvégzett közérdekű munka óráinak vagy a szabadságvesztésben töltött napok számáról küldött tájékoztatása alapján – a pénzbüntetést egészben vagy részben megfizették, ennek figyelembevételével a pénzbüntetésből kifizetettnek tekintendő összeget a BGH visszafizeti.

81. § (1) Ha a 77. § szerinti felhívás az elítélt részére azért nem volt kézbesíthető, mert a megadott címen ismeretlen, vagy ismeretlen helyre távozott, a BGH az elítélt bejelentett lakásának közlése végett az elítélt utolsó ismert lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjét keresi meg.

(2) Ha az (1) bekezdésben írt eljárás nem vezetett eredményre, a BGH az első fokon eljárt bíróságot keresi meg az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt lakóhelyének felkutatása körében lakcímfigyelés, illetőleg körözés elrendelése végett.

Az előírt pénzbüntetés törlése

82. § (1)175 A BGH a pénzbüntetést – az elévülési időn belül – a megfizetésig, fiatalkorú esetén a törvényszéki bírósági végrehajtói iroda által az eljárás befejezéséről küldött értesítésig, illetve mindaddig nyilvántartja, amíg a bv. csoport nem közli, hogy a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát vagy szabadságvesztést végrehajtották.

(2) Ha a pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg nem éri el a napi tételként vagy az átváltoztatási kulcsként meghatározott összeget, a BGH azt törli.

(3) A BGH a pénzbüntetést abban az esetben is törli, ha a bíróság a pénzbüntetés végrehajthatóságát kizáró okot állapított meg (Btk. 66. §), vagy a kegyelem folytán megállapított pénzbüntetés az elévülési időn belül nem hajtható be.

(4)176

A vagyonelkobzás végrehajtása

83. § (1) Vagyonelkobzás esetén az egységes értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy a bíróság a vagyonelkobzást az elítélt, illetőleg a vagyonelkobzással érintett egyéb érdekelt (természetes személy vagy gazdálkodó szerv) egész vagyonára, milyen meghatározott vagyontárgyaira, illetve milyen nagyságú pénzösszegre rendelte el.

(2) Ha a büntetőeljárás során a terhelt akár ingó, akár ingatlan vagyonának zár alá vételét rendelték el, az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül az egységes értesítőlapon a zár alá vételt elrendelő hatóság megnevezését, határozatának számát és keltét is fel kell tüntetni. Ha a zár alá vételt nem foganatosították, az egységes értesítőlapon erre a körülményre utalni kell.

(3)177 A BGH a vagyonelkobzás előírása után az egységes értesítőlap hiteles másolata két példányának egyidejű megküldésével a vagyonelkobzás foganatosítása végett a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg. Az egységes értesítőlap eredeti példányát a BGH iratainál kell elhelyezni.

(4)178 A BGH a behajtás iránti intézkedést követően az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi. A BGH a vagyonelkobzást a törvényszéki bírósági végrehajtói iroda által az eljárás befejezéséről küldött értesítés alapján törli a nyilvántartásból, ha a meghatározott vagyontárgyra vagy a meghatározott pénzösszegre vezetett végrehajtás eredményes volt.

(5)179 A BGH a vagyonelkobzást, a törvényszéki bírósági végrehajtói irodának az eljárás befejezéséről küldött értesítése alapján, ha a vagyonelkobzást a bíróság a terhelt egész vagyonára rendelte el, vagy a meghatározott vagyontárgyra vezetett végrehajtás nem járt eredménnyel, továbbra is nyilvántartásban tartja.

A bűnügyi költség megfizetésére kötelezés

84. § (1)180 Ha a bíróság az elítéltet az állam javára bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az egységes értesítőlapon feltünteti, hogy a határozat jogerőre emelkedéséig felmerült bűnügyi költségből az elítélt milyen összeget tartozik megfizetni.

(2)181 Ha a bíróság a jogerős határozatban a bűnügyi költség viseléséről nem határozott, és az elítéltet a Be. 578. §-ának (1) bekezdése alapján utólag kötelezte az állam javára bűnügyi költség megfizetésére, erről akkor is egységes értesítőlapot kell készíteni és meg kell küldeni az elsőfokú bíróság szerint illetékes BGH-nak, ha egyébként a büntető határozatról már egységes értesítőlapot állított ki (küldött meg). Az újabb egységes értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy a bíróság az elítéltről korábban milyen ügyszámra hivatkozással küldött egységes értesítőlapot.

(3)182 Ha a bíróság a bűnügyi költségnek az állam javára történő megfizetéséről a Be. 578. §-ának (1) bekezdése alapján utólag másként rendelkezik, a 4. § rendelkezései szerint jár el.

(4) Ha a bíróság az egységes értesítőlap megküldését követően felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezi az elítéltet, újabb egységes értesítőlapot állít ki, és küld meg az első fokú bíróság szerint illetékes BGH-nak.

(5)183 Ha a bűnügyi költséget az ügyész állapította meg, végrehajtható határozatának egy kiadmányát megküldi az illetékes BGH-nak. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak.

85. § (1) A BGH az elítéltet a bűnügyi költség megfizetésére önkéntes teljesítésre utalással hívja fel, a felhíváshoz postai befizetési lapot csatol, amelyen az előírási tételszámot feltünteti, és a továbbiakban a 78. § (1) bekezdése szerint jár el.

(2) Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a felhívást a 77. § (5) bekezdése szerinti időpontban kell kibocsátani.

(3)184 Ha az elítélt a felhívás ellenére a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot, illetőleg a részlet befizetését elmulasztotta, a BGH a bűnügyi költség, illetőleg a bűnügyi költségből meg nem fizetett összeg behajtása végett – az eddigi befizetés adatainak közlése és az egységes értesítőlap hiteles másolata két példányának egyidejű megküldése mellett – a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg.

(4)185 Az egységes értesítőlap eredeti példányát a BGH iratainál kell elhelyezni. A BGH a behajtás iránti intézkedést követően az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi. A BGH az államot illető bűnügyi költséget a törvényszéki bírósági végrehajtói iroda értesítéséig, de legfeljebb a Vht. értelmében a követelés elévüléséig tartja nyilván.

(5) Ha a bűnügyi költség megfizetésére kötelezettet a bíróság kiutasította, a BGH a bűnügyi költség megfizetéséről az idegenrendészeti központi adatkezelő szervet értesíti.

(6)186 Az ügyész által megállapított bűnügyi költség esetén az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy halasztás vagy részletfizetés nem engedélyezhető.

85/A. § (1)187 Ha a bíróság a Be. 514. §-a alapján a magánvádlót, illetőleg a Be. 344. §-a alapján pótmagánvádlót bűnügyi költség megfizetésére kötelezi, az egységes értesítőlapon feltünteti, hogy a határozat jogerőre emelkedéséig felmerült bűnügyi költségből a magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló milyen összeget tartozik megfizetni. A magánvádlóval, illetőleg a pótmagánvádlóval szemben megállapított bűnügyi költségre vonatkozó egységes értesítőlap kiállítására és megküldésére a 84. § (2)–(4), illetőleg a 85. § (1)–(4) bekezdései alkalmazandók.

(2)188 Ha a bíróság a Be. 344. §-a alapján a pótmagánvádlót a bűnügyi költség megfizetésére kötelezi, a határozatában felhívja a pótmagánvádlót, hogy a büntetőeljárás során keletkezett iratokról kiadott másolat illetékét a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül, leletezés terhe mellett rója le.

Egyetemleges kötelezettség

86. § (1)189 Ha a bíróság az államot illető bűnügyi költség megfizetésére egyetemleges kötelezettséget állapított meg, vagy a terheltet, a védőt, a szakértőt, a tanút, vagy a kiskorú gondozóját [Be. 69. § (3), (5) bek., 281. § (3) bek.] a tárgyalás elhalasztásával felmerült költségek megfizetésére egyetemlegesen kötelezte, és a tartozást a felhívásban meghatározott idő alatt egyik kötelezett sem fizette meg, vagy csak részletfizetést teljesítettek, az ötezer forintot meg nem haladó tartozás behajtását – a végrehajtási eljárást – elsősorban azzal a kötelezettel szemben kell megkísérelni, akinél feltehetőleg vagy a bírósági iratok adataiból megállapíthatóan a behajtás leginkább biztosítottnak látszik. Az ötezer forintot meghaladó tartozás behajtását mindegyik egyetemlegesen kötelezettel szemben egyszerre kell megkísérelni.

(2) A végrehajtási eljárást az egyetemlegesen kötelezettekkel szemben mindaddig folytatni kell, amíg a tartozást teljesen ki nem egyenlítették.

(3) A tartozás teljes kiegyenlítése után esetleg behajtott vagy befizetett összeget a túlfizető részére kell visszafizetni, ha vele szemben nem áll fenn egyéb igazságügyi követelés.

A biztosíték

87. § (1)190 A biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén [Be. 586. § (1) bek.], a bíróság a BGH-t az engedélyező végzés két példányának megküldésével értesíti, ha a végzés

a) jogerőre emelkedett,

b)191 nem emelkedett jogerőre, de a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható [Be. 347. § (3) bek.].

(2) A bíróság az eljárás jogerős befejezése után a biztosíték elszámolásáról rendelkező határozat kiadmányát megküldi a biztosítékot kezelő BGH-nak.

(3) Ha az eljárás jogerős befejezésekor a pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, illetőleg az államot illető bűnügyi költségről egységes értesítőlapot kell kiállítani, ezen a tanács elnöke feljegyzi a letétbe helyezett biztosíték összegét, és azt, hogy a biztosítékot a BGH milyen számlaszámon kezeli.

88. § (1) Biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén a BGH a biztosítékot a befizetéskor előírja.

(2) A BGH a biztosíték letétbe helyezéséről az engedélyező határozattal és a letétbe helyezés igazolásával értesíti az idegenrendészeti központi adatkezelő szervet, és – a számlaszám közlésével – az ügyben eljáró bíróságot.

(3) A BGH a biztosítékot a bíróság határozatának rendelkezése szerint számolja el. Ha a biztosíték összege nem elegendő a pénzbüntetés, a vagyonelkobzás, illetőleg a bűnügyi költség elszámolására, a biztosíték összegét meghaladó rész végrehajtása iránt nem lehet intézkedni, azt törölni kell.

(4)192 Ha a biztosíték a terheltnek visszajár [Be. 587. § (4) és (5) bek.], a BGH az erről rendelkező határozatkiadmány beérkezése után a visszafizetést teljesíti.

(5)193 Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén [Be. 587. § (3) bek.] a BGH, a bv. intézetnek az elítélt szabadításáról történő értesítése és a biztosíték elszámolásáról rendelkező határozat alapján, a visszafizetést teljesíti.

(6) Ha rendkívüli jogorvoslat folytán hozott határozat alapján a biztosíték a terheltnek visszajár, az erről rendelkező határozat-kiadmányának megküldésével az első fokú bíróság értesíti azt a BGH-t, amelyik a biztosítékot az alapeljárásban kezelte.

88/A. §194 Ha a biztosíték letétbe helyezését az ügyész engedélyezte [Be. 586. § (1) bek.] és a határozat ellen nem jelentettek be panaszt, vagy azt a felettes ügyész elutasította, az ügyész a határozatát megküldi a BGH-nak. A biztosíték kezelésére a 88. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

Szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény

89. § (1)195 Ha a bíróság a felmentő ítéletében a Be. 337. §-ának (1) bekezdése alapján szabálysértés miatt jogkövetkezményt alkalmaz, a határozat jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott példányát, a végrehajtás végett az ügyben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak, illetve rendőri szervnek küldi meg, amely a külön jogszabály szerint a határozat végrehajtása iránt intézkedik.

(2) Ha a bíróság a büntetőeljárás során lefoglalt dolognak szabálysértés miatt való elkobzását rendelte el, a határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott egy példányát a bírósági bűnjelkezelőnek is megküldi.

(3) Ha a bíróság a szabálysértéssel kapcsolatban lefoglalt dolog kiadását, illetőleg az elkobzott dolognak más szerv részére való átadását vagy megsemmisítését rendelte el, határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott példányát a bűnjelkezelőnek megküldi. A bíróság akkor is így jár el, ha a lefoglalt és kiadni rendelt dolgot már előzetesen értékesítették.

A védő, a szakértő, a tanú és a kiskorú gondozójának kötelezése a költségek megfizetésére

90. § (1)196 Ha a bíróság a terheltet, a védőt, a szakértőt, a tanút vagy a kiskorú gondozóját [Be. 69. § (3), (5) bek., 281. § (3) bek.] a tárgyalás elhalasztásával felmerült költségek megfizetésére kötelezte, az erről szóló jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott határozatát két példányban a BGH-nak küldi meg.

(2) A BGH a bíróság határozata alapján a követelést előírja, a kötelezettet a felmerült költségek megfizetésére önkéntes teljesítésre utalással hívja fel, a felhíváshoz postai befizetési lapot csatol, amelyen az előírási tételszámot feltünteti, és a továbbiakban a 78. § (1) bekezdése szerint jár el.

(3)197 Ha a terhelt, a védő, a szakértő, a tanú vagy a kiskorú gondozója a felhívás ellenére nem tett eleget fizetési kötelezettségének, a BGH az összeg behajtása végett a bíróság határozatának hiteles másolata két példányát – az addig teljesített részbeni befizetés adatainak közlése mellett – a megyei (fővárosi) bírósági végrehatói irodának küldi meg.

A rendbírság, a pénzbírság és az elővezetés költségének megfizetése198

91. §199 (1)200 A büntetőügyben a bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], az elővezetéssel [Be. 69. § (1) bekezdés és 162. §], a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával kapcsolatban felmerült költség, valamint a polgári eljárás során kiszabott pénzbírság és az alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettség, a polgári eljárásban a fél és a szakértő elővezetésével felmerült költség esetén az egységes értesítőlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(2) Ha a bíróság a büntetőügyben rendbírságot alkalmazott, az egységes értesítőlapon azt is feltünteti, ha a rendbírság meg nem fizetése esetén elzárásra átváltoztatásnak van helye [Be. 161. § (5) bek.]. Ha a kötelezett a rendbírságot a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, a BGH értesíti azt a bíróságot, amelynek eljárásában a rendbírság végrehajthatóvá vált [Be. 590. § (1) bek.]. A bíróság a rendbírság elzárásra történő átváltoztatásáról határoz.

(3) A bíróság a rendbírságot helyettesítő elzárásról értesítőlapot állít ki, és azt az átváltoztató végzés egy kiadmányával a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg. A bv. csoport a továbbiakban a 39. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

(4)201 A büntetőügyben az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az általa alkalmazott elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az elővezetéssel, illetve elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költséget a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, a végrehajtható határozat egy kiadmányát az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak. A BGH eljárására a 77. § (1) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(5) Ha a rendbírságot az ügyész szabta ki [Be. 161. § (3) bekezdés], annak megfizetésére a kötelezettet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a kötelezett a rendbírságot a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, és a Be. 161. §-ának (6) bekezdése szerint elzárásra átváltoztatásnak van helye, az ügyész indítványozza a bíróságnál a rendbírság elzárásra történő átváltoztatását. A bíróság a rendbírság elzárásra történő átváltoztatásáról határoz, a továbbiakban pedig a (3) bekezdés szerint jár el.

(6)202 Ha az ügyész által kiszabott rendbírságot a kötelezett a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, és a Be. 161. §-ának (5) bekezdése alapján nincs helye elzárásra átváltoztatásnak, az ügyész a végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi az illetékes BGH-nak. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak.

(7)203 A közjegyző az általa kiszabott pénzbírságnak a székhelye szerint illetékes törvényszék bevételi számlája javára – a pénzbírságot kiszabó határozat ügyszámára hivatkozással – történő megfizetésére a kötelezettet önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a kötelezett a pénzbírság megfizetését a megjelölt határidő lejártától számított 30 napon belül a közjegyzőnél nem igazolta, a közjegyző a végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi annak a BGH-nak, amelynek a területén a székhelye található. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes törvényszéki végrehajtónak.

Halasztás és részletfizetés engedélyezése rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésére

92. § (1)204 A rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésének elhalasztása vagy részletekben történő fizetésének engedélyezése iránti kérelem beérkezését követően a bíróság – BGH útján, az egységes értesítőlap egyidejű megküldésével, illetőleg ha a kérelmet az egységes értesítőlap megküldését követően terjesztették elő, az előírási tételszámra vagy gyűjtőjegyzékre hivatkozással – az illetékes törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg a fedezet biztosítása érdekében a foglalás foganatosítása végett. A foglalás foganatosítására a bírósági végrehajtásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(2)205 A bíróság a halasztás és részletfizetés engedélyezéséről szóló határozatát eredeti bírói aláírással két példányban és a foglalási jegyzőkönyv másolatát – amennyiben ismert az előírási tételszámra hivatkozással – a BGH-nak küldi meg. A bíróság halasztást, illetőleg részletfizetést engedélyező határozatának egyik példányát a BGH megküldi az illetékes törvényszéki bírósági végrehajtói irodának.

A bűnügyi költség és a rendbírság elengedése206

93. §207 Ha az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet terjesztenek elő, a bíróság az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntéséig, az előírási tételszámra hivatkozással megkeresi a BGH-t a végrehajtás függőben tartása végett, kivéve azt az esetet, ha a bűnügyi költséggel kapcsolatosan már foglalásra került sor a halasztás és részletfizetés engedélyezése körében.

IV/A. Fejezet208

A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ÉS A JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA

A foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma

93/A. §209 (1) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől eltiltásról külön értesítőlapot állít ki.

(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a foglalkozástól eltiltás és a járművezetéstől eltiltás lejáratának napját is, ha azt a bíróság

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,

d) önálló büntetésként alkalmazta.

(3) Az értesítőlapon a (2) bekezdésben írtakon kívül fel kell tüntetni

a) a foglalkozás gyakorlásához vagy a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezést,

b) a járművezetéstől eltiltásnál annak a járműfajtának és járműkategóriának a megjelölését, amelyre az eltiltás vonatkozik.

(4)210 Ha a bíróság az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi dolgozót egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve akár a szabadságvesztés mellett, akár önállóan az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélte, a bíróság jogerős határozatáról – a terhelt működési nyilvántartásból, illetve a kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett – két példányban értesítőlapot állít ki, és egy-egy példány megküldésével értesíti az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervet, valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát.

Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés mellett, vagy önállóan kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás

93/B. §211 (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,

d) önálló büntetésként alkalmazta.

(2) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

(3)212 A bíróság a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának.

Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás

93/C. §213 (1) A bíróság az értesítőlapot – büntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,

a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,

b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,

c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.

(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.

(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.

(4) Ha a bíróság az elítéltet a foglalkozás gyakorlásától, a járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta, a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot küld.

93/D. §214 (1) A bv. előadó a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás tartamába beszámítható időt.

(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.

(3) A bv. előadó a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

(4) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

93/E. §215 (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú foglalkozástól eltiltásokat vagy járművezetéstől eltiltásokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani.

(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.

(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást végre kell hajtani.

(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.

(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatása és felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén

93/F. §216 (1) Az a bíróság, amely a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre változtatta át vagy a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a foglalkozástól eltiltásról, illetve a járművezetéstől eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a foglalkozástól eltiltás, illetve a járművezetéstől eltiltás tartama még nem telt le. Ha a bíróság az elítéltet a foglalkozás gyakorlásától, illetve a járművezetéstől végleges hatállyal tiltotta el, II. jelzésű értesítőlapot kiállítani nem kell.

(2) A bíróság a II. jelzésű értesítőlap mindkét példányán feltünteti, hogy a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát milyen tartamú szabadságvesztésre változtatta át vagy, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte. Megjelöli továbbá, hogy korábban a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot hová küldte meg.

(3) A II. jelzésű értesítőlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. előadó a II/A. jelzésű értesítőlapot megküldi annak a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek a I. jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot a 93/D. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.

(4) Ha az elítélt a pénzbüntetést az azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele előtt megfizeti, a bv. előadó ennek feltüntetésével a II. (A és B) jelzésű értesítőlapokat irattárba helyezi.

(5) A terhelt szabadításával egyidejűleg, vagy ha a pénzbüntetést az azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele után fizetik meg, a bv. intézet – a beszámításra vonatkozó adatok feltüntetését követően – a II/B. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságnak küldi meg.

Eljárás járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása esetén

93/G. §217 Ha a bíróság a Be. 564. §-a alapján a járművezetéstől eltiltás időtartamába való beszámításról utólag határoz, új értesítőlapot kell kiállítani, és valamennyi hatóságnak és szervnek meg kell küldeni, ahová korábban a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldték.

Mentesítés végleges hatályú foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás alól

93/H. §218 Ha a bíróság a foglalkozástól, a járművezetéstől véglegesen eltiltott elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban mentesíti, erről a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságokat határozatának jogerős kiadmányával értesíti.

IV/B. Fejezet219

A KIUTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA

A kiutasításról kiállított értesítőlap tartalma

93/I. §220 (1) A bíróság a kiutasításról külön értesítőlapot állít ki.

(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell kiutasítás lejáratának napját is, ha azt a bíróság

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,

d) önálló büntetésként alkalmazta.

Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés mellett, vagy önállóan kiszabott kiutasítás

93/J. §221 (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a kiutasítást

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,

d) önálló büntetésként alkalmazta.

(2) A bíróság a kiutasításról kiállított értesítőlapot megküldi – a jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatának két példányát egyidejűleg mellékelve – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bíróság székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: területi idegenrendészeti hatóság).

93/K. §222 (1) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén a bíróság rendelkezik a terheltnek az illetékes területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.] a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a bíróság székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság útján és a kiutasításról kiállított értesítőlapot, valamint a jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatát két példányban – amennyiben az írásba foglalásra később kerül sor, a határozat rendelkező részét – az előállítást foganatosító rendőrnek adja át.

(2) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén, ha a terheltet az ügydöntő határozat meghozatalakor a tárgyalásra a rendőrség útján előállították, a bíróság az (1) bekezdés szerinti értesítőlapot és határozatát két példányban az előállító rendőrnek adja át, és egyúttal rendelkezik a terheltnek a bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.]. Ha a terheltet a bv. intézetből állították elő, a bíróság az (1) bekezdés szerint jár el.

(3) Ha a bíróság a kiutasítást önálló büntetésként alkalmazta, a kiutasításról kiállított értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.

(4) Ha az érdemi határozatban a bíróság a kiutasított terheltet bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.

(5) Ha a bíróság a kiutasítás végrehajtását a terhelt kikísérésével (kitoloncolás) rendelte el, az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.

(6) A bv. bíró a kiutasítás végrehajthatósága (Bv. tvr. 12. §) tárgyában hozott jogerős határozatát megküldi az illetékes területi idegenrendészeti hatóságnak.

Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás

93/L. §223 (1) A bíróság az értesítőlapot két példányban állítja ki, ha a kiutasítást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,

a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,

b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,

c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.

(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.

(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.

(4) Ha a bíróság az elítéltet végleges hatállyal kiutasította, a I. jelzésű értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot küld.

93/M. §224 (1) A bv. előadó a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi.

(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.

(3) A bv. előadó a I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.

(4) A bv. előadó a I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása milyen időpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti.

93/N. §225 (1) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.

(2) A bv. intézet a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot az elítélt várható szabadulása napját harminc nappal megelőzően megküldi az ügydöntő határozatot hozó bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnak. Ha a várható szabadulásig már nincs harminc nap, vagy a várható szabadulás időpontja ezt követően megváltozik, a bv. intézet erről haladéktalanul értesíti az illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.

Kiutasítás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

93/O. §226 (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú kiutasításokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a kiutasítások közül melyiket kell végrehajtani.

(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a kiutasításról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.

(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a kiutasítások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a kiutasítást végre kell hajtani.

(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a kiutasítást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.

(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.

Mentesítés a végleges hatályú kiutasítás alól

93/P. §227 Ha a bíróság a végleges hatállyal kiutasított elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban mentesíti, erről a területi idegenrendészeti hatóságot határozatának jogerős kiadmányával értesíti.

V. Fejezet228

A MELLÉKBÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA

A mellékbüntetésről kiállított értesítőlap tartalma

94. § (1) A bíróság a közügyektől eltiltásról és a kitiltásról külön értesítőlapot állít ki.

(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a közügyektől eltiltás és a kitiltás lejáratának napját is, ha

a) azt a bíróság olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta.

Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazott mellékbüntetés

95. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha

a) a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van,

c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta,

(2) A bíróság a mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, valamint ha kitiltást alkalmazott, a kitiltással érintett helység szerint illetékes rendőrkapitányságnak is.

(3) A bíróság, az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha közügyektől eltiltást alkalmazott és a lefolytatott bizonyítás alapján tudomására jutott, hogy az elítélt hivatalos személy, népképviseleti szerv testületének tagja, társadalmi szervezet, köztestület, közalapítvány tisztségviselője, belföldi kitüntetéssel vagy külföldi kitüntetés viselésére vonatkozóan engedéllyel rendelkezik, valamennyi, a közügyektől eltiltás által érintett szervezetet illetően külön-külön, III-as számozástól kezdődően mellékbüntetési értesítőlapot állít ki, és megküldi

a) a hivatalos személy munkáltatójának,

b) a népképviseleti szerv testületének,

c) annak a társadalmi szervezetnek, köztestületnek, közalapítványnak, amely szervezetben az elítélt tisztséget visel,

d) a belföldi kitüntetés adományozására, illetve a külföldi kitüntetés viselésének engedélyezésére jogosítvánnyal rendelkező személy hivatalának.

(4) Ha katonai rendfokozattal rendelkező elítélttel szemben nem katonai büntetőeljárásban alkalmaztak közügyektől eltiltást, a mellékbüntetésről kiállított – és a soron következő római számmal ellátott – értesítőlapot

a) hadköteles személy esetén az elítélt lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak,

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó elítélt esetén az állományilletékes parancsnoknak

kell megküldeni.

Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott mellékbüntetés

96. § (1) A bíróság az értesítőlapot – mellékbüntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,

a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,

b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,

c) amelyet az előzetes fogva tartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.

(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.

(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.

97. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a mellékbüntetés tartamába beszámítható időt.

(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.

(3) A bv. előadó az I. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg.

(4) Ha a 95. § (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint a közügyektől eltiltással kapcsolatosan külön mellékbüntetési értesítőlapot kell kiállítani, a bíróság a – III-as számozástól a soron következő római számmal ellátott – mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt személynek, szervnek, szervezetnek küldi meg.

(5) Kitiltás esetén a bv. előadó az I. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása milyen időpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti.

(6) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg.

Mellékbüntetés végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

98. § (1) Olyan büntetések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú mellékbüntetéseket szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell végrehajtani.

(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a mellékbüntetésről újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.

(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a mellékbüntetést végre kell hajtani.

(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a mellékbüntetést milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.

(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

Kitiltás végrehajtása felfüggesztett szabadságvesztés elrendelése esetén

99. § (1) Az a bíróság, amely a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el, a kitiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel mellékbüntetési értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a kitiltás tartama még nem telt le.

(2) A bíróság a II. jelzésű mellékbüntetésről kiállított értesítőlap mindkét példányán feltünteti, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el. Megjelöli továbbá, hogy korábban az I. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot hová küldte meg.

(3) A II. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. előadó a II/A. jelzésű mellékbüntetési értesítőlapot megküldi annak a 95. § (2) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek az I. jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot a 97. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.

100–104. §229

VI. Fejezet

ELJÁRÁS KEGYELEM ESETÉN

105. § (1) Ha a bíróságnál előterjesztett kegyelmi kérelem tartalma nem egyértelmű, a bíróság – a szükséges felvilágosítást megadva – a kérelmezőt nyilatkozattételre hívja fel annak tisztázására.

(2)230 A bíróság a szükséges adatok (környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény, munkahelyi vélemény, erkölcsi bizonyítvány, a büntetés-végrehajtási intézet véleménye, a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentumok, korábbi ítélet kiadmánya) beszerzését, illetőleg, ha ez szükséges volt, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat beérkezését követően a kérelmet soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül felterjeszti a miniszterhez. A kérelemhez kizárólag a büntetőügyben keletkezett azon iratokat kell csatolni, amelyek a kegyelmi kérelem elintézéséhez szükségesek.

106. § (1) Ha az elítéltet több összbüntetésbe foglalt vagy foglalható büntetésre ítélték, a bíróság a kegyelmi kérelmet, a büntetések összbüntetésbe foglalása után a büntetőügyek irataival, illetve legalább az ítéletkiadmányokkal és a szükséges iratokkal terjeszti fel. A felterjesztő lapon az elítélések alapjául szolgáló tényállásokat, az alapügyben eljárt bíróságokat, a határozatok keltét, ügyszámát, a kiszabott büntetéseket és intézkedéseket is fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdés esetén a felterjesztés akkor is az összbüntetési ügyben első fokon eljárt bíróság feladata, ha az elítélt több ítélethez fűződő hátrányos következmény alól kegyelemből történő mentesítését kéri.

106/A. §231 (1)232 Ha a miniszter a Be. 598. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján a szabadlábon lévő elítéltnek a büntetés-végrehajtás központi kórházában történő szakorvosi vizsgálatát rendelte el, a miniszter erről írásban értesíti a büntetés-végrehajtás központi kórházát.

(2)233 Eljárási kegyelmi kérelem esetén a bíróság a kegyelmi felterjesztésben megjelöli a kitűzött tárgyalás időpontját. A miniszter az iratok hozzá érkezését követően haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot, hogy a tárgyalás kitűzött időpontjáig a kegyelmi eljárás várhatóan befejeződik-e.

107. § (1)234 Ha a köztársasági elnök az elítélt büntetését kegyelemből egészben vagy részben elengedte, vagy a szabadságvesztés végrehajtását egészben vagy részben próbaidőre felfüggesztette, az első fokon eljárt bíróság haladéktalanul értesíti a bv. csoportot, illetve a BGH-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében, valamint azokat a hatóságokat, személyeket, szerveket, szervezeteket, amelyeknek a bíróság a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot közvetlenül megküldte.

(2) Ha a köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapított meg, az első fokon eljárt bíróság erről a büntetésről állít ki értesítőlapot, feltüntetve azon a kegyelmi határozat számát és keltét is.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti szöveges értesítéseket és értesítőlapokat soron kívül kell továbbítani, egyebekben a kegyelmi határozatban megállapított büntetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

108. §235 (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtására annak megkezdése előtt kegyelemben részesült, a bv. előadó II. jelzésű foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a büntetés lejártának napjával feltünteti, és a foglalkozásról eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésről kiállított értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi.

(2) Ha a kegyelem a szabadságvesztés mellett más büntetést is érint, a bv. előadó a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapra ezt is feljegyzi.

(3) Ha a bv. előadó a kegyelem gyakorlásáról szóló értesítés megérkezése előtt a kegyelemmel érintett, I. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) és (3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak még nem küldte meg,

a) ha a kegyelem más büntetés elengedésére is kiterjed, a kegyelemmel érintett értesítőlapokat – a kegyelem feltüntetésével – irattárba helyezi,

b) ha más büntetés elengedésére nem került sor, de a szabadságvesztést kegyelemből közérdekű munkára vagy pénzbüntetésre változtatták át vagy a végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, a kegyelemmel érintett, I. jelzésű értesítőlapot I–II. jelzéssel látja el, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi; a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapot – a kegyelem feltüntetésével – irattárba helyezi.

(4) Ha a bíróság arról értesíti a bv. csoportot, hogy a kegyelem a hatályát vesztette, a bv. előadó ennek feltüntetésével az irattárba helyezett értesítőlapot az általános szabályok szerint megküldi az érintett hatóságnak, szervnek.

109. §236 (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során részesül kegyelemben, szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a foglalkozásról eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás vagy mellékbüntetés leteltének napjával, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényekkel és ezek fennállásának időtartamával feltünteti – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően –, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságnak küldi meg.

(2) Ha a kegyelem más büntetésre is kiterjed, a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével feltünteti, és megküldi a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságoknak.

VII. Fejezet

AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

I. Cím

A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

110. § (1) A kényszergyógykezelésről a bíróság az ítéletének jogerőre emelkedésekor értesítőlapot állít ki.

(2)237 Az értesítőlap tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott adatokat, – ideértve a b) pontban meghatározott bűncselekmény büntetési tételének felső határát is, – a bírói rendelvényt és az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdetének a napját.

(3)238 A bíróság kényszergyógykezelésről hozott határozatának jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát megküldi az IMEI részére.

(4)239 Az értesítőlaphoz mellékelni kell az igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény másolatát, továbbá ha a beteg fekvőbeteg-intézmény kezelése alatt áll, a kórrajz kivonatát is.

111. §240 (1) Ha a beteg az ítélet jogerőre emelkedésekor ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, és a tárgyalásra, illetőleg a nyilvános ülésre előállították, a bíróság a kényszergyógykezelés elrendeléséről szóló értesítőlapot és a 110. § (4) bekezdésében meghatározott iratokat a beteget előállító kísérőnek adja át.

(2) Ha a beteget a tárgyalásra, illetőleg a nyilvános ülésre nem állították elő, a bíróság az értesítőlapot és az iratokat haladéktalanul az IMEI-nek küldi meg.

112. §241 Ha a kényszergyógykezelés elrendelésekor a beteg szabadlábon van, az értesítőlapot és az iratokat az Országos Mentőszolgálatnak kell megküldeni azzal, hogy a beteget – szükség esetén a rendőrség közreműködésével – szállítsák be az IMEI-be.

113. § (1)242 Ha a bíróság a Be. 566. §-a szerint lefolytatott eljárásban a beteg kényszergyógykezelését nem szünteti meg, határozatának jogerős kiadmányát és az újabb orvos-szakértői vélemény másolatát az IMEI-nek küldi meg.

(2) A bíróság a kényszergyógykezelés megszüntetéséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozat jogerőre emelkedett-e.

(3)243 Ha a bíróság a határozatának végrehajtását felfüggesztette [Be. 347. § (3) bek.], értesítőlapot kiállítani nem kell.

(4) A (3) bekezdés esetében az értesítőlapot a kényszergyógykezelés megszüntetéséről jogerős határozatot hozó bíróság állítja ki.

(5) Az értesítőlap tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül azt is, hogy a beteg kényszergyógykezelését korábban melyik bíróság, milyen számú határozatával rendelte el.

(6) Az értesítőlapot a beteget előállító személynek kell átadni, csatolva az újólag beszerzett orvos-szakértői vélemény másolatát is.

(7)244 Ha a másodfokú vagy a harmadfokú bíróság a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el, és ha időközben a beteget az intézetből elbocsátották, a beteg IMEI-be történő beszállítása érdekében az Országos Mentőszolgálatot keresi meg.

II. Cím245

114. §246

III. Cím

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET

Általános rendelkezések

115. § (1)247 A bíróság a Btk. 72. § (6) bekezdése vagy a Btk. 91. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében a Btk. 119. §-a alapján próbára bocsátás vagy egészben vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett elrendelt – ideértve a pártfogó felügyelet utólagos elrendelését is (Be. 567. §) – pártfogó felügyeletről két példányban állít ki értesítőlapot.

(2) Az értesítőlap a 3. §-ban felsoroltakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított külön magatartási szabályokat is, továbbá ha a vádemelés elhalasztása mellett az ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására került sor, az erre való utalást az eljáró ügyészség megjelölésével és ügyszámra hivatkozással.

(3)248 A pártfogó felügyeletet jogerősen elrendelő bíróság kezelő irodája a pártfogó felügyeletről szóló értesítőlapokat összegyűjti, és azokról ötnaponként gyűjtőjegyzéket készít. A kezelőiroda a gyűjtőjegyzéket, a hozzájuk tartozó értesítőlapokkal postai küldeményként megküldi az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.

(4)249 Ha a bíróságtól a pártfogó felügyelet elrendeléséről érkezik értesítőlap, a pártfogó felügyelői szolgálat a 61–62. §-ok rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jár el.

(5) Ha a pártfogó felügyeletet a bv. bíró rendelte el, és erről a bv. intézet a határozat egy kiadmányának megküldésével értesítette a bv. csoportot, a bv. előadó a pártfogó felügyeletet a végrehajtási ügykönyvben előírja.

(6)250 A bv. előadó a pártfogó felügyelet végrehajtására az iratokat a pártfogó felügyelőnek adja át.

(7)251 A kezelőiroda a bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt, vagy pótlólag, a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokat (környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény, rendőri információ, munkahelyi vélemény stb.) is megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, amelynek az értesítőlapot megküldi, illetve megküldte.

116–117. §252

A megyei bíróság előtt első fokon jogerőre emelkedett határozattal elrendelt pártfogó felügyelet

118–119. §253

A megyei bíróságon másodfokon és a Legfelsőbb Bíróság előtt jogerőre emelkedett határozattal elrendelt pártfogó felügyelet

120–121. §254

Eljárás próbára bocsátás meghosszabbítása, illetőleg megszüntetése esetén

122. §255 (1)256 Ha a bíróság pártfogó felügyelet alatt álló személlyel szemben a próbaidő tartamát meghosszabbítja, vele szemben büntetést szab ki, vagy intézkedést alkalmaz [Be. 568. § (1) bek] – a szükséges értesítőlapok kiállítása és megküldése mellett – a határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a pártfogó felügyeletet végrehajtja.

(2)257 Ha az (1) bekezdésben írt rendelkezést tartalmazó határozat a Kúria előtt emelkedik jogerőre, a határozatot az ügyben első fokon eljárt bíróság küldi meg.

A bv. bíró feladatai a pártfogó felügyelet végrehajtása kapcsán

123. § (1) A bv. bírónak a fiatalkorú feltételes szabadságra bocsátására, illetőleg a javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra vonatkozó határozata a pártfogó felügyelet alá helyezés tényét is tartalmazza (Btk. 119. §).

(2)258 Fiatalkorú esetében magatartási szabályok előírása csak akkor mellőzhető, ha a fiatalkorú személyiségére és környezetére vonatkozó adatok szerint ez feleslegesnek mutatkozik. A külön magatartási szabályokra a bv. intézet és az intézeti tanács az előterjesztésben, illetve a pártfogó felügyelő tehet javaslatot.

124. § (1) A bv. intézet a felnőtt korú elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról való döntéshez készített előterjesztésben arra is kitér, hogy szükségesnek tartja-e a pártfogó felügyelet elrendelését.

(2) A bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátás kérdésében tartott meghallgatáson vizsgálja

a) az elítélt személyiségére,

b) a személyi, családi körülményeire, vagyoni helyzetére,

c) volt és leendő környezetére,

d) korábbi életfelfogására, életvezetésére vonatkozó adatokat,

e) és hogy az elítélt ellen van-e újabb büntetőeljárás folyamatban.

(3) Ha a bv. bíró a rendelkezésre álló adatok alapján a feltételes szabadságra bocsátást engedélyező határozatában elrendeli az elítélt pártfogó felügyeletét [Btk. 48. § (3) bek.], szükség esetén külön magatartási szabályokat határoz meg.

125. §259 A pártfogó felügyelet alá helyezés ügyében tartott meghallgatásról a jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni. A bv. bíró határozatát jegyzőkönyvbe foglalja. Egy példányt a javaslathoz csatolt mellékletekkel együtt a bv. intézetnek, illetőleg a javítóintézetnek, egy példányt pedig az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak küld meg.

125/A. §260 (1) A bv. bíró az illetékes ügyész indítványára soron kívül dönt a nem visszaeső pártfogolt pártfogó felügyeletének a megszüntetéséről, vagy az indítvány elutasításáról, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább két év eltelt és annak szükségessége már nem áll fenn [Btk. 82. § (3) bekezdés].

(2) A bv. bíró döntése előtt a pártfogoltat meghallgatja, a pártfogó felügyelőt meghallgathatja, a meghallgatásról az illetékes ügyészt értesíti.

(3) A bv. bíró a határozatát megküldi az elítéltnek, az ügyésznek és a végrehajtásra illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.

A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megváltoztatása

126. § (1)261 Ha az ügyész, a pártfogó felügyelő vagy a rendőrség javaslatot tesz a bíróság határozatában előírt magatartási szabályok megváltoztatására, illetőleg azt a pártfogolt kéri, a bv. bíró harminc napon belül határoz. A meghallgatás időpontjáról értesíti az ügyészt és a pártfogó felügyelőt. A pártfogoltat idézi vagy értesíti, a fiatalkorú pártfogoltat, és pártfogó felügyelőjét, valamint a meghallgatni kívánt más személyeket megidézi.

(2) Ha a bv. bíró a bíróság határozatában előírt magatartási szabályokat megváltoztatja, a határozatát az első fokon eljárt bíróságnak megküldi.

(3)262 A bv. bíró a határozatát a meghallgatáson jelenlevők előtt kihirdeti és indokolja. A határozat egy kiadmányát a pártfogoltnak, a pártfogó felügyelőnek és az érdekelt szerveknek megküldi.

(4)263 Ha a bíróság a Be. 572. §-a szerinti eljárásban a büntetés végrehajtását nem rendeli el, de a magatartási szabályokat módosítja [Bv. tvr. 101. § (3) bekezdés], határozatának jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a pártfogó felügyelet végrehajtja.

Egyéb rendelkezések

127. § (1) A bv. bíró, ha a feltételes szabadságra bocsátás, illetőleg az ezzel kapcsolatos pártfogó felügyelet alá helyezés kérdésében dönt, az elítéltet a bv. intézetben hallgatja meg.

(2) A feltételes szabadságnak a magatartási szabályok megszegése miatti megszüntetése, a javítóintézeti nevelés folytatásának elrendelése, valamint a pártfogó felügyelet módosítása iránti eljárásban a bv. bíró az elítéltet, illetőleg a pártfogoltat a bíróságon hallgatja meg.

IV. Cím

A JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS VÉGREHAJTÁSA

128. § (1) A javítóintézeti nevelés elrendeléséről a bíróság két példányban értesítőlapot állít ki.

(2) Az értesítőlap a 3. §-ban írtakon túlmenően tartalmazza

a)264 a befogadó javítóintézet megjelölését és a javítóintézetbe szállítás módját,

b) az intézkedés esetleges felfüggesztésére, elhalasztására vonatkozó rendelkezést,

c) a határozat jogerejét,

d)265 bírói rendelvényt a javítóintézet igazgatójának a javítóintézeti nevelés végrehajtására.

(3)266 Ha a jogerősen javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú az előzetes fogva tartásban töltött idővel az elrendelt javítóintézeti nevelést letöltötte, a bíróság értesítőlapot nem állít ki, de határozatát tájékoztatásul megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak az esetleges szükséges intézkedések megtétele érdekében.

129. § (1)267 Javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a bíróság haladéktalanul intézkedik, hogy a fiatalkorút szállítsák a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által működtetett és a javítóintézetek rendtartásáról szóló külön jogszabály szerint illetékes javítóintézetébe.

(2)268 A fiatalkorúnak a javítóintézetbe szállításáról

a) a bíróság megkeresése alapján a rendőrség,

b) ha a fiatalkorú előzetes letartóztatását a bíróság bv. intézetben rendelte végrehajtani, a bv. intézet,

c) a bíróság megbízása alapján, a bíróság által megjelölt határidőn – legfeljebb nyolc napon – belül, halasztás vagy a végrehajtás felfüggesztésének engedélyezése esetén a halasztás lejáratát, illetve a jogerős határozat kézhezvételét követő napon a törvényes képviselő

gondoskodik.

(3)269 Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, az első fokú bíróság a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorú beszállításáról.

130. § (1) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt esetekben az értesítőlap egy példányát, valamint a környezettanulmány, az iskolai bizonyítvány, az iskolai vagy munkahelyi jellemzés, a szakértői vélemény és az orvosi bizonyítvány másodpéldányát vagy fénymásolatát a fiatalkorút beszállító személynek adja át, illetve a fiatalkorút beszállító hatóságnak küldi meg.

(2) A 129. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a bíróság az értesítőlap egyik példányát – zárt borítékban – a törvényes képviselőnek adja át.

(3)270 A bíróság az értesítőlap másik példányát – a (2) bekezdés esetében, az (1) bekezdésben megjelölt iratokkal együtt – a 129. § (1) bekezdésében megjelölt javítóintézetnek haladéktalanul megküldi, ennek megtörténtét az iratborítón feltünteti.

Ideiglenes elbocsátás a javítóintézetből

131. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás szabályait a javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra a következő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)271 A bv. bíró a meghallgatás időpontjáról értesíti a javítóintézet igazgatóját, a fiatalkorú törvényes képviselőjét, az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot és az ügyészt.

(3) A bv. bíró a végzésének három példányát átadja a javítóintézetnek.

A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése

132. § (1) A feltételes szabadság megszüntetésének szabályait a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásra a következő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)272 A bv. bíró a meghallgatásról a fiatalkorú törvényes képviselőjét és az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot is értesíti.

(3) Ha a határozat meghozatalának időpontjáig a fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, a bv. bíró az eljárást megszünteti.

(4)273 A bv. bíró jogerős határozatát a fiatalkorú lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak és annak az intézetnek küldi meg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.

133. § (1) Ha a bv. bíró a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátást megszüntette, a fiatalkorúnak a javítóintézetbe történő szállítása iránt a végzésének megküldésével értesíti a fiatalkorú törvényes képviselőjét.

(2) Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, a bv. bíró a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorúnak a javítóintézetbe beszállításáról.

VIII. Fejezet

EGYES KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

Az őrizetbe vétel

134. §274 Ha a bíróság a tárgyalás rendjének fenntartása körében a vádlott őrizetbe vételét rendelete el [Be. 245. § (4) bek.], ennek foganatosítására, tekintet nélkül arra, hogy a határozat jogerőre emelkedett-e – a határozatának megküldésével vagy szükség esetén rövid úton –, a bíróság székhelye szerinti rendőrkapitányságot keresi meg.

Az előzetes letartóztatás

135. § (1)275 A bíróság a terhelt előzetes letartóztatásának elrendeléséről, fenntartásáról vagy megszüntetéséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy határozata jogerőre emelkedett-e. Ha a bíróság óvadék megállapítása mellett – az óvadék letétele esetén – szüntette meg az előzetes letartóztatást, az értesítőlapot csak az óvadék befizetésének igazolását követően állítja ki.

(2)276 Ha az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló határozat ellen az ügyész halasztó hatályú fellebbezést jelentett be [Be. 215. § (5) bek.], értesítőlapot kiállítani nem kell.

(3)277 A (2) bekezdés esetében az értesítőlapot az a bíróság állítja ki, amelynek eljárásában a határozat jogerőre emelkedett. Ha az óvadék megállapításáról és az előzetes letartóztatás megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedett, a bíróság az értesítőlapot csak az óvadék befizetésének igazolását követően állítja ki.

(4) Fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatásának javítóintézetben történő végrehajtása esetén a VII. fejezet rendelkezései tekintetében bv. intézeten javítóintézetet, bv. őrön rendőrt is érteni kell.

136. § (1) Az értesítőlap tartalmazza:

a) a bíróság megnevezését, ügyszámát, az előzetes letartóztatásról szóló határozat keltét és számát,

b)278 a terhelt nevét és a Be. 117. §-a (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait,

c) ha a terhelt fiatalkorú, ezt a tényt,

d) annak a bűncselekménynek a Btk. szerinti minősítését (a törvényhely megjelölésével), amely miatt a terhelt ellen az eljárás folyik,

e) rendelkezést az előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, illetve megszüntetéséről, és azt, hogy az elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás mennyi ideig tarthat,

f) az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyét,

g) a bíróság esetleges rendelkezését a terhelt fokozott őrzéséről, levelezésének és látogatásának ellenőrzéséről, a levelezés, látogató fogadása és csomagküldemény korlátozásáról, a terhelt részére távbeszélő használatának engedélyezéséről, az ugyanabban az eljárásban letartóztatottaktól való elkülönítéséről, a nyomozó hatóság részére való kiadásáról, más bv. intézetbe szállításáról,

h) az eljáró ügyészség megjelölését és ügyszámát,

i) ha a terhelt más ügyben szabadságvesztést tölt, vagy előzetes letartóztatásban van, ennek a körülménynek és a másik ügynek (eljáró hatóság és ügyszám), valamint a fogva tartó bv. intézetnek a megjelölését,

j)279 ha a terhelttel szemben más ügyben házi őrizetet rendeltek el, ennek a körülménynek és a másik ügynek (eljáró hatóság és ügyszám), valamint a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes rendőrkapitányság megjelölését,

k)280 bírói rendelvényt az előzetes letartóztatás végrehajtására vagy a terhelt szabadon bocsátására,

l)281 a bíróság bélyegzőjét és a tanács elnökének saját kezű aláírását.

(2)282 Ha a bíróság az ítélet meghozatala után határoz az előzetes letartóztatás kérdésében, az értesítőlap az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza a kiszabott büntetést, az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet beszámítását és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

(3)283 Ha a bíróság az előzetes letartóztatás megszüntetéséről óvadék megfizetése mellett határoz, az értesítőlap az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza az óvadék befizetésének tényét, valamint az óvadék megállapítása tárgyában jogerős határozatot hozó bíróság megjelölését.

(4)284 A másodfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az első fokon eljárt, a harmadfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az első fokon, illetőleg a másodfokon eljárt bíróság megnevezését, határozatának keltét és számát is fel kell tüntetni.

137. § (1)285 Ha a Be. 131. §-ának (1) bekezdése szerinti bíróság az előzetes letartóztatás elrendeléséről, illetve meghosszabbításáról a Be. 210–211. §-a szerinti eljárásban dönt, az értesítőlapot és a határozatának két kiadmányát a gyanúsítottat előállító rendőrnek vagy bv. őrnek adja át, aki az átvételt, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

(2)286 Ha az (1) bekezdés szerinti bíróság az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról meghallgatáson kívül határoz, az értesítőlapot és határozatának két kiadmányát a kezelőiroda vezetőjének adja át, aki az átvételt, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

(3) Ha az értesítőlapot a kezelőiroda vezetője veszi át, azt az érkezés napján haladéktalanul a terheltet fogva tartó bv. intézetnek küldi meg. Ha az előzetes letartóztatást rendőrségi fogdában hajtják végre, az értesítőlapot a fogvatartás helye szerinti rendőri szervnek kell megküldeni. Ha az előzetes letartóztatást javítóintézetben hajtják végre, az értesítőlapot a terheltet fogva tartó javítóintézetnek kell megküldeni.

(4) Ha a határozat ellen fellebbezést jelentettek be, a másodfokú bíróság határozatát a kezelőiroda útján küldi meg az előzetes letartóztatást foganatosító rendőrségi fogdának, illetőleg bv. intézetnek és az első fokú bíróságnak.

(5) A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás megszüntetése esetén, ha az ügyész fellebbezést jelentett be, az értesítőlapot a másodfokú bíróság állítja ki, és a (4) bekezdés szerint jár el.

(6)287

138. § (1) Ha a bíróság a vádirat benyújtását követően az előzetes letartóztatást az elfogató parancs alapján előállított vádlottal szemben rendeli el, az értesítőlapot az előállító rendőrnek adja át, aki az átvételt, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri. A bíróság a határozatának két kiadmányát is átadja az előállító rendőrnek, vagy ha az írásba foglalásra később kerül sor, a kezelőiroda útján haladéktalanul megküldi az előzetes letartóztatást foganatosító bv. intézetnek. A másodfokú bíróság határozatát is az első fokú bíróság kézbesíti.

(2) Ha a bíróság a vádirat benyújtását követően tárgyaláson rendeli el a terhelt előzetes letartóztatását, a bíróság a székhelyén működő bv. intézet parancsnokától bv. őr kirendelését kéri, és a terheltet, valamint az értesítőlapot a 17. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a bv. őrnek adja át.

(3) Ha a bíróság székhelyén nincs bv. intézet, vagy a bv. őr kirendelésének akadálya van, az előzetes letartóztatás foganatosítása végett a terhelt bv. intézetbe történő kísérése iránt a bíróság székhelye szerinti rendőrkapitányságot keresi meg.

(4) Ha a bíróság a büntetőügy áttételéről vagy büntetőügyek egyesítéséről rendelkezett, erről értesíti a terheltet fogva tartó bv. intézetet.

139. §288 Ha a terhelt előzetes letartóztatásának elrendelését a Be. 139. §-a alapozza meg, a bíróság, ha a határozat meghozatalára a vádirat benyújtása előtt kerül sor, a 137. §, ha a vádirat benyújtását követően kerül sor, a 138. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

140. § (1) Ha a bíróság az előzetes letartóztatást fenntartja vagy megszünteti, a tanács elnöke az értesítőlapot a terheltet előállító bv. őrnek, ha pedig a terhelt előállítására nem került sor, a kezelőiroda vezetőjének adja át. Az értesítőlap átvételét a bv. őr, illetve a kezelőiroda vezetője, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

(2)289 Az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló értesítőlapot az (1) bekezdés szerint akkor is át kell adni, illetve meg kell küldeni, ha a másodfokú, illetőleg a harmadfokú bíróság a terheltet nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte vagy felmentette, illetve az ellene indított eljárást megszüntette, és erről külön határozatkiadmányt küld meg a bv. intézetnek.

141. § (1) Ha a bíróság az előzetes letartóztatást a tárgyaláson szünteti meg, és a terhelt a bv. intézetbe vagy a rendőrségi fogdára visszaszállítását nem kéri, a bíróság a terhelt részére igazolást állít ki, amely tartalmazza

a) a bíróság megjelölését és ügyszámát,

b) az előzetes letartóztatás megszüntetését, a határozat számát és keltét,

c) a terhelt nevét, születési helyét, anyja nevét és lakóhelyét.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben, ha a terhelt a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, és a javítóintézetbe való visszaszállítását nem kéri, de törvényes képviselője jelen van, a kiskorú terheltet és a kiállított igazolást a bíróság a törvényes képviselőnek adja át. E feltételek hiányában a bíróság a gyermekek védelméről szóló törvény értelmében a felügyelet nélkül maradó kiskorú terheltnek a javítóintézetbe történő visszaszállítása iránt intézkedik, azzal, hogy az intézetnek huszonnégy órán belül gondoskodni kell a hazajuttatásáról.

142. § (1)290 Ha az előzetes letartóztatás tartama a vádirat benyújtása után az elrendeléstől vagy a fenntartástól számítva egy évet meghalad, a bíróság a határidő lejárta előtt egy hónappal az ügy iratait az előzetes letartóztatás indokoltságának felülvizsgálata végett a másodfokú bíróságnak küldi meg. [Be. 132. § (1) bek. b) pont]

(2) Ha az iratok megküldése a büntetőeljárás befejezését jelentősen késleltetné, csak az előzetes letartóztatás felülvizsgálathoz szükséges iratokat vagy ezek másolatát kell megküldeni.

(3)291 A másodfokú bíróság az előzetes letartóztatás felülvizsgálata alapján hozott határozatról értesítőlapot állít ki, amelyet a bv. intézetnek küld meg.

(4)292 Ha az előzetes letartóztatás felülvizsgálata a harmadfokú bíróság feladata [Be. 132. § (2) bekezdés], a bíróság a (3) bekezdés szerint jár el.

143. § Ha a bíróság arról kap értesítést a bv. intézettől, hogy az előzetes letartóztatásban levő terhelt korábban közölt fogvatartási helyét megváltoztatták, ezt az iratboríték belső oldalán feljegyzi. Ha időközben az iratok másik bírósághoz kerültek, a bv. intézettől érkezett értesítést oda továbbítja.

144. § (1) A tanács elnöke engedélyezheti, hogy az előzetesen letartóztatott a hozzátartozójával a tárgyalás szünetében vagy a tárgyalás befejezése után az ügyre nem tartozó kérdésben beszélgetést folytasson, vagy a részére – a biztonsági csoportba sorolásától függően – helyben elfogyasztható élelmiszert adjanak át. A tanács elnöke a beszélgetést akár a tárgyalás szünetében, akár a tárgyalás befejezése után akkor engedélyezheti, ha ennek megfelelő feltételei biztosítottak. Ebben az esetben a megfelelő helyiségről és a beszélgetés ellenőrzéséről gondoskodik.

(2) A tanács elnöke a tárgyalás alatt a letartóztatott terhelt részére jegyzet készítésére alkalmas üres papír és íróeszköz átadását is engedélyezi.

(3) A tanács elnöke az előzetesen letartóztatott előéletére, a vád tárgyává tett bűncselekményre és a bv. őr által jelentett biztonsági csoportba sorolásra figyelemmel ad utasítást arra, hogy a bv. őr, illetőleg az előállító rendőr a tárgyalóteremben az előzetesen letartóztatottról a bilincset levegye.

(4) Ha a tanács elnöke úgy rendelkezik, hogy az alkalmazott mozgást korlátozó eszközt az előzetesen letartóztatottról el kell távolítani, a bv. őr, illetőleg az előállító rendőr az erre vonatkozó rendelkezést köteles végrehajtani.

(5) A mozgást korlátozó eszköz alkalmazása a tanács elnökének rendelkezésére úgy enyhíthető, hogy a vezető bilincs az előzetesen letartóztatott kezén marad, de az írásban ne akadályozza.

(6) A kettős bilincsben előállított, különösen veszélyes, illetőleg fokozott őrzés alatt álló előzetesen letartóztatottról a vezető bilincs biztonsági okból nem távolítható el.

145. § (1) Ha a bíróság a szabadlábon levő terhelt előzetes letartóztatását rendeli el, megvizsgálja, hogy a terheltnek nincs-e felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeke, vagy nincs-e más olyan személy, akinek gondozását a terhelt látja el. A terheltet nyilatkoztatni kell, hogy a kiskorúról, illetve az általa gondozott más személyről hogyan kíván gondoskodni.

(2)293 A felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeket a bíróság a terhelt által megjelölt, arra alkalmas hozzátartozónak vagy más személynek adja át. Ilyen személy hiányában a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi a legközelebbi, ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó gyermekotthonban. Intézkedéséről az illetékes szociális és gyámhivatalt haladéktalanul értesíti. A terhelt által gondozott más személyről az illetékes helyi önkormányzatot kell értesíteni.

(3) Szabadlábon levő terhelt előzetes letartóztatása esetén a tanács elnöke gondoskodik a terhelt vagyonának és lakásának biztonságba helyezéséről is.

(4) A tanács elnöke a (2) és (3) bekezdés alapján tett intézkedésről és annak eredményéről a terheltet haladéktalanul értesíti.

145/A. §294 Ha a bíróság a védőt a Be. 135. §-ának (4) bekezdése alapján az eljárásból kizárja, a bíróság határozatának két kiadmányát haladéktalanul megküldi a fogvatartást foganatosító szervnek.

Eljárás ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése, fenntartása, meghosszabbítása vagy megszüntetése esetén295

146. § (1) Ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése, fenntartása vagy megszüntetése esetén a bíróság határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy határozata jogerőre emelkedett-e vagy sem.

(2) Az értesítőlap kiállítására a 135. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

(3)296 Az értesítőlap a 110. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. Az értesítőlaphoz mellékelni kell a betegre vonatkozó kórrajz és orvos-szakértői vélemény másolatát. Ha a terhelt az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésekor előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van, a bíróság az értesítőlapon rendelkezik az előzetes letartóztatás, illetőleg a házi őrizet megszüntetéséről.

(4) Ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése esetén bv. őrön a betegkísérőt is, bv. intézeten az IMEI-t kell érteni.

(5) Ha a bíróság az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről a vádirat benyújtását megelőzően dönt, a 137. §, ha a vádirat benyújtását követően dönt, a 138. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

(6)297 Az ideiglenes kényszergyógykezelés Be. 145. §-ának (2) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a bíróság határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki. Az értesítőlap megküldésére a 137. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)298 A terheltnek az IMEI-be szállítása tekintetében a kényszergyógykezelés végrehajtásának szabályai irányadók azzal az eltéréssel, hogy ha a terhelt előzetes letartóztatását rendőrségi fogdán foganatosították, a bíróság az értesítőlapot és határozatának két kiadmányát – a betegnek az intézetbe szállítás végett – a rendőrségi fogdának küldi meg.

Elmeállapot megfigyelésének elrendelése

147. § (1)299 A bíróság, ha a Be. 107. §-a alapján a fogva lévő terhelt elmeállapotának megfigyelését rendeli el, vagy a megfigyelést meghosszabbítja, határozatáról értesítőlapot állít ki.

(2) Ha a terhelt fogva van, a bíróság az értesítőlapot és a határozatának két kiadmányát a fogvatartást foganatosító rendőrségi fogdának, illetőleg bv. intézetnek küldi meg, a terheltnek az IMEI-be történő átszállítása végett.

(3) Ha a terhelt szabadlábon van, a bíróság a terhelt beutalása iránt a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes idegbeteg-gondozó intézetet keresi meg, a jogerős, végrehajthatósági záradékkal és eredeti bírói aláírással ellátott határozatának, valamint a szükséges iratoknak a megküldésével.

A lakhelyelhagyási tilalom300

148. § (1) Lakhelyelhagyási tilalom elrendelése, fenntartása, részleges feloldása vagy megszüntetése esetén a bíróság – a határozatának meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e.

(2)301 Ha a bíróság a Be. 130. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban az előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat rendel el, és az ügyész fellebbezést jelentett be, értesítőlapot nem kell kiállítani.

(3) A (2) bekezdés esetében az értesítőlapot az a bíróság állítja ki, amelynek eljárásában a határozat jogerőre emelkedett.

(4) A lakhelyelhagyási tilalmat elrendelő, annak fenntartásáról, részleges feloldásáról, illetve a lakhelyelhagyási tilalmat megszüntető határozatról kiállított értesítőlapot és határozatának két kiadmányát a bíróság haladéktalanul megküldi a terhelt lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

(5)302 A lakhelyelhagyási tilalom Be. 137. §-ának (9) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a bíróság határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, amelyet haladéktalanul megküld a (4) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányságnak.

(6) Ha a bíróság a lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldása körében a tartózkodási hely vagy a lakóhely megváltoztatását engedélyezte, és ennek következtében más rendőrkapitányság lesz illetékes a végrehajtásra, a bíróság a határozatát haladéktalanul megküldi a korábban eljáró rendőrkapitányságnak és az engedély alapján a végrehajtásra illetékes rendőrkapitányságnak.

A házi őrizet

148/A. §303 (1)304 A terhelt házi őrizetének elrendelése, fenntartása és megszüntetése esetén a bíróság határozatát megküldi a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, egyebekben a házi őrizet végrehajtásáról szóló külön jogszabály szerint jár el.

(2) Ha a bíróság a Be. 130. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban az előzetes letartóztatás helyett házi őrizetet rendelt el, és az ügyész fellebbezést jelentett be, a határozatot nem kell megküldeni. Ebben az esetben a határozatot az a bíróság küldi meg, amelynek eljárásában a határozat jogerőre emelkedett.

Távoltartás305

148/B. §306 (1) Ha a bíróság a terhelttel szemben távoltartást rendel el [Be. 138/A. § (1) bek.], eredeti aláírással ellátott határozatának egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a távoltartás alapjául szolgáló büntetőeljárást folytató nyomozó hatóság részére.

(2) Ha a bíróság a Be. 130. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban az előzetes letartóztatás helyett távoltartást rendelt el, és az ügyész fellebbezést jelentett be, a határozat kiadmányát nem kell megküldeni. Ebben az esetben a határozat kiadmányát az a bíróság küldi meg, amelynek eljárásában a határozat jogerőre emelkedett.

(3) Ha a bíróság a távoltartás szabályait módosítja vagy megszünteti [Be. 138/B. § (3) bek.], az eredeti aláírással ellátott határozat egy kiadmányát megküldi az (1) bekezdésben megjelölt hatóság részére.

Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására307

149. §308 (1) Ha a terhelt úti okmányát a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16. § (2) bekezdése alapján a bíróság veszi el, akkor a bíróság az úti okmányt az Utv. 16. § (5) bekezdésében meghatározott, az úti okmány visszatartását végrehajtó szervnek küldi meg.

(2) Ha bevándorolt, letelepedett jogállású, hontalan, menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert terhelt magyar hatóság által kiállított úti okmányát kell visszavonni, azt a bíróság a végrehajtás érdekében az idegenrendészeti hatóságnak vagy a menekültügyi hatóságnak küldi meg.

Az óvadék

149/A. §309 (1)310 Ha az óvadékot megállapító határozat [Be. 147. § (4) bek.] jogerőre emelkedik, a bíróság a végzés eredeti aláírással ellátott két kiadmányát átadja a terheltnek.

(2) Az óvadék letétbe helyezéséről külön jogszabály rendelkezik. A kezelőiroda haladéktalanul – lehetőség szerint egy órán belül – bemutatja a tanács elnökének a külön jogszabály szerint az óvadékot bevételező, azt letétként kezelő bíróság (a továbbiakban: letétkezelő bíróság) által megküldött, az óvadék befizetéséről kiállított igazolást (a továbbiakban: befizetési lap).

(3) A terheltet előállító bv. őr, illetve rendőr, továbbá az előzetes letartóztatás foganatosítása végett jelen lévő rendőr a bíróság rendelkezése szerint a terheltet mindaddig nem engedi szabadon, amíg – az óvadék befizetésének igazolása alapján – a bíróság az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló értesítőlap, illetőleg jogerős határozata két kiadmányának átadásával így nem rendelkezik.

(4) Ha az óvadék befizetéséig a terhelt fogva van, és az óvadék befizetését igazolták, a bíróság az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló értesítő telefaxon való megküldésével és rövid úton történő megerősítésével haladéktalanul értesíti az előzetes letartóztatást foganatosító szervet. Az előzetes letartóztatást foganatosító szerv visszahívással ellenőrizheti az értesítő szerv kilétét. A bíróság ezt követően a 140. § (1) bekezdése szerint jár el.

(5)311 Ha az óvadék ellenében a terhelt előzetes letartóztatásának megszüntetését kimondó határozat ellen az ügyész, illetőleg a pótmagánvádló fellebbezést jelentett be, az a bíróság, amelynek eljárásában az óvadék megállapítása jogerőre emelkedett, az óvadék befizetésének igazolását követően, az előzetes letartóztatás megszüntetéséről kiállított értesítőlap telefaxon való megküldésével és rövid úton való megerősítésével haladéktalanul értesíti a fogva tartást foganatosító szervet. A fogvatartást foganatosító szerv visszahívással ellenőrizheti, hogy mely szerv értesíti.

(6)312 Ha az óvadékot megállapító határozatot a vádirat benyújtása előtt hozta a bíróság, a befizetési lap másolatát megküldi az eljáró nyomozó hatóságnak a nyomozati iratokhoz történő csatolás végett.

149/B. §313 (1)314 Ha az óvadék összegét a terheltnek a Be. 148. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján kell visszaadni, az előzetes letartóztatást elrendelő határozatában a bíróság arról is rendelkezik, hogy az óvadék a terheltnek visszajár.

(2)315 Ha a terhelt előzetes letartóztatását más büntetőügyben elrendelték, az előzetes letartóztatást elrendelő bíróság határozatát megküldi annak a bíróságnak, amely az óvadék megállapítása tárgyában első fokon határozott. Az óvadék megállapításáról rendelkező elsőfokú bíróság, illetőleg a vádirat benyújtását követően az eljáró bíróság külön határozattal dönt az óvadék visszaadásáról.

(3)316 A Be. 148. §-a (2) bekezdésének b) pontja esetén az óvadék visszaadását megalapozó határozatot hozó ügyész határozatát megküldi annak a bíróságnak, amely az óvadékot első fokon megállapította. Ennek alapján az óvadék megállapításáról rendelkező elsőfokú bíróság határoz az óvadék visszaadásáról.

(4) A Be. 148. §-a (2) bekezdésének c) pontja esetén a jogerős határozatot meghozó bíróság külön határozattal dönt az óvadék visszaadásáról. Szabadságvesztés kiszabása esetén a határozat meghozatalára mindaddig nem kerülhet sor, amíg a befogadásról a bíróságot nem értesítették [Be. 148. § (3) bek.]. Az ügyben első fokon eljáró bíróság dönt az óvadék visszaadásáról, ha az iratok időközben visszakerültek a bíróságra.

(5) Az óvadék visszaadását kimondó határozat a Be. vonatkozó rendelkezésein túl tartalmazza:

a) az óvadék összegét betűvel és számmal kiírva,

b) a letétkezelő bíróság megnevezését,

c) az óvadék befizetésének időpontját,

d) az óvadék letéti nyilvántartási tételszámát,

e)317 a terhelt nevét, a lakóhelyét, a személyazonosságának igazolására szolgáló okmány azonosítóját, és ha banki átutalást kért, a bankszámlaszámát,

f) az óvadék visszaadásának módját, ha a letevő a befizetéskori nyilatkozatához képest annak más módját kérte.

(6) A bíróság az óvadék visszaadásáról rendelkező jogerős határozatát eredeti bírói aláírással ellátva megküldi a letétkezelő bíróságnak.

(7)318 Ha a Be. 148. §-ának (4) bekezdése értelmében a terhelt elveszti a jogát az óvadék visszaadására, a Be. 148. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a terhelt előzetes letartóztatását elrendelő bíróság határozatában erről külön rendelkezik. A határozatnak tartalmaznia kell az (5) bekezdés a)–e) pontja szerinti adatokat. A bíróság jogerős határozatát eredeti bírói aláírással ellátva megküldi a letétkezelő bíróságnak.

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés

149/C. §319 (1) A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendelése esetén [Be. 596. § (3)–(4) bek.] a bíróság – a határozatának meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki.

(2) A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről kiállított értesítőlapot és határozatának két kiadmányát a bíróság haladéktalanul megküldi a szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

Elővezetés elrendelése

150. § (1) Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:

a) a bíróság megnevezését és ügyszámát,

b) az elővezetendő személy nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímadatait;

c) az eljárás alapjául szolgáló cselekmény megjelölését;

d) az elővezetés elrendelésének okát;

e) az elővezetés helyét, idejét, módját (kíséréssel, útba indítással);

f) a bíróság bélyegzőjét és a tanács elnökének saját kezű aláírását.

(2) Az elővezetés foganatosítására a bíróság – határozatának megküldésével – a terhelt, illetőleg a tanú lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot keresi meg.

(3)320 A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos (szerződéses) állományú tagjainak elővezetése esetén a bíróság az érintett személy elöljáróját keresi meg.

A lefoglalás

151. §321 A lefoglalás foganatosításáról külön jogszabályok rendelkeznek.

Zár alá vétel

151/A. §322 (1) A zár alá vételt elrendelő határozatot a bíróság haladéktalanul megküldi a közhiteles nyilvántartást vezető szervnek, illetőleg ha nincs külön jogszabály szerinti közhiteles nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetnek.

(2) A zár alá vétel foganatosításáról külön jogszabály rendelkezik.

IX. Fejezet

A KATONÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

152. § (1) E rendelet előírásait a katonákkal [Btk. 122. § (1) bek.] szemben hozott határozatok végrehajtására az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)323

153. § (1)324 A katonai fogdán letöltendő szabadságvesztésre ítélt katona büntetésének megkezdésére a tanács elnöke az állományilletékes parancsnok útján intézkedik.

(2)325 Ha a bíróság katonával szemben nem katonai fogdán letöltendő szabadságvesztést szab ki, a tanács elnöke az ítélet jogerőre emelkedését követően soron kívül megkeresi az elítélt állományilletékes parancsnokát a szolgálati viszony megszüntetése végett. Egyebekben az általános szabályok az irányadók.

(3) Ha katonával szemben a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét rendelik el [Bv. tvr. 9. § (2) bek.], a határozat egy kiadmányát az állományilletékes parancsnoknak is meg kell küldeni.

154. §326

155. § (1) Katonával szemben kiszabott közügyektől eltiltásról, lefokozásról, szolgálati viszony megszüntetéséről, rendfokozatban visszavetésről, várakozási idő meghosszabbításáról, illetőleg elrendelt pártfogó felügyeletről – közügyektől eltiltás esetén a 3. § szerinti értesítőlap mellett – külön értesítőlapot kell kiállítani, és azt a katona állományilletékes parancsnokának kell megküldeni.

(2)327 A közügyektől eltiltásról, a katonai büntetésről vagy mellékbüntetésről szóló külön értesítőlapot a katona volt állományilletékes parancsnokának akkor is meg kell küldeni, ha az elítélt szolgálati viszonya a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt megszűnt.

156. § (1) A katona pártfogó felügyeletét az állományilletékes parancsnok az általa megbízott pártfogó útján a külön jogszabályban foglaltak szerint hajtja végre.

(2)328 Katona esetében a pártfogó felügyelő az indítványait a katonai ügyésznek, illetőleg a bv. bírónak teszi meg.

(3)329 Ha a pártfogó felügyelet alá helyezett katona szolgálati viszonya megszűnt, az állományilletékes parancsnok erről haladéktalanul értesíti a pártfogolt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot, illetőleg fiatalkorú esetén a megyei rendőrkapitányságot; egyidejűleg közli a bíróság által megállapított magatartási szabályokat, és megküldi a pártfogó felügyelet alatt álló szolgálati jellemzését.

157. §330 A bíróság a lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, illetve megszüntetéséről, valamint a távoltartás elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló határozatot megküldi a katona állományilletékes parancsnokának.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

158. § (1) Ez a rendelet 2002. május 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)331

159. §332

Melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet333

„................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

........................../20......./........ szám

ÉRTESÍTÉS

előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A(z) ........................................................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - .................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a ………………………………. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ............................................................................................................ terhelt ...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született .................................................................................................. anyja neve: ............................................., .............................................................................. lakos)

előzetes letartóztatását

a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) ................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... .év ...................... hó ....... napján kelt ....................................... /20........./......... számú végzésével

- elrendelte

- fenntartotta

- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el

- óvadék megfizetése mellett megszüntette.

a 20........................................................................ napján kelt .................................... számú határozatával felülvizsgálta (Be. 132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. Az előzetes letartóztatás

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.

A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú.

A bűncselekmény büntetési tétele:…………………………………………..

A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt ..../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével .............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által

........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig

és az ......... év ............................ hó ........ napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg a

........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig

........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig

házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés]

A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés].

A terhelt a szabadságvesztés büntetés .......................................... részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra [Btk............ § (.....) bekezdés pont].

Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § (2) bekezdés].

A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását

- javítóintézetben;

- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Az óvadék megállapításáról ..................................................................................... (bíróság megnevezése) határozott jogerősen.

Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 136. §]

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,

- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].

Az előzetesen letartóztatott más személlyel

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,

- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].

Megjegyzés:

Ügyészi szám: .................................................

Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................................ ............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át.

A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt - levő .................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt.

A házi őrizetet a ................................................... rendőrkapitányság foganatosítja.

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

a rendőrkapitányság vezetője!

a javítóintézet igazgatója!

az előzetes letartóztatás foganatosítása!

a terhelt szabadlábra helyezése végett!

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján

................................................

a tanács elnöke - bíró

203.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS

lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye


A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
..........................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

................................................................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ......................./20......../........... számú végzése

20....... évi .......................................... hó ..... nap

................................Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ .évi .......................................................... hó ........ nap

A lakhelyelhagyási tilalom

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig,

- az eljárás jogerős befejezéséig

tarthat.

Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni.

A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: .........................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206.

Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

..................................................................................................................

Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

ÉRTESÍTÉS

házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

A terhelt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye


A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
.............................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:

......................................................................... Bíróság /Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ..................../20......../........... számú végzése

20....... évi ........................................... hó ..... nap

................................Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria .........................../20......../........... számú végzése

mint másodfokú bíróság

20........ évi .......................................................... hó ........ nap

- A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a

................................................................................................................................................................................

alatt lévő lakást, kizárólag

................................................................................................................................................................... céljából

.................................................................... időben .................................................................................................

távolságra, úticélra.

- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja

- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti

A házi őrizet

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.

Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze.

A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és telefonszáma: ..................................................................................................................................................................

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206/a.

Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

........................../20......./........szám

ÉRTESÍTÉS

ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről

.................................................................... miatt............................................................... ellen

indított büntetőügyben a …………………………………………………Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy

a 20........ évi ...................... hó ...... napján kelt

............................/................./sz. végzésével

......................................................./...............................-n, 19.......................................

évi ......................................... hó ..... napján született, anyja neve: ...................................

.......................................................... lakóhelye: ....................................................../

ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el.

Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.

Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.

Lássa...........................................................főigazgató főorvosa

Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg.

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

P. H.

...................................................

a tanács elnöke - bíró

Megjegyzés:

A terhelt 20..... évi .................... hó ..... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van.

A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette.

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................

a tanács elnöke – bíró

289.

Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.

ÉRTESÍTÉS

kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
(tartózkodási helye
postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

...........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

....................................../20......./......... sz. ítélete - végzése

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

............................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................................../20......../.......... sz. ítélete - végzése

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20................... évi ..................................... hó ............. nap

Kúria

...................................../20......./.......... sz. ítélete - végzése

20................... évi ..................................... hó ............. nap

.................................................................................................................... Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 20....... évi ........................ hó ........ napján jogerőre emelkedett ................../20......../.............. számú határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést.

A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési tételének felső határa

A cselekmény elkövetésének helye és ideje

Lássa ............................................................................
főigazgató főorvosa

A beteg 20............. évi ............................... hó ....... napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll.

Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.
A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a kényszergyógykezelést szüntesse meg!

A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.
..........................., 20........évi..........................hó........nap

......................., 20....... .évi ...................... hó ........ nap

P. H.

P. H.

..............................................................
a tanács elnöke - bíró

......................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

290.

Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.

.............................................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla

ÉRTESÍTÉS

előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
letartóztatása előtt

Az ügyben eljárt, de az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Kúria

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet

utólagos beszámításánál érintett büntetés:

..................................... szabadságvesztés

..................................... közérdekű munka

..................................... pénzbüntetés

Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte, száma és a beszámítás mérve:

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.

20................... évi ..................................... hó ............. nap

*/A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától ....... évi .......................................... hó ..... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

és az ............ évi ................................................ hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel:

1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek vette

2. A kiszabott közérdekű munkából - munkát ....................... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette

A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi őrizetben töltött idő felel meg.

3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig

- teljes egészében lerovottnak nyilvánította.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!

Az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján

.......................................................................................

a tanács elnöke - bíró

Megjegyzés

309.

Értesítés előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

........................../20......./........szám

ÉRTESÍTÉS

közérdekű munka jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

A közérdekű munka jellege:

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

........................................
Bíróság

........................................
Törvényszék

....................................................................... sz. ítélete
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

........................................
Törvényszék

........................................
Ítélőtábla

........................................................................... határozata
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Kúria

.................................................................... sz. határozata

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye és
ideje

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):

Büntetések:
......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

Intézkedések:
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20............ évi ...................................... hó ........ napjától;

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye:

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

...........................................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére

20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott.

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.

...........................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

313/c.

Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

ÉRTESÍTÉS

a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról

..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n,

19..... évi ..................... hó ..... napján született,

anyja neve: ......................................................

lakóhelye: ........................................................

a ............................................................. Bíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt

.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20.......évi................hó.....napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte.

A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.

Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg.

A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg.

Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép.

Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg nem fizetett pénzbüntetést................................/................................. nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át.

A bíróság az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett.

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa:

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az átváltoztató végzés végrehajtandó.

A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!

A szabadságvesztésből az időközben történt ..................... forint befizetésre figyelemmel ............................ napot hajtson végre.

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................

a tanács elnöke - bíró

320.

Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról.

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla

........................../20......./........szám

ÉRTESÍTÉS

A(z) ................................................................................................................................ bűntette (vétsége) miatt ................................................................................................................................... ellen a .................................... Rendőr(fő)kapitányságon .................................................... szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a ....................................................................... terhelt, ..................................................................... állampolgár (aki .............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: ......................................................................……………………………………………….sz. alatti lakos)

előzetes letartóztatását

……………………………………….. Bíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt ............................./20......../........... számú, illetőleg a .................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... évi ........................ hó..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig

- elrendelte,

- meghosszabbította.

A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) bek.]

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - korlátozni szükséges, annak módja:

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet

- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].

Az előzetesen letartóztatott más személlyel

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet

- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].

Megjegyzés:

Ügyészi szám: ..............................................................................................

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................

bíró

Rendőrkapitányság vezetőjének!

Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának!

Javítóintézet igazgatójának!

Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.

905.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt.

.......................................................................................... Törvényszék/Ítélőtábla

........................../20......./........szám

ÉRTESÍTÉS

az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt

A .................................................................................................................................... miatt

........................................................................................................................................ ellen

a................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben értesítem, hogy a ……………………………………………. Törvényszék a ..................................................... gyanúsítottal szemben, aki ........................................................................ született, anyja neve:............................................................. lakóhelye: ..............................................................

Őrizetbe vétel napja: ............................................................. a 20........ év............................... hó ..... napján kelt ........./20......./...... számú, illetve a ............................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó ..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt

előzetes letartóztatását

megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.

Ügyészi szám: .........................................................................................................................

Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/ a javítóintézet igazgatója!

A szabadlábra helyezést foganatosítsa.

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................

a tanács elnöke - bíró

Az óvadék megállapításáról a ........................................………………..(bíróság megnevezése) határozott jogerősen.

905/a.

Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.

................................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla

.............................../20......./........ szám

ÉRTESÍTÉS

elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt

.............................................................................................................................................. miatt

....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a

20............. év ................................ hó ..... napján kelt

........../20....../..... számú végzésével

................................................................ - aki ...........................................................

............................................... született,

anyja neve: ...........................................

.................................................................. szám alatti lakos

................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő,

gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította.

Ügyészi szám: ...............................................

Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa!

Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre.

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.

................................................

bíró - bírósági ügyintéző

905/b.

Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.

ÉRTESÍTÉS

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

.........................................../20........./........... számú ítélete

20.................... évi ................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................... évi .................................... hó ............. nap

...................................../20........./........... számú határozata

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

20................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20.................. évi ..................................... hó ............. nap

Kúria

...................................../20........./........... számú határozata

20.................... évi .................................... hó ............. nap

A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye és
ideje

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének tartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Büntetések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Mellékbüntetések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Intézkedések:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

A feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelkezések

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra.

 

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részéből nem bocsátható feltételes szabadságra a Btk. 90. § (3) bekezdése alapján

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe – ideértve a részben felfüggesztett szabadságvesztést is – az

.......... évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................ hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

20.......... évi .......................................... hó ........ napjától

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg
beszámította.

A bíróság megállapította, hogy az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idő beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és – a fel nem függesztett
részében – végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó....... napjáig
halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

......................, 20..... év ............................. hó ......... nap

..................., 20..... év ........................... hó ............ nap

P. H.

P. H.

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró

.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került:

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

Megjegyzés:

Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltendő ki!

A felfüggesztett rész végrehajtását elrendelő bíróság

Az elrendelő bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

..................../20................/............................ számú ítélete

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

...................../20................./.................... számú határozata

20..... évi ................................................ hó ........... nap

Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z)

(intézetben) töltötte.

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztés hátralévő részét hajtsa végre.

20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

 

332.

Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!

ÉRTESÍTÉS

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)


Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
Bíróság

.........................................
Törvényszék

..................../20................/............................ számú ítélete

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

.........................................
Törvényszék

.........................................
Ítélőtábla

..................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

...................../20................./.................... számú határozata

20..... évi ................................................ hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

megnevezése
és minősítése

helye és ideje

A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(a törvényhely pontos megjelölésével):

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
A törvényhely pontos megjelölése:

Büntetések:
.............................................................................................. .........................................................................................

 

Mellékbüntetések:

.............................................................................................. .........................................................................................

Intézkedések:
.........................................................................................................................................................................................

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban, illetőleg

a

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi ....................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

............ évi .......................................... hó ........ napjától

............ évi .......................................... hó ........ napjáig

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap

....................., 20.....év............................hó.........nap

P. H.

P. H.

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró

...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került:

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:

Megjegyzés:

333.

Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.

ÉRTESÍTÉS

javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
Bíróság

...........................................
Törvényszék

.................../20............./............................ számú ítélete

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................ hó ........... nap

...........................................

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

..................../20................/..................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Kúria

..................../20.............../...................... számú határozata

20..... évi .................................................. hó ........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

megnevezése és minősítése

helye és ideje

A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):

Intézkedések:

.........................................................................................

.......................................................................................

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi.......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

............ évi ............................................. hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

............ évi ........................................... hó ........ napjától

............ évi ......................................... hó ........ napjáig

előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította.

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

............................................, 20 ..... évi .............................................. hó ..... napján.

...............................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!

Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó ....... napjáig halasztást kapott.

..................., 20..... év ............................... hó ......... nap

.................., 20 ..... év ................................. hó ......... nap

P. H.

P. H.

...............................................................................
bíró

...............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

333/a.

Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.

ÉRTESÍTÉS

összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

..........................................
Bíróság

..........................................
Törvényszék

..................../20.................../..................... számú ítélete

20..... évi ................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

..........................................
Törvényszék

..........................................
Ítélőtábla

................../20.............../....................... számú határozata

20..... évi .............................................. hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Kúria

 

.................../20.........../...................... számú határozata

20..... évi ............................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt visszaeső

különös visszaeső

többszörös visszaeső

erőszakos többszörös visszaeső

A feltételes szabadságra

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

vonatkozó rendelkezés

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás mellett – csak a......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése,
határozatának száma és kelte

A bűncselekmény (bűntett, vétség)
megnevezése

A kiszabott büntetés

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év ...................... hó ......... nap

Büntetések:

……………………………………………………………………………..

Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év .................... hó ......... nap
Büntetések:

.........................................................
.........................................................

Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
......... év ..................... hó ......... nap
Büntetések:

.........................................................
.........................................................

Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

................................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján kelt
........................./........./....... számú ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../.......számú határozata
A másodfokú bíróság határozata jogerőre emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata

Szabadságvesztés:
........ év ........................ hó ......... nap
Büntetések:

.........................................................
.........................................................

Mellékbüntetések:
.........................................................
.........................................................
Intézkedések:
.........................................................
.........................................................

........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján.

.............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott:

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

............................., 20.....év.....................hó.......napján

........................, 20..... év .......................... hó ........ napján

.............................................................................
bíró

.............................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

334.

Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról.

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!

ÉRTESÍTÉS

összbüntetés jogerős megállapításáról

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve


Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.............................................
Bíróság

.............................................
Törvényszék

....................../20.............../........................... számú ítélete

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................... hó ........... nap

.............................................
Törvényszék

.............................................
Ítélőtábla

...................../20............./....................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ................................................. hó ........... nap

Kúria

..................../20............../...................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)

A feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes
szabadságra.

A törvényhely pontos megjelölése:

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, intézkedésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.

Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett -
csak a
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani.

Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta

Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
száma és kelte

A bűncselekmény
(bűntett, vétség) megnevezése

A kiszabott büntetés

.......................................
Bíróság/Törvényszék
.......... évi ............... hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
....................... a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
............../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:

……………………………………………………………………………..

Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:

……………………………………………………………………………..

Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
......... évi .................. hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:

……………………………………………………………………………..

Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

.......................................
Bíróság/Törvényszék
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:

……………………………………………………………………………..

Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.

...................................................................

tanács elnöke - bíró -
bírósági ügyintéző

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre.

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig halasztást kapott.

A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a halasztást meghosszabbította.

.........................., 20..... év ..................... hó ....... napján ............................., 20..... év .......................... hó ........ napján

................................................................
bíró

................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

335.

Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt.

......................................... jelzésű

ÉRTESÍTÉS

foglalkozástól eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról.

Szabadságvesztés

Foglalkozástól eltiltás

az eltiltott foglalkozás megnevezése:

...........................................................................................................................

az eltiltás időtartama:

.............................................................................................................................

a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

A foglalkozástól eltiltás lejártának napja:

..............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A foglalkozástól eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.

C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a foglalkozástól eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

ÉRTESÍTÉS

egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

........................../20......./........ szám

A(z) ........................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - .................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ............................................................................. terhelt ...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született ........................................................................................ anyja neve: ............................................., .............................................................................. lakos) egészségügyi dolgozóval szemben a(z) ................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... év ...................... hó ....... napján jogerős ....................................... /20........./......... számú határozatával ………………………………………….tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, ………………………………………….tartamú / végleges hatályú egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltást szabott ki.

Lássa az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szerv!

a Magyar Orvosi Kamara elnöke!

a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke!

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke!

a terhelt egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából való törlése,

a terhelt egészségügyi szakmai kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett!

........................, 20..... évi ................... hó ..... napján

................................................

a tanács elnöke - bíró

336/b.

Értesítés egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítéléséről

......................................... jelzésű

ÉRTESÍTÉS

járművezetéstől eltiltásról

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336/b.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

Szabadságvesztés

Járművezetéstől eltiltás

Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik:

..................................................................................................................................

az eltiltás időtartama:

..................................................................................................................................

a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:

..................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás
tartamába beszámítható idő

..................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A járművezetéstől eltiltás tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336/c.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.

C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a járművezetéstől eltiltásba beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

......................................... jelzésű

ÉRTESÍTÉS

kiutasításról

Az elítélt családi és utóneve

Állampolgársága

 

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

316.

Értesítés kiutasításról

Szabadságvesztés

Kiutasították-e

igen/nem

végleges /........................... év

A kiutasítás lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

316.

Értesítés kiutasításról

......................................... jelzésű

ÉRTESÍTÉS

mellékbüntetésekről

Az elítélt családi és utóneve

Születési helye

város

község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és utóneve

Lakóhelye (postai

irányítószámmal)

..................................................................................................................................

város

....................................................................................................................................

község

...................... kerület ........................................................................ utca

............................ szám

Foglalkozása

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Másodfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... számjogerő napja

Harmadfokú ...............................................................................................................
........................................... évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

336.

Mellékbüntetési értesítő.

Szabadságvesztés

Közügyektől eltiltás időtartama

Kitiltás

..................... év ............................................................................. hó ............... nap

...................................................................................................................................

A mellékbüntetés lejártának napja:

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap

P. H.

................................................................

A tanács elnöke - bíró

A mellékbüntetés tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap

20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. irodavezető

336.

Mellékbüntetési értesítő.

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.

C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és alatt a mellékbüntetésbe beszámítható időtartam

20................ év ................................................................. hó ................ nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év ........................................................................ hó ..................... nap

Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap

P. H.

......................................................................

bv. nyilvántartó vezetője

........................................................................................................ Bíróság

ÉRTESÍTÉS

pártfogó felügyelet elrendeléséről

A pártfogó felügyelet alá helyezett
családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Lakóhelye

Munkahelye

Családi állapota

Gyermekeinek száma, kora

Keresete, jövedelme, vagyona

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................................................................
Bíróság/Törvényszék
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................... ……..Törvényszék /Ítélőtábla

Határozatának száma: ............................................/20....................../................................

A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ......................................................................................... Ítélőtábla/Kúria
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap

A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható
20................ évi ................................................ hó .................... napján

A bűncselekmény

Megnevezése és minősítése

Helye, ideje és rövid leírása

Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:

...........................................................................................................................................................................................

A kiszabott szabadságvesztés tartama:

...........................................................................................................................................................................................

A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének és felfüggesztett részének tartama:

Végrehajtandó rész:……………………………………. Felfüggesztett rész:……………………………………………

A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje:

...........................................................................................................................................................................................

A kiszabott büntetések, mellékbüntetések és alkalmazott egyéb intézkedések:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján.

......................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

............................................... előírási tételszám: ....................../...................

342.

Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről.

Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról

Az elítélt (a rendbírságra kötelezett) neve
(a születési név is)

Születési helye, éve, hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási
helye
(postai irányítószámmal)

Munkahelye neve és címe (postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogvatartó bv. intézet

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:


20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha első fokon jogerős, a jogerő napja:

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A másodfokú határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

...................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

Ha másodfokon jogerős, a jogerő napja

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma

................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap ....................../20................./............... sz.

A kiszabott

Felfüggesztve

Részben felfüggesztve

Nincs felfüggesztve

szabadságvesztés

 

 

A kiszabott pénzbüntetés

összege: ................................................................... forint
a napi tétel száma: ............................................................
egy napi tétel összege ............................................... forint

Előz. fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámítása:
............................. nap, azaz
................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből az elítéltet terheli

............................................................................................................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi költségből a magánvádlót/ pótmagánvádlót terheli

............................................................................................................................... forint

A pénzbüntetés esetén engedélyezett

Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig

A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli .............................................................................................................................. Ft erejéig

1. ...................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve: ...................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19....................................................... napján .............................................................................................. született,

anyja neve: .............................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................. (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................... napján .......................................................................................... született,

anyja neve: .........................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19............................................ napján ......................................................................................................... született,

anyja neve: ......................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19................................................ napján .......................................................................................... született,

anyja neve: ....................................................................................................................................................................

6. ................................................................................................ (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,

aki 19.................................................. napján ........................................................................................ született,

anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:

.....................................................................................................................................................................................

határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.

A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:

...........................................................................................................................................................................................

végrehajtói irodai ügyszám:

..........................................................................................................................................................................................

A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz

..................................................................................................................................................................................... Ft

A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.

A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,
illetőleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás során felmerült
elővezetési költség: ........................................................................................................................................................ Ft,

azaz ..................................................................................................................................................................... Ft.

Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:

................., 20...... évi ............... hó ..... napján.

P. H.

Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény

Megjegyzés:

....................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

317.

Egységes értesítés.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról,

katonai büntetésről és mellékbüntetésről

........................................../20...................../................ szám

................................................................... Parancsnokának

...................................................................

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi

................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria

Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével

................................-t (Btk. ...............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi

................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint

- közügyektől eltiltásra,

- lefokozásra,

- szolgálati viszony megszüntetésre,

- rendfokozatban visszavetésre,

- várakozási idő meghosszabbításra ítélte.

A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának tartama:

................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás - a ...............................................

katonai büntetés illetve mellékbüntetés végrehajtását.

Melléklet:

.............................................

.............................................

.........................................., 20................ évi ................................................ hó ............. napján.

..................................................................

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő!

336/a.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról, katonai büntetésről és mellékbüntetésről.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról

........................................................................................... elítéltet, aki .....................................................................-n,

19............................. évi ............................................................................................ hó ................. napján született,

anyja neve: .......................................................................................................................................................................

lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................

a ..................................................... Ügyészség / Bíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt

........../20............./............. számú, a ................................................... Ügyészség / Bíróság,Törvényszék,Ítélőtábla, Kúria

mint másodfokú bíróság a 20.......... évi ................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a

..........................................., illetve az Ítélőtábla/ a Kúria a 20............ évi .................................. hó

........... napján jogerőre emelkedett ................................................/20...................../................... számú végzésével

............................................................................ miatt jogerősen ......................................................................... Ft

rendbírság megfizetésére kötelezte.

A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ........................./20................. tételszám alatt előírta.

A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg.

A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy

napi elzárásra kell átváltoztatni.

Ezért a bíróság a 20 ................. évi ........................................................ hó ................... napján kelt

............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra

változtatta át.

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ napján.

.............................................................

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

320/a.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

Lássa:

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!

Az átváltoztató végzés végrehajtandó.

A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre!

Az elzárásból az időközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel

..................................................... napot hajtson végre.

............................................................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. napján.

........................................................

a tanács elnöke - bíró

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről

Az elítélt családi és utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és
ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:

................................................................................................................................ (város)

........................................ (irányítószám), .......................................................... utca (tér) ...............................

házszám.

A határozatot hozó bíróság/törvényszék/ ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:

.............................................................. Bíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria .................................../20..................../............ számú

végzése

20........... évi ......................................... hó ..................... nap

A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el

............................................................................................................................ területét / körzetét.

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart.

Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.]

A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről
a ..................................../20.................../.............. számra

hivatkozással a határozatot hozó bíróságot /törvényszéket/ ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni.

............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján.

.............................................................................

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

................................................................................................................................................. Rendőrkapitányság Parancsnokának

206/b.

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja

..................................../20....................../................... szám

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

Idézés büntetés-végrehajtási ügyben

A pártfogó felügyelet végrehajtása végett ..............................................................................

..................................................................................................................................... ellen

indított büntetés-végrehajtási ügyben a bíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe

(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)

20..... évi ..................................... hó ............ napján ................. órára

meghallgatásra megidézem.

Figyelmeztetem, hogy

ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként kilométerenként ............................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie.

Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.

........................................., 20 ............. évi .......................................... hó ............. napján.

Címzett: ......................................................

...................................................................

...................................................................

büntetés-végrehajtási bíró

A kiadmány hiteléül:

.......................................................................

tisztviselő – ügykezelő

KIM tölti ki

Előzményi irat száma: ............................................................

Kapcsolódó irat száma: ..........................................................

..................................................................................................................................... Bíróság

Ügyszám: ..................................................................................................................................

Név: .........................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ........................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Családi állapota: ........................................................................................................................

Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): ......................................................................................

Életkora(i): ................................................................................................................................

Lakóhely (irányítószám): ............................................................................................................

Tartózkodási hely: .....................................................................................................................

I. Az első fokú eljárás adatai: ..................................................................................................

Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki.

1. Az Ügyészség megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................

2. A vádirat
(vádindítvány)

száma:
..............................................................................................

kelte:
..............................................................................................

3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése:
.............................................................................................................................................................................................

3. Az első fokú bíróság megnevezése: .....................................................................................

Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: ......................................................................

kelte: ............................................ jogerő kelte: ................................................................

4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ..................................................................................

A kiszabott (megállapított) büntetés:

- büntetés: .....................................................................................................................

- mellékbüntetés: ..............................................................................................................

- intézkedés: .....................................................................................................................

II. A másodfokú eljárás adatai:

5. A másodfokú bíróság megnevezése: .................................................................................

A másodfokú bíróság határozatának száma: ......................................................................

kelte: .............................................................

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ..................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A kiszabott (megállapított) - büntetés: .............................................................................

- mellékbüntetés: ......................................................................

- intézkedés: .............................................................................

III. A harmadfokú eljárás adatai:

5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ....................................................................

kelte: ...........................................................

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: .................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A kiszabott (megállapított) - büntetés: ............................................................................

- mellékbüntetés: .....................................................................

- intézkedés: ............................................................................

IV. Büntetés-végrehajtási adatok:.

1. Előzetes fogvatartásban volt:

.......... év .................... hó .......... naptól

.......... év .................... hó .......... napig

2. A büntetését tölti:

..................................................................................................................... Bv. Intézetben

.......... év .................... hó .......... nap óta

3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja:

.......... év .................... hó .......... nap

4. A büntetés kitöltésének időpontja:

.......... év .................... hó .......... nap

5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére:

.......... év .................... hó .......... napjáig

b) A halasztó végzés száma: ................

kelte: ................

6. A büntetés(ek) vagy mellékbüntetés(ek) leteltének időpontja(i):

................................. ....... év .................... hó .......... nap

................................. ....... év .................... hó .......... nap

V. A kérelemmel kapcsolatos adatok:

1. A kérelmező(k) neve/címe: ...............................................................................................

A meghatalmazott védő neve/címe: ....................................................................................

2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap

A kérelem sorszáma: .........................................................................................................

3. A kérelem célja: ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Indokai: .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása:

- vádirat (vádindítvány)

- ügydöntő határozat(ok)

- bv. intézet értékelő véleménye

- nyílt rendőri információ

- környezettanulmány

- munkáltatói vélemény

- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény

- anyakönyvi kivonat

- egyéb:

VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai:

Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a büntetés):

Kelt: .............................................................

.......................................................................
a tanács elnöke - bíró

293.

Egységes kegyelmi felterjesztőlap.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja

..................................../20.................../...................... szám

Közlöm, hogy ............................................................................. terhelt ellen .............................. szám alatt a ............................................................................................................................. Bíróságon/Törvényszéken indított büntetőügyben a ................................................................. Ítélőtábla/Kúria által ...................................... szám alatt ............. év ......................................................... hó .............. napján kiállított értesítés szerint ................................................................. terhelttel szemben kiszabott ......................................................... évi ............................................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását ............................................... tételszám alatt előírtam.

Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Kúriától való megérkezte után a szükséges határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva szíveskedjék megküldeni.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................

büntetés-végrehajtási bíró

................................................................ Bíróságnak

307.

Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Kúria előtt emelkedett jogerőre.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja

..................................../20..................../..................... szám

FELHÍVÁS

A ..................................... Bíróságnak/Törvényszéknek az ............... év .............................. hó ............ napján kelt ................................/20.............../............... számú, a ........................................................... Törvényszéknek/Ítélőtáblának/, mint másodfokú bíróságnak a 20 ............ év ............................ hó ............... napján kelt ....................../20.........../............ számú, illetve az Ítélőtábla / Kúria, mint harmadfokú közérdekű munkát kiszabó ítélete, illetve a Törvényszék bv. bírójának.........számú végzése alapján

felhívom

.................................................................................... (születési név:…………………………………….) elítéltet (aki .....................-n 19....... évi ................................................................ hó ............ napján született, anyja neve: .........................................................................................), hogy a közérdekű munka megkezdése végett .......................................................... napján a kijelölt munkahely .............................................................. (..................................................................................) igazgatójánál - vezetőjénél - munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék.

Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól kivonja, vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetőleg a munkának e körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................

büntetés-végrehajtási bíró

Címzett: ......................................................

...................................................................

314/b.

Felhívás a közérdekű munka megkezdésére.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja

..................................../20....................../................... szám

Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja neve: ..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... Bíróság/Törvényszék a 20......... év ................................... hó ............ napján kelt ...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria, illetőleg a harmadfokon eljárt Ítélőtábla/Kúria a 20............. év ................................................................ hó ................ napján kelt ............................./20............./.............. számú ítéletével, illetve a Törvényszék bv. bírójának .......................................... számú végzésével jogerősen ................ óra közérdekű munkára ítélte.

A bíróság a közérdekű munka végrehajtásának helyéül .............................................................

..............................................................................(.................................................................

..........................................................................................) munkahelyet jelölte ki.

Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi........................................hó..........napján a kijelölt munkahelyen a közérdekű munka megkezdésére jelentkezzék.

A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó ............ napjától ............................ évi .................................. hó............. napjáig előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idővel ................ óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.

A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ megyei (fővárosi) szolgálat ellenőrzi.

Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. megyei (fővárosi) szolgálatával közölje.

A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm.

A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt .......................................................................... elítélt ügyében Kmv ............................................................. szám alatt már megküldtem.

Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. számú tvr. 60-67/A. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű munka végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................

büntetés-végrehajtási bíró

...................................................... Igazgatójának (Vezetőjének)

..................................................................................................

315/a.

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról.

..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja

..................................../20...................../.................... szám

A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ..........................................................), hogy a ........................................... Bíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a .........../20............./............. számú határozatával ......................................................................... miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) megkezdése végett ........................................... Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (............................................ település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.

A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés .................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft.

.................................., 20........ évi ..................... hó .......... napján.

................................................

büntetés-végrehajtási bíró

Címzett: ............................................

.........................................................

FIGYELMEZTETÉS

1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.

2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.

3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.

A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.

4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a gyermek nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be.

5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

321.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.

..................................................................Törvényszék

büntetés-végrehajtási irodája

Jegyzék

a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről

Sor-
szám

Szvn.t.
szám

Az elítélt családi és
utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési év, hely,
anyja neve

A szabadságvesztés (részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) mértéke, fokozata és a jelentkezés napja


Megjegyzés

Kérem a fent felsoroltak befogadását.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró

331.

Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről.

Nyilvántartólap közérdekű munkára ítéltről

Az elítélt neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A végrehajtásra kijelölt munkahely:

Meghatározott munka:

Kijelölt új munkahely:

Meghatározott új munka:

.......................................................................................................................................................................................-t a
................................................................................................................................................. Bíróság/Törvényszék a 20................... évi ................................................. hó ........................ napján kelt B. .................../20................/............... számú ítéletével,
a.................................................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a 20........ évi ................................. hó ......... napján

kelt Bf. ................./20.........../............... számú határozatával ...................................... miatt .................... óra

közérdekű munkára ítélte, melyet.................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű munkának hat óra munkavégzés felel meg.

A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.

A bíróság az elítélt által előzetes fogvatartásban eltöltött idővel .............................................................. óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.

A közérdekű munka megkezdésének ideje:

A büntetés befejezésének várható ideje:

................... évi ....................................... hó .......... nap

.................. évi ..................................... hó ............ nap

A

büntetés befejező időpontjának változásai:

1.

.......... év .............. hó ....... nap

6..

.......... év ................. hó ....... nap

11.

.......... év ................ hó ....... nap

2.

.......... év ............ hó ....... nap

7.

.......... év ................. hó ....... nap

12.

.......... év ............... hó ....... nap

3.

.......... év ............ hó ....... nap

8.

.......... év ................. hó ....... nap

13.

.......... év ................ hó ....... nap

4.

.......... év ............... hó ....... nap

9.

.......... év ................. hó ....... nap

14.

.......... év .............. hó ....... nap

5.

.......... év ........... hó ....... nap

10.

.......... év ................. hó ....... nap

15.

.......... év ............. hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Mettől

Meddig

Összesen

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

Naptári hó, nap

nap

Intézkedések:

Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok:

Megjegyzés:

339.

Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről.

 

 

Az érkezés
ideje
(hó, nap)

Ügy-
szám

A párt
fogolt
neve
(szüle-tési
név is) szüle-
tési éve, anyja
neve

A pártfogó felügyelet kezdő és lejárati napja

Az eljáró pártfogó neve

Utó-
iratok
feltün-
tetése

Sza-
bály-
sértés
kezde-
ménye-
zésére
vonat-
kozó
adatok

A párt-
fogó
felü-
gyelet
tarta-
mának
meg-
hosz-
szab-
bítása

Az
iratok
hollété-
re vo-
natko-
zó be-
jegyzé-
sek

A pártfogó felügyelet befejezésének ideje

Meg-
jegyzés

Pró-
bára bo-csátott

Felfüg-
gesztett szabad-ságvesz-tésre ítélt

Részben felfüg-
gesztett szabad-ságvesz-tésre ítélt

Vád-
halasztás

Fel-
tételes szabad-ságra bocsá-tott

Sza-badság-vesztés

kitöltése után

 

 

 

 

 

A párt-
fogó
fel-
ügyelet
ered-
mé-
nyesen
eltelt

Áttétel

Újabb
bűn-
cselek-
mény
elkö-
vetése
miatt

Maga-
tartási
szabá-
lyok
meg-
sértése
miatt

Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Áthozat

 

 

 

 

Össze-
sen

 

 

351.

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!